A A A

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢA CALARAŞI
Str. Eroilor, Nr. 1-3, Călăraşi - Cod 91007
Tel. 0242 -314471, fax 0242 – 312668; 316941
e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

AVIZAT
Consiliul de Administratie
Hotărârea nr.10938/17.09.2012
Preşedinte
Farm. Prică Ruxandra Alina

Codul de conduita etica si profesionala al Spitalului Judetean de Urgenta Dr. Pompei Samarian Calarasi

 

REGULAMENT INTERN

CAPITOLUL 1
DISPOZITII GENERALE

Art. 1 (1) – Regulamentul intern, denumit în continuare “Regulamentul intern al Spitalului Judeţean de Urgenţă Călăraşi” se aplică tuturor angajaţilor din spital, indiferent de durata contractului de muncă, modalitatea de salarizare sau timpul de muncă şi este intocmit in temeiul prevederilor Cap.I – Titlul XI din legea nr.53/2003- Codul Muncii – cu modificările şi completările ulterioare.
(2) – Prevederile prezentului Regulament se aplică şi pentru:
a) Cadrele didactice care desfăşoară activitate integrată în spital, care pe lângă obligaţiile pe care le au pe linie de învăţământ sunt obligate să respecte regulile din prezentul Regulament şi să participe la solicitările conducerii spitalului, în vederea desfăşurării activităţilor medicale la standarde superioare ;
b) Personalul încadrat într-o altă unitate , care efectuează stagii de pregătire profesională, cursuri de perfecţionare, specializare ;
c) Firmele care asigură diverse servicii în incinta unităţii au obligaţia de a respecta Regulamentul în afara atribuţiilor şi clauzelor prevăzute în contractele încheiate între părţi (curăţenia spitalului păstrarea liniştii şi păstrarea integrităţii bunurilor cu care intră în contact) .
Art. 2 – Prezentul regulament intern stabileste obligatiile angajatorului precum si cele ale salariatiilor, cuprinde dispozitii referitoare la organizarea timpului de munca si de odihna, disciplina muncii, recompensele ce pot fi acordate, modul de aplicare a sanctiunilor disciplinare, precum si persoanele care au dreptul de a le aplica.
Art.3 - Dispoziţiile referitoare la organizarea timpului de lucru şi disciplină din prezentul Regulament se aplică în mod corespunzător oricăror altor persoane, sau altor activităţi pe timpul prezenţei în unitate.
Art. 4 - Disciplina la locul de munca reprezinta sistemul de norme care
reglementeaza comportarea salariatiilor in procesul de munca, adica in esenta totalitatea obligatiilor asumate prin incheierea contractului individual de munca.
Art. 5 - Fumatul este interzis complet in unitate, conform art. 3, alin
11 din Legea 349/2002.

CAPITOLUL 2
CONDUCEREA SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ

Art.6 - Organele de conducere ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Călăraşi conform Legii 95/2006, sunt:
- Consiliul de Administraţie
- Managerul spitalului
- Comitetul Director
Art.7 Conducerea executivă a Spitalului Judeţean de Urgenţă Călăraşi este asigurată de Managerul spitalului şi Comitetul Director
Accesul la conducerea spitalului este permisă în zilele de audienţă după cum urmează:
- MANAGER : Marti: 11,00-13,00
- DIRECTOR MEDICAL: Joi: 12,00-14,00
- DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL; Joi: 11,00-13,00
- DIRECTOR DE INGRIJIRI: Luni: 12,00-14,00
La nivelul secretariatelor unitatii sunt instituite registre speciale pentru audiente, astfel:
- la secretariat manager, un registru de audiente pentru manager si director de ingrijiri;
- la secretariatul conducerii economice un registru de audiente pentru directorul financiar-contabil şi director medical
Referentii celor 2 secretariate vor consemna in aceste registre. Referent IA – relaţii cu publicul are responsabilitatea instituirii celor 2 registre de audiente, verificarii exactitatii datelor consemnate si de asemenea, de a concepe si transmite catre petenti rezolutiile conducerii in urma audientelor.

Art.8 - Managerul conduce activitatea Comitetului Director.

Art.9 - Consiliul de Administraţie din Spitalul Judeţean de Urgenţă funcţionează în conformitate cu art. 186 din Legea 95/2006 şi este compus din 7 membrii:
- 2 reprezentanţi ai Direcţiei de Sănătate Publică
- 2 reprezentanţi numiţi de Consiliului Judeţean Călăraşi
- 1 reprezentant numit de Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi
- 1 reprezentant al Colegiului Medicilor Călăraşi cu statut de invitat
- 1 reprezentant al OAMGMAMR – Filiala Călăraşi cu statut de invitat
Managerul spitalului participă la şedinţele Consiliului de Administraţie fără drept de vot.
Componenta nominala a Consiliului de Administraţie al SJU este urmatoarea :
- Preşedinte D-na. farm. Prică Ruxandra Alina
-Membrii: - d-na. dr. Şebe Corina - director coordonator DSP
- d-na. ec.Ilie Mariana - director coordonator adjunct DSP
- ec. Mureşanu Paraschiva – director executiv Consiliul Judeţean Călăraşi
- ing. Şerban Carmen - Consiliul Judeţean Călăraşi
- dr. Paris Cristina - Colegiului Medicilor Călăraşi
- as.med.pr.Stamate Florentina - OAMGMAMR – Filiala Călăraşi
Şedinţele Consiliului de Administraţie sunt conduse de un preşedinte de şedinţă, ales cu majoritate simplă din numărul total al membrilor, pentru o perioadă de 6 luni.

Art.10 ATRIBUŢIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

1. Avizează bugetul de venituri şi cheltuieli al spitalului, precum şi situaţiile financiare trimestriale şi anuale.
2. Organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager in baza regulamentului aprobat prin act administrativ al Preşedintelui Consiliului Judeţean.
3. Aprobă măsurile pentru dezvoltarea activităţii spitalului in concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei
4. Avizează programul anual al achiziţiilor publice intocmit in condiţiile legii.
5. Analizează modul de indeplinire a obligaţiilor de către membrii Comitetului Director şi activitatea managerului şi dispune măsuri pentru imbunătăţirea activităţii.
6. Propune revocarea din funcţie a managerului şi a celorlalţi membrii ai Comitetului Director in cazul in care constată existenţă situaţiilor prevăzute la art. 180 alin.(1) şi la art. 183 ^3 alin.(1) din legea 95/2006 cu modificările şi completările ulterioare.
7. Consiliul de Administraţie se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie la solicitarea majorităţii membrilor săi , a preşedintelui de şedinţă sau a managerului şi ia decizii cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi.

Art.11 -Managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă

Functia de Manager este incompatibila cu :
- exercitarea oricaror alte functii salarizate, nesalarizate sau / si indemnizate inclusiv in cadrul unei autoritati executive, legislative ori judecatoresti, cu exceptia functiilor sau activitatilor in domeniul didactic si de studiu profesional, al cercetarii stiintifice si al creatiei literar- artistice ;
- exercitarea oricarei activitati sau oricarei alte functii de manager, inclusiv cele neremunerate ;
- exercitarea unei activitati sau a unei functii de membru in structurile de conducere ale unei alte unitati spitalicesti ;
- exercitarea oricarei functii in cadrul organizatiilor sindicale sau patronale de profil ;
- Constituie conflict de interese detinerea de catre manager persoana fizica, manager persoana juridica ori reprezentant al persoanei juridice de parti sociale, actiuni sau interese la societati comerciale ori organizatii nonguvernamentale care stabilesc relatii comerciale cu spitalul la care persoana in cauza exercita sau intentioneaza sa exercite functia de manager. Aceasta dispozitie se applica si in cazurile in care astfel de parti sociale, actiuni sau interese sunt detinute de catre rudele ori afinii pana la gradul al IV –lea inclusi ale persoanei in cauza.
Art.12 - Managerul are în principal următoarele atribuţii:
(1) Obligaţiile managerului în domeniul politicii de personal şi al structurii organizatorice sunt următoarele:
- stabileşte şi aprobă numărul de personal, pe categorii şi locuri de muncă, în funcţie de normativul de personal în vigoare şi pe baza propunerilor şefilor de secţii şi de servicii;
- aprobă organizarea concursurilor pentru posturile vacante, numeşte şi eliberează din funcţie personalul spitalului;
- repartizează personalul din subordine pe locuri de muncă;
- aprobă programul de lucru, pe locuri de muncă şi categorii de personal, pentru personalul aflat în subordine;
- organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director;
- numeşte şi revocă, în condiţiile legii, membrii comitetului director;
- încheie contractele de administrare cu membrii comitetului director care au ocupat postul prin concurs organizat în condiţiile legii, pe o perioadă de maximum 3 ani, în cuprinsul căruia sunt prevăzuţi indicatorii de performanţă asumaţi;
prelungeşte, la încetarea mandatului, contractele de administrare încheiate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
- încetează contractele de administrare încheiate, înainte de termen, în cazul neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute în acestea;
- stabileşte, de comun acord cu personalul de specialitate medico-sanitar care ocupă funcţii de conducere specifice comitetului director şi are contractul individual de muncă suspendat, programul de lucru al acestuia în situaţia în care desfăşoară activitate medicală în Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi, în condiţiile legii;
- numeşte în funcţie şefii de secţie, de laborator şi de serviciu medical care au promovat concursul sau examenul organizat în condiţiile legii şi încheie cu aceştia, în termen de maximum 30 de zile de la data numirii în funcţie, contract de administrare cu o durata de 3 ani, în cuprinsul căruia sunt prevăzuţi indicatorii de performanţă asumaţi;
- solicită consiliului de administraţie constituirea comisiei de mediere, în condiţiile legii, în cazul în care contractul de administrare prevăzut la pct. 11 nu se încheie în termen de 7 zile de la data stabilită în condiţiile menţionate;
- deleagă unei alte persoane funcţia de şef de secţie, de laborator şi de serviciu medical, pe o perioadă de până la 6 luni, în cazul în care la concursul organizat, în condiţiile legii, pentru ocuparea acestor funcţii nu se prezintă niciun candidat în termenul legal;
- repetă procedurile legale de organizare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiilor de şefi de secţie, de laborator şi de serviciu medical ocupate în condiţiile prevăzute la pct. 13;
- aprobă regulamentul intern al spitalului, precum şi fişa postului pentru personalul angajat;
- înfiinţează, cu aprobarea comitetului director, comisii specializate în cadrul spitalului, necesare pentru realizarea unor activităţi specifice, cum ar fi: comisia medicamentului, nucleul de calitate, comisia de analiză a decesului etc., al căror mod de organizare şi funcţionare este prevăzut în regulamentul de organizare şi funcţionare a spitalului;
- realizează evaluarea performanţelor profesionale ale personalului aflat în directă subordonare, potrivit structurii organizatorice, şi, după caz, soluţionează contestaţiile formulate cu privire la rezultatele evaluării performanţelor profesionale efectuate de alte persoane, în conformitate cu prevederile legale;
- aprobă planul de formare şi perfecţionare a personalului, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
- negociază contractul colectiv de muncă la nivelul Spitalului Judeţean de Urgenţă Călăraşi;
- răspunde de încheierea asigurării de răspundere civilă în domeniul medical atât pentru spital, în calitate de furnizor, cât şi pentru personalul medico-sanitar angajat, precum şi de reînnoirea acesteia ori de câte ori situaţia o impune;
- răspunde de respectarea prevederilor legale privind incompatibilităţile şi conflictul de interese de către personalul din subordine, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
- propune, ca urmare a analizei în cadrul comitetului director, structura organizatorică, reorganizarea, schimbarea sediului şi a denumirii unităţii, în vederea aprobării de către Consiliul Judeţean Călăraşi, în condiţiile legii;
- în situaţia în care spitalul public nu are angajat personal propriu sau personalul angajat este insuficient, pentru acordarea asistenţei medicale corespunzătoare structurii organizatorice aprobate în condiţiile legii, poate încheia contracte de prestări servicii pentru asigurarea acestora;
- dispune măsurile necesare pentru ca, începând cu data de 1 ianuarie 2011, cheltuielile aferente drepturilor de personal să nu depăşească maximum 70% din sumele decontate de casele de asigurări de sănătate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru serviciile medicale furnizate, precum şi din sumele asigurate din bugetul Ministerului Sănătăţii cu această destinaţie;
- analizează modul de îndeplinire a obligaţiilor membrilor comitetului director, ai consiliului medical şi consiliului etic şi dispune măsurile necesare în vederea îmbunătăţirii activităţii spitalului;
- răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii de educaţie medicală continuă (EMC) pentru medici, asistenţi medicali şi alt personal, în condiţiile legii;
- răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit public intern, conform legii.
(2) Obligaţiile managerului în domeniul managementului serviciilor medicale sunt următoarele:
- elaborează, pe baza nevoilor de servicii medicale ale populaţiei din zona deservită, planul de dezvoltare a spitalului pe perioada mandatului, ca urmare a propunerilor consiliului medical, şi îl supune aprobării consiliului de administraţie al spitalului;
- aprobă formarea şi utilizarea fondului de dezvoltare al spitalului, pe baza propunerilor comitetului director, cu respectarea prevederilor legale;
- aprobă planul anual de servicii medicale, elaborat de comitetul director, la propunerea consiliului medical;
- aprobă măsurile propuse de comitetul director pentru dezvoltarea activităţii spitalului, în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei;
- elaborează şi pune la dispoziţie consiliului de administraţie rapoarte privind activitatea spitalului; aplică strategiile şi politica de dezvoltare în domeniul sanitar ale Ministerului Sănătăţii, adecvate la necesarul de servicii medicale pentru populaţia deservită; în cazul ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, aplică strategiile specifice de dezvoltare în domeniul medical;
- îndrumă şi coordonează activitatea de prevenire a infecţiilor nosocomiale;
- dispune măsurile necesare în vederea realizării indicatorilor de performanţă a activităţii asumaţi prin prezentul contract;
- desemnează, prin act administrativ, coordonatorii programelor/subprogramelor naţionale de sănătate derulate la nivelul spitalului;
- răspunde de implementarea şi raportarea indicatorilor programelor/ subprogramelor naţionale de sănătate derulate la nivelul spitalului, în conformitate cu prevederile legale elaborate de Ministerul Sănătăţii;
- răspunde de asigurarea condiţiilor corespunzătoare pentru realizarea unor acte medicale de calitate de către personalul medico-sanitar din spital;
- răspunde de implementarea protocoalelor de practică medicală la nivelul spitalului, pe baza recomandărilor consiliului medical;
- urmăreşte realizarea activităţilor de control al calităţii serviciilor medicale oferite de spital, coordonată de directorul medical, cu sprijinul consiliului medical;
- negociază şi încheie, în numele şi pe seama spitalului, protocoale de colaborare şi/sau contracte cu alţi furnizori de servicii pentru asigurarea continuităţii şi creşterii calităţii serviciilor medicale;
- răspunde, împreună cu comitetul director, de asigurarea condiţiilor de investigaţii medicale, tratament, cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nosocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii;
- negociază şi încheie contractul de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sănătate, în condiţiile stabilite în contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate;
- poate încheia contracte de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate private;
- încheie contracte cu direcţiile de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, în vederea derulării programelor naţionale de sănătate şi desfăşurării unor activităţi specifice, în conformitate cu structura organizatorică a acestora;
- încheie contract cu institutul de medicină legală din centrul medical universitar la care este arondat pentru asigurarea drepturilor salariale ale personalului care îşi desfăşoară activitatea în cabinetele de medicină legală din structura acestora, precum şi a cheltuielilor de natura bunurilor şi serviciilor necesare pentru funcţionarea acestor cabinete;
- răspunde de respectarea prevederilor legale în vigoare cu privire la drepturile pacientului şi dispune măsurile necesare atunci când se constată încălcarea acestora;
- răspunde de asigurarea asistenţei medicale în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză şi este obligat să participe cu toate resursele la înlăturarea efectelor acestora;
- răspunde de asigurarea acordării primului ajutor şi asistenţei medicale de urgenţă oricărei persoane care se prezintă la spital, dacă starea sănătăţii persoanei este critică, precum şi de asigurarea, după caz, a transportului obligatoriu medicalizat la o altă unitate medico-sanitară de profil, după stabilizarea funcţiilor vitale ale acesteia;
- răspunde de asigurarea, în condiţiile legii, a calităţii actului medical, a respectării condiţiilor de cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nosocomiale, precum şi de acoperirea, de către spital, a prejudiciilor cauzate pacienţilor.
(3) Obligaţiile managerului în domeniul managementului economico-financiar sunt următoarele:
- răspunde de organizarea activităţii spitalului pe baza bugetului de venituri şi cheltuieli propriu, elaborat de către comitetul director pe baza propunerilor fundamentate ale conducătorilor secţiilor şi compartimentelor din structura spitalului, pe care îl supune aprobării ordonatorului de credite ierarhic superior, după avizarea acestuia de către consiliul de administraţie, în condiţiile legii;
- răspunde de asigurarea realizării veniturilor şi de fundamentarea cheltuielilor în raport cu acţiunile şi obiectivele din anul bugetar pe titluri, articole şi alineate, conform clasificaţiei bugetare;
- răspunde de repartizarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului pe secţiile şi compartimentele din structura acestuia şi de cuprinderea sumelor repartizate în contractele de administrare încheiate în condiţiile legii;
- răspunde de monitorizarea lunară de către şefii secţiilor şi compartimentelor din structura spitalului a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli pe secţii şi compartimente, conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii;
- răspunde de raportarea lunară şi trimestrială a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli consiliului judeţean, dacă beneficiază de finanţare din bugetele locale, precum şi de publicarea acesteia pe site-ul spitalului;
- aprobă şi răspunde de realizarea programului anual de achiziţii publice;
- aprobă lista investiţiilor şi a lucrărilor de reparaţii curente şi capitale care urmează să se realizeze într-un exerciţiu financiar, în condiţiile legii, la propunerea comitetului director;
- răspunde, împreună cu membrii consiliului medical, de respectarea disciplinei economico-financiare la nivelul secţiilor, compartimentelor şi serviciilor din cadrul spitalului;
- identifică, împreună cu consiliul de administraţie, surse suplimentare pentru creşterea veniturilor spitalului, cu respectarea prevederilor legale;
- îndeplineşte toate atribuţiile care decurg din calitatea de ordonator terţiar de credite, conform legii;
- răspunde de respectarea şi aplicarea corectă a legislaţiei din domeniu.
(4) Obligaţiile managerului în domeniul managementului administrativ sunt următoarele:
- aprobă şi răspunde de respectarea regulamentului de organizare şi funcţionare, după avizarea prealabilă de către Consiliul Judeţean Călăraşi;
- reprezintă spitalul în relaţiile cu terţe persoane fizice sau juridice;
- încheie acte juridice în numele şi pe seama spitalului, conform legii;
- răspunde de modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contracte şi dispune măsuri de îmbunătăţire a activităţii spitalului;
- încheie contracte de colaborare cu instituţiile de învăţământ superior medical, respectiv unităţile de învăţământ medical, în conformitate cu metodologia elaborată de Ministerul Sănătăţii, în vederea asigurării condiţiilor corespunzătoare pentru desfăşurarea activităţilor de învăţământ;
-încheie, în numele spitalului, contracte de cercetare cu finanţatorul cercetării, pentru desfăşurarea activităţii de cercetare ştiinţifică medicală, în conformitate cu prevederile legale;
- răspunde de respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea secretului profesional, păstrarea confidenţialităţii datelor pacienţilor internaţi, informaţiilor şi documentelor referitoare la activitatea spitalului;
- răspunde de obţinerea şi menţinerea valabilităţii autorizaţiei de funcţionare, potrivit normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii;
- pune la dispoziţia organelor şi organismelor competente, la solicitarea acestora, în condiţiile legii, informaţii privind activitatea spitalului;
- transmite direcţiei de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti, direcţiei medicale sau structurii similare din ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie sau Ministerului Sănătăţii, după caz, informări trimestriale şi anuale cu privire la patrimoniul dat în administrare, realizarea indicatorilor activităţii medicale, precum şi la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli;
- răspunde de organizarea arhivei spitalului şi de asigurarea securităţii documentelor prevăzute de lege, în format scris şi electronic;
- răspunde de înregistrarea, stocarea, prelucrarea şi transmiterea informaţiilor legate de activitatea sa, în conformitate cu normele aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii;
- aprobă utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activităţi de cercetare medicală, în condiţiile legii;
- răspunde de organizarea unui sistem de înregistrare şi rezolvare a sugestiilor, sesizărilor şi reclamaţiilor referitoare la activitatea spitalului;
- conduce activitatea curentă a spitalului, în conformitate cu reglementările în vigoare;
- propune spre aprobare presedintelui Consiliului Judeţean Călăraşi, un înlocuitor de drept pentru perioadele de absenţă motivată din spital, în condiţiile legii;
- informează Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi cu privire la starea de incapacitate temporară de muncă, în termen de maximum 24 de ore de la apariţia acesteia;
- răspunde de monitorizarea şi raportarea datelor specifice activităţii medicale, economico-financiare, precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire şi control, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
- respectă măsurile dispuse de către Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi în situaţia în care se constată disfuncţionalităţi în activitatea Spitalului Judeţean de Urgenţă Călăraşi;
- răspunde de depunerea solicitării pentru obţinerea acreditării spitalului, în condiţiile legii, în termen de maximum un an de la aprobarea procedurilor, standardelor şi metodologiei de acreditare;
- răspunde de solicitarea reacreditării, în condiţiile legii, cu cel puţin 6 luni înainte de încetarea valabilităţii acreditării;
- respectă Strategia naţională de raţionalizare a spitalelor, aprobată prin hotărâre a Guvernului;
- elaborează, împreună cu comitetul director, planul de acţiune pentru situaţii speciale şi coordonează asistenţa medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză, conform dispoziţiilor legale în vigoare;
- răspunde de respectarea şi aplicarea corectă de către spital a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea acestuia;
(5) Obligaţiile managerului în domeniul incompatibilităţilor şi al conflictului de interese sunt următoarele:
- depune o declaraţie de interese, precum şi o declaraţie cu privire la incompatibilităţile prevăzute de lege şi de prezentul contract, în termen de 15 zile de la numirea în funcţie, la Consiliul judeţean Călăraşi;
- actualizează declaraţia prevăzută la pct. 1 ori de câte ori intervin modificări faţă de situaţia iniţială, în termen de maximum 30 de zile de la data apariţiei modificării, precum şi a încetării funcţiilor sau activităţilor;
- răspunde de afişarea declaraţiilor prevăzute de lege pe site-ul spitalului;
- depune declaraţie de avere în condiţiile prevăzute la pct. 1 şi 2.

