A A A

CONSILIUL JUDETEAN CALARAŞI
SPITALUL JUDETEN DE URGENTA CALARAŞI
Str. Eroilor, nr. 1-3, Călăraşi, Tel: 0242/314471, Fax: 0242/312668
Cod fiscal: 3233078; Cont Trezorerie
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.


ANEXA NR.3
LA HOTARAREA CONSILIULUI JUDETEAN CALARAŞI

NR.__________DIN__________________

REGULAMENT
DE
ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

 

Avizat in Consiliul de Administratie
din data de 12.03.2013

 

C U P R I N S :

ORGANIZAREA SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CĂLĂRAȘI

CAPITOLUL I: DISPOZIŢII GENERALE

CAPITOLUL II: CONDUCEREA SPITALULUI - Structura şi atribuţii

CAPITOLUL III: STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

CAPITOLUL IV:ATRIBUŢIILE COMPARTIMENTELOR DE MUNCĂ

CAPITOLUL V: DEFINIREA MANEVRELOR CARE IMPLICA SOLUŢII DE CONTINUITATE A MATERIALELOR UTILIZATE ŞI A CONDIŢIILOR DE STERILIZARE

CAPITOLUL VI: DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DE EDUCAŢIE MEDICALĂ CONTINUĂ ŞI A ACTIVITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN CADRUL SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CĂRĂLAŞI

CAPITOLUL VII: POLITICA PRIVIND OBLIGATIILE şi DREPTURILE PARTILOR
CAPITOLUL VIII: POLITICA PRIVIND RELAŢIILE DE MUNCĂ
CAPITOLUL IX: STANDARDE ALE CONDUITEI ÎN ACTIVITATE
CAPITOLUL X: ORGANIZAREA LA LOCUL DE MUNCĂ, SECURITATEA şi SIGURANŢA
CAPITOLUL XI: PROGRAMUL DE LUCRU ŞI PREZENŢA
CAPITOLUL XII: CONCEDIUL DE ODIHNA şi ALTE CONCEDII ALE SALARIATILOR
CAPITOLUL XIII: SALARIZARE ŞI PERFORMANŢĂ
CAPITOLUL XIV: PROCEDURA DISCIPLINARĂ, ABATERI DISCIPLINARE
CAPITOLUL XV:PROCEDURA DE SOLUTIONARE A CERERILOR SAU RECLAMATIILOR INDIVIDUALE ALE SALARIATILOR
CAPITOLUL XVI: PROCEDURA DE GESTIONARE A PERFORMANŢELOR SLABE
CAPITOLUL XVII: POLITICA DE SIGURANTA ŞI MASURI DE SECURITATE

CAPITOLUL XVIII: DISPOZIŢII FINALE

ORGANIZAREA SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CĂLĂRAȘI

CAPITOLUL I. DISPOZIŢII GENERALE

Art.1. (1) Spitalul Judeţean de Urgenţă Călărași este unitate sanitară cu paturi, cu personalitate juridică care asigură asistenţă medicală completă de specialitate, preventivă, curativă, de recuperare şi paleativă a bolnavilor internaţi, cuprinzând şi ambulatoriul de pe teritoriul arondat.
(2) Unitatea funcţionează în baza Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, participând la asigurarea stării de sănătate a populaţiei.
(3) Potrivit Ordonanţei de Urgenţă nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, managementul asistenţei medicale al Spitalului Judeţean de Urgenţă Călăraşi, a fost preluat de către Consiliul Judeţean Călaraşi.
(4) Din punct de vedere al regimului juridic al proprietăţii, Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi, este unitate sanitară publică de interes judeţean, aparţinând domeniului public al judeţului Călăraşi.
(5) În baza Hotărârii Consiliului Judeţean Călăraşi, spitalul este administratorul terenurilor şi clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea.
(6) Potrivit criteriilor pentru clasificarea pe categorii a unităţilor şi subunităţilor sanitare, elaborate de Ministerul Sănătăţii, prin Ordinul nr. 834/2011 - Anexa 11, Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi este unitate de categoria I, încadrându-se totodată şi în categoria I, conform numărului de paturi aprobate, prin Ordinul Ministrului Sănătăţii Publice nr. 742/2010.
(7) Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi este clasificat în funcţie de competenţă, conform Ordinului Ministerului Sănătăţii, nr. 338/07.03.2013, în categoria a III-a cu plan de conformare.

Art.2. (1) Spitalul răspunde, potrivit legii, pentru calitatea actului medical, pentru respectarea condiţiilor de cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nosocomiale, precum şi pentru acoperirea prejudiciilor cauzate pacienţilor.
(2) Pentru prejudicii cauzate pacienţilor din culpă medicală, răspunderea este individuală.
(3) Problemele de etică şi deontologie medicală sunt de competenţa, după caz, a Colegiului Medicilor din România, a Colegiului Farmaciştilor din România, Ordinul Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor sau a Ordinului Asistenţilor Medicali din România.

Art.3. (1) Cu privire la apărarea sănătăţii populaţiei şi prevenirea îmbolnăvirilor, Spitalul Judeţean de Urgenţă Călărași, are următoarele atribuţii:
a) execută împreună cu unităţile sanitare din judeţ, sarcinile ce-i revin din programele de sănătate;
b) supraveghează starea de sănătate a populaţiei şi analizează calitatea asistenţei medicale, luând măsurile corespunzătoare pentru continua îmbunătăţire a acesteia;
c) stabileşte măsurile necesare pentru prevenirea şi combaterea bolilor cu pondere importantă şi a celor transmisibile şi răspunde, ca organ de specialitate, pentru realizarea acestora;
d) asigură controlul stării de sănătate a unor grupe de populaţie, supuse unui risc crescut de îmbolnăvire;
e) efectuează examene de specialitate pentru controlul aplicării normelor de igienă;
f) organizează acţiuni de educaţie sanitară şi de informare permanentă privind problemele medico-sanitare importante din teritoriu.

(2) Cu privire la asistenţa medicală a populaţiei, Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi, are următoarele atribuţii:
a) acordă asistenţă medicală de urgenţă în caz de boală sau accident;
b) asigură asistenţă de medicină generală şi de specialitate bolnavilor în ambulatoriu;
c) stabileşte în condiţiile prevăzute de lege, incapacitatea temporară de muncă;
d) organizează şi efectuează examene de specialitate şi investigaţii de laborator pentru încadrarea în muncă şi controlul medical periodic al personalului muncitor, potrivit metodologiei stabilite de Ministerul Sănătăţii;
e) asigură îndrumarea de specialitate a creşelor.

(3) Cu privire la asistenţa medicală a bolnavilor internaţi, Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi, are următoarele atribuţii:
a) efectuează, în cel mai scurt timp, investigaţiile pentru stabilirea diagnosticului şi aplică tratamentul medical complet, curativ, preventiv şi de recuperare, individualizat şi diferenţiat în raport cu starea bolnavului, natura şi stadiul evolutiv al bolii;
b) transmite diagnosticul şi indicaţiile terapeutice şi de recuperare pentru bolnavii externaţi consemnând în biletul de ieşire prescripţiile medicale de care aceştia necesită şi de care ţin cont medicii de familie în vederea continuării îngrijirilor;
c) efectuează investigaţiile necesare expertizării capacităţii de muncă şi a altor expertize, potrivit legii;
d) efectuează studii şi cercetări medicale în legătură cu aplicarea unor metode de investigaţii şi tratament, cu respectarea prevederilor legale;
e) asigură îndeplinirea sarcinilor ce-i revin din programele de formare şi specializare a personalului sanitar.

Art. 4. Relaţiile de muncă din cadrul unităţii, sunt reglementate de Codul Muncii, aprobat prin Legea nr. 53/2003 cu modificările şi completările ulterioare

Art. 5. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare precum şi Regulamentul Intern al Spitalului Judeţean de Urgenţă Călăraşi sunt elaborate de către conducerea spitalului.

Art. 6. (1) Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi este instituţie publică şi funcţionează pe principiul autonomiei financiare.
(2) Veniturile proprii ale spitalului provin din sumele încasate pentru serviciile medicale furnizate pe bază de contracte încheiate cu C.J.A.S. Călăraşi, alte prestaţii pe bază de contract, precum şi din alte surse, conform legii.
Art. 7. Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi primeşte sume de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, sume care vor fi utilizate numai pentru destinaţiile pentru care au fost alocate, după cum urmează :
a) de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătăţii;
b) de la bugetul propriu al judeţului.

Art. 8. Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi poate primi sume de la bugetul de stat şi din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii, care se alocă prin transfer către autorităţile administraţiei publice locale, pentru :
a) finalizarea obiectivelor de investiţii noi, de investiţii în continuare, nominalizate în listele programului de investiţii , anexă la bugetul Ministerului din legea bugetului de stat, aflate în derulare la nivelul spitalului ;
b) dotarea cu aparatura medicală în condiţiile în care autorităţile administraţiei publice locale participă la achiziţionarea acestora cu fonduri în cuantum de minimum 5% din valoarea acestora ;
c) reparaţii capitale la spitale, în condiţiile în care autorităţile administraţiei publice locale participă cu fonduri în cuantum de minimum 3% din valoarea acestora ;
d) finanţarea obiectivelor de modernizare, transformare şi extindere a construcţiilor existente, precum şi expertizarea, proiectarea şi consolidarea clădirilor în condiţiile în care autorităţile administraţiei publice locale participă la achiziţionarea acestora cu fonduri în cuantum de minimum 5% din valoarea acestora.

Art. 9. Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi poate realiza venituri suplimentare din:
a) donaţii şi sponsorizări;
b) legate;
c) asocieri investiţionale în domenii medicale sau de cercetare medicală, farmaceutică;
d) închirierea temporară, fără pierderea totală a folosinţei, a unor spaţii medicale, dotări cu echipament sau aparatură medicală către alţi furnizori de servicii medicale;
e) contracte privind furnizarea de servicii medicale încheiate cu Casele de asigurări private sau agenţi economici;
f) editarea şi difuzarea unor publicaţii cu caracter medical.

Art. 10. Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi încheie contracte cu Direcţia de Sănătate Publică Călăraşi pentru :
a) desfăşurarea activităţilor prevăzute în programele naţionale de sănătate; sumele necesare pentru derularea contractului se asigură din fonduri de la bugetul de stat şi din venituri proprii, prin bugetul Ministerului Sănătăţii ;
b) asigurarea drepturilor salariale ale personalului care îşi desfăşoară activitatea în cadrul cabinetelor medicale cuprinse în structura organizatorică, aprobată în condiţiile legii; cabinete de medicină sportivă, planificare familială, HIV/SIDA, TBC, sumele necesare se asigură din fonduri de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii;
c) asigurarea cheltuielilor de natura bunurilor şi serviciilor necesare cabinetelor medicale de medicină sportivă, cuprinse în structura organizatorică a spitalului, aprobate în condiţiile legii; sumele necesare se asigură din fonduri de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerul Sănătăţii ;
d) asigurarea cheltuielilor pentru U.P.U., cuprinsă în structura organizatorică a spitalului, aprobată în condiţiile legii; sumele necesare pentru derularea contractului se asigură din fonduri de la bugetul de stat şi din venituri proprii, prin bugetul Ministerului Sănătăţii;
e) asigurarea drepturilor salariale pentru rezidenţi în toată perioada rezidenţiatului, anii I – VII; sumele necesare se asigură din fonduri de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii.
Art. 11. (1) Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi încheie contract cu Institutul de Medicină Legală, pentru asigurarea drepturilor salariale ale personalului care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Serviciului de Medicină Legală Călăraşi, precum şi a cheltuielilor de natura bunurilor şi serviciilor, necesare pentru funcţionarea acestui serviciu.
(2) Sumele necesare se asigură din fonduri de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii Publice.
Art. 12. Decontarea contravalorii serviciilor medicale se face conform contractului de furnizare de servicii medicale, pe bază de documente justificative, în funcţie de realizarea acestora, cu respectarea prevederilor Contractului Cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate.
Art. 13. Salarizarea personalului de conducere din Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi, precum şi a celorlalte categorii de personal, se stabileşte conform legii.

CAPITOLUL II
CONDUCEREA SPITALULUI – Structură şi Atribuţii

Art. 14. (1) Conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţă Călăraşi este asigurată de Manager, persoană juridică, selectată în condiţiile legii.
(2) În cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Călăraşi, funcţionează un Consiliu de Administratie.

Art. 15. Conducerea executivă a Spitalului Judeţean de Urgenţă Călăraşi este asigurată de Managerul spitalului şi Comitetul Director .

Art. 16. Ocuparea funcţiilor din cadrul Comitetului Director, se face prin concurs, organizat de către Managerul unităţii, în condiţiile legii.

Art. 17. Managerul conduce activitatea Comitetului Director.

Art. 18. În cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Călăraşi, funcţionează, conform legii:
A. Consiliul de Administratie.
B. Comitetul Director
C. Consiliul etic;
D. Consiliul medical;
E. alte comisii, constituite prin dispoziţii interne.

Art. 19. În conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 1384/2010, privind aprobarea modelului de contract de management al spitalului public şi cu prevederile Legii nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Managerul are, în principal, următoarele atribuţii:

(1) Obligaţiile managerului în domeniul politicii de personal şi al structurii organizatorice:
1. stabileşte şi aprobă numărul de personal, pe categorii şi locuri de muncă, în funcţie de normativul de personal în vigoare şi pe baza propunerilor şefilor de secţii şi de servicii;
2. aprobă organizarea concursurilor pentru posturile vacante, numeşte şi eliberează din funcţie personalul spitalului;
3. repartizează personalul din subordine pe locuri de muncă;
4. aprobă programul de lucru, pe locuri de muncă şi categorii de personal, pentru personalul aflat în subordine;
5. organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor specifice Comitetului Director;
6. numeşte şi revocă, în condiţiile legii, membrii Comitetului Director;
7. încheie contractele de administrare cu membrii Comitetului Director care au ocupat postul prin concurs organizat în condiţiile legii, pe o perioadă de maximum 3 ani, în cuprinsul căruia sunt prevăzuţi indicatorii de performanţă asumaţi;
8. prelungeşte, la încetarea mandatului, contractele de administrare încheiate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
9. încetează contractele de administrare încheiate, înainte de termen, în cazul neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute în acestea;
10. stabileşte, de comun acord cu personalul de specialitate medico-sanitar care ocupă funcţii de conducere specifice Comitetului Director şi are contractul individual de muncă suspendat, programul de lucru al acestuia în situaţia în care desfăşoară activitate medicală în unitatea sanitară respectivă, în condiţiile legii;
11. numeşte în funcţie şefii de secţie, de laborator şi de serviciu medical care au promovat concursul sau examenul organizat în condiţiile legii şi încheie cu aceştia, în termen de maximum 30 de zile de la data numirii în funcţie, contract de administrare cu o durata de 3 ani, în cuprinsul căruia sunt prevăzuţi indicatorii de performanţă asumaţi;
12. solicită consiliului de administraţie constituirea comisiei de mediere, în condiţiile legii, în cazul în care contractul de administrare prevăzut la pct. 11 nu se încheie în termen de 7 zile de la data stabilită în condiţiile menţionate;
13. deleagă unei alte persoane funcţia de şef de secţie, de laborator şi de serviciu medical, pe o perioadă de până la 6 luni, în cazul în care la concursul organizat, în condiţiile legii, pentru ocuparea acestor funcţii nu se prezintă nici un candidat în termenul legal;
14. repetă procedurile legale de organizare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiilor de şefi de secţie, de laborator şi de serviciu medical ocupate în condiţiile prevăzute la pct. 13;
15. aprobă regulamentul intern al spitalului, precum şi fişa postului pentru personalul angajat;
16. înfiinţează, cu aprobarea Comitetului Director, comisii specializate în cadrul spitalului, necesare pentru realizarea unor activităţi specifice, cum ar fi: comisia medicamentului, nucleul de calitate, comisia de analiză a decesului etc., al căror mod de organizare şi funcţionare este prevăzut în regulamentul de organizare şi funcţionare a spitalului;
17. realizează evaluarea performanţelor profesionale ale personalului aflat în directă subordonare, potrivit structurii organizatorice, şi, după caz, soluţionează contestaţiile formulate cu privire la rezultatele evaluării performanţelor profesionale efectuate de alte persoane, în conformitate cu prevederile legale;
18. aprobă planul de formare şi perfecţionare a personalului, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
19. negociază contractul colectiv de muncă la nivel de spital, cu excepţia spitalelor din subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, cărora li se aplică reglementările specifice în domeniu;
20. răspunde de încheierea asigurării de răspundere civilă în domeniul medical atât pentru spital, în calitate de furnizor, cât şi pentru personalul medico-sanitar angajat, precum şi de reînnoirea acesteia ori de câte ori situaţia o impune;
21. răspunde de respectarea prevederilor legale privind incompatibilităţile şi conflictul de interese de către personalul din subordine, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
22. propune, ca urmare a analizei în cadrul Comitetului Director, structura organizatorică, reorganizarea, schimbarea sediului şi a denumirii unităţii, în vederea aprobării de către Ministerul Sănătăţii, ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie sau, după caz, de către autorităţile administraţiei publice locale, în condiţiile legii;
23. în situaţia în care spitalul public nu are angajat personal propriu sau personalul angajat este insuficient, pentru acordarea asistenţei medicale corespunzătoare structurii organizatorice aprobate în condiţiile legii, poate încheia contracte de prestări servicii pentru asigurarea acestora;
24. dispune măsurile necesare pentru ca, sumele decontate de casele de asigurări de sănătate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru serviciile medicale furnizate, precum şi din sumele asigurate din bugetul Ministerului Sănătăţii cu această destinaţie astfel incat sa nu se produca prejudicii bunei desfasurari a activitatii spitalului;
25. analizează modul de îndeplinire a obligaţiilor membrilor Comitetului Director, ai Consiliului medical şi Consiliului etic şi dispune măsurile necesare în vederea îmbunătăţirii activităţii spitalului;
26. răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii de educaţie medicală continuă (E.M.C.) pentru medici, asistenţi medicali şi alt personal, în condiţiile legii;
27. răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit public intern, conform legii.

(2) Obligaţiile Managerului în domeniul managementului serviciilor medicale:
1. elaborează, pe baza nevoilor de servicii medicale ale populaţiei din zona deservită, planul de dezvoltare a spitalului pe perioada mandatului, ca urmare a propunerilor consiliului medical, şi îl supune aprobării Consiliului de administraţie al spitalului;
2. aprobă formarea şi utilizarea fondului de dezvoltare al spitalului, pe baza propunerilor Comitetului Director, cu respectarea prevederilor legale;
3. aprobă Planul anual de servicii medicale, elaborat de Comitetul Director, la propunerea Consiliului medical;
4. aprobă măsurile propuse de Comitetul Director pentru dezvoltarea activităţii spitalului, în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei;
5. elaborează şi pune la dispoziţie Consiliului de administraţie rapoarte privind activitatea spitalului; aplică strategiile şi politica de dezvoltare în domeniul sanitar ale Ministerului Sănătăţii, adecvate la necesarul de servicii medicale pentru populaţia deservită; în cazul ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, aplică strategiile specifice de dezvoltare în domeniul medical;
6. îndrumă şi coordonează activitatea de prevenire a infecţiilor nosocomiale;
7. dispune măsurile necesare în vederea realizării indicatorilor de performanţă a activităţii asumaţi prin prezentul contract;
8. desemnează, prin act administrativ, coordonatorii programelor/subprogramelor naţionale de sănătate derulate la nivelul spitalului;
9. răspunde de implementarea şi raportarea indicatorilor programelor/subprogramelor naţionale de sănătate derulate la nivelul spitalului, în conformitate cu prevederile legale elaborate de Ministerul Sănătăţii;
10. răspunde de asigurarea condiţiilor corespunzătoare pentru realizarea unor acte medicale de calitate de către personalul medico-sanitar din spital;
11. răspunde de implementarea protocoalelor de practică medicală la nivelul spitalului, pe baza recomandărilor Consiliului medical;
12. urmăreşte realizarea activităţilor de control al calităţii serviciilor medicale oferite de spital, coordonată de directorul medical, cu sprijinul Consiliului medical şi al celui ştiinţific;
13. negociază şi încheie, în numele şi pe seama spitalului, protocoale de colaborare şi/sau contracte cu alţi furnizori de servicii pentru asigurarea continuităţii şi creşterii calităţii serviciilor medicale;
14. răspunde, împreună cu Comitetul director, de asigurarea condiţiilor de investigaţii medicale, tratament, cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nosocomiale, conform normelor aprobate prin Ordin al Ministrului Sănătăţii;
15. negociază şi încheie contractul de furnizare de servicii medicale cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate, în condiţiile stabilite în contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate;
16. poate încheia contracte de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate private;
17. poate încheia contracte cu direcţiile de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, în vederea derulării programelor naţionale de sănătate şi desfăşurării unor activităţi specifice, în conformitate cu structura organizatorică a acestora;
18. poate încheia contract cu institutul de medicină legală din centrul medical universitar la care este arondat pentru asigurarea drepturilor salariale ale personalului care îşi desfăşoară activitatea în cabinetele de medicină legală din structura acestora, precum şi a cheltuielilor de natura bunurilor şi serviciilor necesare pentru funcţionarea acestor cabinete;
19. răspunde de respectarea prevederilor legale în vigoare cu privire la drepturile pacientului şi dispune măsurile necesare atunci când se constată încălcarea acestora;
20. răspunde de asigurarea asistenţei medicale în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză şi este obligat să participe cu toate resursele la înlăturarea efectelor acestora;
21. răspunde de asigurarea acordării primului ajutor şi asistenţei medicale de urgenţă oricărei persoane care se prezintă la spital, dacă starea sănătăţii persoanei este critică, precum şi de asigurarea, după caz, a transportului obligatoriu medicalizat la o altă unitate medico-sanitară de profil, după stabilizarea funcţiilor vitale ale acesteia;
22. răspunde de asigurarea, în condiţiile legii, a calităţii actului medical, a respectării condiţiilor de cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nosocomiale, precum şi de acoperirea, de către spital, a prejudiciilor cauzate pacienţilor.

(3) Obligaţiile Managerului în domeniul managementului economico-financiar:
1. răspunde de organizarea activităţii spitalului pe baza bugetului de venituri şi cheltuieli propriu, elaborat de către Comitetul Director pe baza propunerilor fundamentate ale conducătorilor secţiilor şi compartimentelor din structura spitalului, pe care îl supune aprobării ordonatorului de credite ierarhic superior, după avizarea acestuia de către Consiliul de administraţie, în condiţiile legii;
2. răspunde de asigurarea realizării veniturilor şi de fundamentarea cheltuielilor în raport cu acţiunile şi obiectivele din anul bugetar pe titluri, articole şi alineate, conform clasificaţiei bugetare;
3. răspunde de repartizarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului pe secţiile şi compartimentele din structura acestuia şi de cuprinderea sumelor repartizate în contractele de administrare încheiate în condiţiile legii;
4. răspunde de monitorizarea lunară de către şefii secţiilor şi compartimentelor din structura spitalului a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli pe secţii şi compartimente, conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii;
5. răspunde de raportarea lunară şi trimestrială a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli unităţilor deconcentrate cu personalitate juridică ale Ministerului Sănătăţii şi, respectiv, ministerului sau instituţiei cu reţea sanitară proprie, în funcţie de subordonare, precum şi de publicarea acesteia pe site-ul Ministerului Sănătăţii, pentru unităţile subordonate, pe cel al autorităţii de sănătate publică, ori pe site-urile ministerelor şi instituţiilor sanitare cu reţele sanitare proprii;
6. răspunde de raportarea lunară şi trimestrială a execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli consiliului local şi/sau judeţean, după caz, dacă beneficiază de finanţare din bugetele locale;
7. aprobă şi răspunde de realizarea Programului anual de achiziţii publice;
8. aprobă lista investiţiilor şi a lucrărilor de reparaţii curente şi capitale care urmează să se realizeze într-un exerciţiu financiar, în condiţiile legii, la propunerea Comitetului Director;
9. răspunde, împreună cu membrii Consiliului medical, de respectarea disciplinei economico-financiare la nivelul secţiilor, compartimentelor şi serviciilor din cadrul spitalului;
10. identifică, împreună cu Consiliul de administraţie, surse suplimentare pentru creşterea veniturilor spitalului, cu respectarea prevederilor legale;
11. îndeplineşte toate atribuţiile care decurg din calitatea de ordonator terţiar de credite, conform legii;
12. răspunde de respectarea şi aplicarea corectă a legislaţiei în domeniu.