Art.13 - Comitetul Director al Spitalului Judeţean de Urgenţă funcţionează în conformitate cu Ordinul nr. 921/2006 şi este constituit din :
1. Manager – Ec. Emanoil Valentin
2. Director Medical –
3. Director Financiar Contabil – Ec. Smîdu Margareta
4. Director Ingrijiri MOASA pr. LAZAR DANIELA GIORGIANA

Art.14- Atribuţiile Comitetului Director sunt următoarele:

- Elaborează planul de dezvoltare al spitalului pe perioada mandatului, în baza propunerilor scrise ale Consiliului Medical;
- Elaborează, pe baza propunerilor Consiliului Medical, planul anual de furnizare de servicii medicale al spitalului;
- Propune managerului, în vederea aprobării:
- numărul de personal, pe categorii şi locuri de muncă, în funcţie de reglementările în vigoare;
- organizarea concursurilor pentru posturile vacante, în urma consultării cu sindicatele, conform legii;
- Elaborează Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, Regulamentul Intern şi Organigrama spitalului, în urma consultării cu sindicatele, conform legii;
- Propune spre aprobare managerului şi urmăreşte implimentarea de măsuri organizatorice privind îmbunătăţirea actului medical, a condiţiilor de cazare, igienă şi alimentaţie, precum şi măsuri de prevenire a infecţiilor nosocomiale, conform normelor aprobate prin Ordin al Ministerului Sănătăţii ;
- Elaborează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului, pe baza centralizării de către compartimentul economico-financiar a propunerilor fundamentale ale conducerilor secţiilor şi compartimentelor din structura spitalului, pe care îl supune aprobării managerului;
- Urmăreşte realizarea indicatorilor privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe secţii şi compartimente, asigurand sprijin şefilor de secţii şi compartimente pentru încadrarea în bugetul alocat;
- Analizează propunerea Consiliului Medical privind utilizarea fondului de dezvoltare, pe care îl supune spre aprobare managerului;
- Asigură monitorizarea şi raportarea indicatorilor specifici activităţii medicale, financiari, economici, precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire şi control, pe care le prezintă managerului, conform metodologiei stabilite;
- Analizează, la propunerea Consiliului Medical, măsurile pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea activităţii spitalului, în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei, dezvoltarea tehnologiilor medicale, ghidurilor şi protocoalelor de practică medicală;
- Elaborează planul de acţiune pentru situaţii speciale şi asistenţă medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză;
- La propunerea Consiliului Medical, întocmeşte, fundamentează şi prezintă spre aprobare Consiliului de Administraţie ,planul anual de achiziţii publice, lista investiţiilor şi a lucrărilor de reparaţii curente şi capitale care urmează să se realizeze într-un exerciţiu financiar, în condiţiile legii, şi răspunde de realizarea acestora;
- Analizează, trimestrial sau ori de cate ori este nevoie, modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contracte şi propune managerului măsuri de îmbunătăţire a activităţii spitalului;
- Negociază, prin Manager, Directorul Medical şi Directorul Financiar Contabil, contractele de furnizare de servicii medicale cu Casa de Asigurări de Sănătate;
- Se întruneşte lunar sau ori de cate ori este nevoie, la solicitarea majorităţii membrilor săi ori a managerului spitalului public, şi ia decizii în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi, cu majoritatea absolută a membrilor prezenţi;
- Face propuneri către Consiliul de Administraţie privind structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului şi a denumirii spitalului;
- Negociază cu şeful de secţie/laborator, compartiment şi propune spre aprobare managerului indicatorii specifici de performanţă al managementului secţiei/laboratorului/serviciului, care vor fi prevăzuţi ca anexă la contractul de administrare al secţiei/laboratorului/compartimentului/serviciului;
- Răspunde în faţa managerului pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin;

Art.15 -ATRIBUŢII SPECIFICE - MEMBRII COMITETULUI DIRECTOR

1. DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL

- Asigură şi răspunde de buna organizare şi desfăşurare a activităţii financiare a unităţii, in conformitate cu dispoziţiile legale.
- Organizează contabilitatea in cadrul unităţii, in conformitate cu dispoziţiile legale, şi asigură efectuarea corectă şi la timp a inregistrărilor.
- Asigură intocmirea la timp şi in conformitate cu dispoziţiile legale a balanţelor de verificare şi a bilanţurilor anuale şi trimestriale.
- Propune defalcarea pe trimestre a indicatorilor financiari aprobaţi in bugetul de venituri şi cheltuieli.
- Asigură executarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului, urmărind realizarea indicatorilor financiari aprobaţi şi respectarea disciplinei contractuale şi financiare.
- Participă la negocierea contractului de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate.
- Angajează unitatea prin semnătură alături de manager in toate operaţiunile patrimoniale, având obligaţia, in condiţiile legii, de a refuza pe acelea care contravin dispoziţiilor legale.
- Analizează, din punct de vedere financiar, planul de acţiune pentru situaţii speciale prevăzute de lege, precum şi pentru situaţii de criză.
- Participă la organizarea sistemului informaţional al unităţii, urmărind folosirea cât mai eficientă a datelor contabilităţii.
- Evaluează, prin bilanţul contabil, eficienţa indicatorilor specifici.
- Asigură indeplinirea, in conformitate cu dispoziţiile legale, a obligaţiilor unităţii către bugetul statului, trezorerie şi terţi.
- Asigură plata integrală şi la timp a drepturilor băneşti cuvenite personalului incadrat in spital.
- Asigură intocmirea, circuitului şi păstrarea documentelor justificative care stau la baza inregistrărilor in contabilitate.
- Organizează evidenţa tuturor creanţelor şi obligaţiilor cu caracter patrimonial care revin spitalului din contracte, protocoale şi alte acte asemănătoare şi urmăreşte realizarea la timp a acestora.
- Ia măsuri pentru prevenirea pagubelor şi urmăreşte recuperarea lor.
- Asigură aplicarea dispoziţiilor legale privitoare la gestionarea valorilor materiale şi ia măsuri pentru ţinerea la zi corectă a evidenţelor gestionării.
- Răspunde de indeplinirea atribuţiilor ce revin serviciului financiar –contabilitate cu privire la exercitarea controlului financiar preventiv şi al sigurării integrităţii patrimoniului.
- Indeplineşte formele de scădere din evidenţă a bunurilor de orice fel, in cazurile şi condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale.
- Impreună cu directorul/ serviciul administrativ intocmeşte şi prezintă studii privind optimizarea măsurilor de bună gospodărire a resurselor materiale şi băneşti, de prevenire a formării de stocuri peste necesar, in scopul administrării cu eficienţă maximă a patrimoniului unităţii şi a sumelor incasate in baza contrctului de furnizare servicii medicale.
- Organizează şi ia măsuri de realizare a perfecţionării şi pregătirii profesionale a cadrelor financiar-contabile din subordine.
- Organizează la termenele stabilite şi cu respectarea dispoziţiilor legale, inventarierea mijloacelor materiale in unitate.

2.DIRECTOR MEDICAL

- In calitate de preşedinte al Consiliului medical coordonează şi răspunde de elaborarea la termen a propunerilor privind planul de dezvoltare a spitalului, planul anual de servicii medicale, planul anual de achiziţii publice cu privire la achiziţia de aparatură şi echipamante medicale, medicamente şi materiale sanitare, bugetul de venituri şi cheltuieli.
- Monitorizează calitatea serviciilor medicale acordate la nivelul spitalului, inclusiv prin evaluarea satisfacţiei pacinenţilor, şi elaborează, impreună cu şefii de secţii, propuneri de imbunătăţire a activităţii medicale.
- Aprobă protocoalele de practică medicală la nivelul spitalului, monitorizează procesul de implementare a protocoalelor şi modurilor de practică medicală la nivelul intregului spital.
- Răspunde de coordonarea şi corelarea activităţilor medicale desfăşurate la nivelul secţiilor pentru asigurarea tratamentului adecvat pentru pacienţii internaţi.
- Coordonează implementarea programelor de sănătate la nivelul spitalului.
- Intocmeşte planul de formare şi perfecţionare a personalului medical, la propunerea şefilor de secţii, laboratoare, servicii.
- Avizează utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activităţi de cercetare medicală, in condiţiile legii.
- Asigură respectarea normelor de etică profesională şi deontologie medicală la nivelul spitalului, colaborând cu Colegiul Medicilor din România.
- Răspunde de acreditarea personalului medical al spitalului, de acreditarea activităţilor medicale desfăşurate in spital, in conformitate cu legislaţia in vigoare.
- Analizează şi ia decizii in situaţia existenţei unor cazuri medicale deosebite ( de exemplu, cazuri foarte complicate care necesită o durată de spitalizare mult prelungită, morţi subite, etc.)
- Participă, alături de manager, la organizarea asistenţei medicale in caz de dezastre, epidemii şi in alte situaţii speciale, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
- Stabileşte coordonatele principale privind consumul de medicamente şi materiale sanitare la nivelul spitalului, in vederea unei utilizări judicioase a fondurilor spitalului, prevenirii polipragmaziei la medicamente.
- Supervizează respectarea prevederilor in vigoare referitoare la documentaţia medicală a pacienţilor trataţi, asigurarea confidenţialităţii datelor medicale, constituirea arhivei spitalului.
- Răspunde de utilizarea in activitatea curentă, la toate componentele activităţilor medicale de prevenţie, diagnostic, tratament şi recuperare a procedurilor şi tehnicilor prevăzute in protocoalele unităţii, a standardelor de sterilizare, asepsie şi antisepsie, respectiv a normelor privins cazarea, alimentaţia şi condiţiile de igienă oferite pe perioada ingrijirilor acordate.
- Coordonează activitatea de informatică in scopul inregistrării corecte a datelor in documentele medicale, gestionării şi utilizării eficiente a acestor date.
- Ia măsurile necesare, potrivit dispoziţiilor legale şi contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru asigurarea condiţiilor corespunzătoare de muncă, prevenirea accidentelor şi imbolnăvirilor profesionale.

3.DIRECTORUL DE INGRIJIRI
- Controlează prin sondaj, îndeplinirea atribuţiilor prevăzute în fişa postului de către asistenţii medicali şefi, asistenţii medicali şi personalul auxiliar;
- Organizează intâlniri de lucru cu asistenţi şefi de secţie/ asistenţi coordonatori compartimente;
- Monitorizează calitatea serviciilor de îngrijire acordate, inclusiv prin evaluarea satisfacţiei pacienţilor şi ia măsuri pentru îmbunătăţirea acesteia;
- aprobă protocoalele de practică şi monitorizează procesul de implementare a acestora şi a ghidurilor de practică, elborate de OAMGMAR şi aprobate de Ministerul Sănătăţii;
- Stabileşte pentru personalul din subordine, la propunerea asistenţilor medicali şefi de secţie, necesarul şi conţinutul programelor de perfecţionare organizate în cadrul unităţii;
- Analizează cererile şi avizează participarea personalului din subordine la programele de educaţie medicală continuă organizate în afara instituţiei;
- Colaborează cu OAMGMAR, cu instituţiile de învăţământ şi alte instituţii acreditate la realizarea programelor de perfecţionare pentru asistenţii medicali;
- Controlează modul de desfăşurare a pregătirii practice a viitorilor asistenţi medicali;
- Controlează modul cum se asigură bolnavilor internaţi un regim raţional de odihnă, de servire a mesei, de igienă personală, de primire a vizitelor şi păstrarea legăturii acestora cu familia;
- Analizează criteriile de majorare a salariilor, de acordare a salariilor de merit şi a premiilor pentru asistenţii medicali şi personalul auxiliar;
- Participă la activităţile organizaţiilor profesionale şi /sau sindicale ale asistenţilor medicali şi moaşelor la solicitarea acestora;
- Analizează şi participă la soluţionarea sancţiunilor propuse pentru personalul din subordine;
- Ia masuri pentru buna funcţionare a serviciului social, dietetică şi a biroului de internări;
- Asigură măsurile necesare pentru cunoaşterea de către întregul personal din subordine a regulilor de etică profesională;
- Ia masuri pentru cunoaşterea şi respectarea comportamentului igienic şi a regulilor de tehnică aseptică de către personalul din subordine;
- Aprobă programul de activitate lunar al asistenţilor medicali, personalului auxiliar şi programarea concediilor de odihnă;
- Ia măsuri pentru respectarea de către vizitatori a normelor de igienă (portul echipamentului, evitarea aglomerării în saloane);
- Controlează comportamentul igienic al personalului din subordine şi respectarea normelor de tehnică aseptică şi asigură instruirea personalului în vederea cunoaşterii şi respectării acestora;
- Asigură măsurile necesare pentru cunoaşterea de către personalul din subordine a reglementărilor legale privind normele generale de sănătate şi securitate în muncă, regulamentul de organizare şi funcţionare al spitalului, regulamentul intern, normele privind prevenirea şi combaterea infecţiilor nosocomiale şi normelor privind gestionare deşeurilor provenite din activităţile medicale;
- Asigură măsurile necesare pentru cunoaşterea de către asistenţii medicali şi moaşe a legislaţiei privind exercitarea profesiilor de asistent medical şi moaşă.
Art. 16 –(1) Persoanele din conducerea Spitalului, respectiv Managerul, membrii Comitetului Director, şefii de secţii, de laboratoare sau de servicii şi membrii Consiliului de Administratie obligaţia de a depune o declaraţie de interese precum şi o declaraţie cu privire la incompatibilităţi prevăzute la art. 180 şi 186 din Legea 95/2006.
(2) Declaraţia se actualizează ori de cate ori intervin modificări în situaţia personalului în cauză; actualizarea se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei modificării, precum şi a încetării funcţiilor sau activităţilor.
Art.17 - Persoanele din conducerea Spitalului au obligaţia de a depune şi o declaraţie de avere, model aprobat prin Ordinul Ministeruluii Sănătăţii Publice.

Art.18 - În cadrul spitalului funcţionează următoarele comisii:
- Consiliul Etic,
- Consiliul Medical
- Comisia terapeutică (de medicamente)
- Comisia de analiză DRG
- Nucleul de calitate
- Comisia de sănătate şi securitate in muncă
- Comisii de recepţie
- Comisii de licitaţii
- Comisii evaluare oferte
- Comisia de disciplină

Art.19 - Consiliul Etic din Spitalul Judeţean de Urgenţă funcţionează în conformitate cu Ordinul nr. 1209/2006 şi este compus din 5 membrii, pentru o perioadă de 3 ani, avand următoarea componenţă:
- un medic cu cel mai mare grad didactic sau, dupa caz, decanul de varstă al medicilor din spital;
- un reprezentant al Consiliului Judeţean
- Directorul de Îngrijiri
- un reprezentant al Direcţiei de Sănătate Publică Călăraşi
- un secretar, fără drept de vot;

Componenta nominala a Consiliului Etic din SJU Călăraşi este urmatoarea :
- Preşedinte: - Dr. Giurcă Cristian - Medic primar, Doctor in medicină
- Membrii: - Dr. Şebe Corina - Director cooronator Direcţia de Sănătate
Publică Călăraşi
- Director de ingrijiri Spitalul Judeţean De Urgenţă Călăraşi

- Dumitru Ecaterina - Consilier Juridic Direcţia Juridică şi
Administraţie Publică reprezentant Consiliul Judeţean Călăraşi
- Membru
Secretar fără drept de vot - Dragomir Chiru Marcela - Consilier Juridic Spitalul
Judeţean De Urgenţă Călăraşi

Consiliul Etic se întruneşte lunar sau ori de ate ori este nevoie, la sesizarea unui pacient/aparţinător al acestuia, a unui cadru medical sau a oricărei persoane căreia i-au fost încălcate drepturile recunoscute în domeniul acordării asistenţei medicale.

Art.20 Atribuţiile Consiliului Etic sunt următoarele:
- Analizează cazurile de încălcare a normelor de conduită în relaţia pacient – medic – asistentă, a normelor de comportament, a disciplinei în unitatea sanitară;
- Verifică dacă, prin conduita lui, personalul medico-sanitar şi auxiliar încalcă drepturile pacienţilor prevăzute de legislaţia în vigoare;
- Sesizează organele abilitate ale statului în situaţiile în care constată încălcări ale codului de deontologie medicală, ale drepturilor pacienţilor, precum normelor de conduită profesională aprobate potrivit legii;
- Analizează sesizările ce privesc plăţi informale ale pacienţilor către personalul medico-sanitar ori auxiliar sau condiţionarea exercitării actului medical de obţinerea unor foloase; propune, în funcţie de caz, măsuri de intrare în legalitate;
- Veghează pentru respectarea, în cazurile terminale, a demnităţii umane şi propune măsuri cu caracter profesional pentru acordarea tuturor îngrijirilor medicale;
- Analizarea fiecărui caz se va consemna într-un proces-verbal care va cuprinde toate aspectele, atat cele sesizate, cat şi măsurile propuse a fi luate de către managerul spitalului.
- Procesul verbal prevăzut la alin.(1) va fi întocmit numai după ce Consiliul Etic a efectuat o cercetare a cazului, cu ascultarea părţilor implicate, inclusiv, dacă este cazul, a unor terţe persoane care pot aduce lămuriri suplimentare asupra cazului. Ascultarea părţilor trebuie consemnată în scris şi semnată de către acestea.
- Procesul verbal va fi înaintat managerului, în vederea luării măsurilor ce se impun în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Art.21 Consiliul Medical din Spitalul Judeţean de Urgenţă este compus din şefii de secţie, laboratoare, compartimente, farmacist sef
Directorul Medical este preşedintele Consiliului Medical.
Art.22- Atribuţiile Consiliului Medical sunt următoarele:
- evaluează necesarul de servicii medicale al populaţiei deservite de spital şi face propuneri pentru elaborarea:
- planului de dezvoltare a spitalului, pe perioada mandatului;
- planului anual de furnizare de servicii medicale al spitalului;
- planului anual de achiziţii publice, cu privire la achiziţia de aparatură şi echipamente medicale, medicamente şi materiale sanitare;
- face propuneri Comitetului Director în vederea elaborării bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului;
- participă la elaborarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare şi a Regulamentului Intern ale spitalului;
- desfăşoară activitatea de evaluare şi monitorizare a calităţii şi eficienţei activităţilor medicale desfăşurate în spital, inclusiv:
- evaluarea satisfacţiei pacienţilor care beneficiază de servicii în cadrul spitalului sau în Ambulatoriul acestuia;
- monitorizarea principalilor indicatori de performanţă în activitatea medicală;
- prevenirea şi controlul infecţiilor nozocomiale;
Aceste activităţi sunt desfăşurate în colaborare cu nucleul de calitate, nucleul DRG şi cu compartimentul de prevenire şi control al infecţiilor nozocomiale de la nivelul spitalului.
- stabileşte reguli privind activitatea profesională, protocoalele de practică medicală la nivelul spitalului şi răspunde de aplicarea şi respectarea acestora;
- elaborează planul anual de îmbunăţire a calităţii serviciilor medicale furnizate de spital, pe care îl supune spre aprobare Managerului;
- înaintează Managerului propuneri cu caracter organizatoric pentru îmbunătăţirea activităţilor medicale desfăşurate la nivelul spitalului;
- evaluează necesarul de personal medical al fiecărei secţii/laborator/compartiment şi face propuneri Comitetului Director pentru elaborarea strategiei de personal a spitalului;
- evaluează necesarul liniilor de gardă şi face propuneri Managerului cu privire la structura şi numărul acestora la nivelul spitalului, după caz;
- participă la stabilirea fişelor posturilor personalului medical angajat;
- înaintează Managerului propuneri pentru elaborarea planului de formare şi perfecţionare continuă a personalului medico-sanitar;
- face propuneri şi monitorizează desfăşurarea activităţilor de educaţie medicală desfăşurate la nivelul spitalului;
- reprezintă spitalul în relaţiile cu organizaţii profesionale din ţară şi din străinătate şi facilitează accesul personalului medical la informaţii medicale de ultimă oră;
- asigură respectarea normelor de etică profesională şi deontologie medicală la nivelul spitalului, colaborând cu Colegiul Medicilor din România;
- răspunde de acreditarea personalului medical al spitalului şi de acreditarea activităţilor medicale desfăşurate în spital, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
- analizează şi ia decizii în situaţia existenţei unor cazuri medicale deosebite (de exemplu, cazuri foarte complicate care necesită o durată de spitalizare mult prelungită, morţi subite etc);
- participă, alături de Manager, la organizarea asistenţei medicale în caz de dezastre, epidemii şi în alte situaţii speciale;
- stabileşte coordonatele principale privind consumul medicamentelor la nivelul spitalului, în vederea unei utilizări judicioase a fondurilor spitalului, prevenirii polipragmaziei şi a rezistenţei la medicamente;
- supervizează respectarea prevederilor în vigoare, referitoare la documentaţia medicală pacienţilor trataţi, asigurarea confidenţialităţii datelor medicale, constituirea arhivei spitalului;
- avizează utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activităţi de cercetare medicală, în condiţiile legii;
- analizează şi soluţionează sugestiile, sesizările şi reclamaţiile pacienţilor trataţi în spital, referitoare la activitatea medicală a spitalului;
- elaborează raportul anual de activitate medicală a spitalului, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

CAPITOLUL 3
ATRIBUŢIILE SPITALULUI

Art.23 -Din punct de vedere al structurii organizatorice, unitatea este un Spital Judetean de Urgenta, ce asigura starea de sanatate a populatiei conform arondarii.
Art.24 - Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:
- furnizează servicii medicale in baza contrcatelor incheiate cu sistemul de asigurări sociale de sănătate sau contra cost pacienţilor;
- asigură condiţii de investigaţii medicale, tratament, cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nozocomiale, conform normelor aprobate prin OMS;
- aprovizionarea cu substanţe şi materiale de dezinfecţie;
- aprovizionarea in vederea asigurării unei alimentaţii corespunzătoare, atât din punct de vedere calitativ cât şi cantitativ, respecctând alocaţia de hrană, alocată conform legislaţie in vigoare;
- răspunde, in condiţiile legii, pentru calitatea actului medical, pentru respectarea condiţiilor de cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nozocomiale, precum şi pentru acoperirea prejudiciilor cauzate pacienţilor. Pentru prejudicii cauzate pacienţilor din culpa medicală, răspunderea este individuală;
- respectarea structurii organizatorice stabilită prin Ordinul Ministerului Sănătăţii în ceea ce priveşte numărul de paturi pe secţii şi compartimente;
- să asigure încadrarea cu personal de specialitate medico-sanitar şi cu alte categorii de personal conform specialităţilor din structură şi normativelor de personal în vigoare, care să permită funcţionarea spitalului în condiţii de eficienţă;
- acordă primul ajutor şi asistenţă medicală de urgenţă, oricărei persoane care se prezintă la spital dacă starea sănătăţii persoanei este critică. După stabilizarea funcţiilor vitale, se asigură, după caz, transportul obligatoriu medicalizat la o altă unitate medico-sanitară de profil;
- Spitalul va fi în permanenţă pregătit pentru asigurarea asistenţei medicale în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză şi este obligat să participe cu toate resursele la înlăturarea efectelor acestora
- informează asiguraţii despre serviciile medicale oferite şi despre modul în care sunt furnizate;
- respectă confidenţialitatea faţă de terţi asupra datelor şi informaţiilor decurse din serviciile medicale acordate asiguraţilor precum şi intimitatea şi demnitatea acestora aşa cum este stabilit în Legea 46/2003.
- acordă servicii medicale de specialitate tuturor asiguraţilor, indiferent de casa de asigurări la care s-a virat contribuţia de asigurări de sănătate pentru aceştia.
- acordă serviciilor medicale în mod nediscriminatoriu asiguraţilor şi respectă dreptul la libera alegere a furnizorului de servicii medicale în situaţiile de trimitere pentru consultaţii interdisciplinare.
- obligaţia completării prescripţiilor medicale conexe actului medical atunci cand este cazul pentru afecţiuni acute, cronice (iniţiale)
- informarea medicul de familie al asiguratului, sau după caz, medicul de specialitate, despre diagnosticul stabilit, investigaţiile şi tratamentele efectuate sau să transmită orice altă informaţie referitoare la starea de sănătate a pacientului
- să respecte destinaţia sumelor contractate prin acte adiţionale la contractele cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate.
- transmiterea datelor solicitate de CJAS, C.J. Călăraşi şi D.S.P, privind furnizarea serviciilor medicale şi starea de sănătate a persoanelor consultate sau tratate, potrivit formularelor de raportare specifice, fiind direct răspunzător de corectitudinea acestora.
- să elibereze actele medicale stabilite prin norme.
- raportarea indicatoriilor prevăzuţi în normele privind execuţia, raportarea şi controlul programelor naţionale de sănătate şi să utilizeze eficient sumele cu această destinaţie.
- să asigure continuitatea tratamentului bolnavilor cuprinşi în programele de sănătate finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii şi bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări de Sănătate.
- solicitarea documentele care atestă calitatea de asigurat. În situaţia în care pacientul nu poate face dovada de asigurat, spitalul va acorda serviciile medicale de urgenţă necesare, având obligaţia să evalueze situaţia medicală a pacientului şi să-l externeze dacă internarea nu se mai justifică; la solicitarea pacientului care nu are calitatea de asigurat, se poate continua internarea, cu suportarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale de către aceştia.
- ţinerea evidenţei distincte a pacienţilor internaţi în urma unor accidente de muncă, inclusiv a sportivilor profesionişti, apărute în cadrul exercitării profesiei şi a îmbolnăvirilor profesionale, pentru care contravaloarea serviciilor medicale acordate nu se suportă de Casele de Asigurări de Sănătate.
- comunică asiguratorului domeniul de activitate conform clasificării activităţii din economia naţională CAEN numarul de angajaţi, fondul de salariu precum şi orice alte informaţii solicitate în vederea asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale în conformitate cu Legea 346/2002.
- transmite SNSPMSDS datele clinice la nivel de pacient pentru toţi pacienţii spitalizaţi, în formă electronică, conform aplicaţiei DRG Naţional, pentru prelucrarea şi analiza datelor în vederea contractării şi decontării serviciilor spitaliceşti.
- definirea manevrelor care implică soluţii de continuitate ,a materialelor utilizate şi a condiţiilor de sterilizare, pentru fiecare secţie şi neutralizarea materialelor şi instrumentarului a căror condiţie de sterilizare nu este sigură ;
- aprovizionarea şi distribuirea medicamentelor
- efectuează tratamentul adecvat şi să respectă condiţiile de prescriere a medicamentelor prevăzute în nomenclatorul de medicamente, conform reglementărilor în vigoare .
- depozitarea, prepararea şi difuzarea medicamentelor precum şi distribuirea instrumentarului şi a altor produse tehnico-medicale conform normelor in vigoare; controlul şi urmărirea calităţii medicamentelor in vederea ridicării eficienţei tratamentelor, evitarea riscului terapeutic şi a fenomenelor adverse; informarea şi documentarea in domeniul medicamentelor;
- asigură continuitatea acordării asistenţei medicale de specialitate pacienţilor internaţi.
- stabileşte programul de lucru şi sarcinile de serviciu pentru personalul angajat.
- asigură participarea personalului la activităţile de educaţie medicală continuă. Costurile acestor activităţi sunt suportate de personalul beneficiar. Spitalul Judeţean de Urgenţă poate suporta astfel de costuri în condiţiile alocării bugetare
- aplică şi respectă legislaţia in vigoare privind protecţia muncii, sănătate şi securitate in muncă, protecţie civilă şi pază contra incendiilor.
- in perioada de carantină se limitează accesul vizitatorilor in spital şi chiar interzicerea intrării in spital;
- îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de alte acte normative în vigoare, precum şi cele care vor apărea.