(4) Obligaţiile Managerului în domeniul managementului administrativ:
1. aprobă şi răspunde de respectarea regulamentului de organizare şi funcţionare, după avizarea prealabilă de către Direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Călăraşi, Direcţia medicală sau structura similară acesteia din ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie, ori Ministerul Sănătăţii, după caz;
2. reprezintă spitalul în relaţiile cu terţe persoane fizice sau juridice;
3. încheie acte juridice în numele şi pe seama spitalului, conform legii;
4. răspunde de modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contracte şi dispune măsuri de îmbunătăţire a activităţii spitalului;
5. încheie contracte de colaborare cu instituţiile de învăţământ superior medical, respectiv unităţile de învăţământ medical, în conformitate cu metodologia elaborată de Ministerul Sănătăţii, în vederea asigurării condiţiilor corespunzătoare pentru desfăşurarea activităţilor de învăţământ;
6. încheie, în numele spitalului, contracte de cercetare cu finanţatorul cercetării, pentru desfăşurarea activităţii de cercetare ştiinţifică medicală, în conformitate cu prevederile legale;
7. răspunde de respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea secretului profesional, păstrarea confidenţialităţii datelor pacienţilor internaţi, informaţiilor şi documentelor referitoare la activitatea spitalului;
8. răspunde de obţinerea şi menţinerea valabilităţii autorizaţiei de funcţionare, potrivit normelor aprobate prin Ordin al Ministrului Sănătăţii;
9. pune la dispoziţia organelor şi organismelor competente, la solicitarea acestora, în condiţiile legii, informaţii privind activitatea spitalului;
10. transmite Direcţiei de sănătate publică judeţene/a municipiului Călăraşi, Direcţiei medicale sau structurii similare din ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie sau Ministerului Sănătăţii, după caz, informări trimestriale şi anuale cu privire la patrimoniul dat în administrare, realizarea indicatorilor activităţii medicale, precum şi la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli;
11. răspunde de organizarea arhivei spitalului şi de asigurarea securităţii documentelor prevăzute de lege, în format scris şi electronic;
12. răspunde de înregistrarea, stocarea, prelucrarea şi transmiterea informaţiilor legate de activitatea sa, în conformitate cu normele aprobate prin Ordin al Ministrului Sănătăţii;
13. aprobă utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activităţi de cercetare medicală, în condiţiile legii;
14. răspunde de organizarea unui sistem de înregistrare şi rezolvare a sugestiilor, sesizărilor şi reclamaţiilor referitoare la activitatea spitalului;
15. conduce activitatea curentă a spitalului, în conformitate cu reglementările în vigoare;
16. propune spre aprobare Direcţiei de sănătate publică judeţene, Direcţiei medicale ori structurii medicale similare din ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie sau Ministerului Sănătăţii, după caz, un înlocuitor de drept pentru perioadele de absenţă motivată din spital, în condiţiile legii;
17. informează Ministerul Sănătăţii sau, după caz, ministerele sau instituţiile cu reţea sanitară proprie cu privire la starea de incapacitate temporară de muncă, în termen de maximum 24 de ore de la apariţia acesteia;
18. răspunde de monitorizarea şi raportarea datelor specifice activităţii medicale, economico - financiare, precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire şi control, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
19. respectă măsurile dispuse de către conducătorul ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie sau primarul unităţii administrativ-teritoriale, preşedintele Consiliului Judeţean, după caz, în situaţia în care se constată disfuncţionalităţi în activitatea spitalului public;
20. răspunde de depunerea solicitării pentru obţinerea acreditării spitalului, în condiţiile legii, în termen de maximum un an de la aprobarea procedurilor, standardelor şi metodologiei de acreditare;
21. răspunde de solicitarea reacreditării, în condiţiile legii, cu cel puţin 6 luni înainte de încetarea valabilităţii acreditării;
22. respectă Strategia naţională de raţionalizare a spitalelor, aprobată prin hotărâre a Guvernului;
23. elaborează, împreună cu Comitetul Director, planul de acţiune pentru situaţii speciale şi coordonează asistenţa medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză, conform dispoziţiilor legale în vigoare;
24. răspunde de respectarea şi aplicarea corectă de către spital a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea acestuia;
25. asigură şi răspunde de organizarea activităţilor de învăţământ şi cercetare, astfel încât să consolideze calitatea actului medical, cu respectarea drepturilor pacienţilor, a eticii şi deontologiei medicale;
26. avizează numirea, în condiţiile legii, a şefilor de secţie, şefilor de laborator şi a şefilor de serviciu medical din cadrul secţiilor, laboratoarelor şi serviciilor medicale clinice şi o supune aprobării Ministerului Sănătăţii sau, după caz, a autorităţilor administraţiei publice locale.

(5) Obligaţiile Managerului în domeniul incompatibilităţilor şi al conflictului de interese:
1. depune o declaraţie de interese, precum şi o declaraţie cu privire la incompatibilităţile prevăzute de lege şi de prezentul contract, în termen de 15 zile de la numirea în funcţie, la Consiliul Judeţean Călăraşi;
2. actualizează declaraţia prevăzută la pct. 1, ori de câte ori intervin modificări faţă de situaţia iniţială, în termen de maximum 30 de zile de la data apariţiei modificării, precum şi a încetării funcţiilor sau activităţilor;
3. răspunde de afişarea declaraţiilor prevăzute de lege, pe site-ul spitalului;
4. depune declaraţia de avere, în condiţiile prevăzute la pct. 1 şi 2.

Art. 20. (1) La nivelul Spitalului Judeţean de Urgenţă Călăraşi, funcţionează Consiliul de Administratie numit prin hotărârea Consiliului Judeţean Călăraşi, care are rolul de a dezbate principalele probleme de strategie şi de organizare şi funcţionare a spitalului şi de a face recomandări Managerului spitalului, în urma dezbaterilor.

(2) Consiliul de Administratie, este format din:
- 2 reprezentanţi ai Direcţiei de sănătate publică Călăraşi;
- 2 reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Călăraşi, ;
- 1 reprezentant numit de Presedintele Consiliului Judetean;
- 1 reprezentanţ al CMR filiala Calarasi cu statut de invitat
- 1 reprezentant al OAMGMAMR filiala Calarasi cu statut de invitat

Art. 21. (1) În conformitate cu Legea nr. 95/2006, privind reforma în domeniul Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordinului Ministerului Sănătăţii Publice nr. 921/2006, privind atribuţiile Comitetului Director interimar, Comitetul Director funcţionează în următoarea componenţă:
- Manager;
- Director medical;
- Director financiar – contabil;
- Director de îngrijiri medicale.
(2) Membrii Comitetului Director sunt numiti prin decizie de catre Manager in urma Ordinului de Ministru al Sanatatii Publice pentru Directorii interimari si in urma concursului organizat in conditiile legii.

Art. 22. Atribuţiile Comitetului Director, conform Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 921/2006, sunt următoarele:
1. elaborează planul de dezvoltare al spitalului pe perioada mandatului, în baza propunerilor scrise ale Consiliului medical;
2. elaborează, pe baza propunerilor Consiliului medical, planul anual de furnizare de servicii medicale al spitalului;
3. propune managerului, în vederea aprobării :
a) numărul de personal, pe categorii şi locuri de muncă, în funcţie de reglementările în vigoare;
b) organizarea concursurilor pentru posturile vacante, în urma consultării cu sindicatele, conform legii;
4. elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare, regulamentul intern şi organigrama spitalului, în urma consultării cu sindicatele, conform legii;
5. propune spre aprobare managerului şi urmăreşte implementarea de măsuri organizatorice privind îmbunătăţirea calităţii actului medical, a condiţiilor de cazare, igienă şi alimentaţie, precum şi de măsuri de prevenire a infecţiilor nosocomiale, conform normelor aprobate prin Ordin al Ministrului Sănătăţii Publice;
6. elaborează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului, pe baza centralizării de către compartimentul economico-financiar a propunerilor fundamentate ale conducătorilor secţiilor şi compartimentelor din structura spitalului pe care îl supune aprobării managerului;
7. urmăreşte realizarea indicatorilor privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe secţii şi compartimente, asigurând sprijin şefilor de secţii şi compartimente pentru încadrarea în bugetul alocat;
8. analizează propunerea Consiliului medical privind utilizarea fondului de dezvoltare, pe care îl supune spre aprobare managerului;
9. asigură monitorizarea şi raportarea indicatorilor specifici activităţii medicale, financiari, economici, precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire şi control, pe care le prezintă managerului, conform metodologiei stabilite;
10. analizează, la propunerea Consiliului medical, măsurile pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea activităţii spitalului, în concordanţă cu nevoile de servicii medicale ale populaţiei, dezvoltarea tehnologiilor medicale, ghidurilor şi protocoalelor de practică medicală;
11. elaborează planul de acţiune pentru situaţii speciale şi asistenţă medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză;
12. la propunerea Consiliului medical, întocmeşte, fundamentează şi prezintă spre aprobare managerului planul anual de achiziţii publice, lista investiţiilor şi a lucrărilor de reparaţii curente şi capitale care urmează sa se realizeze într-un exerciţiu financiar, în condiţiile legii, şi răspunde de realizarea acestora;
13. analizează, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contracte şi propune managerului măsuri de îmbunătăţire a activităţii spitalului;
14. întocmeşte informări lunare, trimestriale şi anuale cu privire la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, pe care le analizează cu Consiliul medical şi le prezintă Autorităţii de sănătate publică judeţene;
15. negociază, prin manager, directorul medical şi directorul financiar-contabil, contractele de furnizare de servicii medicale cu Casa de Asigurări de Sănătate;
16. se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea majorităţii membrilor săi ori a managerului spitalului public şi ia decizii în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi, cu majoritatea absolută a membrilor prezenţi;
17. face propuneri privind structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului şi a denumirii spitalului;
18. negociază cu şeful de secţie/laborator şi propune spre aprobare managerului indicatorii specifici de performanţă a managementului secţiei/laboratorului/serviciului, care vor fi prevăzuţi ca anexă la contractul de administrare al secţiei/laboratorului;
19. răspunde în faţa managerului pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin;
20. analizează activitatea membrilor săi pe baza rapoartelor de evaluare şi elaborează raportul anual de activitate al spitalului.

Art. 23. Atribuţiile Directorului medical, sunt următoarele:

Atribuţiile generale ale directorului medical conform O.M.S.P.nr. 1628/2007
1. participă la elaborarea planului de dezvoltare a spitalului pe perioada mandatului, în baza propunerilor consiliului medical;
2. participă la elaborarea, pe baza propunerilor consiliului medical, a planului anual de furnizare de servicii medicale al spitalului;
3. propune managerului, în domeniul său de responsabilitate, în vederea aprobării:
a) numărul de personal, pe categorii şi locuri de muncă, în funcţie de reglementările în vigoare;
b) organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, în urma consultării cu sindicatele, conform legii;
4.participă la elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare, regulamentului intern şi organigramei spitalului, în urma consultării cu sindicatele, conform legii;
5.propune spre aprobare managerului şi urmăreşte implementarea de măsuri organizatorice privind îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale şi de îngrijire, a condiţiilor de cazare, igienă şi alimentaţie, precum şi de măsuri de prevenire a infecţiilor nosocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii publice;
6.participă la elaborarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului, pe baza centralizării de către compartimentul economico-financiar a propunerilor fundamentate ale conducătorilor secţiilor şi compartimentelor din structura spitalului;
7.urmăreşte, în domeniul său de responsabilitate, realizarea indicatorilor privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe secţii şi compartimente, asigurând sprijin şefilor de secţii şi compartimente pentru încadrarea în bugetul alocat;
8.analizează, în domeniul său de responsabilitate, propunerea consiliului medical privind utilizarea fondului de dezvoltare, pe care îl supune spre aprobare managerului;
9.asigură, în domeniul său de responsabilitate, monitorizarea şi raportarea indicatorilor specifici activităţii medicale, activităţii de îngrijire, financiari, economici, precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire şi control, pe care le prezintă managerului;
10.analizează, la propunerea consiliului medical, măsurile pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea activităţii spitalului, în concordanţă cu nevoile de servicii medicale şi de îngrijiri ale populaţiei, dezvoltarea tehnologiilor medicale, ghidurilor şi protocoalelor de practică medicale;
11.participă la elaborarea planului de acţiune pentru situaţii speciale şi asistenţa medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
12.la propunerea consiliului medical, în domeniul său de responsabilitate, întocmeşte, fundamentează şi prezintă spre aprobare managerului planul anual de achiziţii publice, lista investiţiilor şi a lucrărilor de reparaţii curente şi capitale care urmează să se realizeze într-un exerciţiu financiar, în condiţiile legii, şi răspunde de realizarea acestora;
13.analizează trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, în domeniul său de responsabilitate, modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contracte şi propune managerului măsuri de îmbunătăţire a activităţii spitalului;
14.întocmeşte, pentru domeniul său de responsabilitate, informări lunare, trimestriale şi anuale cu privire la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, pe care le analizează cu consiliul medical şi le prezintă managerului spitalului;
15.participă la negocierea contractelor de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate, în condiţiile legii;
16.participă lunar sau ori de câte ori este nevoie la şedinţele comitetului director;
17.face propuneri privind structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea şi schimbarea sediului şi a denumirii spitalului;
18. participă la negocierea şi stabilirea indicatorilor specifici de performanţă ai managementului secţiei/laboratorului/ serviciului, care vor fi prevăzuţi ca anexă la contractul de administrare al secţiei/laboratorului/serviciului;
19. participă, anual, la programe de perfecţionare profesională organizate de Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar;
20.răspunde în faţa managerului spitalului public pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin;
21. participă la elaborarea raportului anual de activitate al spitalului.
22.în calitate de preşedinte al consiliului medical coordonează şi răspunde de elaborarea la termen a propunerilor privind planul de dezvoltare a spitalului, planul anual de servicii medicale, planul anual de achiziţii publice cu privire la achiziţia de aparatură şi echipamente medicale, medicamente şi materiale sanitare, bugetul de venituri şi cheltuieli;
23. monitorizează calitatea serviciilor medicale acordate la nivelul spitalului, inclusiv prin evaluarea satisfacţiei pacienţilor, şi elaborează, împreună cu şefii de secţii, propuneri de îmbunătăţire a activităţii medicale;
24.aprobă protocoale de practică medicală la nivelul spitalului şi monitorizează procesul de implementare a protocoalelor şi ghidurilor de practică medicală la nivelul întregului spital;
25. răspunde de coordonarea şi corelarea activităţilor medicale desfăşurate la nivelul secţiilor pentru asigurarea tratamentului adecvat pentru pacienţii internaţi;
26. coordonează implementarea programelor de sănătate la nivelul spitalului;
27.întocmeşte planul de formare şi perfecţionare a personalului medical, la propunerea şefilor de secţii, laboratoare şi servicii;
28. avizează utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activităţi de cercetare medicală, în condiţiile legii;
29.asigură respectarea normelor de etică profesională şi deontologie medicală la nivelul spitalului, colaborând cu Colegiul Medicilor din România;
30. răspunde de acreditarea personalului medical al spitalului şi de acreditarea activităţilor medicale desfăşurate în spital, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
31.analizează şi ia decizii în situaţia existenţei unor cazuri medicale deosebite (de exemplu, cazuri foarte complicate care necesită o durată de spitalizare mult prelungită, morţi subite etc.);
32.participă, alături de manager, la organizarea asistenţei medicale în caz de dezastre, epidemii şi în alte situaţii speciale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
33.stabileşte coordonatele principale privind consumul de medicamente şi materiale sanitare la nivelul spitalului, în vederea unei utilizări judicioase a fondurilor spitalului, prevenirii polipragmaziei şi a rezistenţei la medicamente;
34.supervizează respectarea prevederilor în vigoare referitoare la documentaţia medicală a pacienţilor trataţi, asigurarea confidenţialităţii datelor medicale, constituirea arhivei spitalului;
35.răspunde de utilizarea în activitatea curentă, la toate componentele activităţilor medicale de prevenţie, diagnostic, tratament şi recuperare a procedurilor şi tehnicilor prevăzute în protocoalele unităţii, a standardelor de sterilizare şi sterilitate, asepsie şi antisepsie, respectiv a normelor privind cazarea, alimentaţia şi condiţiile de igienă oferite pe perioada îngrijirilor acordate;
36. coordonează activitatea de informatică în scopul înregistrării corecte a datelor în documentele medicale, gestionării şi utilizării eficiente a acestor date;
37. ia măsurile necesare, potrivit dispoziţiilor legale şi contractului colectiv de muncă aplicabil, pentru asigurarea condiţiilor corespunzătoare de muncă, prevenirea accidentelor şi îmbolnăvirilor profesionale.
38. utilizarea în activitatea curentă, la toate componentele activităţilor medicale de prevenţie, diagnostic, tratament şi recuperare, a procedurilor şi tehnicilor prevăzute în protocoalele unităţii, a standardelor de sterilizare şi sterilitate, asepsie şi antisepsie, respectiv a normelor privind cazarea, alimentaţia şi condiţiile de igienă oferite pe perioada îngrijirilor acordate;
39. pentru spitalele care nu îndeplinesc condiţiile legale de a avea director de îngrijiri, funcţia acestuia este preluată de directorul adjunct medical, care va avea aceleaşi responsabilităţi ca acesta.
40. coordonează activitatea medicală din cadrul ambulatoriului integrat spitalului, conform Ordinului nr. 39/2008;
41. îndeplineşte atribuţiile prevăzute de legislaţia în vigoare privind prevenirea şi controlul infecţiilor nosocomiale la nivelul spitalului (Ordinul M.S.P. nr. 916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare).

Art. 24. Atribuţiile Directorului financiar-contabil, sunt conform O.M.S.P. nr. 1628/2007,sunt următoarele:
1. asigură şi răspunde de buna organizare şi desfăşurare a activităţii financiare a unităţii, în conformitate cu dispoziţiile legale;
2. organizează contabilitatea în cadrul unităţii, în confomitate cu dispoziţiile legale, şi asigură efectuarea corectă şi la timp a înregistrărilor;
3. asigură întocmirea la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale a balanţelor de verificare şi a bilanţurilor anuale şi trimestriale;
4. propune defalcarea pe trimestre a indicatorilor financiari aprobaţi în bugetul de venituri şi cheltuieli;
5. asigură executarea bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului, urmărind realizarea indicatorilor financiari aprobaţi şi respectarea disciplinei contractuale şi financiare;
6. participă la negocierea contractului de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate;
7. angajează unitatea prin semnătură alături de manager în toate operaţiunile patrimoniale, având obligaţia, în condiţiile legii, de a refuza pe acelea care contravin dispoziţiilor legale;
8. analizează, din punct de vedere financiar, planul de acţiune pentru situaţii speciale prevăzute de lege, precum şi pentru situaţii de criză;
9. participă la organizarea sistemului informaţional al unităţii, urmărind folosirea cât mai eficientă a datelor contabilităţii;
10. evaluează, prin bilanţul contabil, eficienţa indicatorilor specifici;
11. asigură îndeplinirea, în conformitate cu dispoziţiile legale, a obligaţiilor unităţii către bugetul statului, trezorerie şi terţi;
12. asigură plata integrală şi la timp a drepturilor băneşti cuvenite personalului încadrat în spital;
13. asigură întocmirea, circuitul şi păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate;
14. organizează evidenţa tuturor creanţelor şi obligaţiilor cu caracter patrimonial care revin spitalului din contracte, protocoale şi alte acte asemănătoare şi urmăreşte realizarea la timp a acestora;
15. ia măsuri pentru prevenirea pagubelor şi urmăreşte recuperarea lor;
16. asigură aplicarea dispoziţiilor legale privitoare la gestionarea valorilor materiale şi ia măsuri pentru ţinerea la zi şi corectă a evidenţelor gestionării;
17. răspunde de îndeplinirea atribuţiilor ce revin biroului financiar-contabilitate cu privire la exercitarea controlului financiar preventiv şi al asigurării integrităţii patrimoniului;
18. îndeplineşte formele de scădere din evidenţă a bunurilor de orice fel, în cazurile şi condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale;
19. împreună cu directorul/biroul administrativ întocmeşte şi prezintă studii privind optimizarea măsurilor de bună gospodărire a resurselor materiale şi băneşti, de prevenire a formării de stocuri peste necesar, în scopul administrării cu eficienţă maximă a patrimoniului unităţii şi a sumelor încasate în baza contractului de furnizare servicii medicale;
20. organizează şi ia măsuri de realizare a perfecţionării pregătirii profesionale a cadrelor financiar-contabile din subordine;
21. organizează la termenele stabilite şi cu respectarea dispoziţiilor legale inventarierea mijloacelor materiale în unitate.
22. exercită controlul ierarhic operativ curent asupra activităţilor supuse acestui control;
23. participă la elaborarea B.V.C. şi răspunde de întocmirea acestuia şi înaintarea către A.S.P. pentru avizare, în termen de 10 zile de la semnarea contractului cu C.J.A.S. Călăraşi;
24. propune, în urma analizei necesarului de dotări cu aparatură medicală cu medicii şefi de secţie – lista de dotări şi investiţii ce urmează a se realiza;
25. răspunde de modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contracte şi ia măsuri de îmbunătăţire a activităţii spitalului;
26. răspunde de realizarea de venituri proprii din diverse activităţii, altele decât cele din contractele încheiate cu C.J.A.S. Călăraşi.
27. planificarea bugetară în conformitate cu planul de activitate aprobat;
28. derularea achiziţiilor şi plăţilor în conformitate cu legislaţia;
29. evaluarea prin bilanţul contabil al eficienţei indicatorilor specifici.
30. îndeplineşte atribuţiile prevăzute de legislaţia în vigoare privind prevenirea si controlul infecţiilor nosocomiale la nivelul spitalului (Ordinul M.S.P. nr. 916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare).

Art. 25. Atribuţiile Directorului de îngrijiri, sunt următoarele:
1. face parte din conducerea instituţiei;
2. reprezintă instituţia în relaţiile cu alte instituţii privind activitatea personalului din subordine;
3. organizează, coordonează, controlează şi răspunde de activitatea de îngrijiri în cadrul instituţiei
4. are în subordine directa asistenţi medicali şefi de secţie sau compartimente;
5. prezintă periodic Comitetului director, note informative privind activitatea asistenţilor medicali şi a altor categorii de personal cu pregătire medie sanitară;
6. participă la elaborarea normelor de ordine interioară a instituţiei;
7. participă la elaborarea proiectului de buget anual al unităţii şi face propuneri privind repartizarea acestuia în funcţie de priorităţi (activităţi de îngrijire, programe de educaţie continuă, dotare cu echipamente, instrumentar, materiale consumabile, reparaţii, etc.)
8. se ocupă de modernizarea şi optimizarea activităţii personalului din subordine şi face în acest sens propuneri concrete conducerii instituţiei
9. coordonează, controlează şi răspunde de activitatea asistenţilor medicali şefi de secţie şi deleagă sarcini acestora
10. controlează, prin sondaj, îndeplinirea atribuţiilor prevăzute în fişa postului de către asistenţii medicali şefi, asistenţii medicali şi personalul auxiliar;
11. controlează şi evaluează periodic calitatea activităţii asistenţilor medicali şi a altor categorii de personal cu pregătire medie sanitară şi elaborează programe şi propuneri de îmbunătăţire a acesteia
12. coordonează şi controlează prin sondaj îndeplinirea atribuţiilor profesionale, de către asistenţii medicali şi alte categorii de personal cu pregătire medie sanitară, privind:
13.îndeplinirea atribuţiilor ce decurg din rolul propriu, conform competenţelor profesionale;
14. îndeplinirea atribuţiilor ce revin în cadrul rolului delegat, conform prescripţiei medicului;
15. respectarea normelor privind prevenirea şi combaterea infecţiilor nosocomiale;
16. asigurarea primirii în condiţii optime a pacienţilor/clienţilor;
17. corectitudinea înregistrării datelor în dosarul de îngrijire a pacientului;
18. comportamentul etic faţă de membrii echipei, faţă de pacient şi aparţinătorii acestuia;
19. repartizarea personalului pe secţii, pentru asigurarea calităţii activităţilor de îngrijire şi în concordanţă cu nevoile instituţiei;
20. respectarea programului de activitate;
21. corectitudinea predării/preluării serviciului;
22. modul de desfăşurare a pregătirii practice a viitorilor asistenţi medicali;
23. respectarea normelor de protecţia muncii şi prevederile Regulamentului de ordine interioară;
24. organizarea şi desfăşurarea activităţilor de educaţie pentru sănătate;
25. respectarea realizării obiectivelor propuse în planul de activitate;
26. starea de igienă a pacienţilor, secţiilor, compartimentelor şi a spaţiilor aferente serviciilor de îngrijire din instituţie;
27. asigurarea şi utilizarea eficientă şi în bune condiţii a instrumentarului, echipamentelor, mobilierului şi a inventarului moale existent în dotarea instituţiei, secţiilor, saloanelor, etc.
28.analizează împreună cu asistenţii medicali şefi de secţie, sesizările privind abaterile de la normele etice şi profesionale ale personalului din subordine, propune măsuri de sancţionare şi le prezintă în Comitetul director;
29.propune şi participă la acordarea calificativelor profesionale, pe care le avizează
30. organizează săptămânal şi ori de câte ori este nevoie, întâlniri de lucru cu asistenţii medicali şefi de secţie, în care se analizează activitatea din săptămâna anterioara şi stabilesc activităţile următoare;
31. monitorizează calitatea serviciilor de îngrijire acordate, inclusiv prin evaluarea satisfacţiei pacienţilor şi ia măsuri pentru îmbunătăţirea acesteia;
32. monitorizează procesul de implementare a ghidurilor şi protocoalelor de practică elaborate de Ordinul Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România şi aprobate de Ministerul Sănătăţii Publice;
33. stabileşte pentru personalul din subordine, la propunerea asistenţilor medicali şefi de secţie, necesarul şi conţinutul programelor de perfecţionare organizate în cadrul unităţii;
34. stabileşte nevoile de participare la programele de educaţie continuă, organizate în afara instituţiei pentru personalul din subordine
35. stabileşte necesarul de personal, asistenţi medicali şi alte categorii de personal cu pregătire medie sanitară şi face parte din comisia de concurs privind angajarea, promovarea şi specializarea acestora
36. analizează cererile şi avizează participarea personalului din subordine la programele de educaţie medicală continuă organizate în afara instituţiei;
37. stabileşte criteriile de evaluare a cunoştinţelor profesionale şi a calităţii activităţii pentru personalul din subordine
38. stabileşte împreună cu asistenţii medicali şefi de secţie programul de activitate, în funcţie de specificul secţiei
39. colaborează cu Ordinul Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România, cu instituţiile de învăţământ şi cu alte instituţii acreditate la realizarea programelor de perfecţionare pentru asistenţii medicali;
40. controlează modul de desfăşurare a pregătirii practice a viitorilor asistenţi medicali;
41. controlează modul cum se asigură bolnavilor internaţi un regim raţional de odihnă, de servire a mesei, de igienă personală, de primire a vizitelor şi păstrarea legăturii acestora cu familia;
42. analizează criteriile de majorare a salariilor, de acordare a salariilor de merit şi a premiilor pentru asistenţii medicali şi personalul auxiliar, în funcţie de criteriile stabilite de comisia mixtă patronat-sindicat;
43. participă la activităţile organizaţiilor profesionale şi/sau sindicale ale asistenţilor medicali şi moaşelor, la solicitarea acestora;
44. analizează şi participă la soluţionarea sancţiunilor propuse pentru personalul din subordine;
45. ia măsuri pentru buna funcţionare a serviciului social, dietetică şi a biroului de internări;
46. asigură măsurile necesare pentru cunoaşterea de către întregul personal din subordine a regulilor de etică profesională;
47. ia măsuri pentru cunoaşterea şi respectarea comportamentului igienic şi ale regulilor de tehnică aseptică de către personalul din subordine;
48. aprobă programul de activitate lunar al asistenţilor medicali, personalului auxiliar şi programarea concediilor de odihnă;
49. ia măsuri pentru respectarea de către vizitatori a normelor de igienă (portul echipamentului, evitarea aglomerării în saloane);
50. asigură măsurile necesare pentru cunoaşterea de către personalul din subordine a reglementărilor legale privind normele generale de sănătate şi securitate în muncă, regulamentul de organizare şi funcţionare al spitalului, regulamentul de ordine interioară, normele privind prevenirea şi combaterea infecţiilor nosocomiale şi normelor privind gestionarea deşeurilor provenite din activităţile medicale;
51. asigură măsurile necesare pentru cunoaşterea de către asistenţii medicali şi moaşe a legislaţiei privind exercitarea profesiilor de asistent medical şi moaşă.
52. soluţionează reclamaţiile personalului din subordine.
53. confirmă sau infirmă sancţiunile propuse de asistenţii medicali şefi de secţie, propune spre soluţionare contestaţiile personalului sancţionat şi informează Comitetul director.
54. participă şi iniţiază activităţi de cercetare în domeniul îngrijirilor;
55. răspunde material, moral şi juridic de daunele aduse instituţiei, personalului şi pacienţilor/clienţilor, prin deciziile luate şi activitatea desfăşurată;
56. îndeplineşte atribuţiile prevăzute de legislaţia în vigoare privind prevenirea şi controlul infecţiilor nosocomiale la nivelul spitalului (Ordinul M.S.P. nr. 916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare).
57. răspunde de aplicarea Precauţiunilor universale şi izolare specială a bolnavilor;
58. răspunde de comportamentul igienic al personalului din subordine, de respectarea regulilor de tehnică aseptică de către acesta;
59. urmăreşte circulaţia germenilor în spital, menţine legătura cu laboratorul de microbiologie şi sesizează orice modificare;
60. urmăreşte respectarea circuitelor funcţionale din spital/secţie în funcţie de specific;
61. răspunde de starea de curăţenie din secţie, de respectarea normelor de igienă şi antiepidemice;
62. propune directorului financiar-contabil planificarea aprovizionării cu materiale necesare prevenirii infecţiilor nosocomiale şi menţinerii stării de igienă;
63. controlează respectarea măsurilor de asepsie şi antisepsie;
64. controlează igiena bolnavilor şi a însoţitorilor şi face educaţia sanitară a acestora;
65.urmăreşte efectuarea examenului organoleptic al alimentelor distribuite bolnavilor şi însoţitorilor şi le îndepărtează pe cele necorespunzătoare, situaţie pe care o aduce la cunoştinţă medicului şef de secţie şi managerului spitalului;
66. constată şi raportează managerului spitalului deficienţe de igienă (alimentare cu apă, instalaţii sanitare, încălzire) şi ia măsuri pentru remedierea acestora;
67. organizează şi supraveghează pregătirea saloanelor pentru dezinfecţii periodice şi ori de câte ori este nevoie;
68. participă la recoltarea probelor de mediu şi testarea eficacităţii dezinfecţiei şi sterilizării împreună cu echipa compartimentului/serviciului de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale;
69. urmăreşte în permanenţă respectarea de către personal şi însoţitori a măsurilor de izolare şi controlează prelucrarea bolnavilor la internare;
70. anunţă la serviciul de internări locurile disponibile, urmăreşte internarea corectă a bolnavilor în funcţie de grupe de vârstă, infecţiozitate sau receptivitate;
71. urmăreşte aplicarea măsurilor de izolare a bolnavilor cu caracter infecţios şi a măsurilor pentru supravegherea contacţilor;
72. instruieşte personalul din subordine privind autodeclararea îmbolnăvirilor şi urmăreşte aplicarea acestor măsuri;
73. semnalează medicului şef de secţie cazurile de boli transmisibile pe care le observă în rândul personalului;
74. instruieşte şi supraveghează personalul din subordine asupra măsurilor de igienă care trebuie respectate de vizitatori şi personalul spitalului care nu lucrează la paturi (portul echipamentului, evitarea aglomerării în saloane);
75. instruieşte personalul privind schimbarea la timp a lenjeriei bolnavilor, colectarea şi păstrarea lenjeriei murdare, dezinfecţia lenjeriei de la bolnavii infecţioşi, transportul lenjeriei murdare, transportul şi păstrarea lenjeriei curate;
76. urmăreşte modul de colectare a deşeurilor infecţioase şi neinfecţioase, a depozitării lor, a modului de transport şi neutralizare a acestora;
77. controlează şi instruieşte personalul din subordine asupra ţinutei şi comportamentului igienic, precum şi asupra respectării normelor de tehnică aseptică şi propune medicului şef de secţie măsuri disciplinare în cazurile de abateri.