CAPITOLUL 4
ATRIBUŢIILE PERSONALULUI

Art. 25 – Personalul încadrat în unitate are obligaţia să îşi desfăşoare activitatea în mod responsabil, conform reglementărilor profesionale, codului de deontologie medicală şi cerinţele postului.
Art. 26. – Principalele îndatoriri ale angajaţilor sunt următoarele:
- Asigură monitorizarea specifică a bolnavilor conform prescripţiei medicale;
- Respectă normele de securitate, manipulare şi descărcare a stupefiantelor, precum şi a medicamentelor cu regim special;
- Organizează şi desfăşoară programul de educaţie pentru sănătate, activităţi de consiliere, atât pentru pacienţi, cât şi pentru aparţinători şi diferite categorii profesionale aflate în formare;
- Utilizează şi păstrează în bune condiţii echipamentele şi instrumentele din dotare, supraveghează colectarea, depozitarea, transportul şi eliminarea finală a materialelor şi instrumentului de unică folosinţă utilizat (şi se asigură de depozitarea acestora în vederea distrugerii);
- Respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor nosocomiale;
- Poartă echipamentul corespunzător funcţiei pe care o deţine, în vederea păstrării igienei şi a aspectului estetic personal;
- Respectă comportamentul etic faţă de pacienţi, aparţinători şi celelalte persoane cu care colaborează;
- Respectă secretul profesional;
- Respectă programul de lucru şi Regulamentul intern;
- În întreaga activitate desfăşurată în cadrul spitalului, întregul personal medico – sanitar are obligaţia de a folosi un limbaj politicos atât faţă de pacienţi cât şi faţă de vizitatori şi de însoţitorii pacienţilor;
- Execută orice sarcini de serviciu, ce au legătură cu pregătirea profesională, în vederea asigurării unei bune funcţionări a activităţii spitalului.

CAPITOLUL 5
TIMPUL DE MUNCA ORGANIZAREA ŞI EFECTUAREA GARZILOR , CONCEDII DE ODIHNA , CONCEDIU FARA PLATA, CONCEDII PENTRU EVENIMENTE DEOSEBITE IN FAMILIE

Art. 27. – Activitatea este consemnată zilnic în condicile de prezenţă pe secţii şi compartimente de muncă, cu trecerea orei de începere a programului şi ora de terminare a acestuia.
Condicile de prezenţă sunt verificate zilnic de medicul şef care are obligaţia de a confirma prin semnătură, concordanţa prezenţei în secţie cu cea din condică.
Art. 28. – În conformitate cu reglementările in vigoare, programul de activitate al membrilor comitetului director, este următorul:
1. Manager. – zilnic 8 ore în zilele lucrătoare : ora 8 – 16
2. Director medical-zilnic 8 ore in zilele lucratoare: ora 8-16
3. Directorul de ingrijiri- zilnic 8 ore in zilele lucratoare: ora 7-15.
4. Director financiar-contabil - zilnic 8 ore în zilele lucrătoare :ora 8 – 16

(1)Medici program de activitate
1. Medici de specialitate care lucrează la paturi şi care intră în echipa de gardă au program de activitate 7 ore in medie pe zi in program continuu sau divizat, astfel :
a. 5 ore dimineaţa, repartizate astfel:
- Zile lucrătoare – activitate curentă 8 – 11 secţie , 11 – 13 ambulatoriu integrat
- 20 de ore de gardă lunar, obligatorii şi ore de contravizită pentru completarea programului de la norma de bază lunară.
- Orele de contravizită se efectuează după amiaza, in zilele lucrătoare, cu excepţia zilelor când sunt de gardă, şi în zilele nelucrătoare,dimineaţa, conform unui program distinct aprobat în acest sens.
Orele de contravizită se efectuează in funcţie de numărul de ore lucrătoare din lună, astfel:
- in lunile cu 20 de zile lucrătoare numărul de ore de contravizită trebuie să fie 20;
- in lunile cu 21 de zile lucrătoare numărul de ore de contravizită trebuie să fie 22;
- in lunile cu 22 de zile lucrătoare numărul de ore de contravizită trebuie să fie 24;
- in lunile cu 23 de zile lucrătoare numărul de ore de contravizită trebuie să fie 26;
Continuitatea asistenţei medicale se asigură prin serviciul de gardă,organizat conf. OMS 870/2004 pt. aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă , organizarea şi efectuarea gărzilor in unităţile publice din sectorul sanitar – cap.II
Asigurarea continuităţii activităţii prin liniile de gardă şi efectuarea de gărzi este obligatorie pentru medicii de specialitate .
În liniile de gardă sunt cuprinşi medici specialişti angajaţi ai unităţii, medici specialişti din afara unităţii şi medici rezidenţi, incepând cu anul IV de rezidenţiat ( sub supravegherea unui medic specialist sau primar care efectuează gardă la domiciliu şi care a fost desemnat in acest sens de către şeful de secţie).
În unitate sunt organizate şi funcţionează următoarele linii de gardă:
- medicină internă
- chirurgie generală
- ortopedie-traumatologie
- obstetrică-ginecologie
- pediatrie
- ATI
- UPU
- laborator de analize medicale
a.) În următoarele linii de gardă : medicină internă,chirurgie generală, ortopedie-traumatologie, obstetrică-ginecologie, pediatrie, ATI, garda incepe la ora 13.00 până a doua zi la ora 8.00 – in zilele lucrătoare
UPU garda incepe la ora 15.00 până a doua zi la ora 8.00 – in zilele lucrătoare
Laboratorul de analize medicale garda incepe la ora 20.00 până a doua zi la ora 8.00 – in zilele lucrătoare
b.) În zilele nelucrătoare şi sărbători legale garda este de 24 ore, de la ora 8 în ziua respectivă până a doua zi la ora 8.
Activitatea de garda pe toate liniile de garda aprobate se desfasoara pe baza de grafic de garda. Medicul sef al sectiei din specialitatea unde este organizată şi se desfasoara garda, are obligaţia organizării şi asigurării continutăţii activităţii pe linia de gardă cu medicii care conform competenţelor efectuează gărzi. Medicul sef al sectiei din specialitatea unde este organizată şi se desfasoara garda intocmeşte graficul de gardă si-l inaintează pt. aprobare conducerii spitalului,grafic ce va fi întocmit până la data de 25 ale lunii în curs pentru luna următoare.
Orice modificare a graficului de gardă se va face pe bază de cerere cu acordul şefului de secţie şi cu aprobarea conducerii spitalului, anticipat datei când se modifică graficul.
Medicii care se află in una dintre situaţiile nominalizate mai jos, pe timpul cât durează aceste situaţii sunt scutiţi de a fi incluşi in graficul de gărzi:
- pensionarii de invaliditate gr. III
- femeile gravide incepând cu luna a 6-a
- medicii care au program redus cu ¼ din durata normală a timpului de lucru, pe bază de certificat medical
Orele de gardă prestate, precum şi chemările de la domiciliu se consemnează in mod obligatoriu intr-o condică de prezenţă pentru activitatea de gardă.
Medicul de gardă nu poate părăsi spitalul în timpul cât este în graficul de gardă.
Efectuarea a doua garzi consecutive de catre acelasi medic este strict interzisa.
Chemarile de la domiciliu pentru personalul medical si cel din administratie se vor face numai la solicitarea scrisa a medicului sef de garda, in functie de necesitatile si solicitarile sectiilor, compartimentelor, laboratoarelor, serviciilor.
Medicul sef de garda- medicul de garda pe linia de garda medicina interna- va consemna in registrul special de la UPU ora sosirii si ora plecarii, va confirma prezentarea personalului solicitat precum si rezolvarea problemei pentru care a fost solicitat.
Chemarile de la domiciliu se vor face numai in situatiile in care personalul de garda si cel de serviciu nu pot rezolva cazul sau celelalte probleme aparute.
Orele prin chemari de la domiciliu sunt considerate activitate peste norma de baza si li se vor aplica reglementarile legale privind plata sau recuperarea lor.

2. Medici de specialitate care lucrează la paturi şi nu intră în echipa de gardă, au următorul program :
a.)- activitate minim 6 ore secţie – ambulatoriu integrat in cursul dimineţii in zilele lucrătoare şi numărul de ore de contravizită obligatorii lunar in completarea normei de bază efectuate după amiaza in zilele lucrătoare şi dimineţa in zilele de repaus săptămânal, sărbători legale şi celelalte zile in care potrivit dispoziţiilor legale nu se lucrează.
b.) – activitate 7 ore in medie pe zi in cursul dimineţii, dacă nu este organizată activitate de contravizită.
Activitatea cabinetelor de specialitate in ambulatoriul integrat este stabilită prin grafic de activitate, intocmit de medicul şef de secţie şi aprobat de directorul medical şi este asigurată zilnic, săptămânal sau lunar de medicii de specialitate

Medici cu program zilnic de 6 ore

Medicii din laboratoarele de radiologie al spitalului si ambulatoriul integrat şi compartimentul CT
- zile lucratoare 8-14;

Medicii din serviciul de Medicina Legala
- zile lucratoare 8-14;
Dupa orele 14.00 conform graficului lunar aprobat presteaza activitate prin chemari de la domiciliu care sunt considerate ore de garda, prin consemnare in condica de prezenta pentru activitate de garda.

(2) Personalul sanitar cu pregătire superioară (biologi, chimişti,farmacişti, psihologi, prof. C.F.M.) :
- program 7 ore pe zi

Farmacisti : - 1 tura de 12 ore/zi cu 1 zi libera prin rotatie

Biologi, chimisti din - 1 tură 8-15;
laborator de analize medicale
unic spital
Continuitatea activităţii din laboratorul de analize medicale este asigurată prin linia de gardă de laborator.

Profesor C.F.M. - zile lucratoare 8-15;

Biolog, chimist din - zile lucratoare 8-15;
cadrul serv. De Medicina
Legala

Psiholog - zile lucratoare 8-15;

(3) Asisteţi medicali cu studii superioare şi personal sanitar mediu au program zilnic de 8 ore:
a. )locuri de muncă unde activitatea se desfăşoară fără intrerupere - în 3 ture – in raport cu necesităţile asistenţei medicale, personalul poate lucra prin rotaţie in ture de 8 ore cu 16 ore libere sau 12 ore cu 24 ore libere:
În secţiile /compartimentele cu paturi /farmacie/ UPU activitatea se desfăşoară în regim de 12 ore cu 24 ore libere, astfel:
tura I – 7 – 19
tura II – 19 – 7
La propunerea medicului şef de secţie/compartiment , motivat, programul poate fi stabilit şi in 3 ture 8 ore cu 16 ore libere.
Bloc operator comun ortopedie- traumatologie-chirurgie plastică activitatea se desfăşoară astfel:
tura I – 7 – 19 (12 ore zilnic)

b.) locuri de muncă unde activitatea se desfăşoară într-o singură tură, în regim de 8 ore cu 16 ore libere:
- ambulatoriul integrat : 7 – 15 – zile lucrătoare;
- Serv. de Medicina Legala cu exceptia celor care lucreaza in morga si prosectura: 7-15;
- compartiment CPCIN : 7 – 15 – zile lucrătoare;

- Compartimentul de sterilizare spital:
- activitate in 2 ture continuu: tura I 6-14
tura II 13- 21

1) Cu program de 7 ore zilnic

- locuri de munca unde activitatea se desfasoara continuu in 3 ture in regim 12 ore cu 24 ore libere:
tura I 7-19
tura II 19-7
- laborator de analize unic spital:

2) Cu program de 6 ore zilnic

- Laborator de Anatomie Patologica spital:
tura I 8-14;

- Laborator de Radiologie ambulatoriu de specialitate:
tura I 8 – 14;

- Serv. Judetean de Medicina Legala care lucreaza in morga si prosectura:
tura I 8-14;

- Laborator de Radiologie spital :
tura I 7-13
tura II 13-19
tura III 19-7 prin rotatie;

(3)Personal auxiliar sanitar

1.) cu program de activitate de 8 ore zilnic
- locuri de muncă unde activitatea se desfăşoară fără intrerupere - în 3 ture – in raport cu necesităţile locului de muncă, personalul auxiliar sanitar poate lucra prin rotaţie in ture de 8 ore cu 16 ore libere sau 12 ore cu 24 ore libere:
În secţiile /compartimentele cu paturi / UPU activitatea se desfăşoară în regim de 12 ore cu 24 ore libere, astfel:
- infirmiere - ingrijitoare
program de 12 ore cu 24 ore libere:
tura I 6 – 18
tura II 18 – 6 ;
- îngrijitoare
in program de 12/zi cu 1 zi libera:
tura I 6-18;
sau program de 12 ore cu 24 ore libere:
tura I 6-18
tura II 18-6;
- brancardieri UPU
program de 12 ore cu 24 ore libere:
tura I 7-19
tura II 19-7;

- brancardieri ortopedie – traumatologie

in program de 12/zi cu 1 zi libera

- brancardier bloc operator chirurgie
in program de 8 ore zilnic

- Ingrijitoare din compartimente fără paturi:
a) cu program de lucru de 8 ore :
- Sterilizarea tura I 6-14;
tura II 13- 21
- Farmacie spital tura I 7 - 15;
- Spatii comune sanitare tura I 6-18 cu 1 zi libera prin rotatie;

2) cu program de lucru de 7 ore zilnic:
- Laborator analize unic spital tura I 7-14;

3) cu program de lucru de 6 ore zilnic:
- Serv. de Medicina Legala tura I 7-13
- Lab. de Radiologie spital tura I 7-13
- Lab. de Radiologie Ambulator tura I 7-13.

Activitatea personalului mediu sanitar şi auxiliar sanitar se desfăşoară pe bază de grafice de activitate întocmite anticipat pentru o lună pe locuri de muncă şi prin care se stabileşte :
- numărul de personal pe fiecare tură in raport cu nevoile asistenţei medicale
- rotaţia pe ture a personalului
- intervalul legal dintre 2 zile consecutive de lucru
Graficele lunare de activitate, pe locuri de muncă, se intocmesc de şef secţie/ comp./ laborator/ serviciu şi se aprobă de conducerea unităţii, până la data de 25 ale lunii în curs pentru luna următoare.
Orice modificare a graficelor de activitate ulterior aprobărilor se va face prin cerere, cu acordul şefului ierarhic superior, vizat de Directorul de ingrijiri si cu aprobarea conducerii unităţii.
Personalul mediu sanitar şi auxiliar care desfăşoară activitate in ture poate fi scutit temporar de a presta activitate in tura de noapte atunci când se află in una din următoarele situaţii:
- in caz de graviditate, lehuzie şi pe timpul cât alăptează
- are program redus pe bază de certificat medical
- starea de sănătate contravine desfăşurării activităţii in tura III, dovedită cu certificat medical
- pensionare de invaliditate de gr.III

Spălătorese şi lenjerese:
- în program de 12 ore cu 1 zi libera prin rotatie
tura I 6-18;

Bloc alimentar:
-in program de 12 ore cu 1 zi libera prin rotatie
tura I 6-18;

(5)Personal Tesa, muncitori şi deservire:
- program de 8 ore cu 16 ore libere in zile lucratoare:
-TESA L-J 07:30 – 16:00
V 07:30 – 13:30;
- portari – 3 ture continuu în regim de 12 ore cu 24 libere
tura I 6 – 18
tura II 18 – 6 ;
- telefoniste-in program de 12 ore cu 1 zi libera prin rotatie

- muncitori :
-cu program de lucru de 8 ore zilnic
1. în regim de lucru 8 ore cu 16 ore libere, la întreţinere şi reparaţii(tâmplari, zidari, zugravi, lăcătuşi mecanici utilaje, întreţinere centrală telefonică, laborant centrală termică) :
Luni- Joi tura I 7,30-16
Vineri tura I 7,30-13,30;
2. În regim de lucru 12 ore cu 24 ore libere:
- statia de apa potabila
tura I 7-19
tura II 19-7;
- centrala termica
tura I 7-19
tura II 19-7;
- statia de oxigen
tura I 7-19
tura II 19-7;
- electricieni
tura I 7-19
tura II 19-7;
- instalatori
tura I 7-19
tura II 19-7;
- exploatare lifturi( liftieri)
tura I 7-19
tura II 19-7;
- lacatusi mecanici de intretinere si reparatii lifturi
zile lucratoare: tura I 7-19
prin rotatie noaptea si in zilele nelucratoare cand necesitatile serviciului impun desfasurarea acestei activitati.
Activitatea personalului se desfăşoară pe bază de grafice de activitate întocmite anticipat pentru o lună pe locuri de muncă şi prin care se stabileşte :
- numărul de personal pe fiecare tură in raport cu nevoile locului de muncă
- rotaţia pe ture a personalului
- intrevalul legale dintre 2 zile consecutive de lucru
Graficele lunare de activitate, pe locuri de muncă, se intocmesc de şef serviciu şi se aprobă de conducerea unităţii, până la data de 25 ale lunii în curs pentru luna următoare.
Orice modificare a graficelor de activitate ulterior aprobărilor se va face prin cerere, cu acordul şefului de serviciu şi cu aprobarea conducerii unităţii.