Art 26. Atributiile sef biroul R.U.N.O.S. sunt stabilite conform legislatiei in vigoare:
1. elaboreaza Regulamentul Intern al spitalului si il inainteaza spre dezbatere Comitetului director, precum şi fişa postului pentru personalul angajat din subordine;
2. propune spre aprobare Comitetului Director, comisii specializate în cadrul spitalului, necesare pentru realizarea unor activităţi specifice, cum ar fi: comisia medicamentului, nucleul de calitate, comisia de analiză a decesului etc, ale căror organizare şi funcţionare se precizează în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a spitalului;
3. propune spre aprobare numărul de personal pe categorii şi locuri de muncă, pe baza propunerilor şefilor de secţii şi servicii, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare;
4. propune spre aprobare organizarea concursurilor pentru posturile vacante, în condiţiile legii;
5. propune spre aprobare programul de lucru pe locuri de muncă şi categorii de personal, in conditiile legii;
6. propune evaluarea performanţelor profesionale ale personalului aflat în subordine directă, conform Structurii Organizatorice, şi soluţionează contestaţiile în funcţie de nivelul ierarhic la care s-au făcut;
7. propune spre aprobare planul de formare şi perfecţionare a personalului, în conformitate cu legislaţia în viogoare;
8. urmareste încheierea contractelor de administrare, cu şefii de secţii, laboratoare şi servicii.
9. urmăreşte încheierea asigurărilor de malpraxis de către personalul medical
10. propune managerului, in domeniul sau de responsabilitate, in vederea aprobarii :
a. numarul de personal, pe categorii si locuri de munca, in functie de reglementarile in vigoare
b. organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, in urma consultariicu sindicatele, conform legii
11.participa la elaborarea raportului anual de activitate
12.verifica, raspunde de legalitatea si exactitatea actualizarii normativului de personal conform legislatiei in vigoare ;
13.verifica si raspunde pentru legalitatea si exactitatea statului de functii privind personalul, functiile, salariul, sporurile;
14.verifica si certifica si raspunde din punct de vedere al legalitatii si exactitatii a incadrarii si salarizarea personalului existent si nou incadrat conform legislatiei in vigoare, avand in vedere conditiile de studii, vechime si stagiu ;
15. asigura si raspunde din punct de vedere al legalitatii si exactitatii privind acordarea drepturilor salariale conform legislatiei in vigoare ;
16. urmareste si raspunde din punct de vedere al legalitatii si exactitatii de activitatea de stimulare a personalului conform normelor legale si prevederilor contractului colectiv de munca ;
17. planifica si coordoneaza procesul de inductie al noilor angajati pentru a facilita integrarea acestora in organizatie, urmarind evolutia acestora din punct de vedere al performantelor profesionale si adaptabilitatea acestora la cerintele sectiilor sau a compartimentelor ;
18. elaboreaza programele de instruire anuale conform solicitarilor sefilor de compartimente si raspunde de organizarea cursurilor de perfectionare interne si externe ;
19. verifica si raspunde din punct de vedere al legalitatii si exactitatii de evidenta documentatiei necesare a activitatii biroului RUNOS privind salarizarea, asigurarile sociale, fluctuatia de personal, angajari, promovari, transferuri, plecari in strainatate ;
20. controleaza si raspunde din punct de vedere al legalitatii si exactitatii de activitatea de evidenta a carnetelor de munca, a contractelor individuale de munca, evidenta concediilor medicale, pontajul, verificarea corecta intocmire a dosarelor de pensionare conform legislatiei in vigoare ;
21. coordoneaza realizarea si implementarea sistemelor de evaluare a performantelor profesionale ale angajatilor ;
22. coordoneaza si raspunde din punct de vedere al legalitatii si exactitatii de activitatea de reactualizare a fiselor de post , regulament intern, regulament organizare functionare,contract colectiv de munca ;
23. realizeaza, raporteaza si raspunde din punct de vedere al legalitatii si exactitatii o serie de situatii privind strucutra personalului si nivelul drepturilor salariale ;
24. participa la solutionarea conflictelor de munca si a plangerilor angajatilor si mentine o legatura stransa cu reprezentantii sindicatelor ;
25. elaboreaza proceduri de lucru privind principalele activitati de resurse umane (recrutare si selectie, planificarea resurselor umane, instruire, evaluarea performantelor profesionale ) si se asigura de respectarea acestora de catre intreg personalul din subordine si raspunde din punct de vedere al legalitatii si exactitatii ;
26. supervizeaza si raspunde din punct de vedere al legalitatii si exactitatii intretinerea bazei de date a angajatilor, salvarea bazei de date a salariilor pentru fiecare luna;
27. organizeaza , coordoneaza ,raspunde din punct de vedere al legalitatii si exactitatii si avizeaza lucrari privind:
 salarizarea personalului;
 state de plata lunare;
 lucrarile pentru intocmirea statelor de premii la sfarsitul anului ;
 lucrari de evaluare a performantelor profesionale ale salariatilor ;
 lucrari de indexare a salariilor in conformitate cu legislatia in vigoare ;
 lucrari raportate la DSP Calarasi si CJAS Calarasi , Agentia pentru Somaj si Casa de Pensii,e.t.c ;
28.respectă prevederile legale privind incompatibilităţile şi conflictul de interese;
29.alte atributii si sarcini de serviciu date de catre Manager

Art 27. Atribuţiile sef birou Administrativ Tehnic sunt stabilite conform legislatiei in vigoare:

1. organizeaza , indruma si raspunde de intocmirea proiectelor planurilor de investitii, reparatii capitale, reparatii curente, dotari si le supune analizei comitetului director
2. organizeaza, indruma si raspunde de intocmirea programului de achizitii publice si –l supune analizei comitetului director
3. raspunde de realizarea planurilor de investitii, reparatii capitale, reparatii curente, dotari si a programului anual al achizitiilor publice aprobate
4. Indruma si controleaza activitatea administrativ –gospodareasca din toate spatiile in care-si desfasoara activitatea institutul
5. Evalueaza costurile energetice, urmareste consumurile si ia masuri pentru reducerea cheltuielilor
6. Controleaza starea de intretinere a cladirilor si instalatiilor aferente, precum si buna functionare a utilajelor si echipamentelor
7. Controleaza si indruma activitatea de intretinere si revizii periodice a dispozitivelor si aparaturii medicale
8. Indruma si verifica modul de intocmire a documentatiei pentru prezentarea si elaborarea ofertelor , a caietelor de sarcini si a fiselor de date a achizitiilor publice pentru produse , lucrari si servicii
9. Urmareste incheierea contractelor in urma achizitiilor publice cu furnizorii desemnati castigatori, precum si derularea acestora in scopul aprovizionarii ritmice si la timp cu produse, lucrari si sau servicii
10. Coordoneaza, indruma si verifica activitatea de intretinere si buna functionare a mijloacelor de transport, urmarind incadrarea acestora in consumurile specifice
11. Coordoneaza, indruma si verifica buna functionare a serviciilor de alimentatie si spalatorie in cadrul institutului
12. Coordoneaza, indruma si verifica activitatea de receptie, manipulare si depozitare corespunzatoare a bunurilor materiale si a intregului patrimoniu existent, precum si efectuarea inventarierii anuale
13. Organizeaza pastrarea in conditiile prevazute de lege a arhivei institutului
14. Coordoneaza si verifica activitatea de protectie a mediului, respectarea normelor PSI , a masurilor de aparare civila si protectia muncii
15. Urmareste respectarea prescriptiilor tehnice I.S.C.I.R la locurile de munca si pentru utilaje, acolo unde se impune
16. Se preocupa de continua perfectionare a pregatirii profesionale a personalului din subordine si urmareste indeplinirea cu profesionalism a tributiilor functionale a acestora
17. Asigura , prin serviciile de specialitate, derularea la parametrii optimi a activitatii medicalesi conexe din institut Delegarea de autoritate:pentru asigurarea conducerii administrative in perioada in care directorul administrativ este absent din institut-concediu de odihna, concediu medical, delegatie,etc.-acesta numeste un inlocuitor, care va prelua in totalitate sarcinile acestuia.
18. realizeaza conducerea administrativa;
19. asigura aplicarea si urmarirea din punct de vedere administrativ a strategiei unitatii in domeniile:
a. gestionarea patrimoniului
b. gestionarea personalului din subordine
20. initiaza si desfasoara activitati care vizeaza eficientizarea gestionarii resurselor directiei administrative;
21. initiaza actiuni pentru obtinerea de resurse suplimentare de finantare;
22. coordoneaza intreaga activitate a personalului din subordine;
23. urmareste, controleaza si evalueaza activitatea personalului din subordine;
24. adopta masuri organizatorice privind departamentul administrativ, prin analizarea rapoartelor de activitate si fiselor de post ale personalului din subordine;
25. verifica activitatea prestatorilor de servicii care deservesc spitalul in probleme administrative;
26. stabileste necesarul de materii prime si materiale impreuna cu sefii de birouri din subordine si urmareste stocurile aferente;
27. avizeaza investitiile si achizitiile administrative tinand cont de programul de achizitii aprobat;
28. executa alte sarcini din domeniul conducerii administrative solicitate de Managerul spitalului
29. alte atributii si sarcini de serviciu date de catre Manager

Art. 28. (1) În cadrul spitalului funcţionează Consiliul medical format din medicii şefi de secţie, laboratoare, compartimente, farmacii, condus de directorul medical în calitate de preşedinte.
(2)Componenţa Consiliului medical este stabilită prin dispoziţia Managerului.
(3) Principalele atribuţii ale consiliului medical sunt următoarele:
1. îmbunătăţirea standardelor clinice şi a modelelor de practică în scopul acordării de servicii medicale de calitate în scopul creşterii gradului de satisfacţie a pacienţilor;
2. monitorizarea şi evaluarea activităţii medicale desfăşurate în spital în scopul creşterii performanţelor profesionale şi utilizării eficiente a resurselor alocate;
3. elaborarea proiectului de plan de achiziţii al spitalului în limita bugetului estimat;
4. întărirea disciplinei economico-financiare.
5. evaluează necesarul de servicii medicale al populaţiei deservite de spital şi face propuneri pentru elaborarea:
 planului de dezvoltare a spitalului, pe perioada mandatului;
 planului anual de furnizare de servicii medicale al spitalului;
 planului anual de achiziţii publice, cu privire la achiziţia de aparatură şi echipamente medicale, medicamente şi materiale sanitare;
6. face propuneri comitetului director în vederea elaborării bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului;
7. participă la elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a regulamentului intern ale spitalului;
8. desfăşoară activitate de evaluare şi monitorizare a calităţii şi eficienţei activităţilor medicale desfăşurate în spital, inclusiv:
 evaluarea satisfacţiei pacienţilor care beneficiază de servicii în cadrul spitalului sau în ambulatoriul acestuia;
 monitorizarea principalilor indicatori de performanţă în activitatea medicală;
 prevenirea şi controlul infecţiilor nozocomiale.
Aceste activităţi sunt desfăşurate în colaborare cu nucleul de calitate, nucleul DRG şi cu compartimentul de prevenire şi control al infecţiilor nozocomiale de la nivelul spitalului;
9. stabileşte reguli privind activitatea profesională, protocoalele de practică medicală la nivelul spitalului şi răspunde de aplicarea şi respectarea acestora;
10.elaborează planul anual de îmbunătăţire a calităţii serviciilor medicale furnizate de spital, pe care îl supune spre aprobare directorului general;
11. înaintează directorului general propuneri cu caracter organizatoric pentru îmbunătăţirea activităţilor medicale desfăşurate la nivelul spitalului;
12. evaluează necesarul de personal medical al fiecărei secţii/laborator şi face propuneri comitetului director pentru elaborarea strategiei de personal a spitalului;
13 evaluează necesarul liniilor de gardă şi face propuneri directorului general cu privire la structura şi numărul acestora la nivelul spitalului, după caz;
14. participă la stabilirea fişelor posturilor personalului medical angajat;
15. înaintează directorului general propuneri pentru elaborarea planului de formare şi perfecţionare continuă a personalului medico-sanitar;
16. face propuneri şi monitorizează desfăşurarea activităţilor de educaţie şi cercetare medicală desfăşurate la nivelul spitalului, în colaborare cu instituţiile acreditate;
17 reprezintă spitalul în relaţiile cu organizaţii profesionale din ţară şi din străinătate şi facilitează accesul personalului medical la informaţii medicale de ultimă oră;
18. asigură respectarea normelor de etică profesională şi deontologie medicală la nivelul spitalului, colaborând cu Colegiul Medicilor din România;
19 răspunde de acreditarea personalului medical al spitalului şi de acreditarea activităţilor medicale desfăşurate în spital, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
20.analizează şi ia decizii în situaţia existenţei unor cazuri medicale deosebite (de exemplu, cazuri foarte complicate care necesită o durată de spitalizare mult prelungită, morţi subite etc.);
21. participă, alături de directorul general, la organizarea asistenţei medicale în caz de dezastre, epidemii şi în alte situaţii speciale;
22 stabileşte coordonatele principale privind consumul medicamentelor la nivelul spitalului, în vederea unei utilizări judicioase a fondurilor spitalului, prevenirii polipragmaziei şi a rezistenţei la medicamente;
23.supervizează respectarea prevederilor în vigoare, referitoare la documentaţia medicală a pacienţilor trataţi, asigurarea confidenţialităţii datelor medicale, constituirea arhivei spitalului;
24.avizează utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activităţi de cercetare medicală, în condiţiile legii;
25.analizează şi soluţionează sugestiile, sesizările şi reclamaţiile pacienţilor trataţi în spital, referitoare la activitatea medicală a spitalului;
26.elaborează raportul anual de activitate medicală a spitalului, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
27. îmbunătăţirea standardelor clinice şi a modelelor de practică în scopul creşterii gradului de satisfacţie a pacienţilor;
28. monitorizarea şi evaluarea activităţii medicale desfăşurate în spital în scopul creşterii performanţelor profesionale şi utilizării eficiente a resurselor alocate;
29. elaborarea proiectului de plan de achiziţii al spitalului în limita bugetului estimat;
30. întărirea disciplinei economico-financiare.

Art. 29. (1) Conform Legii nr. 95/2006 şi a prevederilor Ordinului Ministerului Sănătăţii Publice nr. 1209/2006, pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor Consiliului etic ce funcţionează în cadrul spitalelor publice, la nivelul Spitalului Judeţean de Urgenţă CĂLĂRAȘI, fiinţează Consiliul etic.

(2) Consiliul etic este format din:
- un reprezentant al medicilor, în calitate de Preşedinte;
- un reprezentant al Consiliului Judeţean Călăraşi;
- un reprezentant al Direcţiei de Sănătate Publică Călăraşi;
- directorul de îngrijiri medicale, din cadrul instituţiei;
- un secretar, fără drept de vot.

Art.30. Atribuţiile Consiliului etic sunt următoarele:
1. analizează cazurile de încălcare a normelor de conduită în relaţia pacient-medic-asistent, a normelor de comportament, a disciplinei în unitatea sanitară;
2. verifică dacă, prin conduita lui, personalul medico-sanitar şi auxiliar încalcă drepturile pacienţilor prevăzute de legislaţia în vigoare;
3. sesizează organele abilitate ale statului în situaţiile în care constată încălcări ale codului de deontologie medicală, ale drepturilor pacienţilor, precum şi ale normelor de conduită profesională aprobate potrivit legii;
4. analizează sesizările ce privesc plăţi formale ale pacienţilor către personalul medico-sanitar, ori auxiliar sau condiţionarea exercitării actului medical de obţinerea unor foloase; propune, în funcţie de caz, măsuri de intrare în legalitate;
5. veghează pentru respectarea, în cazurile terminale, a demnităţii umane şi propune măsuri cu caracter profesional pentru acordarea tuturor îngrijirilor medicale.
6. Consiliul etic se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, la sesizarea unui pacient/aparţinător al acestuia, a unui cadru medical sau a oricărei persoane căreia i-au fost încălcate drepturile recunoscute de lege în domeniul acordării asistenţei medicale;
7. analizarea fiecărui caz se va consemna într-un proces-verbal care va cuprinde toate aspectele, atât cele sesizate, cât şi măsurile propuse a fi luate de către managerul spitalului;
8. procesul-verbal va fi întocmit numai după ce Consiliul etic a efectuat o cercetare a cazului, cu ascultarea părţilor implicate, inclusiv, dacă este cazul, a unor terţe persoane care pot aduce lămuriri suplimentare asupra cazului. Ascultarea parţilor trebuie consemnată în scris şi semnată de către acestea;
9. procesul-verbal va fi înaintat managerului spitalului, în vederea luării măsurilor ce se impun în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Art 31. Comitet de securitate si sanatate in munca functioneaza in conformitate cu Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sănătăţii , cu modificările şi completările ulterioare;O.M.S.P. nr. 921/2006 privind stabilirea atribuţiilor Comitetului Director din cadrul spitaluluipublic ; Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă. H.G.R. nr. 1425/2006pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 ; H.G.R.nr.355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor.
Desemnarea nominală a membrilor Comitetului de securitate si sanatate in munca s-a propus si stabilit de către Comitetul Director al spitalului, iar numirea membrilor Comitetului de securitate si sanatate in munca s-a stabilit prin decizie internă a Managerului.
Comitetului de securitate si sanatate in munca are următoarea componenţă:
Preşedinte -Manager
Membrii: - Director ingrijiri
Sef birou R.U.N.O.S.
Medic de medicina muncii
Sef birou SSM PSI Protectia muncii
Reprezentant sindicat
Secretar-cadru tehnic PSI

Art. 32. (1) La nivelul spitalului, s-a constituit Comitetul de securitate şi sănătate în muncă cu scopul de a asigura implicarea salariaţilor la elaborarea şi aplicarea deciziilor în domeniul protecţiei muncii, având componenţa stabilită prin decizia conducerii unităţii.

Art 33. Atributiile Comitetului de securitate si sanatate in munca stabilite si aprobate in conformitate cu legislatia specifica:
1. aprobă programul anual de securitate şi sănătate în muncă ;
2. urmăreşte aplicarea acestui program, inclusiv alocarea mijloacelor necesare prevederilor lui şi eficienţa acestora din punct de vedere al îmbunătăţirii condiţiilor de muncă;
3. urmăreşte modul în care se aplică şi se respectă reglementările legale privind securitatea şi sănătatea în muncă;
4. analizează factorii de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională, existenţi la locurile de muncă;
5. analizează propunerile salariaţilor privind prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale, precum şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă;
6. efectuează cercetări proprii asupra accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale;
7. efectuează inspecţii proprii privind aplicarea şi respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă;
8. informează inspectoratele de protecţie a muncii despre starea protecţiei muncii în propria unitate;
9. realizează cadrul de participare a salariaţilor la luarea unor hotărâri care vizează schimbări ale procesului de producţie ( organizatorice, tehnologice, privind materiile prime utilizate, etc..), cu implicaţii în domeniul protecţiei muncii;
10. dezbate raportul, scris, prezentat Comitetului de securitate şi sănătate în muncă de către conducătorul unităţii cel puţin o dată pe an, cu privire la situaţia securităţii şi sănătăţii în muncă, acţiunile care au fost întreprinse şi eficienţa acestora în anul încheiat precum şi programul de protecţie a muncii pentru anul următor; un exemplar din acest raport trebuie prezentat inspectoratului teritorial de protecţie a muncii dupa
11. aprobare;
12. verifică aplicarea normativului-cadru de acordare şi utilizare a echipamentului individual de protecţie, ţinând seama de factorii de risc identificaţi;
13. verifică reintegrarea sau menţinerea în muncă a salariaţilor care au suferit accidente de muncă ce au avut ca efect diminuarea capacităţii de muncă;
14. asigura implicarea salariaţilor la elaborarea şi aplicarea deciziilor în domeniul protecţiei muncii;
15. comitetul de securitate şi sănătate în muncă coordonează măsurile de securitate şi sănătate în muncă şi în cazul activităţilor care se desfăşoară temporar, cu o durată mai mare de 3 luni;
16. asigura angajatilor instructajul si protectia angajatilor sai in ceea ce priveste securitatea si sanatate in munca/P.S.I. si medicina muncii
17. asigură instructajul privind prevenirea, depistarea, dispensarizarea bolilor profesionale şi a bolilor legate de profesie, precum şi menţinerea sănătăţii şi a capacităţii de muncă a lucrătorilor conform H.G.R. nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor
18. propune/implementeaza măsurile necesare ce vizeaza în primul rând asigurarea sănătăţii şi securităţii în muncă a lucrătorilor, precum şi ameliorarea condiţiilor de muncă;
19. cerceteaza accidentele de muncă si consemneaza într-un proces-verbal care să prevadă cauzele, împrejurările, normele de protecţie a muncii care nu au fost respectate, persoanele răspunzătoare de aceste nerespectări, sancţiunile aplicate, măsurile ce trebuie luate pentru prevenirea altor accidente şi înregistrarea accidentului;
20. evalueaza/implementeaza organizarea locurilor de munca in asa fel incat să garanteze securitatea şi sănătatea salariaţilor in conformitate cu circuitele functionale ale spitalului
21. organizeaza controlul permanent al stării materialelor, utilajelor şi substanţelor folosite în procesul muncii în scopul asigurării sănătăţii şi securităţii salariaţilor.
22. asigura condiţiile de acordare a primului ajutor în caz de accidente de muncă, pentru crearea condiţiilor de preîntâmpinare a incendiilor, precum şi pentru evacuarea salariaţilor în situaţii speciale şi în caz de pericol iminent.
23. propune Mananagerului/Comitetului director ,sa se solicite să solicite organismelor competente, contra cost, analize şi expertize asupra unor produse, substanţe sau preparate considerate a fi periculoase, pentru a
24. cunoaşte compoziţia acestora şi efectele pe care le-ar putea produce asupra organismului uman.
25. urmareste sa se asigure echipamentul de protecţie obligatoriu de către angajator, potrivit H.G. nr. 1.048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă.
26. evalueaza si monitotizeaza sanatatea lucratorilor prin examinarea medicală gratuită şi completă a salariaţilor, la cererea acestora, potrivit Hotărârii nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor care stabileşte cerinţele minime pentru supravegherea sănătăţii lucrătorilor faţă de riscurile pentru
27. securitate şi sănătate, pentru prevenirea îmbolnăvirii lucrătorilor cu boli profesionale cauzate de agenţi nocivi chimici, fizici, fizico-chimici sau biologici, caracteristici locului de muncă, precum şi a suprasolicitării diferitelor organe sau sisteme ale organismului în procesul de muncă.
28. asigura cadrul organizatoric pentru instruirea şi testarea salariaţilor, cu privire la normele şi instrucţiunile de protecţia muncii prin Comitetul de securitate si sanatate in munca si lucratori desemnati cu atributii
29. face instructajul si protectia angajatilor in ceea ce priveste securitatea si sanatate in munca/P.S.I. si medicina muncii - solicita investigaţii şi examene medicale de specialitate pentru locurile de muncă şi activităţile cu expunere la factori de risc profesional pe langa anamneza medicală profesională şi neprofesională , examenul clinic general si examenele medicale clinice şi paraclinice - ia măsurile necesare pentru protejarea securităţii şi sănătăţii salariaţilor,
30. inclusiv pentru activităţile de prevenire a riscurilor profesionale, de informare şi pregătire, precum şi pentru punerea în aplicare a organizării protecţiei muncii şi mijloacelor necesare acesteia.
31. evalueaza riscul pe categorii de locuri de muncă şi activităţi prestate.
32. asigura instructajul/ implementarea/respectarea/ aplicarea precauţiunilor universale prevăzute în Ordinul ministrului sanatatii 916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare.
33. asigura respectarea principiilor Ordonanţei de urgenţă nr. 195/2005 privind protecţia mediului, prin prevenirea şi controlul integrat al poluării prin utilizarea celor mai bune tehnici disponibile pentru activităţile cu impact semnificativ asupra mediului

(3) Comitetul de securitate şi sănătate în muncă coordonează măsurile de securitate şi sănătate în muncă şi în cazul activităţilor care se desfăşoară temporar, cu o durata mai mare de 3 luni.