Art. 29 (1) – Evidenţa prezenţei la program se ţine prin condici de prezenţă în care personalul este obligat să semneze zilnic.
Nesemnarea zilnică şi la timp a condicilor de prezenţă, constituie o încălcare a normelor de disciplină a muncii şi se sancţionează conform legislaţiei muncii.
(2) Evidenţa orelor efectuate peste program se ţine separat pe locuri de muncă şi se depune la serviciul RUNOS.
Art. 30. Se consideră muncă prestată în timpul nopţii munca prestată în intervalul 22 – 6 cu posibilitatea abaterii o oră în plus sau în minus faţă de aceste limite în cazuri excepţionale.
Art. 31. Concediul de odihnă
Concediul de odihnă se efectuează in fiecare an.
Dreptul la concediul de odihnă anual plătit este garantat tuturor salariaţilor.
Dreptul la concediul de odihnă anual nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renunţări sau limitări.
Durata minimă a concediului de odihnă anual este de 20 de zile lucrătoare.
Durata efectivă a concediului de odihnă anual se stabileşte pentru fiecare salariat, in funcţie de vechimea in muncă astfel:
a.) pentru o vechime de 0-1 an (neimpliniţi la data inceperii concediului) – 20 de zile lucrătoare;
b.) pentru o vechime de 1-5 ani (neimpliniţi la data inceperii concediului) – 21 de zile lucrătoare;
c.) pentru o vechime de 5-10 ani (neimpliniţi la data inceperii concediului) – 23 de zile lucrătoare;
d.) pentru o vechime de 10-15 ani (neimpliniţi la data inceperii concediului) – 25 de zile lucrătoare;
e.) pentru o vechime de 15-20 ani (neimpliniţi la data inceperii concediului) – 28 de zile lucrătoare;
f. ) pentru o vechime de peste 20 de ani – 30 de zile lucrătoare
Programarea concediilor de odihnă se face de conducerea secţiilor (compartimentelor, serviciilor, laboratoarelor) la începutul anului, astfel încât să asigure atât bunul mers al activităţii cât şi interesele salariaţilor şi cu aprobarea conducerii unităţii.
Zilele de concediu de odihnă neefectuate până la data de 01.04 din anul următor se prescriu, acestea nemaiputând fi efectuate şi nu se acordă nici compensarea lor in bani.
Concediul anual de odihnă se poate fracţiona, la cererea salariatului, una din tranşe neputând fi mai mică de 10 zile lucrătoare.
Este interzisă întreruperea concediului de odihnă şi prezentarea la serviciu din iniţiativa persoanei încadrate de muncă; aceasta poate fi rechemată din concediu numai din dispoziţia scrisă a conducerii unităţii, pentru nevoi de serviciu neprevăzute şi urgente, dovedite prin referat de la locul de muncă.
Concediul fără plată
Concediul fără plată se acordă salariaţilor la cererea acestora în funcţie de interesele unităţii şi în conformitate cu prevederile legale, in cuantum de până la 90 de zile lucrătoare.
Plecarea în concediu de odihnă, concedii pentru studii sau concedii fără plată, înainte de a fi aprobate de managerul spitalului , este interzisă şi constituie o abatere pentru care se pot aplica sancţiuni disciplinare. La fel şi întârzierile la expirarea concediilor.
Concedii plătite pentru evenimente deosebite in familie
Salariaţii au dreptul la zile libere plătite pentru următoarele eveninte deosebite in familie:
a) căsătoria salariatului – 3 zile
b) căsătoria unui copil – 3 zile
c) decesul soţului, copilului, părinţilor, socrilor – 3 zile
Concediul plătit se acordă la cererea solicitantului de către conducerea unităţii.

CAPITOLUL 6
NORME DE ORDINE INTERIOARĂ PRIVIND BOLNAVII, ÎNSOŢITORII INTERNAŢI ŞI VIZITATORII

Art.32 Bolnavii
Bolnavii, cu excepţia urgenţelor medico – chirurgicale, se internează numai pe baza biletului de internare întocmit de medicul de familie, medicul specialist sau prin transfer de la alt spital. Internările se efectuează zilnic prin camerele de gardă de profil.
La internare, bolnavii sunt obligaţi să prezinte următoarele documente:
- buletin de identitate sau certificat de naştere;
- adeverinţă de încadrat în muncă în care să se specifice calitatea de asigurat şi numărul zilelor de concediu medical avute în ultimul an;
- cupon de pensie pe ultima lună, după caz;
- talon de şomaj, după caz;
- adeverinţă de coasigurat, după caz;
- bilet de trimitere, cu excepţia urgenţelor medico – chirurgicale.
Bolnavii iau cunoştinţă,la internare, de normele de ordine interioară obligatorii pentru internaţi. Orice nerespectare a acestora atrage de la sine externarea disciplinară.
Programul zilnic pentru bolnavii internaţi este următorul:
- orele 06 – 06:30 – tratament
- igienă individuală
- termometrizare
- orele 06:30 – 08:00 – recoltare de probe biologice
- orele 08 – 08:30 – micul dejun
- orele 08:30 – 12:30 – examinări medicale
- consulturi
- explorări de specialitate
- tratamente
- orele 13:30 – 14:30 – masa de prânz
- orele 14:30 – 17:00 – odihnă
- orele 17:00 – 19:00 – examinare de contravizită
- tratamente
- termometrizare
- orele 19:00 – 20:00 – masa de seară
- orele 20:00 – 22:00 – lectură
- igienă personală
La orele 22:00, exceptând încăperile în care se acordă asistenţă medicală de urgenţă sau cele care trebuie iluminate în mod permanent, în toate secţiile şi compartimentele se întrerupe iluminatul.
Controlul sanitar şi prelucrarea sanitară sunt obligatorii pentru orice bolnav internat.
Toate efectele personale sunt păstrate în timpul internării la magazia de efecte a spitalului.
În timpul internării bolnavii sunt obligaţi:
- să respecte regulamentul intern al spitalului;
- să respecte programul zilnic;
- să urmeze strict prescripţiile medicale de administrare a medicamentelor şi regimul alimentar prescris;
- să nu circule în alte secţii;
- să nu deranjeze bolnavii din salon sau din celelalte saloane/secţii;
- să nu părăsească incinta spitalului;
- să nu introducă în spital şi să nu consume băuturi alcoolice;
- să nu primească vizitatori în afara programului stabilit.
- să păstreze îmbrăcămintea şi bunurile spitalului în bune condiţii;
- să nu părăsească saloanele în care sunt internaţi în timpul vizitei medicale din cursul dimineţii şi a contravizitei de după-amiază;
- este interzis bolnavilor şi însoţitorilor internaţi să solicite consulturi interdisciplinare, fără avizarea prealabilă din partea şefului de secţie sau a medicului de gardă;
Eliberarea actelor medicale
La terminarea tratamentului, externarea bolnavilor se face pe baza biletului de ieşire din spital întocmit de medicul curent, cu aprobarea medicului şef de secţie sau a medicului care asigură coordonarea activităţii de specialitate.
La externare, biletul de ieşire din spital şi scrisoarea medicală se înmânează bolnavului iar foaia de observaţie se îndosariază.

Art. 33 Însoţitorii internaţi
Internarea însoţitorilor este admisă în situaţii de necesitate, cu aprobarea şefului de secţie (compartiment).
Insotitorii internati vor achita la casieria spitalului o taxa, dupa cum urmeaza:
- 8 lei pe zi - fara masa;
- 15 lei pe zi - cu masa.
Toate normele de ordine interioară obligatorii pentru bolnavi sunt obligatorii şi pentru însoţitorii internaţi.

Art.34 Vizitatorii
Vizitatorii au acces în spital, astfel:
- luni - vineri intre orele 12,00 – 13,00
- sâmbăta, duminică şi sărbători legale intre orele 14,00 – 17,00
Accesul vizitatorilor este interzis prin dispoziţia conducerii spitalului în perioada cu potenţial epidemic ridicat.

Art.35 - Accesul în unitate se realizează astfel:
- pe bază de legitimaţie, pentru personalul propriu;
- pentru personalul din afara unităţii venit în interes de serviciu pe baza C.I. sau a legitimaţiei de serviciu;
- pentru vizitatorii bolnavilor, în cadrul unui program bine stabilit, iar în afara programului prevăzut pentru vizitarea acestora, pe baza chitanţei eliberate la poartă sau pe baza biletului de liber acces eliberat de şeful de secţie;
- pentru reprezentanţii mass - media, numai cu acordul managerului spitalului care va nominaliza în mod explicit locurile în care se poate filma sau persoanele cărora li se pot lua interviuri, cu respectarea drepturilor pacienţilor la intimitate. Pentru aceasta, anterior, reprezentanţii mass – media vor face demersuri scrise sau verbale în vederea obţinerii acordului de principiu. În vederea desfăşurării fluente a acestei activităţi, managerul spitalului va nominaliza un reprezentant al spitalului care va fi desemnat ca purtător de cuvânt al instituţiei.

Art. 36.Circulaţia în spital este permisă cu respectarea obligatorie a următoarelor reguli:
Personalul mediu şi auxiliar
a.)este interzisă deplasarea de la o secţie la alta fără dispoziţie din partea şef secţie / medici sau asistentei şefe ;
b) Este interzis accesul în spital prin alte locuri în afara porţii centrale a spitalului;
c) Este interzisă circulaţia în spital a personalului mediu şi auxiliar fără ţinută spitalicească ;
d) Este interzisă accesul personalului în secţii în afara orelor de program , cu excepţia cazurilor când există motive întemeiate;
e) Absenta motivata in situatii speciale derivata din indeplinirea unor functii care permit scoaterea temporara din serviciu se face numai cu conditia notificarii scrise anterioare absentei catre manager cu obligatia mentionarii motivatiei , incadrarii legale precum si a avizului sefului ierarhic superior care asigura desemnarea unui inlocuitor pe durata absentei motivate.
Personalul TESA, administrativ , deservire
a) Accesul în secţiile şi compartimentele cu paturi , în laboratoare, este permis numai în echipamentul de protecţie;
b) Accesul formaţiilor de lucru în secţia cu paturi, în laboratoare, este permis numai cu avizul asistentei şefe;
c) Este interzisă accesul personalului în secţii în afara orelor de program , cu excepţia cazurilor când există motive întemeiate.
d) Este interzis accesul în spital prin alte locuri în afara porţii centrale a spitalului;
e) Absenta motivata in situatii speciale derivata din indeplinirea unor functii care permit scoaterea temporara din serviciu se face numai cu conditia notificarii scrise anterioare absentei catre directorul general cu obligatia mentionarii motivatiei , incadrarii legale precum si a avizului sefului ierarhic superior care asigura desemnarea unui inlocuitor pe durata absentei motivate.
Art.37 Accesul reprezentanţilor mass-media in Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi
1. Pentru evenimente medicale deosebite{accidente rutiere, accidente de munca, accidente casnice, calamitati, etc.}, reprezentantii mass-media vor avea acces in spital pe la intrare Triaj si vor fi primiti in holul intrare-triaj.
- Dupa stabilizarea pacientilor si obtinerea unui diagnostic de internare, toate informatiile solicitate de presa vor fi comunicate de medicul sef UPU, medicul sef de tura sau medicul sef de garda. Toate informatiile solicitate vor fi date sub rezerva codului deontologic si tinind cont de Legea 46/2003, privind drepturile pacientilor;
- Declaratiile vor fi date in acelaşi timp pentru toti reprezentantii mass-media;
- holul mare din cadrul Unitatii Primire Urgente nu este spatiu public, acesta facind parte din structura sectiei UPU ; in cazul unui accident colectiv, de orice natura, holul poate fi folosit ca spatiu de consultatii ;
2. Pentru alte informatii ce tin de reabilitarea spitalului, constructii, transformari, acestea vor fi furnizate mass-mediei prin purtatorul de cuvant al SJU Călăraşi
3. Accesul in spital, pentru orice fel de informatie solicitata se poate face numai cu avizul sefului de sectie si in intervalul de timp precizat de acesta ;
4. Presa are acces neingradit in urmatoarele situatii:
- cand insoteste o delegatie oficiala{Ministru, Secretar de stat, etc.} cu acordul acestora;
- insotita de Manager si/sau ceilalti Directori din Comitetul Director al SJU Călăraşi.

CAPITOLUL 7
REGULI PRIVIND PROTECŢIA, IGIENA ŞI SECURITATEA ÎN MUNCĂ ÎN CADRUL UNITĂŢII

Art.38 Unitatea are obligaţia să ia toate măsurile necesare pentru protejarea
vieţii şi sănătăţii salariaţilor, în conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 cu modificările si completările ulterioare.
Unitatea răspunde de organizarea activităţii de asigurare a sănătăţii
şi securităţii în muncă.
Unitatea are obligaţia să organizeze instruirea periodică a angajaţilor
săi în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă.
Instruirea prevăzută la art.3 se realizează obligatoriu în cazul noilor
angajaţi, al celor care îşi schimbă locul de muncă sau felul muncii şi al celor
care îşi reiau activitatea după o întrerupere mai mare de 6 luni. În toate aceste
cazuri instruirea se efectuează înainte de începerea efectivă a activităţii.
Instruirea este obligatorie şi în situaţia în care intervin modificări
ale legislaţiei în domeniu.
Unitatea trebuie să organizeze controlul permanent al stării
materialelor, utilajelor şi substanţelor folosite în procesul muncii, în scopul
asigurării sănătăţii şi securităţii salariaţilor.
Art.39 Angajatorul are următoarele obligaţii în domeniul sănătăţii în muncă:
- să asigure auditarea de securitate şi sănătate în muncă cu ajutorul instituţiilor
abilitate;
- de a stabili în fişa postului, atribuţiile şi răspunderea angajaţilor şi a celorlalţi
participanţi la procesul de muncă în domeniul protecţiei muncii, corespunzător
funcţiilor exercitate;
- să asigure informarea fiecărei persoane, anterior angajării, asupra riscurilor la
care aceasta va fi expusă la locul de muncă, precum şi asupra măsurilor
tehnice şi organizatorice de prevenire necesare, inclusiv cele referitoare la
primul ajutor, prevenirea şi stingerea incendiilor şi evacuarea personalului în
caz de pericol iminent;
- să se asigure că angajaţii din unităţile din exterior, care lucrează în unitatea
sa, au primit instrucţiuni adecvate referitoare la riscurile pentru securitatea şi
sănătatea lor la care pot fi expuşi pe durata desfăşurării activităţii respective;
- să asigure resurse pentru instruirea, testarea, formarea şi perfecţionarea
personalului cu atribuţii în domeniul protecţiei muncii.
- să ia măsuri pentru autorizarea exercitării meseriilor şi a profesiilor conform
reglementărilor în vigoare;
- să angajeze numai persoane care, în urma controlului medical şi a verificării
psihoprofesionale, corespund sarcinilor de muncă pe care urmează să le
execute;
- să ia măsuri corespunzătoare pentru ca numai angajaţii care au fost instruiţi
adecvat să poată avea acces la locurile de muncă unde există riscuri pentru
securitatea şi sănătatea acestora;
- să stabilească şi să ţină evidenţa locurilor de muncă cu pericol deosebit şi să
identifice locurile de muncă unde pot apărea stări de pericol iminent;
- să comunice, cerceteze, înregistreze, declare şi să ţină evidenţa accidentelor de
muncă, a bolilor profesionale, a accidentelor tehnice şi a avariilor;
- să asigure funcţionarea permanentă şi corectă a sistemelor şi dispozitivelor de
protecţie , a aparaturii de măsură şi control, precum şi a instalaţiilor de
captare, reţinere şi neutralizare a substanţelor nocive degajate în procesele
tehnologice;
- să prezinte documentele şi să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de

muncă în timpul controlului sau al cercetării accidentelor de muncă;
- să desemneze, din oficiu sau la solicitarea inspectorului de muncă, persoanele
care participă la efectuarea controlului sau la cercetarea accidentelor de muncă;
- să ia măsuri pentru a nu modifica starea de fapt rezultată din producerea unui
accident de muncă mortal sau colectiv, în afara cazurilor în care menţinerea
acestei stări ar genera alte accidente sau avarii cu consecinţe grave, sau ar
periclita viaţa accidentaţilor sau a altor angajaţi;
- să anunţe imediat producerea unor avarii tehnice, evenimente, accidente de
muncă sau îmbolnăviri profesionale la inspectoratul teritorial de muncă şi
organele de urmărire penală competente, potrivit legii.

Art.40 Angajaţii au următoarele obligaţii:
- să-şi însuşească şi să respecte normele şi instrucţiunile de protecţie a muncii
şi măsurile de aplicare a acestora;
să utilizeze corect echipamentele tehnice, substanţele periculoase şi celelalte
mijloace de producţie;
- să nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrară a
dispozitivelor de securitate ale echipamentelor tehnice;
- să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă orice defecţiune
tehnică sau altă situaţie care constituie un pericol de accidentare sau
îmbolnăvire profesională;
- să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă în cel mai scurt timp
posibil accidentele de muncă suferite de persoana proprie sau alţi angajaţi;
să oprească lucrul la apariţia unui pericol iminent de producere a unui
accident şi să informeze de îndată conducătorul locului de muncă;
- să utilizeze echipamentul individual de protecţie din dotare, corespunzător
scopului pentru care a fost acordat;
- să coopereze cu angajatorul şi/sau cu angajaţii cu atribuţii specifice în
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, pentru a da posibilitatea
angajatorului să se asigure că toate condiţiile de muncă sunt corespunzătoare
şi nu prezintă riscuri pentru securitatea şi sănătatea la locul său de muncă;
- să coopereze cu angajatorul şi/sau cu angajaţii cu atribuţii specifice în
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, atâta timp cât este necesar pentru
realizarea oricărei sarcini sau cerinţe impuse de autoritatea competentă pentru
prevenirea accidentelor şi bolilor profesionale;
- să dea relaţii din proprie iniţiativă sau la solicitarea organelor de control şi
de cercetare în domeniul protecţiei muncii.
- În caz de pericol iminent, angajatul poate lua, în lipsa şefului ierarhic
superior, măsurile care se impun pentru protejarea propriei persoane sau a altor
angajaţi.