Art. 34. (1) În vederea monitorizării permanente a calităţii serviciilor medicale furnizate asiguraţilor, la nivelul Spitalului Judeţean de Urgenţă Călăraşi, funcţionează Unitatea de control intern – Nucleu de calitate.
Nucleul de calitate functioneaza in conformitate cu Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare; O.M.S.P. nr. 921/2006 privind stabilirea atribuţiilor Comitetului Director din cadrul spitalului public; Componenţa şi atribuţiile Nucleului de calitate au fost stabilite si aprobate in sedinţa Comitetului director si au fost stabilite prin decizie internă a Managerului.
(2) Componenţa Nucleului de calitate, este aprobată prin dispoziţia Managerului.
(3) Nucleul de calitate funcţionează, conform Metodologiei de lucru elaborată prin Ordinul comun nr. 559/874/4017/2011 al C.N.A.S., Ministerului Sănătăţii şi Colegiul medicilor, având ca scop:
- monitorizarea permanentă a calităţii serviciilor medicale stabilite prin ordinul sus menţionat;
- respectarea criteriilor de calitate a serviciilor medicale furnizate asiguraţilor;
- elaborarea propunerilor de îmbunătăţire;
- raportarea trimestrială a indicatorilor de calitate;
- organizarea de anchete de evaluare a satisfacţiei asiguraţilor.
(4) Nucleul de calitate se supune controlului extern, realizat de o comisie formată din reprezentanţi ai C.J.A.S. Călăraşi, ai Directiei de Sănătate Publică Călăraşi şi ai Colegiului Medicilor Călăraşi.

Art 35.Nucleul de calitate are următoarele obiective:
1. -Evaluarea activităţii din punct de vedere al calitatii servicilor medicale si de ingrijiri
2. -Eficientizarea activitatii , urmarind imbunatatirea continua a calitatii
3. -Modificarea comportamentului personalului institutului , prin cresterea atentiei
4. acordate pacientului
5. -Evaluarea satisfactiei pacientului
6. -Identifica si defineste indicatorii de calitate
7. -Stabileste intervalul de timp pentru care se calculeaza si se raporteaza indicatorii de calitate
8. -Proiectarea sistemului informational
9. Pregatirea personalului implicat
10. -Implementarea mecanismului managerial de evaluare a calitatii serviciilor medicale
11. -Analiza indicatorilor comparativ cu nivelele medii in vederea identificarii si solutionarii problemelor
12. Elaborarea raportului asupra calitatii serviciilor medicale furnizate ce va fi prezentat Consiliului medical/Comitetului director spre informare si propune masurile corective ce trebuiesc luate in cazul neconformitatilor
13. -Activitatile nucleului de calitate determina si coordoneaza politica generala a calitatii;
Nucleul de calitate se va intruni ori de cate ori este nevoie dar nu mai putin o data pe trimestru.
Propunerile/masurile consemnate in procesele verbale ale sedintelor ale Nucleului de calitate vor fi inaintate spre analiza/aprobare Consiliului medical/Comitetului director

Art 36. Atributiile Nucleului de calitate sunt:
1.implementarea de măsuri organizatorice privind îmbunătăţirea calităţii actului medical, a condiţiilor de cazare, igienă şi alimentaţie
2.desfăşoară activitate de evaluare şi monitorizare a calităţii şi eficienţei activităţilor medicale desfăşurate în spital
3.analizează sugestiile pacienţilor trataţi în spital, referitoare la activitatea medicală a spitalului
4.analiza cazuisticii abordate
5.analiza ratei de utilizare a paturilor la nivel de sectii si pe intreg spitalul
6.analiza ratei de morbiditate
7.analiza duratei medii de spitalizare
8.analiza numarului de urgente din totalul pacientilor prezentati
9.analiza corectitudinii completarii documentelor medicale justificative cerute de lege si existenta lor
10.evaluarea gradului de satisfactie al pacientilor
11.analiza numarului de infectii nozocomiale si frecventa infectiilor nozocomiale si evalueaza factorii de risc
12.Nucleul de calitate se ocupa cu implementarea si dezvoltarea mecanismului de monitorizare a calitatii ingrijirilor medicale in raport cu indicatorii activitatii clinice si financiari.
13.identifica, clasifica si determina indicatorii de calitate;
14.dezvolta sistemele care asigura furnizarea serviciilor in sensul satisfacerii cerintelor pacientilor;
15.asigura calitatea cu scopul ca serviciile sa indeplineasca sau sa depaseasca asteptarile pacientilor;
16.desfasoara activitatile prevazute in planul calitatii aprobat de catre Comitetul Director si se incadreaza in cheltuielile aprobate pentru implementarea sistemului de management al calitatii;
17.coordoneaza activitatile de analiza a neconformitatilor constatate si propune Managerului/ Comitetului Director, actiunile corective;

Art. 37. (1) Comisia de analiză, Diagnostic Related Group-D.R.G., din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Călăraşi functioneaza in conformitate cu Legea nr. 95/2006 privind reformain domeniul sănătăţii , cu modificările şi completările ulterioare;O.M.S.P. nr. 921/2006 privind stabilirea atribuţiilor Comitetului Director din cadrul spitalului public ; Ordinul Casei Naţionale a Asigurărilor de Sănătate nr. 649/2009 a Regulilor de validare a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continuă şi a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicită revalidarea; Contractuluicadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.Componenţa şi atribuţiile Comisiei de analiza D.R.G. au fost stabilite si aprobate in sedinţa Comitetului director.Componenta nominala a comisiei a fost propusa de fiecare sef de sectie in scris si s-a stabilit prin decizie internă a managerului
(2) Comisia de analiză Diagnostic Related Group-D.R.G., este formată din:
Preşedinte- Director medical
Vicepreşedinte – medic primar chirurg
Membrii :
– medic primar medicina internă
– medic primar ortopedie - traumatologie
– medic primar obstetrica ginecologie
-medic primar pediatrie
- sef Oficiu calcul
Secretar : referent de specialitate statistica medicala
(3) Comisia D.R.G. se întruneşte ori de câte ori este nevoie, în funcţie de specificul cazurilor, dar nu mai puţin de o dată pe trimestru.
(4) Propunerile consemnate în procesele verbale ale şedinţelor Comisiei D.R.G., sunt înaintate spre analiză Consiliului medical.

Art 38. Atribuţiile Comisiei de analiză, Diagnostic Related Group-D.R.G., sunt următoarele :
14. analiza corectitudinii codificării în sistem D.R.G.;
15. colaborare cu persoanele/firma implicată în auditarea pentru sistemul D.R.G.;
16. implementarea măsurilor şi corecturilor sugerate de auditorul D.R.G.;
17. prelucrarea şi sistematizarea problemelor ivite la nivel de secţii şi compartimente şi transmiterea lor spre rezolvare auditorului D.R.G.;
18. instruirea permanentă a personalului medical implicat în codificarea în sistem D.R.G.;
19. corectarea şi completarea datelor necompletate din foile de observaţie pentru obţinerea unui procentaj maxim pentru cazul respectiv în sistem D.R.G.;
20. implementarea sistematizarea, prelucrarea şi evaluarea măsurilor pentru creşterea numărului cazurilor care beneficiază de spitalizare de o zi, în conformitate cu Ordinul C.N.A.S. nr. 649/2009, privind regulile de validare a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continuă şi a metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicită revalidarea, contractului cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate .
21. îmbunătăţirea calităţii codificării în sistem D.R.G. la nivel de secţii;
22. urmărirea concordanţei între indicele de concordanţă a diagnosticului la internare, cu diagnosticul la externare;
23. evaluarea indicelui de complexitate a cazurilor şi a procentului pacienţilor cu intervenţii chirurgicale din totalul pacienţilor externaţi din secţiile cu profil chirurgical;
24. verifică modul de stabilire pentru fiecare boală în parte şi pentru fiecare manoperă, prin sondaj.
Art. 39. (1) Având în vedere necesitatea optimizării medicamentelor, precum şi folosirea judicioasă a fondurilor băneşti destinate medicamentelor, la nivelul spitalului funcţionează Comisia medicamentului (comisia privind supravegherea controlului legalităţii consumului de medicamente).
(2) Comisia medicamentului functioneaza in conformitate Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sănătăţii , cu modificările şi completările ulterioare, art.181 , art.182 alin(1);Legea nr.266/2008 a farmaciei (r1) 2009/O.M.S.nr.962/2009 pentru aprobarea Normelor privind înfiinţarea , organizarea şi funcţionarea farmaciilor şi drogheriilor art.40 alin.(2); O.M.S.P. nr. 921/2006 privind stabilirea atribuţiilor Comitetului Director din cadrul spitalului public, art.1.pct17 şi art. pct. 12. Componenţa şi atribuţiile Comisiei medicamentului au fost stabilite si aprobate in sedinţa Comitetului director, membri fiind desemnati de catre fiecare sef de sectie.
(3) Componenţa Comisiei medicamentului, este aprobată prin decizie a managerului.
(4) Atribuţiile Comisiei medicamentului sunt stabilite prin decizie de către manager, respectiv:
1. stabileşte coordonatele principale privind consumul de medicamente şi materiale sanitare la nivelul spitalului , în vederea utilizării judicioase a fondurilor spitalului, prevenirii polipragmaziei şi a rezistenţei la medicamente;
2. stabileste prioritatile in ceea ce privete politica de achizitii de medicamente/materiale sanitare.
3. necesarul si prioritatile se vor stabili in baza propunerilor facute de Comisia- medicamentului, avizata in aceasta privinta , propuneri ce vor fi inaintate spre aprobare catre Consiliul medical.
4. stabilirea unei liste de medicamente de bază obligatorii, care să fie în permanenţă accesibile în farmacia spitalului, specifice fiecărei secţii, determinata pe rationalitatea incidentei cazuisticii generale pentru raţionalizarea si eficientizarea utilizării lor în practica medicală.
5. stabilirea unei liste de medicamente care se achiziţionează doar în mod facultativ, pentru cazuri bine selecţionate şi documentate medical.
6. analiza referatelor de necesitate trimise de Manager/Director medical, în vederea aprobării şi avizarii lor de către medicii specialişti pe profilul de acţiune al medicamentului solicitat.
7. verificarea continuă a stocului de medicamente/materiale sanitare de bază, pentru a preveni disfuncţiile în asistenţa medicală;
8. verificarea ritmică a cheltuielilor pentru medicamente/materiale sanitare şi analiza lor în funcţie de raportarea lunară a situaţiei financiare;
9. elaborarea de ghiduri terapeutice pe profiluri de specialitate medicală bazate pe bibliografie naţională şi internaţională şi pe condiţiile locale/când se va impune;
10. comisia poate solicita rapoarte periodice de la şefii de secţie privind administrarea de medicamente în funcţie de incidenţa diferitelor afecţiuni şi consumul de materiale sanitare;
11. comisia poate dispune întreruperea administrării de medicamente cu regim special în cazul când acel tratament se consideră inutil.
12. referatele de urgenţă pentru medicamente/materiale sanitare , se vor centraliza lunar de către compartimentul de achiziţii publice şi vor fi înaintate comisiei medicamentului pentru analizarea oportunităţii introducerii lor în necesaul estimativ;
13. Comisia medicamentului poate analiza oricând necesarul şi oportunitatea achiziţiei de medicamente/materiale sanitare, urmând a face propuneri consiliului medical vizând eficienţa utilizării fondurilor publice.
14. inaintează Consiliului medical propuneri pentru întocmirea/introducerea în planul anual de achiziţii publice de medicamente şi materiale sanitare a necesarului fundamentat în urma evaluării şi analizei cazuisticii.
a. Cvorumul de lucru al Comisiei medicamentului este de jumatate plus unu din numarul total al membrilor, iar deciziile se iau cu jumatatea simpla a celor prezenti

Art 40. (1) Comisia de analiza, de prevenire şi combatere a infecţiilor nosocomiale, din Spitalul Judeţean de Urgenţă Călărași funcţionează în conformitate cu Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului Sănătăţii Publice nr. 921/2006 privind stabilirea atribuţiilor Comitetului director din cadrul spitalului public, ale Ordinului Ministrului Sănătăţii Publice nr. 916/2006 privind aprobarea normelor de supraveghere şi prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare; ale Ordinului Ministrului Sănătăţii Publice nr. 261/2007 pentru aprobarea normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare, modificat şi completat prin Ordinul Ministrului Sănătăţii Publice nr. 685/2010 nr. 840/2007.
(2) Comisia de analiză, de prevenire şi combatere a infecţiilor nosocomiale, este formată din:
Preşedinte - medic specialist epidemiolog
Membri: - medic șef Secţie Neonatologie
- director îngrijiri
- medic ATI
- medic șef Secţie Boli Infecțioase
- asistent șef - Secţia Chirurgie
Ca secretar al Comisiei sus menţionate, se desemnează – asistent de igienă Compartiment PCIN epidemiologie.
(3) Desemnarea nominală a membrilor Comisiei de prevenire şi combatere a infecţiilor nosocomiale, s-a propus şi stabilit de către Comitetul director al spitalului, prin decizie internă.
(4) Comisia de combatere şi prevenire a infecţiilor nozocomiale se va întruni ori de câte ori este nevoie, dar nu mai puţin o dată pe trimestru.
(5) Propunerile consemnate în procesele verbale ale şedinţelor Comisiei de combatere şi prevenire a infecţiilor nosocomiale vor fi înaintate spre analiză Managerului/Directorului medical/Comitetului director.

Art 41. Atribuţiile Comisiei de combatere şi prevenire a infecţiilor nosocomiale, stabilite şi aprobate în şedinţa Comitetului director, sunt:
1. elaborează şi înaintează spre aprobare Comitetului director planul anual de activitate pentru supravegherea şi controlul infecţiilor nosocomiale;
2. monitorizează condiţiile de implementare în activitate, a prevederilor planului anual de activitate pentru supravegherea şi controlul infecţiilor nosocomiale;
3. urmăreşte îndeplinirea obiectivelor planului de activitate, urmăreşte rezultatele obţinute, eficienţa economică a măsurilor;
4. face propuneri privind necesarul de dezinfectante şi materiale de curăţenie/sanitare, necesar derulării activităţilor fundamentate prin planul anual de activitate pentru supravegherea şi controlul infecţiilor nosocomiale şi îmbunătăţirea continuă a condiţiilor de desfăşurare a activităţilor şi a dotării tehnico-materiale necesare evitării sau diminuării riscului pentru infecţie nosocomiale;
5. urmăreşte asigurarea condiţiilor de igienă, privind cazarea şi alimentaţia pacienţilor;
6. urmăreşte organizarea şi funcţionarea sistemului informaţional pentru înregistrarea, stocarea, prelucrarea şi transmiterea informaţiilor privind infecţiile nosocomiale;
7. înaintează propunerile de activitate şi achiziţii cuprinse în planul anual al unităţii pentru supravegherea şi controlul infecţiilor nosocomiale Managerului/Comitetului director;
8. urmăreşte respectarea normativelor cuprinse în planul anual de activitate pentru supravegherea şi controlul infecţiilor nosocomiale de la nivelul secţiilor şi serviciilor din unitate, în colaborare cu responsabilul coordonator al activităţii specifice şi cu medicii şefi de secţie;
9. verifică şi urmăreşte evidenţa internă şi informaţiile transmise eşaloanelor ierarhice, conform legii sau la solicitare legală, aferente activităţii de supraveghere, depistare, diagnostic, investigare epidemiologică, şi măsurile de control al focarului de infecţie nosocomială din unitate;
10. propune Managerului/Comitetului director, expertize şi investigaţii externe, consiliere profesională de specialitate şi intervenţie în focarele de infecţie nozocomială;
11. urmăreşte şi asigură utilizarea în activitatea curentă, la toate componentele activităţilor medicale de prevenţie, diagnostic, tratament şi recuperare, a procedurilor şi tehnicilor prevăzute în protocoalele unităţii, a standardelor de sterilizare şi sterilitate, asepsie şi antisepsie, respectiv a normelor privind cazarea, alimentaţia şi condiţiile de igienă oferite pe perioada îngrijirilor acordate;
12. urmăreşte asigurarea aplicării precauţiunilor universale şi izolare specială a bolnavilor;
13. evaluează şi monitorizează respectarea comportamentului igienic al personalului din spital, a respectării regulilor de tehnică aseptică de către acestea;
14. monitorizează circulaţia germenilor în spital, menţine legătura cu laboratorul de microbiologie, sesizând orice modificare;
15. monitorizează respectarea circuitelor funcţionale din spital/secţie în funcţie de specific;
16. monitorizează respectarea stării de curăţenie din secţie, de respectarea normelor de igienă şi antiepidemice;
17. înaintează propuneri Comitetului director cu privire la planificarea aprovizionării cu materiale necesare prevenirii infecţiilor nosocomiale şi menţinerii stării de igienă;
18. monitorizează respectarea măsurilor de asepsie şi antisepsie;
19. monitorizează igiena bolnavilor şi a însoţitorilor şi face educaţia sanitară a acestora;
20. instruieşte personalul din spital asupra ţinutei şi comportamentului igienic, precum şi asupra respectării normelor de tehnică aseptică;
21. urmăreşte frecvenţa infecţiilor nozocomiale si evaluează factorii de risc;
22. evaluează/urmăreşte/instruieşte personalul privind utilizarea obligatorie în activitatea curentă, la toate componentele activităţilor medicale de prevenţie, diagnostic, tratament şi recuperare, a procedurilor şi tehnicilor prevăzute în protocoalele unităţii, a standardelor de sterilizare şi sterilitate, asepsie şi antisepsie, respectiv a normelor privind cazarea, alimentaţia şi condiţiile de igienă oferite pe perioada îngrijirilor acordate, cu respectarea normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare conform O.M.S. nr. 261/2007.

Art 42. Comisia de analiza a deceselor intraspitalicesti functioneaza in conformitate cu Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sănătăţii , cu modificările şi completările ulterioare;O.M.S.P. nr. 921/2006 privind stabilirea atribuţiilor Comitetului Director din cadrul spitalului public ; Legea nr.104/2003 privind manipularea cadavrelor umane si prelevarea organelor si tesuturilor de la cadavre in vederea transplantului;H.G.R. nr. 451.2004 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.104/2003 Componenţa şi atribuţiile Comisiei de analiza a deceselor intraspitalicesti au fost stabilite prin decizie a managerului si aprobate in sedinţa Comitetului director
(2)Numirea membrilor Comisia de analiza a deceselor intraspitalicesti s-a facut prin decizie internă a
Comisia de analiza a deceselor intraspitalicesti are următoarea componenţă nominala:
Preşedinte – Sef laborator anatomie patologica primar anatomo-patolog
Membri - medic primar – Sectia medicala
– medic primar sectia obstetrica ginecologie
– medic primar ATI
– Sef sectie chirurgie
–sectia neurochirurgie
Secretar – As. med. laborator anatomie patologica
(3)Comisia de analiza a deceselor intraspitalicesti se va intruni ori de cate ori este nevoie dar nu mai putin o data pe trimestru.
(4)Procesele verbale ale sedintelor Comisiei de analiza a deceselor intraspitalicesti vor fi inaintate spre analiza Managerului/Directorului medical/Consiliului medica

Art 43. Atributiile Comisiei de analiza a deceselor intraspitalicesti sunt :
1.Analizeaza datele medicale obtinute din foaia de observatie, investigatiile paraclinice, diagnosticul anatomo-patologic necroptic (macroscopic si histopatologic)
2.Evidentiaza gradul de concordanta diagnostica intre diagnosticul de internare, diagnosticul de externare si final (anatomo- patologic) avand ca scop cresterea gradului de concordanta diagnostica
3. Realizeaza o statistica a deceselor din spital pe sectii si al numarului de necropsii in raport cu numarul de internari din spital, evidentiind totodata patologia cea mai frecventa a deceselor
4.Dezbaterea cazurilor, aduce in atentie cele mai noi si corespunzatoare tratamente medicale care se aplica pacientilor din spital reprezentand o modalitate de crestere a nivelului stiintific al echipei medicale.
5. Aduce la cunostinta membrilor comisiei reglementarile legislative nou aparute in vederea optimizarii activitatii medicale.

Art. 44. Comisia de disciplina functioneaza in conformitate cu Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sănătăţii , cu modificările şi completările ulterioare;O.M.S.P. nr. 921/2006 privind stabilirea atribuţiilor Comitetului Director din cadrul spitalului public ; -Legea nr. 53/2003 cu modificarile si completarile ulterioare.Componenţa şi atribuţiile Comisiei de disciplina au fost stabilite si aprobate in sedinţa Comitetului director
(2) Numirea membrilor Comisiei de disciplina se stabileste prin decizie internă a Managerului.
Comisia de disciplina are următoarea componenţă nominala:
Presedinte:- Director medical
Membri –medic primar ortopedie traumatologie
Medic specialist obstetrica ginecologie
Sef birou R.U.N.O.S
Director financiar contabil
Cons. jur.
Reprezentant sindicat
Secretar: economist birou RUNOS

Art 45. Atribuţiile Comisiei de disciplina sunt :
1.Principalele atributii ale Comisiei de disciplina sunt cercetarea disciplinara prealabila a abaterilor in disciplina muncii savarsite de salariatii spitalului, nerespectarea oricăror altor obligaţii de serviciu prevazute în actele normative generale sau interne în vigoare si propunerea de sanctiuni disciplinare
2.În vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în scris cu cel putin 3 zile lucratoare inainte de Comisia de disciplina, precizându-se obiectul, data, ora şi locul întrevederii.
3.Neprezentarea salariatului la convocarea făcută în condiţiile prevazute, fără un motiv obiectiv dă dreptul Comisiei de disciplina să propuna sancţionarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile, intocmindu-se in acest sens procesverbal in care se va consemna si neprezentarea salariatului.
4.În cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze şi să susţină toate apărările în favoarea sa şi să ofere Comisiei de disciplina împuternicite să realizeze cercetarea toate probele şi motivaţiile pe care le consideră necesare, precum şi dreptul să fie asistat, la cererea sa, de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este.
5.Analizarea fiecărui caz se va consemna într-un proces-verbal care va cuprinde toate aspectele, atât cele sesizate, cât şi măsurile propuse a fi luate de către managerul spitalului.
6.Comisia de disciplina, dupa efectuarea cercetarii disciplinare, inainteaza procesul verbal al cercetarii disciplinare prealabile, in care se regasesc concluziile cercetarii, impreuna cu toate actele care stau la baza acestuia si propune Managerului sanctiunea disciplinara.
7. Procesul-verbal va fi întocmit numai după ce comisia de disciplina a efectuat o cercetare a cazului, cu ascultarea părţilor implicate, inclusiv, dacă este cazul, a unor terţe persoane care pot aduce lămuriri suplimentare asupra cazului. Ascultarea părţilor trebuie consemnată în scris şi semnată de către acestea.
8.Procesul-verbal va fi înaintat Managerului, în vederea luării măsurilor ce se impun în conformitate cu legislaţia în vigoare.
9.Managerul dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o decizie emisă în formă scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă despre săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârşirii faptei.
10. Comisia are obligatia de a-si desfasura activitatea cu respectarea urmatoarei proceduri:
a)convoaca in scris pe salariatul cercetat, cu cel putin 3 zile lucratoare inainte.
b)convocarea va cuprinde cel putin obiectul, data si locul intrevederii;
c) in cadrul cercetarii se vor stabili faptele si urmarile acestora, imprejurarile in care au fost savarsite, precum si orice date concludente pe baza carora sa se poata stabili existenta sau inexistenta vinovatiei;
11. Ascultarea si verificarea apararilor salariatului cercetat sunt obligatorii.
a) neprezentarea salariatului la convocarea facuta in conditiile prevazute la lit.a) fara un motiv obiectiv da dreptul angajatorului sa dispuna santionarea, fara efectuarea cercetarii disciplinare prealabile;
b) activitatea de cercetare a abaterii disciplinare impune stabilirea urmatoarelor aspecte:
- imprejurarile in care fapta a fost savarsita;
- gradul de vinovatie al salariatului;
- consecintele abaterii disciplinare;
- comportarea generala in serviciu a salariatului;
- eventualele sanctiuni disciplinare suferite anterior de acesta;
c) Salariatul are dreptul de a cunoaste toate actele si faptele cercetarii si sa solicite in aparare probele pe care le considera necesare;
d) Comisia propune aplicarea sau neaplicarea unei sanctiuni disciplinare dupa finalizarea cercetarii;
e) lucrarile comisiei de disciplina se consemneaza intr-un registru de procese verbale;
f) la stabilirea sanctiunii se va tine seama de cauzele si gravitatea faptei, de imprejurarile in care fapta a fost comisa, de gradul de vinovatie a salariatului, de eventualele sanctiuni disciplinare suferite anterior de acesta;
g) In baza propunerii comisiei de disciplina angajatorul va emite decizia de santionare;
(2) In activitatea sa comisia de disciplina va respecta prevederile art.263-267 din Codul Muncii.

Art 46. Comitetul pentru situatii de urgenta functioneaza in conformitate cu Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sănătăţii , cu modificările şi completările ulterioare CAPITOLUL VI Asistenţa de urgenţă în caz de accidente colective, calamităţi şi dezastre în faza prespitalicească; O.M.S.P. nr. 921/2006 privind stabilirea atribuţiilor Comitetului Director din cadrul spitalului public ;.Componenţa şi atribuţiile pentru situatii de urgenta au fost stabilite si aprobate in sedinţa Comitetului director ; Ordonanta de urgenta nr. 21 din 15/04/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta; Hotărârea Guvernului României nr.1491/2004, pentru aprobarea Regulamentului cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă.
(2)Asistenţa de urgenţă în cazul accidentelor colective, calamităţilor şi dezastrelor va fi coordonată de inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă, sau direct de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă conform planurilor naţionale aprobate.
(3)Pentru situaţii de accidente colective, calamităţi sau dezastre, cu urmări deosebit de grave, se vor întocmi planuri de acţiune comune şi cu celelalte instituţii cu atribuţii în domeniu, care vor fi puse în aplicare la solicitarea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.
(4)În situaţii de accidente colective, calamităţi sau dezastre, cu urmări deosebit de grave, acordarea asistenţei la nivel spitalicesc se va face şi în unităţile spitaliceşti aparţinând ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie Inspectorul general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă poate dispune echipajelor Serviciilor mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare dintr-un judeţ participarea la intervenţie la un accident colectiv sau o zonă calamitată din alt judeţ. La nevoie, el poate dispune, cu acordul preşedintelui Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă al Ministerului Sănătăţii, participarea la intervenţii, în alt judeţ, a unor echipaje ale serviciilor publice sau private de ambulanţă.
(5)În cazul epidemiilor şi/sau pandemiilor, coordonarea activităţii de intervenţie se face de către comitetele judeţene pentru situaţii de urgenţă sau de Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă al Ministerului Sănătăţii Publice, după caz, potrivit legii.
(6)Managerii generali şi directorii medicali ai serviciilor de ambulanţă judeţene, medicii-şefi ai Serviciilor mobile de urgenţă, reanimare şi descarcerare, precum şi medicii-şefi ai unităţilor de primire a urgenţelor vor urma cursuri în managementul dezastrelor organizate de Ministerul Sănătăţii Publice şi/sau de Ministerul Administraţiei şi Internelor.
(7)Desemnarea nominală a membrilor Comitetului pentru situatii de urgenta s-a stabilit de către Comitetul Director al spitalului, iar numirea membrilor Comitetului pentru situatii de urgenta s-a facut prin decizie internă a Managerului.
(8)Comitetului de pentru situatii de urgenta are următoarea componenţă nominala:
Preşedinte – Manager
Membri: Director medical
Medic sef UPU
Dir. Ingrijiri
Dir. Financiar contabil
Medic specialist epidemiolog
Secretar- As. Sefa U.P.U

Art 47. Atributiile Comitetul pentru situatii de urgenta sunt:
1. -elaborează planul de acţiune pentru situaţii speciale şi asistenţa medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criză
2. tine legatuta operationala cu Comitetul ministerial /Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta/Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta in situatii de urgenta in vederea gestionarii acestora conform competentei;
3. organizeaza si functioneaza pentru prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta, asigurarea si coordonarea resurselor umane, materiale, financiare si de alta natura necesare restabilirii starii de normalitate.
4. asigura managementul situatiilor de urgenta pe nivelul domeniului de competenta, dispunand de infrastructura si de resursele necesare din punct de vedere al serviciilor medical
5. -identifica, inregistreaza si evaluaeaza tipurile de risc si factorii determinanti ai acestora, instiintarea factorilor interesati, avertizarea populatiei, limitarea, inlaturarea sau contracararea factorilor de risc, precum si a efectelor negative si a impactului produs de evenimentele exceptionale respective;
6. -actioneaza, in timp oportun, impreuna cu structurile specializate in scopul prevenirii agravarii situatiei de urgenta, limitarii sau inlaturarii, dupa caz, a consecintelor acesteia

Art 48. Principiile managementului situatiilor de urgenta sunt:
a) previziunea si prevenirea;
b) prioritatea protectiei si salvarii vietii oamenilor;
c) respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului;
d) asumarea responsabilitatii gestionarii situatiilor de urgenta de catre autoritatile administratiei publice;
e) cooperarea la nivel national, regional si international cu organisme si organizatii similare;
f) transparenta activitatilor desfasurate pentru gestionarea situatiilor de urgenta, astfel incat acestea sa nu conduca la agravarea efectelor produse;
g) continuitatea si gradualitatea activitatilor de gestionare a situatiilor de urgenta de la nivelul autoritatilor administratiei publice locale pana la nivelul autoritatilor administratiei publice centrale, in functie de amploarea si de intensitatea acestora;
h) operativitatea, conlucrarea activa si subordonarea ierarhica a componentelor Sistemului National.

Art 49. Pe durata situatiilor de urgenta sau a starilor potential generatoare de situatii de urgenta se intreprind, in conditiile legii, dupa caz, actiuni si masuri pentru:
1. -avertizarea populatiei, institutiilor si agentilor economici din zonele de pericol;
2. -punerea in aplicare a masurilor de prevenire si de protectie specifice tipurilor de risc
3. -interventia operativa in functie de situatie, pentru limitarea si inlaturarea efectelor negative;
4. -acorda de asistenta medicala de urgenta;
5. -informeaza prin centrul operational judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, privind starile potential generatoare de situatii de urgenta si iminenta amenintarii acestora;
6. -evalueaza situatiile de urgenta produse stabilesc masuri si actiuni specifice pentru gestionarea acestora si urmaresc indeplinirea lor;
7. -informeaza comitetul judetean si consiliul local asupra activitatii desfasurate;
8. -indeplinesc orice alte atributii si sarcini stabilite de lege sau de organismele si organele abilitate.

Art 50. Comisia de trasfuzie si hemovigilenta functioneaza in conformitate cu Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sănătăţii , cu modificările şi completările ulterioare;O.M.S.P. nr. 921/2006 privind stabilirea atribuţiilor Comitetului Director din cadrul spitalului public ; O.MS.P. nr. 1228/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea sistemului de hemovigilenţă, de asigurare a trasabilităţii, precum şi a Regulamentului privind sistemul de înregistrare şi raportare în cazul apariţiei de incidente şi reacţii adverse severe legate de colecta şi administrarea de sânge şi de componente sanguine umane completat de O.M.S.P. nr. 1167/2007 privind completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.228/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea sistemului de hemovigilenţă, de asigurare a trasabilităţii, precum şi a regulamentului privind sistemul de înregistrare şi raportare în cazul apariţiei de incidente şi reacţii adverse severe legate de colecta şi administrarea de sânge şi de componente sanguine umane si O.M.S.P. nr. 17/2008 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.228/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea sistemului de hemovigilenţă, de asigurare a trasabilităţii, precum şi a Regulamentului privind sistemul de înregistrare şi raportare în cazul apariţiei de incidente şi reacţii adverse severe legate de colecta şi administrarea de sânge şi de componente sanguine umane Conform legii se înfiinţează comisiile de transfuzie şi hemovigilenţă la nivelul fiecărui spital utilizator de sânge şi de componente sanguine.
(2) Comisia de transfuzie şi hemovigilenţă este compusă din:
- Director medical
- Reprezentant Centrul de Transfuzie Sanguina al Judeţului Călăraşi
-Medic coordonator UTS
-Asistenta sefa Sectia A.T.I.
-Director financiar contabil
-Secretar –As. Med.– Sectia ATI – UTS

Membrii comisiei se întrunesc de două ori pe an pentru evaluarea sistemului de hemovigilenţă sau ori de câte ori este necesar.
(3) Comisia prevăzută funcţionează pe baza regulamentului de ordine interioară,R.O.F. implementează regulile şi procedurile de hemovigilenţă şi urmăreşte respectarea lor.
Art 49. Comisia prevăzută asigură hemovigilenţa astfel:
a. verifică dacă dosarul medical/foaia de observaţie al/a bolnavului cuprinde documentele menţionate în anexa nr. 1 şi, după caz, în anexa nr. 2 - partea A şi în anexa nr. 3 - partea A din norme;
b. este sesizată în legătură cu orice problemă privitoare la circuitul de transmitere a informaţiilor pentru ameliorarea eficacităţii hemovigilenţei;
c. verifică condiţiile de preluare, de stocare şi distribuţie a depozitelor de sânge din unitatea de transfuzie sanguină a spitalului;
d. întocmeşte rapoarte bianuale de evaluare a hemovigilenţei, pe care le transmite coordonatorului judeţean de hemovigilenţă;
e. transmite coordonatorului judeţean de hemovigilenţă rapoartele, conform anexei nr. 2 - partea A şi anexei nr. 3 - partea A din norme;
f. participă la efectuarea anchetelor epidemiologice şi a studiilor privind factorii implicaţi în producerea reacţiilor sau incidentelor adverse severe (donator, unitate de sânge sau produs sanguin primitor);
g. transmite coordonatorului judeţean de hemovigilenţă rapoarte, conform anexei nr. 2 - partea C şi anexei nr. 3 - partea B din norme.
Anexa nr.1.ÎNREGISTRAREA DATELOR REFERITOARE LA TRASABILITATE
1. datele de identificare a furnizorului de sânge sau de componente sanguine;
2. datele de identificare a componentei sanguine livrate;
3. datele de identificare a primitorului transfuzat;
4. în cazul unităţilor netransfuzate, confirmarea destinaţiei ulterioare a acestora;
5. data transfuzării sau destinaţiei (anul/luna/ziua);
6. numărul de lot al componentei sanguine, dacă informaţia este considerată a fi relevantă.
Anexa nr.2 RAPORTAREA REACŢIILOR ADVERSE SEVERE
Formularul de raportare rapidă în cazul unei suspiciuni de reacţii adverse severe
- Instituţia raportoare:
- Coordonatele instituţiei care face raportarea:
- Nr. de identificare a raportului:
- Data raportării (anul/luna/ziua):
- Data transfuzării (anul/luna/ziua):
- Vârsta şi sexul primitorului:
- Data producerii reacţiei adverse severe (anul/luna/ziua):
- Reacţia adversă severă se presupune a fi urmarea administrării de:
• sânge total;
• concentrat eritrocitar;
• concentrat trombocitar;
• plasmă;
• alte componente (specificaţi);
- Tipul reacţiei/reacţiilor adverse severe:
• hemoliză imunologică prin incompatibilitate în sistemul ABO;
• hemoliză imunologică datorată altor allo-anticorpi;
• hemoliză non-imunologică;
• infecţie bacteriană posttransfuzională;
• şoc anafilactic/hipersensibilitate;
• insuficienţă pulmonară acută de cauză transfuzională;
• infecţie virală posttransfuzională (HBV);
• infecţie virală posttransfuzională (HCV);
• infecţie virală posttransfuzională (HIV-1/2);
• infecţie virală posttransfuzională de alt tip (specificaţi);
• infecţie parazitară posttransfuzională (malaria);
• infecţie parazitară posttransfuzională de alt tip (specificaţi);
• purpură posttransfuzională;
• boala grefei-contra-gazdă;
• alte reacţii adverse severe (specificaţi)
- Niveluri de imputabilitate: NA, 0-3.
Anexa nr.3.RAPORTAREA INCIDENTELOR ADVERSE SEVERE
Formularul de raportare rapidă a incidentelor adverse severe

Art. 51. Alte obligaţii ale personalului din Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi:
1. obligativitatea păstrării de către personalul medical a confidenţialităţii faţă de terţi (alţii decât familia şi reprezentanţii legali) asupra tuturor informaţiilor decurse din serviciile medicale acordate asiguraţilor;
2. obligativitatea acordării serviciilor medicale în mod nediscriminatoriu asiguraţilor;
3. obligativitatea respectării dreptului la libera alegere a furnizorului de servicii medicale în situaţiile de trimitere în consulturi interdisciplinare;
4. obligativitatea completării prescripţiilor medicale conexe actului medical atunci când este cazul pentru afecţiuni acute, subacute, cronice (iniţiale);
5. obligaţiile personalului spitalului de a respecta clauzele contractuale cu Casa de Asigurări de Sănătate, în caz contrar urmând a se aplica sancţiunile disciplinare prevăzute de Codul Muncii.
6. obligatia neutilizării materialelor şi a instrumentelor a căror condiţie de sterilizare nu este sigură

CAPITOLUL III
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Art. 52. În baza Legii nr. 95/2006 şi a Ordinului Ministrului Sănătăţii Publice nr. 742/2010, Spitalul Judeţean de Urgenţă Călărași cu sediul in str. Eroilor, Nr.1-3 este organizat şi funcţionează, după cum urmează:

Secţia medicină internă 75 paturi din care :
- comp. diabet zaharat, nutritie si boli metabolice 8 paturi

Secţia chirurgie generală 75 paturi
din care :
- comp. chirurgie şi ort. Infantila 10 paturi
- comp. urologie 3 paturi
- comp. ORL 2 paturi
- comp. oftalmologie 2 paturi

Secţia ortopedie şi traumatologie 27 paturi

Comp. recuperare medicină fizică şi balneologie 10 paturi

Comp. reumatologie 10 paturi

Comp. chirurgie plastică, microchirurgie reparatorie 15 paturi

Secţia obstetrică-ginecologie 45 paturi

Secţia neonatologie 27 paturi
din care :
- comp. terapie intensivă 5 paturi
- comp. prematuri 5 paturi

Secţia pediatrie 65 paturi
din care :
- comp. recuperare pediatrică 10 paturi
- terapie acuta 5 paturi

Secţia boli infecţioase 25 paturi
din care :
- HIV / SIDA 2 paturi

Comp. dermatovenerologie 10 paturi
din care :
- alergologie 5 paturi
Secţia ATI 25 paturi
din care :
- comp. toxicologie 4 paturi
Secţia neurologie 32 paturi
Secţia oncologie medicală 30 paturi
Secţia cardiologie 40 paturi
din care:
- comp. terapie intensivă coronarieni 6 paturi

Secţia geriatrie şi gerontologie 25 paturi
Secţia psihiatrie 25 paturi
Statie de hemodializă 2 aparate
Comp. Dializă 2 paturi

Unitatea de Primire Urgenţe (UPU)
- cabinet medicină dentară de urgenţă

TOTAL 563 paturi
Spitalizare de zi 12 paturi
Însoţitori 25 paturi

Nota: unitatea are aprobate 571 de paturi, din care 8 inchise temporar

Farmacie
Sterilizare
Bloc operator
Laborator de analize medicale
Laboratorul de radiologie şi imagistică medicală
Serviciul de anatomie patologică
- histopatologie
- citologie
- prosectură

Centru de sănătate mintală (CSM)
Serviciul de medicină legală
Compartiment de prevenire si control al infectiilor nozocomiale
Cabinet oncologie medicală
Cabinet diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice
Cabinet boli infectioase şi antirabic
Cabinet planificare familială


AMBULATORIUL INTEGRAT cu cabinete de specialitate:
Cabinet medicină internă
Cabinet cardiologie
Cabinet ORL
Cabinet oftalmologie
Cabinet de chirurgie generală
Cabinet obstetrică ginecologie
Cabinet neurologie
Cabinet geriatrie gerontologie
Cabinet nefrologie
Cabinet chirurgie plastică şi microchirurgie reconstructiva
Cabinet ortopedie traumatologie
Cabinet pediatrie
Cabinet dermatovenerologie
Cabinet medicina muncii
Cabinet psihiatrie adulţi
Cabinet psihiatrie copii
Cabinet pneumologie
Cabinet psihologie
Compartiment explorări funcţionale
Laborator radiologie şi imagistică medicală
Laborator recuperare, medicină fizică şi balneologie ( baza de tratament)

Laboratoarele unice deservesc şi paturile si ambulatoriul integrat

Aparat funcţional
Biroul R.U.N.O.S
Biroul Financiar - Contabilitate
Biroul Administrativ - Tehnic
Biroul Aprovizionare - Achiziţii publice – Transporturi-Contractare
Compartimentul Audit
Compartiment Juridic
Oficiul de calcul
Compartiment relaţii cu publicul
Biroul securitatea muncii, PSI, protectie civila şi situaţii de urgenţă
Compartiment asistenţă religioasă
Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi are autorizaţia de funcţionare nr. 000021/25.06.2012 eliberată de DSP Judeţul Călăraşi si nr 00114/24 10 2012 pentru Ambulatoriul Integrat.

Art. 53 Asistenţa medico-chirurgicală in regim de spitalizare de zi este asigurată de intreg personalul angajat in cadrul programului normal , conform graficelor de lucru.

I. Asistenta medicala in sectiile cu paturi
(1)Condiţiile vor reprezenta criterii de autorizare şi acreditare a spitalului. Serviciile medicale spitaliceşti se acordă asiguraţilor pe baza:
- deciziei de internare de urgenţă aparţinând medicului de gardă, conform procedurii UPU;
- biletului de internare eliberat de medicul de specialitate din ambulatoriu direct sau pe baza recomandării de internare cuprinsă în biletul de trimitere al unui medic de familie, însoţit de actul de identitate şi de adeverinţa din care să rezulte calitatea de asigurat a pacientului conform procedurii de internarepr in Biroul Internari.
(2) Aceste servicii constau din:
- consultaţii
- investigaţii
- tratament medical sau chirurgical
- îngrijire, medicamente şi materiale sanitare cazare şi masă, recomandări la externare.
(3) Asiguraţii suportă contravaloarea:
-serviciilor hoteliere cu grad înalt de confort (coplata);
- serviciilor medicale efectuate la cerere;
- serviciilor medicale de înaltă performanţă efectuate la cerere sau cuprinse în reglementările legale în vigoare conform normelor;
(5) Pacienţii cu patologie de urgenţă care nu aparţin specificului unităţii vor primi obligatoriu primele îngrijiri medicale, fiind apoi dirijaţi la alte spitale de specialitate în condiţii de siguranţă.
(6) Repartizarea bolnavilor în secţii pe saloane se face pentru pacienţii cronici de către medicul şef de secţie şi de asistenta şefă, iar pentru pacienţii internaţi de urgenţă, de către medicul de gardă în funcţie de paturile libere, gravitatea şi specificul afecţiunii conform procedurii de internare UPU.
(7) În cazul urgenţelor, foaia de observaţie va fi obligatoriu completată în U.P.U., înainte de trimiterea pacientului în secţie, de către medicul de gardă care a consultat pacientul şi a decis şi avizat internarea.
(8) În cazul pacienţilor cronici, foaia de observaţie va fi completată cel mai târziu până la sfârşitul programului de lucru zilnic (în care nu se include şi contravizita). În foaia de observaţie se va menţiona obligatoriu planul terapeutic şi tratamentul necesar începând din prima zi de internare.
(9) Este cu desavârşire interzis să se prescrie medicaţie sau să se iniţieze orice tratament (cu excepţia cazurilor de maximă urgenţă) fără a se completa anterior în totalitate foaia de observaţie.
(10) La eliberarea certificatelor de concediu medical se va ţine seama de Instrucţiunile privind acordarea concediilor medicale şi eliberarea certificatelor de concediu medical publicate în OUG nr.158/2005.

II. Atribuţiile in secţiile cu paturi:
1. Repartizarea bolnavilor în salon în cel mai scurt timp, în condiţiile aplicării corespunzătoare a măsurilor referitoare la prevenirea şi combaterea infecţiilor intraspitaliceşti.
2. Asigurarea încă din ziua internării a examinării medicale clinice complete şi a realizării investigaţiilor strict necesare bolnavului internat de urgenţă sau cu programare;
3. Efectuarea în cel mai scurt timp a investigaţiilor suplimentare ce se dovedesc necesare stabilirii diagnosticului. Pacienţii cronici se vor interna după efectuarea anterioară în ambulator a tuturor investigaţiilor specifice patologiei pe care C.N.A.S. le asigură prin contracte cu ambulatorul integrat;
4. Declararea cazurilor de boli contagioase, a bolilor profesionale, conform regulamentului în vigoare
5. Definirea manevrelor care implică soluţii ale continuităţii materialelor utilizate şi a condiţiilor de sterilizare pentru fiecare secţie în parte;
6. Asigurarea tratamentului medical complet (curativ, preventiv şi de recuperare) individualizat şi diferenţiat, în raport cu starea bolnavului, cu forma şi stadiul evolutiv al bolii, prin aplicarea diferitelor procedee şi tehnici medicale şi chirurgicale, prin folosirea instrumentarului, a aparaturii medicale, a mijloacelor specifice de transport şi prin administrarea alimentaţiei dietetice corespunzătoare patologiei;
8. Asigurarea în permanenţă a îngrijirii medicale necesare pe toată durata internării;
9. Asigurarea conform cu protocolalele aprobate a medicaţiei necesare pentru realizarea tratamentului indicat de medicul curant şi a administrării corecte a acesteia, fiind interzisă păstrarea medicamentelor la patul bolnavului
10. Medicaţia va fi acordată integral de spital în funcţie de disponibilul existent la acel moment în farmacii şi va fi scrisă în foile de observaţie de medicul curant sau medicul rezident (sub stricta supraveghere a medicului curant);
11. Asigurarea de către un cadru medical sau auxiliar a însoţirii pacientului, chiar dacă e perfect valid, în cazul în care trebuie supus la explorări/investigaţii realizate în alte secţii;
12.Asumarea manipulării alimentelor de personal auxiliar special desemnat care nu va mai efectua şi alte manevre de îngrijiri;
13.Asigurarea condiţiilor necesare recuperării medicale precoce;
14.Asigurarea alimentaţiei bolnavului în concordanţă cu diagnosticul şi stadiul evolutiv al bolii;
15.Desfăşurarea unei activităţi care să asigure bolnavilor internaţi un regim raţional de odihnă şi de servire a mesei, de igienă permanentă, de primire a vizitelor şi de păstrare a legăturii acestora cu familia;
15.Transmiterea concluziilor diagnostice şi a indicaţiilor terapeutice pentru bolnavii externaţi unităţilor sanitare ambulatorii sau medicului de familie;
16.Urmărirea ridicării continue a calităţii îngrijirilor medicale;
17.Asigurarea nivelului tehnic şi profesional al personalului medico-sanitar propriu şi a instruirii personalului medico-sanitar aflat pentru studii sau pentru instruire practică;
18.Activitatea în secţie este coordonată şi îndrumată de un medic şef de secţie şi de un asistent medical şef ale căror atribuţii şi responsabilităţi sunt evidenţiate dinstinct în fişa postului.

III. Atribuţiile in blocurile operatorii
1. Personalul medical superior, mediu şi auxiliar implicat în activitatea Blocului operator are obligaţia utilizării filtrului cu respectarea circuitelor aşa cum au fost aprobate prin aviz epidemiologic;
2. Pentru toate intervenţiile chirurgicale efectuate în Bloc Operator de către toate secţiile în Registrul de intervenţii chirurgicale se va înscrie atat ora de începere a intervenţiei (incluzand şi anestezia)cat şi ora de finalizare a intervenţiei (respective momentul finalizăriipansării);
3.Interventiile septice fara complexitate mare se vor desfasura in salile de operatie destinate special acestor interventii.
4.Fiecare sectie cu specific chirurgical va organiza si va avea specificata o sala pentru pacientii cu potential septic.
5. Prin rotatie, lunar, fiecare sectie va avea atributii, prin medicul de garda, de a verifica meniul zilnic al bolnavilor si alimentele folosite la acest meniu.
6.Medicii din Sectia ATI, desemnati de catre seful de sectie care va stabili modalitatea si grafIcul prin care fiecare medic din sectie va duce la indeplinire aceasta sarcina de serviciu, timp de o luna de zile, vor deservi prin rotatie, exclusiv terapia intensiva pentru ingrijirea bolnavilor internati in aceasta sectie, fara a mai participa in aceasta perioada la activitatea de anestezie in blocul operator.
7.Sectia ATI va avea specificate si organizate saloane separate pentru septici, traume si diverse (varia)

IV. Atribuţiile cu privirea la medicamente
1. Fiecare sectie va stabili o lista de medicamente de bază, obligatorii, determinata pe rationalitatea incidentei cazuisticii generale si raţionalizarea si eficienta utilizării lor în practica medicală si va propune si patru antibiotice cu spectru larg, care să fie în permanenţă accesibile în farmacia spitalului, in limita bugetului aprobat si alocat.
2. pentru cazurile deosebite care necesita achizitionarea de medicamente foarte scumpe, acestea se vor achizitiona pe baza de referat de urgenta, motivat cazuistic, al medicului curant si avizat de seful de sectie si Directorul medical.
3. Orice referat de urgenta pe parte medicala (aparatura, materiale sanitare, medicamente) pe decursul anului bugetar daca nu depaseste pragul valoric de 15.000 E, inainte de a fi inaintat spre aprobare Managerului va fi aprobat de seful de sectie si Directorul medical iar lunar acestea se vor centraliza si alaturi de copii dupa referatele de urgenta vor fi inaintate Consiliului Medical de catre Compartimentul de Achizitii impreuna cu addenda de modificare a planului de achizitii pe parte medicala, semnata de compartimentul de achizitii publica, avizata de Directorul financiar-contabil si aprobata de Manager
4. La elaborarea specificatiilor tehnice din documentatia de atribuire in ceea ce priveste achizitia de medicamente, materiale sanitare si aparatura vor fi cooptati ca si consultanti, personal medical cu studii superioare care vor utiliza/beneficia de aceste produse/ aparate, dupa finalizarea achizitiei.
In elaborarea planului anual de achizitii publice, compartimentul de achizitii publice va identifica si elabora, in forma specificata de lege, cu propuneri de proceduri de achizitie pe cod CPV, in functie de necesitatile si prioritatile stabilite si propuse de Consiliul medical, cu valori si cantitati intre minim si maxim si il va da spre aprobare, verificare si semnare membrilor Consiliului Medical inainte de a fi supus aprobarii Comitetului Director in termen de 3 zile de stabilirea necesarului si valorii estimate.