CAPITOLUL 8
REGULI PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI NEDISCRIMINARII SI AL ÎNLĂTURĂRII ORICĂREI FORME DE ÎNCĂLCARE A DEMNITĂŢII UMANE

Art.41 (1) În cadrul relaţiilor de muncă funcţionează principiul egalităţii de tratament faţă de toţi salariaţii.
(2) Orice discriminare directă sau indirectă faţă de un salariat bazată pe criterii
de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă,
culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie socială sau
responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate sindicală este interzisă.
(3) Constituie discriminare directă actele şi faptele de excludere, deosebire,
restricţie sau preferinţă, întemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile prevăzute la pct.(2) care au ca scop sau ca efect neacordarea, restrângerea ori înlăturarea recunoaşterii folosinţei sau exercitării drepturilor prevăzute de legislaţia muncii.
(4) Constituie discriminare indirectă actele şi faptele întemeiate în mod aparent
pe alte criterii decât cele prevazute la pct.(2) , dar care produc efectele unei discriminari directe.
(5) Orice salariat care prestează o muncă în spital, beneficiază de condiţii de
muncă adecvate activităţii desfăşurate, de protecţie socială, de securitate şi sănătate în muncă, precum şi de respectarea demnităţii şi a conştiinţei sale, fără nici o discriminare.
(6) Relaţiile interumane din cadrul spitalului se bazează pe principiul
consensualităţii şi al bunei credinţe.
Art.42 (1) Este interzisă discriminarea prin utilizarea de către angajatori a unor
practici care dezavantajează persoanele de un anumit sex, în legatură cu relaţiile de
muncă, referitoare la:
a.) anunţarea, organizarea şi desfăşurarea cursurilor sau examenelor şi selecţia
canditaţilor pentru ocuparea posturilor vacante;
b.)încheierea, suspendarea, modificarea şi/sau încetarea raportului juridic de muncă
ori de serviciu;
c.)stabilirea sau modificarea atribuţiilor fişei postului;
d.) stabilirea salarizarii;
e.) beneficii, altele decât cele de natură salarială şi măsuri de protecţie şi asigurări
sociale;
f.) informare şi consiliere profesională, programe de iniţiere, formare profesională,
perfecţionare, specializare etc.;
g.) evaluarea performanţelor profesionale individuale;
h.) promovarea profesională;
i) aplicarea măsurilor disciplinare;
j) dreptul de aderare la sindicat şi accesul la facilităţile acordate de acesta;
k.) orice alte condiţii de prestare a muncii, potrivit legislaţiei în vigoare.
(2) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor alin.(1) lit.a) locurile de muncă în care, datorită naturii sau condiţiilor specifice de prestare a muncii prevazute de lege,particularităţile de sex sunt determinante.
Art.43 (1) Hărţuirea sexuală a unei persoane de către o altă persoană la locul de
muncă este considerată discriminare după criteriul de sex şi este interzisă.
(2) Hărţuirea sexuală reprezintă orice formă de comportament nedorit, constând în
contact fizic, cuvinte, imbracaminte, gesturi sau alte mijloace indecente, materiale
vizuale ofensatoare, invitaţii compromiţătoare, cereri sau favoruri sexuale sau orice altă conduită având conotaţii sexuale, care afectează linistea, demnitatea, integritatea fizică sau psihică a persoanelor la locul de munca.
(3) Constituie discriminare după criteriul de sex orice comportament definit drept
hărţuire sexuală, având scopul:
a.) de a crea la locul de muncă o atmosferă de tensiune, intimidare, de ostilitate
sau de descurajare pentru persoana afectată;
b.) de a influenţa negativ situaţia persoanei angajate în ceea ce priveşte
promovarea profesională, renumeraţia sau veniturile de orice natură, ori accesul la
formarea şi perfecţionarea profesională, în cazul refuzului acesteia de a accepta un
comportament nedorit, ce ţine de viaţa sexuală.
(4) Toţi salariaţii trebuie să respecte regulile de conduită, astfel cum sunt definite in
prezentul regulament si prin Legea 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice şi pe cale de consecinta sa răspunda în condiţiile legii pentru încălcarea acestora.
(5) Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi nu permite şi nu va tolera hărţuirea sexuală la locul de muncă şi face public faptul că încurajează raportarea tuturor cazurilor de hărţuire sexuală, indiferent cine este ofensatorul, şi ca angajaţii care încalcă demnitatea personală a altor angajaţi vor fi sancţionaţi disciplinar.
Art.44 (1) Persoana care se consideră hărţuită sexual va raporta incidentul printr-o
plăngere adresată în scris Conducerii Spitalului.
(2) Angajatorul prin Comisia de Disciplină va conduce investigaţia în mod strict
confidenţial şi în cazul confirmării actului de hărţuire sexuală, va aplica măsuri
disciplinare, conform prevederilor legale.
(3) Rezultatul investigaţiei se va comunica părţilor implicate.
(4) Orice fel de represalii în urma unei plângeri de hărţuire sexuală, atât împotriva
reclamantului, cât şi împotriva oricărei persoane care ajută la investigarea cazului, vor fi considerate acte discriminatorii şi vor fi sancţionate conform dispoziţiilor legale în vigoare.
(5) Hărţuirea sexuală constituie infracţiune potrivit dispoziţiilor din Codul Penal.
Hărţuirea Sexuală a unei persoane prin ameninţare sau constrangere, în scopul de a
obţine satisfacţii de natură sexuală, de către o persoană care abuzează de autoritatea sau influenţa pe care o conferă funcţia îndeplinită la locul de muncă se pedepseşte cu
închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.
Art.45 Angajaţii spitalului au obligaţia să respecte prevederile Contractului
Colectiv de Munca negociat la nivel de ramură, alte prevederi legale cu caracter specific şi să promoveze asigurarea unui climat adecvat de muncă, astfel încât să fie respectată demnitatea fiecărui salariat (în concordanţă cu prevederile Convenţiei Europene a Drepturilor Omului).

CAPITOLUL 9
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ANGAJATORULUI
ŞI ALE SALARIAŢILOR

Art.46 Drepturile angajatorului sunt următoarele :
- să stabilească organizarea şi funcţionarea unităţii;
- să stabilească atribuţiile corespunzătoare pentru fiecare salariat, în condiţiile
legii;
- să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii
lor;
- să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu ;
- să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile
corespunzătoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil şi
regulamentului intern.
- să stabilească obiectivele de performanţă individuală precum şi criteriile de evaluare a realizării acestora.

Art.47 Obligaţiile angajatorului
Conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţă Călăraşi este obligată:
- sa informeze salariatii asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc desfasurarea relatiilor de munca;
- sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca si conditiile corespunzatoare de munca;
- să acorde salariatiilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca aplicabil si din contractele individuale de munca;
- sa comunice periodic salariatiilor situatia economica si financiara a unitatii cu excepţia informaţiilor sensibile sau secrete, care, prin divulgare , sunt de natură să prejudicieze activitatea unităţii;
- să asigure folosirea completă şi eficientă a timpului de muncă;
- să asigure repartizarea atribuţiilor de serviciu pentru angajaţi, să organizeze cursuri de pregătirie profesionala a angajaţilor, planificarea şi efectuarea concediilor de odihnă, stabilirea programului de muncă pe ture in functie de categoria de salariaţi în raport cu nevoile şi specificul locului de muncă;
- să asigure condiţii de protecţie a muncii şi de respectare a normelor igienico-sanitare, precum şi instruirea salariaţilor în aceste domenii;
- să ia măsuri pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă în locurile de muncă cu
condiţii deosebite şi periculoase, pentru diminuarea noxelor şi pericolului de
imbolnăvire;
- să examineze cu atenţie şi să ia în considerare sugestiile şi propunerile făcute de
personal în vederea îmbunătăţirii activităţii în toate sectoarele;
- să pună la dispoziţia salariaţilor aparatele, instrumentarul, materialele,
medicamentele, echipamentul de protecţie şi de lucru prevăzute de lege, în limita
posibilităţilor financiare, necesare pentru îndeplinirea la timp şi în bune condiţii a
atribuţiiilor de serviciu;
- să ia măsuri pentru asigurarea unei utilizări corespunzatoare a bunurilor materiale şi financiare ale unităţii;
- să asigure evaluarea performaţelor profesionale anuale pentru toţi salariaţii aducându-se la cunoştinţa acestora calificativele acordate;
- sa se consulte cu sindicatul in privinta deciziilor susceptibile sa afecteze substantial drepturile si interesele salariatilor;
- sa plateasc toate contributiile si impozitele aflate in sarcina sa, precum si sa retina si sa vireze contributiile si impozitele datorate de salariati, in conditiile legii;
- sa infiintezee registrul general de evidenta a salariatiilor si sa opereze inregistarile facute de lege;
- sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a
solicitantului;
- sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatiilor.
Art.48 Drepturile salariaţilor
Salariatul are, în principal, următoarele drepturi:
- dreptul la salarizare pentru munca depusă ;
- dreptul la repaus zilnic şi săptămânal ;
- dreptul la concediu de odihnă anual ;
- dreptul la egalitate de şanse şi de tratament ;
- dreptul la demnitate în muncă ;
- dreptul la securitate şi sănătate în mună ;
- dreptul la acces la formarea profesională ;
- dreptul la informare şi consultare ;
- dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a
mediului de muncă ;
- dreptul de a participa la acţiuni colective ;
- dreptul de a se constitui sau de a adera la un sindicat .
- alte drepturi prevăzute de lege

Art.49 Obligaţiile salariaţilor
Salariaţii au următoarele obligaţii:
- să respecte programul de lucru si prezentul regulamentul de intern;
- să execute întocmai şi la timp obligaţiile de serviciu ce le revin; să execute orice alte sarcini de serviciu , ce au legătură cu pregătirea lor, in vederea unei bune functionari a activitatii spitalului;
- să respecte normele de muncă privind calitatea şi promtitudinea asistenţei medicale.
- să respecte normele de muncă privind calitatea şi promtitudinea lucrărilor de reparaţii şi întreţinere şi respectarea termenelor de execuţie a lucrărilor administrativ – gospodăreşti;
- să respecte intocmai ordinele primite pe scară ierarhică precum şi cele primite direct din partea managerului;
- să folosească integral şi cu maxim de eficienţă timpul de muncă, pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu;
- de fidelitate faţă de angajator in executarea atribuţiilor de serviciu;
- să-şi însuşească şi să respecte legile, instrucţiunile şi normele cu privire la disciplina muncii, comportarea la locul de munca, utilizarea şi întreţinerea instalaţiilor, aparatelor, instrumentarului;
- să folosească cu eficienţă şi randament maxim materialele sanitare , energia electrică, combustibilul, apa , toate valorile materiale şi băneşti încredinţate, evitîndu-se risipa ;
- să respecte normele privind folosirea uniformei obligatorii cu ecuson pe care sunt scrise numele, functia, calificarea, locul de munca; să respecte normele de protecţia muncii, cele privind folosirea echipamentului de protecţie şi de lucru de prevenire a incendiilor sau oricăror alte situaţii care ar putea pune în primejdie clădirile, instalaţiile unităţii ori viaţa, integritatea sau sănătatea unor persoane ;
- să inştinţeze şeful ierarhic superior de îndată ce a luat cunoştinţă de existenţa unor nereguli, abateri, greutăţi sau lipsuri de orice natură şi să facă propuneri de măsuri în raport cu posibilităţile pe care le au pentru remedierea stării de fapt şi prevenirea unor asemenea situaţii;
- să nu părăsească locul de muncă până la sosirea schimbului. În caz de neprezentare a schimbului, salariatul este obligat să anunţe pe şeful său ierahic, pentru ca acesta să ia măsurile necesare;
- să respecte regulile de acces la locul de muncă unde intrarea este permisă numai în anumite condiţii, inclusiv cele referitoare la vizitarea bolnavilor în spital de către
aparţinători;
- să se comporte corect, prietenos si politicos în cadru relaţiilor de serviciu, promovând raporturi de intrajutorare cu toţi membrii colectivului de muncă, să combată orice manifestare necorespunzătoare;
- să menţina ordinea şi curăţenia la locul de muncă, respectând regulile de igienă;
- să-şi menţină uniforma curată, îngrijită, inclusiv incaltamintea, care sa fie folosita exclusiv in spital şi să aibă în toate situaţiile un comportament politicos, civilizat,profesional, etic si corect deontologic atat cu superiorii, colegii si subordonatii, cu pacientii si apartinatorii acestora, cat si cu personalul institutiilor cu care spitalul colaboreaza si sa contribuie la crearea unui climat placut de munca;
- să-şi ridice necontenit calificarea profesională, nivelul de cunoştinţe tehnicoştiinţifice şi de cultură generală, să frecventeze şi să absolve cursurile de perfecţionare organizate sau recomandate de unitate;
- angajaţii care folosesc în procesul muncii substanţe otrăvitoare sunt obligaţi să ia toate măsurile ca acestea să nu ajungă în mâna unor necunoscători; în cazul substanţelor de orice natură de la locul de muncă, la încetarea lucrului, angajaţii sunt obligaţi să le depoziteze în locuri închise; cei care administrează şi manipulează substanţe toxice, stupefiante sau care conţin asemenea substanţe sunt obligaţi să se convingă de calitatea şi starea acestora, aducând la cunoştinţa şefului ierarhic de îndată când constată că sunt alterate.
- respectarea cu stricteţe a dozelor terapeutice, a orarului de administrare si observarea cu atenţie a termenelor de valabilitate a produselor;
- prepararea medicamentelor in vederea administrarii la pacienti si predarea stării
acestora turei urmatoare de catre asistenţii medicali se va face separat pentru fiecare
pacient, la patul acestuia. Deasemenea schimbul va fi informat asupra stării sănătăţii bolnavilor şi îndeosebi asupra celor gravi, a măsurilor ce se impun a fi aplicate în continuare conform indicaţiilor şi prescripţiilor medicale;
- pacienţii cu probleme deosebite vor fi prezentaţi pentru a fi luaţi in supravegherea medicului de gardă la sfârşitul programului zilnic de lucru, fapt consemnat in registrul de gardă;
- la plecarea din serviciu să predea locul de muncă în ordine şi curăţenie perfectă,
având îndeplinite toate sarcinile atribuite, informând pe cel care preia serviciul asupra oricăror defecte în funcţionarea aparatelor şi instrumentarului predate;
- sa asigure pe tot timpul serviciului pastrarea tuturor dotarilor, chiar daca nu sunt in gestiune personala, fiind raspunzatori in cazul in care lipsesc sau sunt deteriorate bunuri, daca nu poate fi gasita persoana ce a cauzat prejudiciul sau daca se poate constata lipsa de interes a angajatului in respectarea prezentei obligatii;
- să se supună controlului alcoolemiei, controlului corporal la ieşirea din serviciu ori de câte ori este organizat; să se supună examinărilor medicale periodice şi măsurilor antiepidemice;
- să participe la toate activităţile organizate de unitate în afara programului de lucru ori de câte ori este nevoie;
- să respecte cu strictete reglementarile in vigoare privind prevenirea, controlul si
combaterea infectiilor nosocomiale, colectarea şi depozitarea deşeurilor;
- salariatiilor care se prezinta la lucru sub influenta alcoolului li se interzice accesul in unitate in ziua respectiva, fiind considerati absenti nemotivati si suportand toate consecintele disciplinare si materiale ce decurg din aceasta situatie;
- sa respecte dispozitiile legale privind respectarea secretului profesional referitor la documente, date sau informatii specifice care nu pot fi date publicitatii in conditii legale;
- sa respecte confidentialitatea tuturor aspectelor legate de locul de munca indiferent de natura acestora, pentru orice declaratie publica care aduce prejudicii imaginii unitatii, Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi va actiona pe toate caile legale pentru a imputa angajatului prejudiciul creat astfel.
Art.50 Se interzice angajaţilor:
- atitudinea neprincipiala, de barfa, de carcoteala si nu va fi deloc tolerata afisarea
lipsei de respect prin atitudine incorecta deontologic sau insubordonarea ierarhica, total incompatibile cu specificul muncii in domeniul sanatatii;
- abaterile de la procedurile specifice datorate indolentei sau aprecierii ca salariul este prea mic;
c). prezentarea la serviciu în ţinută şi cu o atitudine necorespunzătoare sau sub influenţa alcoolului;
- introducerea sau consumul de alcool în unitate sau la locul de muncă;
- părăsirea locului de muncă fără aprobarea şefului ierarhic, precum şi intrarea sau trecerea prin compartimente, laboratoare, cabinete şi birouri fără interes de serviciu;
- scoaterea din incinta unităţii a instrumentarului, materialelor sanitare, medicamentelor, aparaturii, echipamentului de protecţie şi de lucru, documentelor sau a oricăror altor bunuri care sunt proprietatea unităţii;
- folosirea de expresii jignitoare la adresa membrilor colectivului de muncă din care face parte sau la adresa pacienţilor ori insoţitorilor acestora.

CAPITOLUL 10
PROCEDURA DE SOLUTIONARE A CERERILOR SAU RECLAMATIILOR INDIVIDUALE ALE SALARIATILOR

Art 51. Conflictul de munca reprezinta orice dezacord intervenit intre angajator
si angajat
Orice cerere sau reclamatie va fi inainta in scris conducerii
spitalului. Reclamatia individuala primita de la angajat va fi tratata confidential si i se va comunica solutionarea in termenul stabilit de lege; in cazul in care angajatul face dovada ca i s-a incalcat un drept al sau prevazut de Regulamentul Intern, poate sesiza instanta in termenul legal.
Salariatii si angajatorul au obligatia sa solutioneze conflictele de munca
prin buna intelegere sau prin procedurile stabilite de dispozitiile legale in vigoare.

CAPITOLUL 11
REGULI CONCRETE PRIVIND DISCIPLINA MUNCII IN CADRUL
SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢA CALARASI
ABATERI DISCIPLINARE SI SANCTIUNILE APLICABILE

Art 52.(1) Angajatorul dispune de prerogativa disciplinara, avand dreptul de a
aplica, potrivit legii, sanctiuni disciplinare salariatilor sai ori de cate ori constata ca
acestia au savarsit o abatere disciplinara.
(2). Abaterea disciplinara este o fapta in legatura cu munca si care consta intr-o
actiune sau inactiune savarsita cu vinovatie de catre salariat, prin care acesta a incalcat normele legale, regulametul intern, contractul individual de munca contractul colectiv de munca aplicabil, ordinele si dispozitiile legale ale conducatorilor ierarhici.
Art 53. – Constituie abateri disciplinare, si se sanctioneaza in conformitatea cu
Legea 53/2003 cu modificările şi completările ulterioare, urmatoarele fapte:
- reclamatii care contin neadevaruri, adresate conducerii, altor institutii sau presei
- prezentarea la serviciu in stare de ebrietate sau oboseala inaintata;
- introducerea sau consumul de bauturi alcoolice, practicarea de activitati care contravin atributiilor de serviciu sau care perturba activitatea altor salariati;
- parasirea locului de munca in timpul programului de lucru fara aprobare sau pentru alte interese decat cele ale Spitalului;
- executarea in timpul programului a unor lucrari personale ori straine interesului
spitalului;
- scoaterea din unitate, prin orice mijloace, a oricaror bunuri ( aparate, instrumente, echipament de protectie etc.) si documente apartinand acesteia, fara acordul scris al conducerii Spitalului;
- instrainarea oricaror bunuri date in folosinta, pastrarea sau uzul comun, precum si
deteriorarea functionala, calitativa sau descompletarea acestora, ca rezultat al utilizarii ori manevrarii necorespunzatoare;
- folosirea in scopuri personale, aducerea la cunostinta publicului pe orice cale sau
copierea pentru altii a unor documente sau informatii privind activitatea Spitalului sau a datelor specificate in fisele sau dosarele personale ale angajatilor, fara aprobarea scrisa a conducerii;
- efectuarea de mentiuni, stersaturi, rectificari sau semnarea pentru alt salariat in condica de prezenta;
- atitudinea necorespunzatoare fata de ceilalti angajati (insulta, calomnia, purtarea
abuziva, lovirea sau vatamarea integritatii corporale sau a sanatatii);
- comiterea de fapte care ar putea pune in pericol siguranta Spitalului, a propriei
persoane sau a colegilor; manifestari publice care aduc atingerea prestigiului unitatii;
- fumatul in incinta spitalului, conform Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea si
combaterea efectelor consumului produselor de tutun cu modificarile si completarile
ulterioare;
- organizarea de intruniri in perimetrul unitatii fara aprobarea prealabila a conducerii;
- introducerea, raspandirea sau afisarea in interiorul institutiei a unor anunturi, afise,
documente etc, fara aprobarea conducerii Spitalului;
- propagarea partizana a unui curent politic; desfasurarea activitatilor politice de orice fel in timpul programului de lucru;
- absentele nemotivate de la serviciu sau intarzierea ori plecarea de la program, in mod repetat ; un numar de peste 3 absente nemotivate poate atrage desfacerea disciplinara a contractului de munca;
- neglijenta repetata in rezolvarea sarcinilor de serviciu precum si actele de
insubordonare. Refuzul exercitarii unui ordin legal, reprezinta incalcare a obligatiilor de munca;
- refuzul medicilor de a asigura continuitatea asistentei medicale prin serviciul de garda , excepând cele 20 de ore de gardă obligatorii in completarea normei de bază.
- refuzul medicilor de a asigura continuitatea urgentei si a sectiilor - in limita competenţelor profesionale - prin rotatie, echitabil in cazul unor situatii deosebite care implica absenta, justificata sau nu, a altor medici de la serviciu.
- părăsirea unităţii de către medici pe durata serviciului de gardăş
- refuzul salariatului de a se prezenta la examenul medical ;
- nerespectarea reglementărilor in vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiile nosocomiale , dezinfeţiei, dezinsecţieie, deratizătii, gestionării deşeurilor
- nerespectarea legislaţiei privind protecţia muncii, PSI, SSM;
- reclamatii justificate privind calitatea proasta a serviciilor prestate de catre salariati;
- furtul, delapidarea, distrugerea, degradarea intentionata a bunurilor din patrimoniul
unitatii sau proprietatea celorlalti bolnavi internati, oricare dintre aceste fapte atrage odata cu sesizarea pentru inceperea urmaririi penale si desfacerea Contractului de Munca a salariatului vinovat;
- orice alte fapte interzise de lege.
Art 54.(1). Incalcarea cu vinovatie de catre salariati a obligatiilor lor de serviciu,
inclusiv a normelor de comportare in unitate fata de colegi si pacienti sau apartinatori constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza ca atare, indiferent de functia sau postul pe care il ocupa persoana care a savarsit fapta.
(2). Constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza incalcarea cu
vinovatie de catre salariati a obligatiilor de serviciu prevazute de dipozitiile legale in
vigoare, obligatiile de serviciu stabilite in Contractele individuale de munca, in Fisa
postului, in Regulamentul Intern sau Contractul colectiv de munca aplicabil, de ordinele si dispozitiile legale ale conducerii unităţii.
Art55(1). Sanctiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul in cazul in
care salariatul savarseste o abatere disciplinara sunt:
- avertismentul scris;
- retrogradarea din functie, cu acordarea salariului corespunzator functiei
in care s-a dispus retrogradarea pentru, o durata ce nu poate depasi 60 de zile;
- reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni cu 5-10%;
- reducerea salariului de baza si/sau, dupa caz, si a indemnizatiei de conducere pe o perioada de 1-3 luni cu 5-10%;
- desfacerea disciplinara a contractului individual de munca.
(2). In cazul in care, prin statute profesionale aprobate prin lege speciala, se
stabileste un alt regim sanctionator, va fi aplicat acesta.
(3). Amenzile disciplinare sunt interzise cu exceptia celor prevazute expres de
alte legi in vigoare, respectiv in cazul nerespectarii prevederilor privind interzicerea fumatului si consumului de bauturi alcoolice in Spital.
(4). Pentru aceeasi abatere disciplinara se poate aplica o singura sanctiune.
Art 56. Angajatorul stabileste sanctiunea disciplinara aplicabila in raport cu
gravitatea abaterii disciplinare savarsita de salariat, avandu-se in vedere:
- imprejurarile in care a fost savarsita fapta;
- gradul de vinovatie a salariatului;
- consecintele abaterii disciplinare;
- comportarea generala in serviciu a salariatului;
- eventualele sanctiuni disciplinare suferite anterior de catre salariat.

CAPITOLUL 12
REGULI REFERITOARE LA PROCEDURA DISCIPLINARA

Art 57(1). Ca urmare a sesizarii conducerii Spitalului cu privire la savarsirea unei
abateri disciplinare sau a constatarii incalcarii de catre un salariat a prevederilor legale, Regulamentului Intern, Contractului individual de munca sau Contractului colectiv de munca aplicabil, dispozitiilor legale ale conducerii unităţii, managerul spitalului prin comisia de disciplină constituită la nivelul unităţii, efectuează cercetarea disciplinară.
(2). Sub sactiunea nulitatii absolute, nici o masura disciplinara, cu exceptia avertismentului scris, nu poate fi dispusa inainte de efectuarea unei cercetari disciplinare prealabile.

Art.58. In vederea desfasurarii cercetarii disciplinare prealabile, Comisia de disciplină convoacă salariatul in scris precizandu-se obiectul, data, ora si locul intrevederii.
Neprezentarea salariatului la convocarea facuta fara un motiv obiectiv, da dreptul angajatorului sa dispuna sanctionarea, fara efectuarea cercetarii disciplinare prealabile.
In cursul cercetarii disciplinare prealabile salariatul are dreptul sa
formuleze si sa sustina toate apararile in favoarea sa si sa prezinte toate probele si
motivatiile pe care le considera necesare, precum si dreptul de a fi asistat, la cererea sa, de catre un reprezentat al sindicatului al carui membru este sau de catre o alta persoana care sa-l reprezinte legal.
Comisia nominalizata pentru efectuarea cercetarii disciplinare prealabile
are obligatia de a lua o nota scrisa de la salariatul in cauza, nota in care se va preciza pozitia salariatului fata de fapta pe care a comis-o si imprejurarile invocate in apararea sa.
Cercetarea disciplinara prealabila presupune stabilirea imprejurarilor in
care fapta a fost savarsita, a gradului de vinovatie a salariatului, a consecintelor abaterii disciplinare, a comportarii generale in serviciu a salariatului si a antecedentelor acestuia(eventuale sanctiuni disciplinare suferite anterior de catre salariat).
La individualizarea sancţiunii disciplinare aplicabile comisia de disciplină ţine seama de:
- imprejurările in care fapta a fost săvârşită;
- cauzele care au determinat săvârşirea abaterii disciplinare;
- gradul de vinovăţie;
- gravitatea şi consecinţele abaterii disciplinare;
- comportarea generală in serviciu a salariatului;
- eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta;

Sancţiunile disciplinare pe care la poate propune comisia, angajatorului sunt prevăzute in Codul muncii art.248.

În termen de 5 zile lucrătoare de la data finalizării procedurii cercetării administrative comisia de disciplină intocmeşte un raport cu privire la cazul dezbătut şi care conţine următoarele:
- numărul , data de inregistrare a sesizării; numele, funcţia şi locul de muncă al persoanei care a făcut sesizarea;
- numele, funcţia, locul de muncă ale salariatului a cărui faptă a fost sesizată ca abatere disciplinară ;
- prezentarea pe scurt a abaterii disciplinare şi a circumstanţelor in care a fost săvârşită;
- probele administrate;
- propunerea privind sancţiunea disciplinară aplicabilă sau, după caz, propunerea de clasare a sesizării;
- motivarea propunerii ;
- data intocmirii raportului, numele şi semnăturile membrilor comisiei;
Raportul comisiei de disciplină se inaintează managerului spitalului care are competenţa legală de aplicare a sancţiunii disciplinare, persoanei care a formulat sesizarea şi salariatului a cărui faptă a fost sesizată
Angajatorul dispune aplicarea sanctiunii disciplinare printr-o decizie
emisa in forma scrisa, in termen de 30 de zile calendaristice de la data luarii la
cunostinta despre savarsirea abaterii disciplinare, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data savarsirii faptei
Art 59 (1). Decizia de sanctionare disciplinara emisă de managerul unităţii trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu:
- descrierea faptei care constituie abatere disciplinara;
- precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de munca aplicabil, ordine şi dispoyiţii ale concucerii care au fost incalcate de salariat;
- motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de salariat in
timpul cercetarii disciplinare prealabile sau motivele pentru care nu a fost
efectuata cercetarea in conditiile prevazute la art.251 alin(3) din Legea. nr.
53/2003;
- temeiul de drept in baza caruia sanctiunea poate fi contestata;
- termenul in care sanctiunea poate fi contestata;
- instanta competenta la care sanctiunea poate fi contestata.
(2). Decizia de sanctionare se comunica spitalului in cel mult 5 zile
calendaristice de la data emiterii si produce efecte de la data comunicarii. Comunicarea se preda personal salariatului, cu semnatura de primire, ori in caz de refuz al primirii,prin scrisoare recomandata, la domiciliul sau resedinta comunicata de acesta.
(3). Decizia de sanctionare poate fi contestata de salariat la instantele
judecatoresti competente in termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicarii.