Art 54. Dupa aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli din sursa de finantare - fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si venituri proprii ale spitalului (chirii, plata serviciilor medicale a persoanelor neasigurate, e.t.c) – se va intruni Consiliul medical pentru definitivarea planului de achizitii estimativ pe partea medicala F.O.C.G va fi completata in toate rubricile obligatorii astfel incat sa se să asigure în totalitate legalitatea raportării situaţiilor statistice şi contabile si de asemenea se vor transcrie rezultatele analizelor cerute (investigaţiile medicale de laborator se fac pe baza recomandării medicului curant, care va completa, parafa şi semna biletul de trimitere, barand analizele nedorite, astfel incat sa se reduca numarul de analize nejustificate cazuistic), justificate de diagnosticul internare/externare si meniul zilnic al pacientilor. Acestea vor fi verificate periodic prin sondaj.

Art 55. ATRIBUŢIILE PERSONALULUI MEDICAL
1. In toate unitatile sanitare activitatea de supraveghere si control al infectiilor nosocomiale face parte din obligatiile profesionale ale personalului si va fi inscrisa in fisa postului fiecarui salariat
2. Prevenirea infecţiilor nosocomiale este un obiectiv permanent al activităţii profesiunii medico-sanitare şi un criteriu de evaluare a calităţii managementului din unităţile sanitare.
3. Supravegherea şi controlul infecţiilor nosocomiale sunt obligaţii profesionale şi de serviciu pentru toate categoriile de personal medico-sanitar şi auxiliar sanitar din unităţile ofertante şi prestatoare de servicii şi îngrijiri medicale
4. Activitatea de asistenţă medicală şi îngrijirile aferente acesteia au loc în condiţii de risc recunoscute, motiv pentru care eradicarea sau eliminarea infecţiei nosocomiale nu este posibilă, dar, controlul eficient al manifestării cantitative şi calitative a morbidităţii specifice poate fi realizat prin diminuarea riscului la infecţie şi eliminarea infecţiilor evitabile prin activitate preventivă.
5. In acest scop avem organizat la nivelul spitalului Comisia de combatere si prevenire a infectiilor nosocomiale cu atributii specifice inclusiv să desfăşoare, pentru personalul propriu sau contractant al serviciilor externalizate, activităţi de perfecţionare profesională şi educaţie, inclusiv în domeniul prevenirii şi combaterii infecţiilor nosocomiale.
6. Nerespectarea prevederilor legale şi ale normativelor profesionale privind asigurarea calităţii actului medical, condiţiile de asepsie-antisepsie, igienă, cazare şi alimentaţie, în scopul prevenirii infecţiilor nosocomiale, atrage după sine responsabilitatea individuală a personalului

Art 56. PERSONAL MEDICAL CU STUDII SUPERIOARE
I. Medicii
(1) Profesia de medic se exercita in conformitate cu titlul 12 din Legea 95/2006 si are ca principal scop asigurarea stării de sănătate prin prevenirea îmbolnăvirilor, promovarea, menţinerea şi recuperarea sănătăţii individului şi a colectivităţii.
(2) În vederea realizării acestui scop, pe tot timpul exercitării profesiei, medicul trebuie să dovedească disponibilitate, corectitudine, devotament, loialitate şi respect faţă de fiinţa umană.
(3) Deciziile şi hotărârile cu caracter medical vor fi luate avându-se în vedere interesul şi drepturile pacientului, principiile medicale general acceptate, nediscriminarea între pacienţi, respectarea demintăţii umane, principiile eticii şi deontologiei medicale, grija faţă de sănătatea pacientului şi sănătatea publică.
(4) În scopul asigurării în orice împrejurare a intereselor pacientului, profesia de medic are la baza exercitării sale independenţa şi libertatea profesională a medicului, precum şi dreptul de decizie asupra hotărârilor cu caracter medical.Având în vedere natura profesiei de medic şi obligaţiile fundamentale ale medicului faţă de pacientul său, medicul nu este funcţionar public.
(5) În legătură cu exercitarea profesiei şi în limita competenţelor profesionale, medicului nu îi pot fi impuse îngrădiri privind prescripţia şi recomandările cu caracter medical, având în vedere caracterul umanitar al profesiei de medic, obligaţia medicului de deosebit respect faţă de fiinţa umană şi de loialitatea faţă de pacientul său, precum şi dreptul medicului de a prescrie şi recomanda tot ceea ce este necesar din punct de vedere medical pacientului.
(6)Cu excepţia cazurilor de forţă majoră, de urgenţă ori când pacientul sau reprezentanţii legali ori numiţi ai acestuia sunt în imposibilitate de a-şi exprima voinţa sau consimţămantul, medicul acţionează respectând voinţa pacientului şi dreptul acestuia de a refuza sau de a opri o intervenţie medicală.
(7) Responsabilitatea medicală încetează în situaţia în care pacientul nu respectă prescripţia sau recomandarea medicală.
(8) Profesia de medic, indiferent de forma de exercitare, salariată şi/sau independentă, se exercită numai de către medicii membri ai Colegiului Medicilor din Romănia.
(9) Exercitarea profesiei de medic este incompatibilă cu:
 calitatea de angajat ori colaborator al unităţilor de producţie ori de distribuţie de produse farmaceutice sau materiale sanitare;
 orice ocupaţie de natură a aduce atingere demnităţii profesionale de medic sau bunelor moravuri, conform Codului de deontologie medicală;
 starea de sănătate fizică sau psihică necorespunzătoare pentru exercitarea profesiei medicale;
(10) Pe timpul stării de incompatibilitate se suspendă dreptul de exercitare a profesiei.
(11)În termen de 10 zile de la apariţia situaţiei de incompatibilitate, medicul este obligat să anunţe colegiul al cărui membru este.
(12)La solicitarea medicului, la sesizarea oricărei persoane, instituţii sau autorităţi interesate, preşedintele colegiului din care face parte medicul poate constitui o comisie specială, pentru fiecare caz în parte, alcătuită din 3 medici primari, pentru a confirma sau infirma situaţia de incompatibilitate.
(13) Exercitarea profesiei de medic se face, după obţinerea calităţii de membru al Colegiului edicilor din România, pe baza certificatului de membru al Colegiului Medicilor.
(14) Medicii au în principal următoarele atribuţii:
- să respecte şi să aplice, în orice imprejurare normele de deontologie medicală;
- să nu aducă prejudicii reputaţiei corpului medical sau altor membrii, respectand statutul de corp profesional al Colegiului Medical;
- să acorde cu promptitudine şi necondiţionat îngrijiri medicale de urgenţă ca o îndatorire fundamentală profesională
- să acţioneze pe toată durata exercitării profesiei în vederea creşterii gradului de pregătire profesionala
- să aplice parafa, cuprinzand numele, prenumele, gradul, specialitatea şi codul pe toate actele medicale pe care le semnează
- să respecte drepturile pacientului
- să efectueze un număr de ore de educaţie medicală continuă şi informare în domeniul ştiinţelor medicale pentru acumularea numărului de credite stabilite în acest sens de către Colegiul Medicilor;

Art 57. Atribuţiile medicului şef de secţie:
a) În domeniul organizării şi structurii unităţii şi a personalului:
1. organizează, controlează şi răspunde pentru derularea activităţilor proprii secţiei, conform planului anual de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale din unitatea sanitară;
2. răspunde de activităţile desfăşurate de personalul propriu al secţiei.
3. organizează, planifică şi coordonează întreaga activitate în secţia pe care o conduce, materializată în indicatorii de performanţă ai secţiei;
4. solicită conducerii SCUP necesarul anual de medicamente şi materiale sanitare al secţiei, pe baza planului dezbatut si aprobat in Consiliul medical, investiţiile şi lucrările de reparaţii curente şi capitale necesare pentru desfăşurarea activităţii în secţia respectivă în limita BVC al secţiei;
5. asigură cu ajutorul departamentelor administrative condiţiile şi resursele necesare desfăşurării activităţii secţiei;
6. organizează la începutul programului, raportul de gardă, cu care ocazie, se analizează evenimentele din secţie din ultimele 24 ore, stabilindu-se măsurile necesare;
7. supervizează conduita terapeutică, avizează tratamentul, prescrierea investigaţiilor paraclinice, a indicaţiilor operatorii şi programului operator pentru pacienţii internaţi în cadrul secţiei;
8. examinează pacienţii din secţie, periodic şi ori de câte ori este nevoie şi avizează externarea;
9. organizează, controlează şi îndrumă direct activitatea personalului din secţia cu paturi şi din cabinetele de specialitate de profil din ambulator;
10. răspunde de calitatea serviciilor medicale prestate de către personalul medico-sanitar din cadrul secţiei/laboratorului sau serviciului medical;
11. răspunde juridic de programarea şi desfăşurarea lunară a gărzilor pe secţie;
12. întocmeşte graficul lunar de activitate, pentru toate locurile de muncă şi îl supune aprobării conducerii;
13. graficele de garda lunare intocmite, vor fi aprobate de catre medicul sef al sectiei si deasemenea vor fi verificate si aprobate de Directorul Medical, inainte de a fi inaintate spre aprobare catre Manager.
14. orice schimb de garda se redacteaza in dublu exemplar, se avizeaza negativ sau pozitiv, de seful de sectie si se aproba sau nu de Directorul Medical in maxim 48 de ore de la solicitarea schimbului de garda si va fi inaintat catre Manager indiferent de rezolutiile pozitive sau negative care le poarta.
15. elaborează fişa postului pentru personalul aflat în subordine, pe care o supune aprobării managerului spitalului;
16. răspunde de respectarea la nivelul secţiei/laboratorului sau serviciului medical a regulamentului de organizare şi funcţionare, a regulamentului intern al spitalului;
17. stabileşte atribuţiile care vor fi prevăzute în fişa postului pentru personalul din subordine, pe care le înaintează spre aprobare managerului, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
18. face propuneri comitetului director privind necesarul de personal, pe categorii şi locuri de muncă, în funcţie de volumul de activităţi, conform reglementărilor legale în vigoare;
19. propune programul de lucru pe locuri de muncă şi categorii de personal, pentru personalul aflat în subordine, în vederea aprobării de către manager;
20. propune aplicarea de sancţiuni administrative pentru personalul aflat în subordine care se face vinovat de nerespectarea regulamentului de organizare şi funcţionare, a regulamentului intern al spitalului;
21. selectează personalul necesar secţiei pe baza deprinderilor necesare pentru fiecare loc de muncă;
22. organizează şi participă la confruntarea anatomo-clinică a cazurilor deosebite;
23. organizează activitatea de educaţie sanitară, controlează şi răspunde de respectarea regimului de odihnă, servirea mesei şi primirea vizitelor de către bolnavi;
24. aprobă zilele libere şi concediile legale de odihnă conform planificării;
25. informează periodic şi de câte ori este nevoie conducerea spitalului asupra activităţii secţiei;
26. coordonează şi controlează modul în care pacienţii internaţi sunt informaţi asupra serviciilor medicale;
27. stabileşte nevoile de pregătire profesională şi integrează în cadrul colectivului noii angajaţi;
28. instruieşte personalul medical din subordine;
29. susţine programele de perfecţionare continuă a personalului secţiei;
30. asigură condiţii pentru dezvoltarea capacităţii profesionale a personalului secţiei ;
31. concepe şi susţine modalităţi de motivare a personalului din subordine;
32. propune recompense şi sancţiuni personalului angajat al secţiei pe care o conduce;
33. propune măsuri de îmbunătăţire a condiţiilor de muncă, a prevenirii accidentelor şi a îmbolnăvirilor profesionale;
34. controlează efectuarea investigaţiilor prescrise; asigură şi urmăreşte stabilirea diagnosticului, aplicarea corectă a indicaţiilor terapeutice şi hotărăşte împreună cu medicul curant momentul externării bolnavilor;
35. organizează şi răspunde de acordarea asistenţei de urgenţă la primire în secţie şi pe timpul spitalizării;
36. organizează activitatea de contravizită şi gardă în secţie, conform reglementărilor în vigoare;
37. colaborează cu medicii şefi ai altor secţii şi laboratoare în vederea stabilirii diagnosticului şi aplicării tratamentului corespunzător la pacienţii internaţi în secţie;
38. organizează consulturile medicale de specialitate şi după caz a altor activităţi (evaluări specializate);
39. introduce în practică cele mai eficiente metode de diagnostic şi tratament;
40. asigură păstrarea, prescrierea şi evidenţa substanţelor stupefiante în secţie, daca e cazul;
41. organizează şi răspunde de activitatea de recuperare medicală (terapia cu agenţi fizici, ergoterapie, etc.) a pacienţilor internaţi, acolo unde este cazul;
42. asigură întreţinerea aparaturii, instrumentarului şi întregului inventar al secţiei şi sesizează orice problemă tehnică departamentului respectiv;
43. coordonează, controlează şi răspunde de evidenţa distinctă a pacienţilor internaţi în urma unor accidente de muncă apărute în cursul exercitării profesiei, a îmbolnăvirilor profesionale, a daunelor, prejudiciilor aduse sănătăţii de alte persoane, pentru care contravaloarea serviciilor medicale furnizate nu se suportă de către Casa de Asigurări de Sănătate, ci de angajator sau de persoanele vinovate;
44. organizează şi controlează modul de aplicarea a măsurilor de igienă şi antiepidemice în vederea prevenirii infecţiilor nosocomiale; se va preocupa de raportarea corectă a infecţiilor nosocomiale, participând trimestrial la analizele specifice la nivelul spitalului;
45. controlează, semnează şi răspunde de completarea foilor de observaţie clinică a bolnavilor în primele 24 ore de la internare şi de înscrierea zilnică a evoluţiei şi a tratamentului aplicat;
46. controlează eliberarea, conform normelor legale, a documentelor medicale întocmite în secţie;
47. controlează modul de păstrare în secţie, pe timpul spitalizării, a documentelor de spitalizare (foaia de observaţie, fişa de anestezie, foaia de temperatură, buletine de analiză, biletul de trimitere etc.) a pacienţilor internaţi;
48. controlează şi asigură prescrierea şi justa utilizare a medicamentelor şi evitarea polipragmaziei, respectând indicaţiile Comisiei medicamentului din spital;
49. controlează calitatea alimentelor pe secţie;
50. controlează permanent ţinuta corectă şi comportamentul personalului din secţie;
51. are obligaţia de a analiza periodic decesele survenite în secţie şi de a prezenta un raport Comisiei de analiză a decesului;
52. îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului în limita mandatului propriu;
53. propune protocoale specifice de practică medicală, care urmează să fie implementate la nivelul secţiei/laboratorului sau serviciului medical, cu aprobarea consiliului medical;
54. urmăreşte încheierea contractelor de asigurare de malpraxis de către personalul medical din subordine;
55. răspunde de respectarea prevederilor legale privind drepturile pacientului de către personalul medical din subordine şi ia măsuri imediate când se constată încălcarea acestora, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
56. asigură respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea secretului profesional, păstrarea confidenţialităţii datelor pacienţilor internaţi, informaţiilor şi documentelor referitoare la activitatea secţiei/laboratorului sau serviciului medical;
57. coordonează activităţile de control al calităţii serviciilor acordate de personalul medicosanitar din cadrul secţiei/laboratorului sau serviciului medical;
58. răspunde de asigurarea condiţiilor adecvate de cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nosocomiale în cadrul secţiei/laboratorului sau serviciului medical, în conformitate cu normele stabilite de Ministerul Sănătăţii Publice;
59. asigură monitorizarea şi raportarea indicatorilor specifici activităţii medicale, financiar-economici, precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere,
60. prevenire şi control din cadrul secţiei/laboratorului sau serviciului medical, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;
61. aprobă internarea pacienţilor în secţie, pe baza criteriilor de internare, cu excepţia internărilor de urgenţă;
62. hotărăşte oportunitatea continuării spitalizării în primele 24 de ore de la internare;
63. avizează şi răspunde de modul de completare şi de întocmirea documentelor medicale eliberate în cadrul secţiei/laboratorului sau serviciului medical;
64. evaluează performanţele profesionale ale personalului aflat în subordinea directă, conform structurii organizatorice şi fişei postului;
65. propune planul de formare şi perfecţionare a personalului aflat în subordine, în conformitate cu legislaţia în vigoare, pe care îl supune aprobării Directorului medical/Managerului;
b) Gestiunea eficientă a bugetului primit:
1. fundamentează şi susţine în faţa conducerii bugetul de venituri şi cheltuieli a secţiei;
2. înaintează consiliului medical/comitetului director propuneri privind proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al secţiei/laboratorului sau serviciului medical, elaborate cu sprijinul compartimentului economico-financiar;
3. propune conducerii necesarul de posturi în secţie pe baza normativelor şi a BVC al secţiei;
4. semnează toate documentele specifice de muncă din aria de competenţă;
5. organizează şi asigură efectuarea periodică a inventarierii bunurilor aflate în dotarea secţiei;
6. face propuneri de dotare materială corespunzătoare necesităţilor secţiei;
7. propune şi justifică modificarea bugetului alocat secţiei în funcţie de nevoile acesteia
8. evaluează necesarul anual de medicamente şi materiale sanitare al secţiei/laboratorului sau serviciului medical, investiţiile şi lucrările de reparaţii curente şi capitale necesare pentru desfăşurarea activităţii în anul bugetar respectiv, pe care le transmite spre aprobare conducerii spitalului;
9. gestionează eficient bugetul stabilit de către conducerea SCUP;
10. înaintează managerului/comitetului director propuneri de creştere a veniturilor proprii ale secţiei/laboratorului sau serviciului medical, conform reglementărilor legale, inclusiv din donaţii, fonduri ale comunităţii locale ori alte surse;
11. răspunde de soluţionarea sugestiilor, sesizărilor şi reclamaţiilor referitoare la activitatea secţiei/laboratorului sau serviciului medical;
12. aplică strategiile de dezvoltare ale spitalului, adecvate la necesarul de servicii medicale specifice secţiei/laboratorului sau serviciului medical;
13. propune managerului un înlocuitor pentru perioada când lipseşte din spital.

c) Fixarea şi realizarea obiectivelor specifice din activitate:
1. stabileşte obiectivele secţiei în corelaţie cu obiectivele şi scopurile manageriale ale conducerii SCUP;
2. propune directorului medical planul anual de furnizare de servicii medicale al secţiei/laboratorului sau serviciului medical şi răspunde de realizarea planului aprobat;
3. organizează şi răspunde de activitatea didactică şi de cercetare ştiinţifică medicală desfăşurată în secţie;
4. stabileşte obiectivele anuale de învăţământ, instruire a personalului medical şi nemedical al secţiei;
5. stabileşte obiectivele pe termen scurt (anual) şi pe termen lung a activităţii de cercetare - dezvoltare;
6. propune la începutul anului planul de învăţământ / instruire şi planul de cercetare ştiinţifică medicală al secţiei clinice universitare pe care o conduce.

Art 58. Medic primar, specialist – din secţiile cu paturi:(indiferent de specialitate):
1. protejarea propriilor lor pacienţi de alţi pacienţi infectaţi sau de personalul care poate fi infectat;
2. aplicarea procedurilor şi protocoalelor din planul anual de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale;
3. obţinerea specimenelor microbiologice necesare atunci când o infecţie este prezentă sau suspectă;
4. raportarea cazurilor de infecţii intraspitaliceşti echipei şi internarea pacienţilor infectaţi;
5. consilierea pacienţilor, vizitatorilor şi personalului în legătură cu tehnicile de prevenire a transmiterii infecţiilor;
6. instituirea tratamentului adecvat pentru infecţiile pe care le au ei înşişi şi luarea de măsuri pentru a preveni transmiterea acestor infecţii altor persoane, în special pacienţilor.
7. Examinează bolnavii imediat la internare şi completează Foaia de Observaţie în primele 24 de ore iar în cazuri de urgenţă, imediat foloseşte investigaţiile paraclinice efectuate ambulator;
8. Examinează zilnic bolnavii şi consemnează în Foaia de Observaţie evoluţia explorărilor de laborator, alimentaţia şi tratamentul corespunzător;
9. Poate participa la realizarea de proiecte de finanţare prin programe naţionale şi internaţionale a cercetării ştiinţifice medicale în spital, participând şi la desfăşurarea de studii clinice în spital;
10. Prezintă medicului şef de secţie situaţia bolnavilor pe care îi are în îngrijire şi solicită sprijinul acestuia ori de câte ori este necesar;
11. Comunică zilnic medicului de gardă bolnavii gravi pe care îi are în îngrijire şi care necesită supraveghere deosebită;
12. Medicul primar răspunde şi conduce echipa de gardă conform graficului lunar;
13. În cazul în care este medic coordonator pe spital pe perioada gărzii răspunde de activitatea medicală de urgenţă a întregului spital şi soluţionează toate problemele ivite. Informează ofiţerul de serviciu despre orice eveniment din gardă;
14. Întocmeşte şi semnează condica de medicamente pentru bolnavii pe care îi îngrijeşte; supraveghează tratamentele medicale executate de cadrele medii şi auxiliare sanitare iar la nevoie le efectuează personal;
15. Recomandă şi urmăreşte zilnic regimul alimentar al bolnavilor;
16. Răspunde de activitatea medicală din saloanele ce îi sunt repartizate de şeful sectiei;
17. Răspunde de activitatea rezidenţilor pe care îi are în pregătire, daca este cazul;
18. Controlează şi răspunde de întreaga activitate de îngrijire a bolnavilor desfăşurată de personalul mediu, auxiliar şi elementar sanitar cu care lucrează;
19. Asigură şi răspunde de aplicarea tuturor măsurilor de igienă şi antiepidemice, precum şi a normelor de protecţia muncii în sectorul de activitate pe care îl are în grijă;
20. Raportează cazurile de boli infecţioase şi boli profesionale potrivit dispoziţiilor în vigoare;
21. Răspunde de disciplina, ţinuta şi comportamentul personalului în subordine şi al bolnavilor pe care îi are în îngrijire;
22. Asigură contravizita şi gărzile în secţie potrivit graficului de muncă stabilit de către medicul şef de secţie sau în situaţii deosebite, din dispoziţia acestuia;
23. Întocmeşte formele de externare ale bolnavilor şi redactează orice act medical aprobat de conducerea spitalului în legătură cu bolnavii pe care îi are sau i-a avut în îngrijire.
24. Răspunde prompt la toate solicitările de urgenţă şi la consulturile din aceiaşi secţie şi alte secţii şi colaborează cu toţi medicii din secţiile şi laboratoarele din spital în interesul unei cât mai bune îngrijiri medicale a bolnavilor;
25. Asigură consultaţii de specialitate în ambulator conform programului întocmit de medicul şef al secţiei;
26. Face parte din echipa operatorie în intervenţiile chirurgicale care se efectuează bolnavilor aflaţi sub îngrijirea lui, potrivit indicaţiilor şi programului stabilit de medicul de secţie;
27. Răspunde de înscrierea protocolului operator în condica de intervenţii chirurgicale şi în foaia de observaţie a bolnavului;
28. Îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de şeful de secţie şi conducerea spitalului.