CAPITOLUL 13
MODALITATILE DE APLICAREA A ALTOR DISPOZITII LEGALE
SAU CONTRACTUALE SPECIFICE

Art.60 Exercitarea profesiunii de medic se realizeaza in conditiile stabilite de Legea
nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile
ulterioare, titlul XII.
Art.61 (1). Profesia de medic are ca principal scop asigurarea starii de sanatate prin
prevenirea imbolnavirilor, promovarea, mentinerea si recuperarea sanatatii individului sia colectivitatii.
(2). In vederea realizarii acestui scop, pe tot timpul exercitarii profesiei,
medicul trebuie sa dovedeasca disponibilitate, corectitudine, devotament, loialitate si
respect fata de fiinta umana.
Având in vedere natura profesiei de medic şi obligaţiile fundamentale ale medicului faţă de paxientul sau, medicul nu este funcţionar public.
(3). Deciziile si hotararile cu caracter medical vor fi luate avandu-se in vedere
interesul si drepturile pacientului, principiile medicale general acceptate,
nediscriminarea intre pacienti, respectarea demnitatii umane, principiile eticii si
deontologiei medicale, grija fata de sanatatea pacientului si sanatatea publica.
Art. 62(1) In scopul asigurarii in orice imprejurare a intereselor pacientului, profesia
de medic are la baza exercitarii sale independenta si libertatea profesionala a medicului,
precum si dreptul de decizie asupra hotararilor cu caracter medical.
(2) În legătură cu exercitarea profesiei şi in limita competenţelor profesionale, medicului nu ii pot fi impuse ingrădiri privind prescripţia şi recomandările cu caracter medical, avându-se in vedere caracterul umantitar al profesiei de medic, obligaţia medicului de deosebit respect faţă de fiinţa umană şi de loialitate faţă de pacientul său, precum şi dreptul medicului de a prescrie şi de a recomanda tot ceea ce este necesar din punct de vedere medical pacientului.
(3) Cu excepţia cazurilor de forţă majoră,de urgenţă oricând pacientul sau reprezentanţii legali ori numiţi ai acestuia sunt in imposibilitatea de aşi exprima voinţa sau consimţământul, medicul acţionează respectând voinţa pacientului şi dreptul acestuia de a refuza ori de a opri o intervenţie medicală.
(4) Responsabilitatea medicală incetează in situaţia in care pacientul nu respectă prescripţia sau recomandarea medicală.
Art. 63 Monitorizarea si controlul exercitarii profesiei de medic se realizeaza de
catre Colegiul Medicilor din Romania si Ministerul Sanatatii , denumite in
continuare autoritati competente romane.
Art. 64 (1). Profesia de medic se exercita pe teritoriul Romaniei de catre de catre
persoanele prevazute la art. 370 din lege, care indeplinesc urmatoarele conditii:
a) detin un titlu oficial de calificare in medicina;
b) nu se gasesc in vreunul dintre cazurile de nedemnitate sau incompatibilitate
prevazute de lege;
c) sunt apti din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de medic;
d) sunt membri ai Colegiului Medicilor din Romania;
e) prin exceptie de la lit. d), in caz de prestare temporara sau ocazionala de
servicii, medicii care intrunesc conditiile prevazute la art. 370, lit.b), d) sau
f) din Legea 95/2006 trebuie sa instiinteze Ministerul Sanatatii Publice cu
privire la prestarea temporara sau ocazionala de servicii medicale pe
teritoriul Romaniei si sa fie inregistrati pe aceasta perioada la Colegiul
Medicilor din Romania.
(2). Medicii exercită profesia pe baza certificatului de membru al
Colegiului Medicilor din România, avizat anual pe baza asigurării de răspundere
civilă, pentru greşeli în activitatea profesională, valabilă pentru anul respectiv.
Art. 65 (1). Medicii se pensioneaza la varsta prevazuta de lege.
(2). In unitatile sanitare publice, medicii membri titulari si corespondenti ai
Academiei Romane, profesori universitari si cercetatori stiintifici gradul I, doctori in
stiinte medicale, care desfasoara activitati medicale, pot continua, la cerere, activitatea
medicala pana la implinirea varstei de 70 de ani.
Art.66 Medicul raspunde disciplinar pentru nerespectarea legilor si regulamentelor
profesiei medicale, a Codului de deontologie medicala si a regulilor de buna practica
profesionala, a Statutului Colegiului Medicilor din Romania, pentru nerespectarea
deciziilor obligatorii adoptate de organele de conducere ale Colegiului Medicilor din
Romania, precum si pentru orice fapte savarsite in legatura cu profesia, care sunt de
natura sa prejudicieze onoarea si prestigiul profesiei sau ale Colegiului Medicilor din
Romania.
Art. 67 Plangerea impotriva unui medic se depune la colegiul al carui membru este
medicul.
Art.68 Exercitarea profesiunii de asistent medical
Exercitarea profesiunii de asistent medical se realizeaza in conditiile stabilite de
OUG nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a
profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi
funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor
Medicali din România.
Art 69 (1). Profesia de asistent medical generalist, moaşă şi asistent medical se
exercită pe teritoriul României de persoanele prevăzute la art. 1 din OUG. nr. 144/2008,care îndeplinesc următoarele condiţii:
a) sunt posesoare ale unui titlu oficial de calificare de asistent medical generalist,
moaşă şi, respectiv, asistent medical;
b) nu se găsesc în vreunul dintre cazurile de nedemnitate sau incompatibilitate
prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă;
c) sunt apţi din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de asistent
medical generalist, moaşă şi asistent medical;
d) sunt membri ai Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor
Medicali din România.
(2) Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali care întrunesc
condiţiile prevăzute la art. 1 exercită profesia pe baza certificatului de membru
eliberat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor
Medicali, avizat anual. Avizul anual se acordă numai după încheierea asigurării de răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională, valabilă pentru anul respectiv. Certificatul de membru este însoţit de fişa de evidenţă elaborată de Consiliul naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.
(3). Activităţile exercitate cu titlul profesional de asistent medical generalist
sunt:
a) stabilirea nevoilor de îngrijiri generale de sănătate şi furnizarea serviciilor de
îngrijiri generale de sănătate, de natură preventivă, curativă şi de recuperare;
b) administrarea tratamentului, conform prescripţiilor medicului;
c) protejarea şi ameliorarea sănătăţii;
d) elaborarea de programe şi desfăşurarea de activităţi de educaţie pentru sănătate;
e) facilitarea acţiunilor pentru protejarea sănătăţii în grupuri considerate cu risc;
f) desfăşurarea activităţilor de cercetare în domeniul îngrijirilor generale de sănătate de
către asistenţii medicali generalişti licenţiaţi;
g) participarea la protejarea mediului ambiant;
h) întocmirea de rapoarte scrise referitoare la activitatea specifică desfăşurată;
i) organizarea şi furnizarea de servicii de îngrijiri de sănătate comunitară;
j) participarea asistenţilor medicali generalişti abilitaţi ca formatori, la pregătirea
teoretică şi practică a asistenţilor medicali generalişti în cadrul programelor de educaţie
continuă;
k) pregătirea personalului sanitar auxiliar;
l) desfăşurarea de activităţi de educaţie în instituţii de învăţământ pentru pregătirea
viitorilor asistenţi medicali.
(4). Profesia de moaşă presupune dreptul de acces şi exercitare a următoarelor
activităţi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare:
a) asigurarea unei bune informări şi consilierea în materie de planificare familială;
b) diagnosticarea sarcinii, apoi supravegherea sarcinii normale, efectuarea
examinărilor necesare pentru supravegherea evoluţiei sarcinii normale;
c) prescrierea sau consilierea privind examinările necesare celei mai timpurii
diagnosticări posibile a sarcinilor cu riscuri;
d) stabilirea unui program de pregătire a viitorilor părinţi şi consilierea lor în materie
de igienă şi alimentaţie, asigurarea pregătirii complete pentru naştere;
e) îngrijirea şi asistarea mamei în timpul travaliului şi monitorizarea stării fetusului in
utero prin mijloace clinice şi tehnice adecvate;
f) asistarea naşterii normale inclusiv, la nevoie, efectuarea epiziotomiei şi în cazuri de
urgenţă practicarea naşterii în prezentaţie pelviană;
g) recunoaşterea, la mamă sau la copil, a semnelor de anunţare a unor anomalii care
necesită intervenţia unui medic şi, după caz, asistarea acestuia; luarea măsurilor de
urgenţă care se impun în absenţa medicului, în special extragerea manuală a placentei,
urmată eventual de examinarea manuală a uterului;
h) examinarea şi îngrijirea nou-născutului; luarea tuturor iniţiativelor care se impun în
caz de nevoie şi practicarea, după caz, a resuscitării imediate;
i) îngrijirea mamei, monitorizarea progreselor mamei în perioada postnatală şi
acordarea tuturor sfaturilor utile privind creşterea nou-născutului în cele mai bune
condiţii;
j) acordarea îngrijirilor prescrise de medic;
k) elaborarea rapoartelor scrise necesare;
l) desfăşurarea de către moaşele licenţiate de activităţi de educaţie în instituţii de
învăţământ pentru pregătirea viitoarelor moaşe, activităţi de cercetare şi în cadrul
programelor de educaţie continuă.
(5). Activităţile prevăzute la alineatele 3 şi 4 se exercită cu asumarea
responsabilităţii asistentului medical generalist şi a moaşei privind planificarea,
organizarea, evaluarea şi furnizarea serviciilor.
(6). Activităţile desfăşurate de asistenţii medicali se exercită cu asumarea
responsabilităţii privind planificarea, organizarea, evaluarea şi furnizarea serviciilor,
precum şi cu privire la totalitatea actelor şi tehnicilor practicate.
Art. 70. Controlul şi supravegherea exercitării profesiilor de asistent medical
generalist, de moaşă şi de asistent medical sunt realizate de Ministerul Sănătăţii Publice
şi de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din
România, denumite în continuare autorităţi competente române, în conformitate cu
atribuţiile prevăzute de reglementările legale în vigoare.
Art.71 Exercitarea profesiunii de farmacist
Exercitarea profesiunii de farmacist se realizeaza in conditiile stabilite de
Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile
ulterioare.
- Profesia de farmacist se exercita pe teritoriul Romaniei, in conditiile legii, de catre persoanele fizice posesoare ale unui titlu oficial de calificare in farmacie.
- Prin titlu oficial de calificare in farmacie se intelege:
a) diploma de farmacist, eliberata de o institutie de invatamant superior
medico-farmaceutic acreditata din Romania;
b) certificatul de farmacist specialist, eliberat de Ministerul Sanatatii ;
c) diploma, certificatul sau alt titlu de farmacist, eliberate conform normelor
Uniunii Europene, statele apartinand Spatiului Economic European sau de
Conferinta Elvetiana;
d) diploma, certificatul sau un alt titlu de farmacist, dobandite intr-un stat tert
si recunoscute de unul dintre statele membre prevazute la lit. c) ori
echivalate in Romania.
Monitorizarea si controlul exercitarii profesiei de farmacist se realizeaza de
Colegiul Farmacistilor din Romania si de Ministerul Sanatatii Publice.
Farmaciştii care întrunesc condiţiile prevăzute la art. 553 din Legea nr.
95/2006 exercită profesia pe baza certificatului de membru al Colegiului
Farmaciştilor din România, avizat anual pe baza asigurării de răspundere civilă,
pentru greşeli în activitatea profesională, valabilă pentru anul respectiv. Exercitarea profesiei de farmacist se realizeaza prin urmatoarele activitati:
a) prepararea formelor farmaceutice ale medicamentelor;
b) fabricarea si controlul medicamentelor;
c) controlul medicamentelor intr-un laborator pentru controlul
medicamentelor;
d) depozitarea, conservarea si distribuirea medicamentelor en gros;
e) prepararea, controlul, depozitarea si distributia medicamentelor in farmacii
deschise publicului;
f) prepararea, controlul, depozitarea si eliberarea medicamentelor din farmaciile de spital;
g) acordarea de informatii si consultanta privind medicamentele.
In exercitarea profesiei farmacistul trebuie sa dovedeasca profesionalism,
devotament, corectitudine, disponibilitate si respect fata de persoana care i se adreseaza
pentru obtinerea serviciilor farmaceutice necesare.
Farmacistul raspunde disciplinar pentru nerespectarea legilor si
regulamentelor profesionale, a Codului deontologic al farmacistului si a regulilor de
buna practica profesionala, a Statutului Colegiului Farmacistilor din Romania, pentru
nerespectarea deciziilor obligatorii adoptate de organele de conducere ale Colegiului
Farmacistilor din Romania, precum si pentru orice fapte savarsite in legatura cu profesia
sau in afara acesteia, care sunt de natura sa prejudicieze onoarea si prestigiul profesiei
sau ale Colegiului Farmacistilor din Romania.
Plangerea impotriva unui farmacist se depune la colegiul al carui membru este.
Exercitarea celorlalte profesii de către personalul sanitar superior cu studii superioare se face in conformitate cu prevederile statutului profesional, cu respectarea prezentului regulament intern, a contractului individual de muncă a ordinelor, dispoziţiilor conducerii unităţii şi a atribuţiilor din fişa postului.
Art.72 Răspunderea civilă a personalului medical
(1) Personalul medical răspunde civil pentru prejudiciile produse din eroare,
care includ şi neglijenţa, imprudenţa sau cunoştinţe medicale insuficiente în exercitarea
profesiunii, prin acte individuale în cadrul procedurilor de prevenţie, diagnostic sau
tratament.
(2) Personalul medical răspunde civil şi pentru prejudiciile ce decurg din nerespectarea
reglementărilor privind confidenţialitatea, consimţământul informat şi obligativitatea
acordării asistenţei medicale.
(3) Personalul medical răspunde civil pentru prejudiciile produse în exercitarea
profesiei şi atunci când îşi depăşeşte limitele competenţei, cu excepţia cazurilor de
urgenţă în care nu este disponibil personal medical ce are competenţa necesară.
(4) Răspunderea civilă reglementată prin lege nu înlătură angajarea răspunderii penale, dacă fapta care a cauzat prejudiciul constituie infracţiune conform
legii.
CAPITOLUL 14
CRITERIILE SI PROCEDURILE DE EVALUARE PROFESIONALA A SALARIAŢILOR

Art.73 - Criteriile de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul cu funcţii de conducere

1. Cunoştinţe şi experienţă profesională
2. Promptitudine şi operativitate în realizarea atribuţiilor de serviciu prevăzute în fişa postului
3. Calitatea lucrărilor executate şi a activităţilor desfăşurate
4. Asumarea responsabilităţilor prin receptivitate, disponibilitate la efort suplimentar, perseverenţă,obiectivitate, disciplină
5. Intensitatea implicării în utilizarea echipamentelor şi a materialelor cu încadrarea în normative de consum
6. Adaptarea la complexitatea muncii, iniţiativă şi creativitate
7. Condiţii de muncă
8. Cunoştinţe despre scopul, obiectivele şi rolul compartimentului în ansamblul unităţii
9. Capacitatea de a lua decizii optime şi asumarea răspunderii
în legătură cu acestea
10. Capacitatea de organizare şi de coordonare a activităţii compartimentului 11. Capacitatea de a crea în compartimentul condus un climat
stimulativ, neconflictual şi de bună colaborare cu alte compartimente

Art. 74 Criteriile de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul cu funcţii de execuţie

1. Cunoştinţe şi experienţă profesională
2. Promptitudine şi operativitate în realizarea atribuţiilor
de serviciu prevăzute în fişa postului
3. Calitatea lucrărilor executate şi a activităţilor desfăşurate
4. Asumarea responsabilităţilor prin receptivitate, disponibilitate la efort suplimentar, perseverenţă, obiectivitate, disciplină
5. Intensitatea implicării în utilizarea echipamentelor şi a materialelor cu încadrarea în normative de consum
6. Adaptarea la complexitatea muncii, iniţiativă şi creativitate
7. Condiţii de muncă

CAPITOLUL 15
NORME OBLIGATORII ŞI DISPOZIŢII FINALE

Art.75 - Prezentul Regulament Intern a fost elaborat in baza prevederilor legislatiei in vigoare,in principal:
- Legea nr. 95/2006 – Legea privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare
- Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare
- OMS 870/2004 – pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor in unităţilor publice din sectorul sanitar.
- Ordin 916/2006 privind aprobarea normelor de supraveghere, prevenire si
control infectii nozocomiale
- Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca cu modificarile ulterioare
- Legislatia specifica privind salarizarea si alte drepturi ale personalului medico-sanitar
Art. 76. (1) Este interzisă publicitatea oricărui medicament pentru care nu există o autorizaţie de punere pe piaţă.
(2) Toate materialele promoţionale ale unui produs destinate profesioniştilor din sectorul sanitar trebuie să fie în concordanţă cu rezumatul caracteristicilor produsului aprobat de Agenţia Naţională a Medicamentului şi însoţite de către acesta.
(3) Publicitatea unui medicament trebuie să încurajeze folosirea raţională a produsului, prezentându-l în mod obiectiv, fără a-i exagera calităţile şi fără să inducă în eroare.
(4) Publicitatea destinată profesioniştilor din sectorul sanitar poate fi făcută atât pentru medicamentele fără prescripţie medicală, cât şi pentru cele cu prescripţie medicală.
(5) În cadrul spitalelor, va exista un spaţiu destinat publicităţii pentru medicamente şi el va fi stabilit de către conducerea unităţii.
(6) Întâlnirile dintre reprezentanţii firmelor de medicamente şi medicii specialişti se vor desfăşura după un program organizat şi aprobat de către conducerea spitalului.
(7) Oferirea de mostre de către firmele de medicamente pentru medicii specialişti din spitale trebuie să se desfăşoare după un program aprobat de conducerea spitalului.
Art. 77 (1)În întreaga lor activitate, toate cadrele medico – sanitare vor adopta o conduită civilizată, politicoasă, neomiţând formulele şi saluturile de politeţe atât faţă de pacienţi cât şi faţă de însoţitorii şi vizitatorii acestora.
(2) Toţi salariaţii spitalului precum şi personalul ce deserveşte paza şi curăţenia, vor acţiona într-un climat de linişte care să asigure confort psihic pacienţilor, evitând pe cât posibil orice disconfort fonic cu preponderenţă în perioadele destinate odihnei pacienţilor.
(3)Atât medicii cât şi personalul cu pregătire medie şi auxiliarii, se vor comporta cu pacienţii şi aparţinătorii acestora într-o manieră care să excludă orice posibilitate de interpretare din partea acestora că se doreşte sau se urmăreşte o remunerare a actului medical şi de îngrijire, alta decât cea prevăzută de actele normative în vigoare, respectiv decât salariul obţinut pe ştatul de plată.
Art.78 In spiritul prevederilor Legii 571 / 2004 privind protectia personalului care semnaleaza incalcari ale legii , semnalarea unor fapte de incalcare a legii ca fiind abateri disciplinare, contraventii sau infractiuni, constituie avertizare in interes public . In fata comisiei de disciplina sau a altor organe similare, avertizorii beneficiaza de protectie . In situatia in care cel reclamat prin avertizarea in interes public este sef ierarhic, direct sau indirect, ori are atributii de control, inspectie si evaluare a avertizorului, comisia de disciplina sau alt organism similar va asigura protectia avertizorului, ascunzandu-i identitatea. In litigiile de munca sau cele privitoare la raporturile de serviciu, instanta poate dispune anularea sanctiunii disciplinare sau administrative aplicate unui avertizor, daca sanctiunea a fost aplicata ca urmare a unei avertizari in interes public, facuta cu buna credinta.Instanta verifica proportionalitatea sanctiunii aplicate avertizorului pentru o abatere disciplinara, prin compararea cu practica sanctionarii sau cu alte cazuri similare din cadrul aceleiasi autoritati, institutii publice sau unitati bugetare, pentru a inlatura posibilitatea sanctionarii ulterioare si indirecte a actelor de avertizare in interes public, protejate prin lege.
Art. 79. Respectarea prevederilor prezentului regulament este obligatorie pentru toţi angajaţii spitalului.
Art. 80. Accesul presei scrise si T.V. se va face in unitate numai cu aprobarea conducerii unitatii.
Orice relatare privind pacientii si orice aspect privind unitatea sanitara se va efectua numai de catre manager sau o persoana desemnata de acesta.
Art. 81. Regulamentul Intern poate fi modificat sau completat ori de câte ori necesităţile legate de organizare, funcţionare şi disciplina muncii în unitate le cer.
Art. 82. Respectarea prevederilor Regulamentului Intern va fi prelucrat cu toţi salariaţii, pe locuri de muncă, încheindu-se proces verbal sub semnătură de luare la cunoştinţă.
Art.83 Pentru personalul incadrat după intrarea in vigoare a Regulamentului intern, prelucrarea se va face de către şeful compartimentului respectiv in care acesta se angajează, confirmarea anexându-se la contractul individual de muncă.
Art.84 Regulamentul intern se afişează la sediul unităţii.
Art.85 Regulamentul Intern a fost aprobat de Comitetul director in şedinţa din
25.07.2012, avizat de Consiliul de Administraţie in şedinţa din 17.09.2012 şi este valabil de la 17.09.2012