Art 59. Asistenta şefă
(1) Asistenta şefă din secţie este subordonată direct medicului şef de secţie.
(2) Asistenta şefă din secţie are în principal următoarele sarcini :
1. îndrumă şi controlează întreaga activitate a personalului mediu, auxiliar şi elementar sanitar din secţie ;
2. asigură primirea bolnavilor în secţie, precum şi informarea acestora asupra prevederilor regulamentului de ordine interioară al spitalului, referitor la drepturile şi îndatoririle bolnavilor internaţi;
3. semnalează medicului şef de secţie aspectele deosebite cu privire la evoluţia şi îngrijirea bolnavilor;
4. organizează la începutul programului, raportul de gardă al personalului mediu şi auxiliar sanitar, cu care ocazie, se analizează evenimentele din secţie din ultimele 24 ore, stabilindu-se măsurile necesare;
5. participă la raportul de gardă al medicilor;
6. însoţeşte medicul şef de secţie la vizită, consemnează şi asigură îndeplinirea de către personalul în subordine, a tuturor indicaţiilor date de acesta;
7. ţine evidenţa mişcării bolnavilor în registrul de intrare şi ieşire al secţiei şi transmite situaţia locurilor libere la camera de garda din cadrul U.P.U şi registratorului medical;
8. întocmeşte necesarul de regimuri alimentare pentru secţie; organizează şi asistă la distribuirea mesei;
9. asigură trimiterea condicilor de medicamente la farmacie şi administrarea tratamentului potrivit indicaţiilor medicale;
10. organizează păstrarea medicamentelor primite pentru tratamentul zilnic;
11. controlează medicamentele de la “aparat”şi asigură justificarea la zi şi completarea acestora;
12. răspunde de bunurile aflate în gestiunea sa, asigurând utilizarea şi păstrarea acestora în condiţii corespunzătoare;
13. răspunde de aplicarea măsurilor de igienă şi antiepidemice;
14. se îngrijeşte de asigurarea instrumentarulu necesar efectuării tratamentelor curente şi de urgenţă;
15. controlează şi răspunde de asigurarea sterilizării instrumentarului şi a tuturor măsurilor de asepsie şi antisepsie, necesare prevenirii transmiterii infecţiilor interioare;
16. organizează şi controlează folosirea integrală a timpului de muncă al personalului din subordine, întocmeşte graficul de lucru al acestuia, controlează predarea serviciului pe ture şi asigură folosirea judicioasă a personalului în perioadele de concedii; în lipsa ei delegă un cadru mediu sau auxiliar corespunzător care să răspundă de sarcinile asistentei (sorei) şefe;
17. controlează şi răspunde de ţinuta şi disciplina personalului din subordine şi a bolnavilor internaţi;
18. participă la întocmirea fişelor anuale de apreciere a activităţii personalului mediu, auxiliar şi elementar sanitar din secţie;
19. se preocupă de ridicarea continuă a nivelului profesional al personalului din subordine;
20. sprijină buna desfăşurare a muncii de pregătire practică a elevilor şcolilor sanitare aflaţi în stagiu, supraveghează desfăşurarea vizitelor la bolnavi de către aparţinători, daca este cazul;
21. organizează şi controlează activitatea de educaţie sanitară a bolnavilor şi aparţinătorilor de către personalul din subordine.
22. Asistenta şefă răspunde de modul cum organizează şi controlează efectuarea curăţeniei în conformitate cu normele in vigoare, în:
23. saloane şi toate încăperile aparţinând secţiei;
24. coridoare;
25. scările dintre etajul secţiei şi etajul inferior;
26. uşi lift,
27. răspunde de existenţa biletului de voie a persoanelor care însoţesc în saloane bolnavii grav.

Art 60. Asistent medical – secţiile cu paturi:
1. Îşi desfăşoară activitatea în mod responsabil, conform reglementărilor profesionale şi cerinţelor postului;
2. Respectă regulamentul de ordine interioară;
3. Preia pacientul nou internat şi însoţitorul acestuia (în funcţie de situaţie), verifică toaleta personală, ţinuta de spital şi îl repartizează la salon;
4. Acordă prim ajutor în situaţii de urgenţă şi cheamă medicul;
5. Participă la asigurarea unui climat optim şi de siguranţă în salon;
6. Identifică problemele de îngrijire ale pacienţilor, stabileşte priorităţile, elaborează şi implementează planul de îngrijire şi evaluează rezultatele obţinute pe tot parcursul internării;
7. Prezintă medicului de salon pacientul pentru examinare şi îl informează asupra stării acestuia de la internare si pe tot parcursul internării, observă simptomele şi starea pacientului, le înregistrează în dosarul de îngrijire şi informează medicul;
8. Pregăteşte bolnavul şi ajută medicul la efectuarea tehnicilor speciale de investigaţii şi tratament;
9. Pregăteşte bolnavul, prin tehnici specifice, pentru investigaţii speciale sau intervenţii chirurgicale, organizează transportul bolnavului şi la nevoie supraveghează starea acestuia pe timpul transportului;
10. Recoltează produse biologice pentru examenele de laborator, conform prescripţiei medicului;
11. Răspunde de îngrijirea bolnavilor din salon şi supraveghează efectuarea de către infirmieră a toaletei, schimbării lenjeriei de corp şi de pat, creării condiţiilor pentru satisfacerea nevoilor fiziologice, schimbării poziţiei bolnavului;
12. Observă apetitul pacienţilor, supraveghează şi asigură alimentarea pacienţilor dependenţi, supraveghează distribuirea alimentelor conform dietei consemnate în foaia de observaţie;
13. Administrează personal medicaţia, efectuează tratamentele, imunizările, testările biologice, conform prescripţiei medicale;
14. Pregăteşte echipamentul, instrumentarul şi materialul steril necesar intervenţiilor;
15. Asigură pregătirea preoperatorie a pacientului;
16. Asigură îngrijirile postoperator;
17. Semnalează medicului orice modificări depistate;
18. Participă la acordarea îngrijirilor paliative şi instruieşte familia sau aparţinătorii pentru acordarea acestora;
19. Supraveghează modul de desfăşurare a vizitelor aparţinătorilor conform regulamentului de ordine interioară;
20. Efectuează verbal sau în scris preluarea/predarea fiecărui pacient şi a serviciului în cadrul raportului de tură.
21. Pregăteşte pacientul pentru externare;
22. În caz de deces inventariază obiectele personale, identifică cadavrul şi organizează transportul acestuia la locul stabilit de conducerea spitalului;
23. Utilizează şi păstrează, în bune condiţii echipamentele şi instrumentarul din dotare, supraveghează colectarea materialelor şi instrumentarului de unică folosinţă utilizat şi se asigură de depozitarea acestora în vederea distrugerii;
24. Poartă echipamentul de protecţie prevăzut de regulamentul de ordine interioară, care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei şi a aspectului estetic personal;
25. Respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor nosocomiale;
26. Respectă secretul profesional şi codul de etică al asistentului medical;
27. Respectă şi apără drepturile pacientului;
28. Se preocupă de actualizarea cunoştinţelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de educaţie continuă şi conform cerinţelor postului.

Art 61. Asistenţii medicali/Moase
(1) Asistenţii medicali îşi desfăsoară activitatea în conformitate cu legislatia specifica privind exercitarea profesiei de asistent medical, în baza Autorizaţiei de Liberă Practică emisă de MSP şi OAMGMAMR;
(2) Atributii:
a) să cunoască şi să respecte reglementările privind exercitarea profesiei şi legislaţia în domeniul sănătăţii;
b) să cunoască şi să respecte prevederile Statutului Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România privind exercitarea profesiilor de asistent medical generalist, moaşă şi de asistent medical, ale Codului de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România, precum şi regulamentele profesiei şi hotărârile organelor de conducere ale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;
c) să manifeste un comportament demn în exercitarea profesiei;
d) să nu aducă prejudicii reputaţiei Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi prestigiului profesiei de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical;
e) să participe la adunările generale ale filialelor din care fac parte;
f) să apere reputaţia şi interesele legitime ale asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali;
g) să ducă la îndeplinire hotărârile şi deciziile organelor de conducere ale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;
h) să rezolve sarcinile încredinţate în calitate de membri sau reprezentanţi ai Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;
i) să achite, în termenul stabilit, cotizaţia lunară datorată în calitate de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;
j) să execute cu bună-credinţă atribuţiile ce le revin în calitate de reprezentant sau membru în organele de conducere ale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, în filialele judeţene;
k) să urmeze formele de educaţie continuă în vederea creşterii gradului de pregătire profesională şi a menţinerii prestaţiei profesionale sigure şi eficace;
l) să semneze toate documentele care atestă activităţile profesionale executate;
m) să respecte drepturile pacienţilor.

(3) În vederea creşterii gradului de pregătire profesională, asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali au obligaţia să efectueze cursuri şi alte forme de educaţie continuă. Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România creditează cursurile, programele de educaţie continuă avizate de Ministerul Sănătăţii Publice, precum şi alte forme de educaţie continuă prevăzute de lege şi stabileşte numărul minim de credite anual necesar reautorizării exercitării profesiei.
(4) Furnizorii de educaţie continuă a asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali se stabilesc de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, în colaborare cu Ministerul Sănătăţii Publice.
(5) Asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali care nu realizează anual numărul minim de credite stabilit de Consiliul naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România li se poate suspenda dreptul de liberă practică, până la realizarea numărului de credite respectiv.
(6) Conţinutul şi caracteristicile activitătilor de asistent medical generalist sunt:
a. determinarea nevoilor de îngrijiri generale de sănătate şi furnizarea îngrijirilor de sanatate de natură preventivă, curativă şi de recuperare conform normelor elaborate de MSP în colaborare cu OAMGMAMR;
b. administrarea tratamentelor conform prescripţiilor medicului;
c. protejarea şi ameliorarea sanataţii, elaborarea de programe şi desfăsurarea de activităţi de educaţie pentru sănătate şi facilitarea activităţilor pentru protejarea sănătăţii în grupuri considerate cu risc;
d. participarea asistenţilor medicali abilitaţi ca formatori la pregătirea teoretică şi practica a asistenţilor medicali în cadrul programelor de formare continuă;
e. desfăsurarea opţională a activităţilor de cercetare în domeniul în îngrijirilor generale de sanatate de către asistenţii medicali licenţiaţi;
f. pregătirea personalului sanitar auxiliar;
g. participarea la protejarea mediului ambiant;
h. întocmirea de rapoarte scrise referitoare la activitatea specifică desfăşurată:
i. activitatea de asistent medical se exercită prin asumarea responsabilităţii privind planificarea, organizarea evaluarea şi furnizarea serviciilor în calitate de salariat;
j. activitatea desfăşurată de asistenţii medicali din altă specialitate se exercită cu responsabilitate în ceea ce priveşte totalitatea actelor şi tehnicilor care fac obiectul specialităţii furnizate în calitate de salariat;
k. în exercitarea profesiei asistenţii medicali nu sunt funcţionari publici;
l. în vederea creşterii gradului de pregătire profesională asistenţii medicali au obligatia de a efctua cursuri de pregătire şi alte forme de educaţie continua creditate;

Art 62. Atribuţiile instituţionale şi individuale în activitatea de prevenire şi combatere a infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare publice şi private Atribuţiile asistentei/sorei medicale responsabile de un salon:
1. implementează practicile de îngrijire a pacienţilor în vederea controlului infecţiilor;
2. se familiarizează cu practicile de prevenire a apariţiei şi răspândirii infecţiilor şi aplicarea practicilor adecvate pe toată durata internării pacienţilor;
3. menţine igiena, conform politicilor spitalului şi practicilor de îngrijire adecvate din salon;
4. monitorizează tehnicile aseptice, inclusiv spălarea pe mâini şi utilizarea izolării;
5. informează cu promptitudine medicul de gardă în legătură cu apariţia semnelor de infecţie la unul dintre pacienţii aflaţi în îngrijirea sa;
6. iniţiază izolarea pacientului şi comandă obţinerea specimenelor de la toţi pacienţii care prezintă semne ale unei boli transmisibile, atunci când medicul nu este momentan disponibil;
7. limitează expunerea pacientului la infecţii provenite de la vizitatori, personalul spitalului, alţi pacienţi sau echipamentul utilizat pentru diagnosticare;
8. menţine o rezervă asigurată şi adecvată de materiale pentru salonul respectiv, medicamente şi alte materiale necesare îngrijirii pacientului;
9. identifică infecţiile nosocomiale;
10. investighează tipul de infecţie şi agentul patogen, împreună cu medicul curant;
11. participă la pregătirea personalului;
12. participă la investigarea epidemiilor;
13. asigură comunicarea cu instituţiile de sănătate publică şi cu alte autorităţi, unde este cazul.

Art 63. Asistent dietetician:
1. conduce şi coordonează activitatea echipei din blocul alimentar şi bucătărie, privind pregătirea alimentelor şi respectarea prescripţiilor medicale;
2. controlează respectarea normelor igienico-sanitare în bucătărie şi blocul alimentar, curăţenia şi dezinfecţia curentă a veselei;
3. supraveghează respectarea de către personalul din blocul alimentar a normelor în vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor nosocomiale a normelor de protecţie a muncii şi a regulamentului de ordine interioară;
4. verifică calitatea şi valabilitatea alimentelor cu care se aprovizionează spitalul, modul de păstrare în magazie şi calitatea şi valabilitatea alimentelor la eliberarea din magazie;
5. supraveghează şi participă la prepararea regimurilor speciale;
6. realizează periodic planuri de diete şi meniuri;
7. controlează modul de respectare a normelor de igienă privind transportul şi circuitele pentru alimente, conform reglementărilor în vigoare;
8. controlează distribuirea alimentaţiei pe secţii şi la bolnavi;
9. calculează regimurile alimentare şi verifică respectarea principiilor alimentare;
10. întocmeşte zilnic lista cu alimente şi cantităţile necesare;
11. verifică prin sondaj corectitudinea distribuirii mesei la bolnavi;
12. recoltează şi păstrează probele de alimente;
13. respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor nosocomiale;
14. respectă regulamentul de ordine interioară;
15. controlează starea de funcţionare a instalaţiilor frigorifice pentru conservarea alimentelor;
16. informează conducerea spitalului despre deficienţele constatate privind prepararea, distribuirea şi conservarea alimentelor;
17. organizează activităţi de educaţie pentru sănătate privind o alimentaţie sănătoasă;
18. respectă secretul profesional şi codul de etică ;
19. respectă normele igienico-sanitare şi de protecţie a muncii;
20. se preocupă permanent de actualizarea cunoştinţelor profesionale, prin studio individual sau alte forme de educaţie continuă şi conform cerinţelor postului.

Art 64. Infirmiera:
1. Îşi desfăşoară activitatea în spital sub îndrumarea şi supravegherea asistentului medical;
2. Pregăteşte patul şi schimbă lenjeria bolnavului;
3. Efectuează sau ajută la efectuarea toaletei zilnice a bolnavului imobilizat, cu respectarea regulilor de igienă;
4. Ajută bolnavii deplasabili la efectuarea toaletei zilnice;
5. Ajută bolnavii pentru efectuarea nevoilor fiziologice;
6. Asigură curăţenia, dezinfecţia şi păstrarea recipientelor utilizate în locurile şi condiţiile stabilite (în secţie);
7. Asigură toaleta bolnavilor imobilizaţi ori de câte ori este nevoie;
8. Ajută la pregătirea bolnavilor în vederea examinării;
9. Transportă lenjeria murdară (de pat şi a bolnavilor) în containere speciale la spălătorie şi o aduce curată în containere speciale, cu respectarea circuitelor conform reglementărilor regulamentului de ordine interioară;
10. Execută, la indicaţia asistentului medical, dezinfecţia zilnică a mobilierului din salon;
11. Pregăteşte, la indicaţia asistentului medical, salonul pentru dezinfecţie, ori de câte ori este necesar;
12. Efectuează curăţenia şi dezinfecţia cărucioarelor pentru bolnavi, a tărgilor şi a celorlalte obiecte care ajută bolnavul la deplasare;
13. Pregăteşte şi ajută bolnavul pentru efectuarea plimbării şi îi ajută pe cei care necesită ajutor pentru a se deplasa;
14. Colectează materialele sanitare şi instrumentarul de unică folosinţă, utilizate, în recipiente speciale şi asigură transportul lor la spaţiile amenajate de depozitare, în vederea neutralizării;
15. Ajută asistentul medical şi brancardierul la poziţionarea bolnavului imobilizat;
16. Goleşte periodic sau la indicaţia asistentului medical pungile care colectează urina sau alte produse biologice, excremente, după ce s-a făcut bilanţul de către asistentul medical şi au fost înregistrate în documentaţia pacientului;
17. După decesul unui bolnav, sub supravegherea asistentului medical, pregăteşte cadavrul şi ajută la transportul acestuia, la locul stabilit de către conducerea instituţiei;
18. Nu este abilitată să dea relaţii despre starea sănătăţii bolnavului;
19. Va respecta comportamentul etic faţă de bolnavi şi faţă de personalul medicosanitar;
20. Poartă echipament de protecţie prevăzut de regulamentul de ordine interioară, care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei şi a aspectului estetic personal;
21. Respectă regulamentul de ordine interioară;
22. Respectă normele igienico-sanitare şi de protecţia muncii;
23. Respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor nosocomiale;
24. Participă la instruirile periodice efectuate de asistentul medical privind normele de igienă şi protecţia muncii;
25. Transportă alimentele de la bucătărie pe secţii sau la cantină cu respectarea normelor igienico-sanitare în vigoare;
26. Asigură ordinea şi curăţenia în oficiile alimentare;
27. Execută orice alte sarcini de serviciu la solicitarea asistentului medical sau a medicului.

Art 65. Brancardier:
1. Îşi desfăşoară activitatea în spital sub îndrumarea şi supravegherea asistentului medical sau a medicului;
2. Respectă regulamentul de ordine interioară;
3. Se ocupă de transportul bolnavilor;
4. Se ocupă de funcţionarea, curăţenia şi dezinfectarea cărucioarelor de transport, a tărgilor şi cunoaşte soluţiile dezinfectante şi modul de folosire;
5. Efectuează transportul cadavrelor respectând regulile de etică, însoţit de încă două persoane, cu documentele de identificare;
6. La transportul cadavrelor va folosi obligatoriu echipament special de protecţie;
7. Vă ajută la fixarea/poziţionarea extremităţilor, segmentelor fracturate, aplicarea aparatelor gipsate, inclusiv în cadrul serviciului de gardă.
8. Va anunţa orice eveniment deosebit ivit, medicului şef/asistentului medical şef de serviciu;
9. Nu are dreptul să dea informaţii privind starea bolnavului;
10. Va avea un comportament etic faţă de bolnav, aparţinătorii acestuia şi faţă de personalul medico-sanitar;
11. Poartă echipament de protecţie prevăzut de regulamentul de ordine interioară care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei şi a aspectului estetic personal.

Art 66. Îngrijitoare curăţenie:
1. efectuează curăţenia în condiţii corespunzătoare;
2. efectuează întreţinerea gospodărească a spaţiului repartizat şi răspunde de starea de igienă a saloanelor, coridoarelor, oficiilor, scărilor, mobilierului, ferestrelor;
3. curăţă şi dezinfectează băile şi WC-urile cu materiale şi ustensile folosite numai în aceste locuri;
4. efectuează cu avizul personalului mediu şi auxiliar aerisirea periodică a saloanelor şi răspunde de încălzirea corespunzătoare a acestora;
5. curăţă şi dezinfectează urinarele, scuipaturile, etc. Conform indicaţiilor primate - transportă gunoiul şi reziduurile alimentare în condiţii corespunzătoare, răspunde de depunerea lor corect;
6. răspunde de păstrarea în bune condiţii a materialelor de curăţenie ce le are în grijă personal, precum şi a celor ce se folosesc în comun;
7. îngrijitoarea care îşi are activitatea în alte locuri de muncă în unitate primeşte în plus o serie de sarcini corespunzătoare de la conducătorul acestora.

Art 67. FARMACIA CU CIRCUIT ÎNCHIS
1. Organizare
Farmacia este amplasată la parterul clădirii spitalului şi are acces în spital şi în policlinica spitalului.
Spaţiul farmaciei este corespunzător din punct de vedere al dimensiunilor camerelor, iar compartimentarea acestuia asigură fluxul activităţii.
2 . Atribuţii ale farmaciei de circuit închis are în principal următoarele atribuţii:
a. farmacia face parte din structura spitalului şi are ca obiect de activitate asigurarea asistenţei cu produse farmaceutice şi cu alte produse de uz uman a bolnavilor spitalizaţi;
b. păstrează, prepară şi distribuie medicamente de orice natură şi sub orice formă potrivit prevederilor Farmacopeei Române în vigoare, specialităţi farmaceutice autorizate şi alte produse neecsare bolnavilor din spital;
c. în farmacie se depozitează produsele farmaceutice conform normelor în vigoare (farmacopee, standarde sau norme interne) ţinându-se seama de natura şi proprietăţile lor fizico-chimice;
d. organizează şi efectuează controlul calităţii medicamentului şi ia măsuri ori de câte ori este necesar, pentru preîntâmpinarea accidentelor;
e. completează în permanenţă stocul de medicamente, iar eliberarea lor se face către bolnavii internaţi conform condicilor de medicamente scrise şi semnate de medicii spitalului.
f. Documentele de evidenţă trebuie perfect întocmite. Farmacia are pentru evidenţa cantitativă şi valorică reţea de calculatoare, iar pentru evidenţa stupefiantelor şi toxicelor sunt registre speciale. Medicaţia, reţetele şi elaborările sunt înscrise în registru pentru copier de reţete şi elaborări.
g. Farmacia cu circuit închis, este organizată conform reglementărilor în vigoare, având ca obiect de activitate asigurarea cu medicamente a secţiilor/compartimentelor din unitate.
h. Medicamentele şi celelalte produse farmaceutice se aranjează în ordine alfabetică, grupate pe D.C.I. sau formule farmaceutice şi în raport cu calea de administrare (separat pentru uz intern şi separat pentru uz extern).
i. Inscripţiile aplicate pe recipientele conţinând medicamentele vor fi cele prevăzute de instrucţiunile în vigoare.
j. Farmaciile trebuie să fie aprovizionate în permanenţă cu produse farmaceutice în cantităţile şi, mai ales în sortimentele necesare.
k. La aprovizionarea farmaciei se va ţine seama şi de necesitatea constituirii unui stoc de rezervă care să asigure o desfăşurare continuă şi în bune condiţii a activităţii acesteia şi implicit, a spitalului.
l. Păstrează, prepară şi difuzează medicamente de orice natură şi sub orice formă potrivit prevederilor în vigoare;
m. Depozitează produsele conform normelor în vigoare, ţinându-se seama de natura şi proprietăţile lor fizico-chimice;
n. Organizează şi efectuează controlul calităţii medicamentelor şi ia măsuri ori de câte ori este necesar pentru preîntâmpinarea accidentelor, informând imediat conducerea unităţii în cazul în care acestea apar;
o. Asigură în limitele competenţei sale primul ajutor bolnavilor;
p. Asigură controlul calităţii produselor prin:
q. - Controlul preventiv;
r. - Verificarea organoleptică şi fizică;
s. - Verificarea operaţiilor finale;
t. - Realizează analiza calitativă a medicamentelor la masa de analize;
u. - Asigură informarea personalului medico-sanitar cu privire la medicamentele existente în farmacie;
v. - Asigură prepararea şi eliberarea medicamentelor potrivit normelor stabilite de Ministerul Sănătăţii;
w. - Asigură pentru personalul implicat în achiziţiile publice cunoaşterea şi respectarea legislaţiei specifice;
x. - Îndeplineşte conform atribuţiilor ce-i revin, toate demersurile privind achiziţionarea produselor pentru farmacii;
y. - Stabileşte necesarul de produse in vederea funcţionării normale a farmaciei, asigurând realizarea părţii corespunzătoare a Planului anual de achiziţii al spitalului;
z. - Actualizează baza de date farmaceutice,care presupune:
aa. - Culegerea datelor din facturi sau alte documente de intrare (antet şi fiecare poziţie în parte), în momentul primirii acestora de la farmacistul diriginte;
bb. - Culegerea datelor din condicile de prescripţii medicale, din reţetele medicale sau din alte documente de ieşire (antet şi fiecare poziţie în parte), în momentul primirii acestora de la asistentul de farmacie care le-a eliberat;
cc. - Actualizarea stocurilor de medicamente concomitent cu culegerea datelor.
dd. - Extragerea rapoartelor din baza de date farmaceutică a spitalului:
ee. - Păstrarea confidenţialităţii asupra tuturor informaţiilor decurse din serviciile farmaceutice acordate asiguraţilor;
ff. - Obligativitatea asigurării cu medicamentele care nu există în stocul farmaciei în momentul solicitării, în intervalul de timp legiferat;
a.

Art. 68. Farmacia are următoarele atribuţii:
1. Asigură în limitele competenţei sale primul ajutor bolnavilor;
2. Asigură controlul calităţii produselor prin:
a) Controlul preventiv;
b) Verificarea organoleptică şi fizică;
c) Verificarea operaţiilor finale;
1. Realizează analiza calitativă a medicamentelor la masa de analize;
2. Asigură informarea personalului medico-sanitar cu privire la medicamentele existente în farmacie;
3. Asigură prepararea şi eliberarea medicamentelor potrivit normelor stabilite de Ministerul Sănătăţii;
4. Asigură pentru personalul implicat în achiziţiile publice cunoaşterea şi respectarea legislaţiei specifice;
5. Îndeplineşte conform atribuţiilor ce-i revin, toate demersurile privind achiziţionarea produselor pentru farmacii;
6. Stabileşte necesarul de produse necesare unei funcţionări normale a farmaciei, asigurând realizarea părţii corespunzătoare a Planului anual de achiziţii al spitalului;
7. Obligativitatea păstrării confidenţialităţii asupra tuturor informaţiilor decurse din serviciile farmaceuticeacordate asiguraţilor;
8. Oobligativitatea informării asiguraţilor referitor la drepturile acestora cu privire la eliberarea medicamentelor cu şi fără contribuţie personală;
9. Obligativitatea informării asiguraţilor asupra modului de administrare a medicamentelor şi a potenţialelor riscuri sau efecte adverse;
10. Obligativitatea soluţionării de medicamente care nu există în stocul farmaciei în momentul solicitării în intervalul de timp legiferat;

Art 69. Farmaciştii
Farmacistul în conformitate cu pregătirea sa universitară, este competent să exercite activităţi profesionale, precum:
1. colaborare cu medicul pentru stabilirea şi urmărirea terapiei pacientului;
2. farmacovigilenţă;
3. fabricarea, controlul, depozitarea, conservarea şi distribuţia produselor din plante, suplimentelor nutritive, produselor igieno-cosmetice, dispozitivelor medicale, medicamentelor de uz veterinar, substanţelor farmaceutice active şi auxiliare;
4. analize în laboratoare de biochimie, toxicologie şi igienă a mediului şi alimentelor;
5. marketing şi management farmaceutic;
6. activităţi didactice sau administraţie sanitară;

Art 70. Farmacist- sef: Atribuţii
1) Întocmeşte planul de muncă şi repartizează sarcinile în raport cu necesităţile farmaciei;
2) Organizează recepţia calitativă şi cantitativă a medicamentelor şi a celorlalte produse farmaceutice intrate în farmacie, precum şi depozitarea şi conservarea acestora în condiţii corespunzătoare;
3) Controlează prepararea corectă la timp a medicamentelor: răspunde de modul cum este organizat şi cum se exercită controlul calităţii medicamentelor în farmacie şi urmăreşte eliberarea la timp în bune condiţii;
4) Împreună cu Comisia medicamentului stabileşte necesarul de medicamente care trebuie procurat;
5) Pentru medicamentele şi materialele sanitare intrate în gestiune, farmacistul împreună cu persoana ce are atribuţii de evidenţă pe calculator vor proceda la transformarea cantităţilor din documente în cele mai mici unităţi de măsură, cât şi stabilirea preţului unitar pe unitatea de măsură stabilită potrivit normelor;
6) Are obligaţia ca cel puţin lunar să confrunte cu compartimentul financiar-contabil concordanţa valorii gestiunii din farmacie cu evidenţa contabilă a unităţii;
7) Controlează starea de curăţenie, urmăreşte efectuarea dezinfecţiei şi dezinsecţiei periodice a spaţiului folosit de farmacie;
8) Urmăreşte zilnic starea sănătăţii personalului în subordine, interzicând celor suspecţi accesul în farmacie fără aviz medical;
9) Informează asupra consumului de medicamente;
10) Răspunde de securitatea documentelor şi este obligat să păstreze secretul de serviciu conform legilor în vigoare;
11) Participă la realizarea programelor de educaţie de sănătate;
12) Respectă regulamentul de ordine interioară.

Art 71. Atribuţiile farmacistului:
- obţinerea, depozitarea şi distribuirea preparatelor farmaceutice, utilizând practici care limitează posibilitatea transmisiei agentului infecţios către pacienţi;
- distribuirea medicamentelor antiinfecţioase şi ţinerea unei evidenţe adecvate (potenţă, incompatibilitate, condiţii de depozitare şi deteriorare);
- obţinerea şi depozitarea vaccinurilor sau serurilor şi distribuirea lor în mod adecvat;
- păstrarea evidenţei antibioticelor distribuite departamentelor medicale;
- înaintarea către serviciul de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale a sumarului rapoartelor şi tendinţelor utilizării antibioticelor;
- păstrarea la dispoziţie a următoarelor informaţii legate de dezinfectanţi, antiseptice şi de alţi agenţi antiinfecţioşi: proprietăţi active în funcţie de concentraţie,
temperatură, durata acţiunii, spectrul antibiotic, proprietăţi toxice, inclusiv senzitivitatea sau iritarea pielii şi mucoasei, substanţe care sunt incompatibile cu antibioticele sau care le reduc potenţa, condiţii fizice care afectează în mod negativ potenţa pe durata depozitării (temperatură, lumină, umiditate), efectul dăunător asupra materialelor;
- participarea la întocmirea normelor pentru antiseptice, dezinfectanţi şi produse utilizate la spălarea şi dezinfectarea mâinilor;
- participarea la întocmirea normelor pentru utilizarea echipamentului şi materialelor pacienţilor;
- participarea la controlul calităţii tehnicilor utilizate pentru sterilizarea echipamentului în spital, inclusiv selectarea echipamentului de sterilizare (tipul dispozitivelor) şi monitorizarea.

Art 72. Atribuţiile asistentului medical de Farmacie
1) Preia medicamentele şi materialele sanitare de la furnizori, verificând calitativ şi cantitativ produsele, inclusiv termenul de valabilitate a medicamentelor şi termenul de valabilitate a sterilităţii în cazul materialelor sanitare sterile şi le respinge pe cele necorespunzătoare
2) Confruntă concordanţa dintre cantităţile facturate şi cele livrate
3) Introduce în sistemul informatic toată marfa recepţionată cu toate specificaţiile cuprinse în programul Info World
4) Asigură depozitarea corespunzătoare a medicamentelor şi materialelor sanitare în condiţiile de depozitare recomandate de producător
5) Preia din sistemul informatic toate comenzile de medicamente şi materiale sanitare transmise din secţiile spitalului şi eliberează produsele solicitate
6) Informează colectivul medical în cazul inexistenţei produselor prescrise în vederea înlocuirii acestora cu alte produse medicamentoase recomandate de medicul curant
7) Eliberarea medicamentelor se face în plicuri personalizate pentru fiecare pacientă în parte, pe plic fiind menţionate: numele pacientei, nr. FO, produsele medicamentoase şi cantitatea acestora
8) Ambalează soluţiile dezinfectante şi unguentele preparate de farmacist, le etichetează corespunzător, în cazul soluţiilor dezinfectante se notează pe flacon denumirea şi concentraţia soluţiilor, data preparării şi termenul de valabilitate
9) Arhivează comenzile pe decade, le înregistrează în registrul de intrări-ieşiri, după care se depun la biroul contabilitate.
10) Semnează şi răspunde de eliberarea medicamentelor prevăzute în comenzile de medicamente şi materiale sanitare care provin prin sistemul informatic de la nivelul tuturor secţiilor şi compartimentelor;
11) Recomandă modul de administrare a medicamentelor eliberate conform condicilor de medicamente (se scrie pe ambalaj);
12) Oferă informaţii privind efectele şi reacţiile adverse ale medicamentului la cererea personalului medical din spital;
13) Verifică termenele de valabilitate a medicamentelor şi produselor farmaceutice;
14) Participă la realizarea programelor de educaţie şi respectă secretul profesional şi codul de etică al asistentului medical;
15) Participă la procesul de formare a viitorilor asistenţi de farmacie;
16) Respectă normele igienico-sanitare şi de protecţie a muncii şi regulamentul de ordine interioară.

Art 73. Atribuţiile operator controlor date farmacie
1) La primirea documentelor de intrare şi ieşire a medicamentelor şi materialelor sanitare va verifica semnăturile de primire şi predare a produselor prevăzute în documente, potrivit nomenclatorului, după care va proceda la introducerea datelor în calculator,
2) Răspunde de exactitatea datelor introduse în calculator;
3) Orice neconcordanţă constatată în documente sau în evidenţele din calculator vor fi semnalate farmacistului diriginte şi directorului financiar, în vederea clarificării lor;
4) După introducerea datelor în calculator conform datelor programului stabilit de MSP, atât documentele de intrare-ieşire cât şi copiile întocmite vor fi semnate de către referent şi se vor preda în termen de 3 zile compartimentului financiar contabil;
5) Alături de farmacistul diriginte şi directorul financiar-contabil va participa la întocmirea nomenclatorului pe baza listei de inventariere;
6) Respectă Regulamentul de ordine interioară.

Art 74. Atribuţiile: Îngrijitor de curăţenie în farmacie
Îngrijitorul are în principal următoarele sarcini:
1) Face curăţenie în încăperile farmaciei;
2) Spală şi dezinfectează ustensilele, întreţine în stare de curăţenie aparatura şi mobilierul;
3) Sesizează pe farmacistul diriginte în legătură cu orice deteriorare a încăperilor şi instalaţiilor;
4) Primeşte şi răspunde de inventarul necesar curăţeniei;
5) Evacuează reziduurile şi le depozitează la locul indicat;
6) Respectă Regulamentul de ordine interioară.

Art 75. Procedura de transfer interclinic al pacientului critic se efectueaza in baza prevederilor Ordinului 1091/2006 privind aprobarea protocoalelor de transfer interclinic al pacientului critic.
Lista spitalelor cu care s-au incheiat Protocoale de colaborare in baza Ordinului M.S. nr. 1091/2006

1. Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare” Prof. Dr. C.C. Iliescu”
2. Spitalul Clinic de Urgenta de Chirurgie Plastica, Reparatorie si Arsuri, Bucuresti
3. Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti
4. Institutul de Nutritie, Diabet si Boli Metabolice Prof. Dr. N.Paulescu
5. Institutul pentru Ocrotirea Mamei si Copilului, dr. Alfred Rusescu
6. Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Tropicale dr. V.Babes
7. Spitalul Clinic de Urgenta Bagdasar Arsenie
8. Spitalul Clinic de Urgenta Sf. Ioan
9. I.O.M.C. Maternitatea Polizu
10. Spitalul Clinic dr. I. Cantacuzino
11. Spitalul Clinic de Urgenta Sf. Pantelimon
12. Institutul de Pneumoftiziologie Prof. M.Nasta
13. Spitalul Sapunari

1. Scopul principal al transferului este asigurarea asistentei medicale optimepentru pacient. Inainte de efectuarea transferului, medicii au obligatia sa evalueze pacientul si sa-i asigure tratamentul necesar stabilizarii in vederea transferului; examinarile si manevrele efectuate vor fi consemnate in fisa pacientului. O copie a acestei fise insoteste pacientul la unitatea unde acesta este transferat. Medicul are obligatia sa il informeze pe pacient sau pe apartinatorii acestuia asupra riscurilor si a posibilelor beneficii ale transferului, consemneaza aceasta informare. Acceptul pacientului sau al apartinatorilor se obtine inaintea inceperii transferului. In cazul in careacceptul nu poate fi obtinut, acest lucru este documentat si motivele sunt explicate in fisa pacientului. Acceptul pentru transfer se obtine de la spitalul care primeste pacientul, inaintea inceperii transferului cu
exceptia cazurilor in care pacientul necesita un transfer de urgenta fiind instabil hemodinamic sau in pericol vital eminent. Documentatia ce cuprinde starea pacientului, investigatiile efectuate, rezultatele, medicatia administrate etc sunt copiate si transmise spitalului care primeste pacientul, investigatii imagistice efectuate precum si alte teste vor fi trimise cu documentatia medicala a pacientului.
2. Persoane responsabile de evaluarea pacientului si organizarea transferului:
- medicul de garda din UPU
- medicul chirurg de garda
- medicul internist de garda
3. Responsabilitatile medicului care cere transferul:
a. identifica pacientul cu indicatie pentru transfer
b. initiaza procesul de transfer, prin contact direct cu medicul din unitatea primitoare
c. asigura stabilizarea maxima posibila a pacientului
d. determina modalitatea de transfer, prin consultare cu serviciul care efectueaza transferal
e. evita intarzierile nejustificate din punct de vedere medical asigura pastrarea unui nivel adecvat si constant de ingrijire pe durata transferului, pana la preluarea pacientului de catre medicul din unitatea primitoare, prin indicarea la solicitarea transferului a competentelor echipajului si a nivelului de dotare necesara pentru realizarea in cele mai bune conditii a transferului
g. transfera documentatia si rezultatele investigatorului catre unitatea primitoare
4. Asigurarea ingrijirilor pe durata transferului
- medicul care solicita transferul are obligatia sa se asigure ca:
a. transferul se efectueaza de personal calificat care detine echipamente si medicamente necesare pentru a face fata eventualelor complicatii
b. exista medicamente suficiente pe timpul transferului. Acestea se asigura de unitatea care solicita transferul , pentru toata durata acestuia
c. medicul care solicita transferul are obligatia de a mentiona competentele echipajului care sa asigure transferul si dotarea necesara in acest scop

5. Informatii minime ce trebuie sa insoteasca pacientul:
a. numele pacientului, persoane de contact, numere de telefon
b. istoricul afectiunii
c. in caz de trauma, mecanismul leziunii, data si ora accidentului
d. afectiuni / leziuni identificate
e. antecedente medicale
f. medicatia administrata si medicatia curenta
g. medicul curant al pacientului si date de contact
h. semne vitale la sosire in spital
i. masuri terapeutice efectuate si rezultate obtinute
j. rezultatele testelor, diagnostice si ale analizelor de laborator
k. solutii intravenoase administrate
l. semnele vitale, inclusiv GCS, masurate si documentate periodic in spitalul care cere
transferul
m. fisa medicala din prespital, daca pacientul a ajuns cu ambulanta
n. fisa medicala de transfer interclinic al pacientului critic prevazuta in anexa 3 la prezentul protocol cu functiile vital masurate si documentate periodic pe durata transferului, inclusiv GCS, medicamente si solutii administrate pe durat transferului
o. numele si datele de contact ale medicului care a cerut transferul
p. numele si datele de contact ale medicului care a accepta transferul
q. numele si datele de contact ale medicului sau cadrului sanitar care a efectuat transferul

6. Criteriile, indicatiile si contraindicatiile transferului pe calea aerului

6.1. Criterii de transfer al pacientulu adult netraumatizat

Criterii generale:
a. pacientul se afla in stare critica si necesita investigatii, ingrijiri de specialitate intr-o unitate tertiara

b. spitalul in care se afla pacientul nu poate asigura tratamentul optim acestuia (IMA ce necesita angioplastie)

Criterii specifice:
a. pacient cu starea de constienta alterata, necesitand investigatii / TI / IOT / ventilatie
mecanica
b. anevrism disecat de aorta
c. hemoragie cerebrala
d. hipotermie
e. interventii cardiace de urgenta
f. disritmii maligne
g. IMA, tromboliza sau angioplastie
h. pacient in soc, necesita IOT / ventilatie mecanica
i. pacient instabil ce necesita investigatii avansate ce nu pot fi efectuate in spital
j. intoxicatii severe

6.2. Criterii de transfer al pacientului adult traumatizat
1. Sistem nervos central: a. trauma craniocerebrala ¬
b. leziuni majore ale coloanei si / sau leziuni medulare
2. Torace:
a. mediastin largit sau alte semen ce sugereaza leziuni ale vaselor mari
b. leziuni grave ale peretelui toracic (volet costal, torace moale etc)
c. contuzie pulmonara
d. leziune cardiaca
e. pacienti care necesita IOT / ventilatie
f. pacienti care necesita ventilatie prelungita si ingrijiri speciale
3. Bazin / abdomen:
a. fracturi instabile ale bazinului
b. fracturi de bazin cu soc si hemoragie continua
c. leziuni / fracturi deschise ale bazinului
4. Extremitati:
a. fracturi deschise grave
b. amputatie traumatica cu potential de reimplantare
c. fracturi articulare complexe
d. leziune majora prin strivire
e. ischemia unei extremitati
5. Politrauma:
a. traumatism craniocerebral asociat cu traumatism al fetei toracelui, abdomenului sau
al bazinului
b. orice traumatism simultan a mai mult de doua regiuni corporale care pun in pericol
viata pacientului
c. arsuri majore sau arsuri asociate cu leziuni traumatice grave
6. Factori agravanti:
a. varsta > 55 de ani
b. copii
c. afectiuni cardiace sau pulmonare preexistente
d. diabet insulinodependent, obezitate morbida
e. sarcina
f. imunodepresie
7. Agravare secundara (sechele tardive)
a. necesitatea ventilatiei mecanice
b. sepsis
c. insuficienta organica sau pluriorganica (deteriorarea la nivel SNC, cardiac,
pulmonar, hepatic, renal sau a sistemului de coagulare)
d. necroza tisulara majora

6.3. Criteriile de transfer al pacinetului pediatric netraumatizat

1. Criterii fiziologice/fiziopatologice:
a. status neurologic alterat sau in curs de agravare;
b. insuficienţă respiratorie;
c. detresă respiratorie care nu răspunde la tratamentul efectuat, asociată cu una dintre următoarele condiţii:
1. cianoză;
2. retracţii musculare (moderate/severe);
3. apnee;
4. stridor (moderat/sever);
5. respiraţii patologice(gasping, respiraţie acidotică, etc.);
6. status asmaticus;
d. copii necesitând intubaţie endotraheală şi /sau roteazare ventilatorie;
e. disritmii grave;
f. insuficienţă cardiacă;
g. şoc care nu răspunde corespunzător la tratamentul instituit;
h. copii care necesită oricare din următoarele:
1. monitorizarea presiunii intracraniene;
2. monitarizarea presiunii venoase centrale, a presiunii arteriale invazive sau a presiunii in artera pulmonară;
3. adminitrsrea de medicamente vasoactive;
i. hipotermie sau hipertemie severă;
j. insuficientă hepatică;
k. insufienţă renală, acută sau cronică, care necesită dializă imediată;

2. Alte criterii:
a. inec incomplet, cu pierderea stării de conştienţă, semne vitale instabile sau probleme respiratorii;
b. status epilepticus;
c. muşcătură de şarpe;
d. ingestie sau expunere la substanţe toxice cu potenţial pericol vital;
e. tulburări electrolitice severe;
f. tulburări metabolice severe;
g. deshidratre severă;
h. infecţii cu potenţial pericol vital, sepsis;
i. copii a căror stare generală necesită măsuri de terapie intensivă;
j. orice copil al cărui medic consideră că există beneficiu posibil in cazul transferului de urgenţă la centru specializat in terapie intensivă pediatrică.

Criteriile de transfer al pacientului pediatric traumatizat

1. Criterii fiziologice/fiziopatologice;
a. status neurologic alterat sau in curs de agravare;
b. detresă sau insuficienţă respiratorie;
c. copii care necesită intubaţie endotraheală şi/sau suport ventilator;
d. şoc, compensat sau necompensat;
e. leziuni care necesită transfuzii sanguine;
f. copii care necesită oricare dintre următoarele:
1. monitorizarea presiunii intracraniene;
2. monitorizarea presiunii venoase centrale, a presiunii arteriale invazive sau a presiunii in artera pulmonară;
3. adminitrare de medicaţie vasoactivă.

2. Criterii anatomice:
a. fracturi şi plăgi penetrante profunde la nivelul extremităţilor, complicate prin leziuni neurovasculare sau sindrom de compartiment;
b. fracturi a două sau mai multe oase lungi (femur, humerus);
c. fracturi ale scheletului axial;
d. suspiciune de fractură a colanei vertebrale, mielică sau amielică;
e. amputaţii traumatice cu potenţial pentru reimplantare;
f. traumatism craniocerebral asociat cu oricare dintre următoarele:
1. scurgere de lichid cefalorahidian;
2. fracturi deschise ale extremităţii cefalice;
3. fracturi cu infundare ale extremităţii cefalice;
4. indicaţii pentru monitorizarea presiunii intracraniene;
g. plăgi penetrante la nivelul capului, gâtului, toracelui, abdomenului sau al bazinului;
h. fractur majore la nivelul bazinului;
i. traumatism inchis semnificativ la nivelul toracelui sau al abdomenului;

3. Alte criterii:
a. copii care necesită terapie intensivă;
b. copii care necesită intervenţii chirurgicale complexe;
c. orice copil al cărui medic consideră că există beneficiul posibil in cazul transferului de urgenţă la un centru specializat in traumă sau/şi in terapie intesivă pediatrică;

4. Criterii in cazul arsurilor (termice sau chimice);
Copilul trebuie transferat la un centru cu capacitate de a trata copiii cu arsuri, inclus fiind in criteriile care urmează:
a. arsuri de gradele II şi III ale unei suprafaţe mai mari de 10% din suprafaţa corporală la copii cu vârsta sub 10 ani;
b. arsuri de gradele II şi III ale unei suprafate mai mari de 20% din suprafaţa corporală la copii cu vârsta de peste 10ani;
c. arsuri de tradul III al unei suprafeţemai mari de 5% din suprafaţa corporală, indiferent de vârsta copilului;
d. arsuri de implică următoarele:
1. semne sau simptome de leziuni de inhalare;
2. detresă respiratorie;
3. faţa;
4. urechile (arsuri de implică grosimea completă a urechii, canalul auditiv sau timpanul);
5. cavitatea bucală şi faringele;
6. arsuri profunde sau excesive ale mâinilor, picioarelor, organelor genitale, articulaţiilor majore sau perineului;
e. leziuni sau arsuri prin curent electric (inclusiv fulgerare);
f. arsuri asociate cu traumarisme sau alte condiţii medicale ce pot complica starea copilului.

Art 76. Unitatea Primire Urgenţe funcţionează în baza Ordinului nr. 1706/2007 care stabileste procedura de documentare a pacientilor, procedura de examinare si investigare a pacientilor, procedura de internare a pacientilor, retinerea sub observatie, transferul sau externarea lor, criteriile de internare a pacientiilor.
U.P.U. funcţionează în baza OMS nr.1706/2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de primiri urgenţe ;
Unitatea de Primire Urgente este organizata astfel incat sa permita primirea , trierea, investigarea, stabilizarea si aplicarea tratamentului de urgenta pacienţilor sositi cu ambulantele sau cu mijloacele proprii de transport.
Procedura de primire, examinare, investigare şi internare a pacienţilor din UPU
- Unitatea de Primire Urgente este deschisa tuturor pacienţilor care solicită acordarea asistenţei medicale de urgenţă în urma apariţiei unor acuze acute noi sau pe fondul unor afecţiuni cronice.
- Este interzis refuzul acordării asistenţei medicale de urgenţă unui pacient care solicită acest lucru fără evaluarea stării acestuia de către un medic din cadrul UPU şi stabilirea lipsei unei afecţiuni care necesită îngrijiri medicale în cadrul UPU şi eventuala internare a pacientului.
- Intrarea pacienţilor sosiţi prin intermediul ambulanţelor nu poate fi separată de cea a pacienţilor sosiţi cu mijloace proprii.
- Pacienţii care reprezintă cazuri sociale, necesitând în acelaşi timp îngrijiri medicale, vor fi trataţi ca fiind cazuri medicale de urgenţă, implicând în acelaşi timp asistentul social din cadrul spitalului.
- Pacienţii trimişi pentru consult interclinic sau cei trimişi de către medicul de familie pentru consult de specialitate vor fi consultaţi în ambulatoriile de specialitate din cadrul spitalului. Aceşti pacienţi vor fi trimişi la UPU numai în cazul în care medicul care îi trimite consideră că aceştia constituie cazuri de urgenţă care necesită investigaţii şi îngrijiri imediate.
- Primirea pacienţilor de urgenţă în spital se face numai în UPU. Medicii în specialitatea ortopedie şi traumatologie au obligaţia să asigure şi consultaţiile în cadrul UPU, la solicitarea medicilor de gardă din cadrul acestor structuri, pacienţilor cu leziuni ortopedice.

Procedura de documentare a pacienţilor
- La sosirea în UPU pacientului i se va întocmi o fişă individuală de urgenţă.
- Întocmirea fişei va începe la punctul de triaj şi va continua concomitent cu investigarea, consultarea şi tratamentul pacientului până la externarea acestuia din UPU în vederea internării în spital, transferului către o altă unitate sanitară sau plecării la domiciliu.
- UPU are obligaţia să utilizeze în acest scop FISA UPU-SPITAL
- Fişa este completată de asistenţi şi medici şi parafată de medicii care participă la acordarea asistenţei medicale pacientului, inclusiv de medicii care acordă consultaţiile de specialitate, şi este contrasemnată şi parafată de medicul responsabil de tură înaintea plecării definitive a pacientului din UPU.
- Consemnarea în timp real a orelor prevăzute în fişă este obligatorie.
- Fişele vor fi păstrate în UPU cel puţin un an, după care vor fi depuse în arhiva spitalului.
- În cazul transferului sau al internării pacientului, acesta va fi însoţit de o copie a fişei medicale din UPU, care va include o copie a tuturor rezultatelor investigaţilor efectuate.
- La fişa de bază se pot adăuga fişe de colectare de date specifice privind cazurile de traumă sau alte categorii de cazuri, cum sunt cazurile de infarct miocardic acut sau de accidente vasculare cerebrale, în vederea creării unor registre ori baze de date judeţene, regionale sau naţionale.
- La sfârşitul fiecărei ture, în urma predării pacienţilor aflaţi în UPU echipei din tura următoare, se va întocmi un raport de tură care se semnează de către medicul şi asistentul responsabili de tură din echipa care pleacă şi de medicul şi asistentul responsabili de tură din tura următoare.
- UPU are obligaţia să utilizeze în acest scop modelul raportului de gardă prevăzut în MODELUL RAPORTULUI DE GARDA.
- Rapoartele de gardă se contrasemnează de medicul-şef şi asistentul-şef ai UPU şi se păstrează în UPU cel puţin un an de la întocmire.
- Problemele deosebite raportate de echipele de gardă vor fi aduse la cunoştinţă conducerii spitalului din care face parte respectiva unitate.
- Medicul responsabil de tură şi asistentul responsabil de tură sunt obligaţi să consemneze în raport toate problemele din timpul gărzii care afectează mersul normal al activităţii, indiferent de natura acestora. Medicul-şef al UPU va fi informat telefonic dacă problemele apărute sunt sau au fost de natură să pună în pericol viaţa unui pacient sau să afecteze grav funcţionalitatea UPU .
- Echipajul de ambulanţă sau echipajul SMURD care aduce pacientul la UPU are obligaţia completării unei fişe de asistenţă de urgenţă prespitalicească, din care un exemplar va fi ataşat fişei individuale de urgenţă din UPU, devenind parte integrantă a acesteia.
- Lunar, în prezenţa medicului-şef al UPU ori a locţiitorului acestuia, se va realiza un raport de morbiditate şi mortalitate în cadrul unităţii în prezenţa medicilor şi a asistenţilor medicali din respectiva unitate. Datele întâlnirii, rezultatele şi măsurile adoptate, dacă este cazul, vor fi documentate şi semnate de medicul-şef sau locţiitorul acestuia. Participarea la asemenea discuţii este obligatorie, iar absenţa nemotivată poate fi sancţionată în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Procedura de examinare şi investigare a pacienţilor
- La sosire, în urma efectuării triajului, pacienţii din UPU sunt examinaţi de medicii de gardă din aceste structuri, care vor decide investigaţiile necesare şi medicii de specialitate care urmează să fie chemaţi în vederea acordării consultului de specialitate, dacă se consideră necesar.
- În zona de triaj pot fi recomandate unele investigaţii pacienţilor aflaţi în aşteptare, astfel încât rezultatele investigaţiilor să fie disponibile la momentul examinării pacientului respectiv în spaţiul de examinare din cadrul UPU.
- Medicii de specialitate în diferite profile din spital sunt chemaţi la consult după ce în cadrul UPU a fost stabilit un diagnostic prezumtiv sau final pe baza examinărilor şi a investigaţiilor efectuate, cu excepţia pacienţilor aflaţi în stare critică, în cazul cărora, după caz, chemarea medicilor specialişti din diferite secţii poate fi necesară încă din primul moment de la sosirea pacientului în UPU .
- Medicii din cadrul UPU au dreptul de a solicita consulturile în orice moment din procesul de investigare şi evaluare a pacientului, în cazul în care consideră acest lucru necesar, în vederea stabilirii unei conduite de investigare sau unui tratament comun cu una sau mai multe specialităţi ori pentru recomandarea internării sau transferului pacientului către o altă unitate sanitară.
- Medicii de gardă din spital sunt obligaţi să răspundă prompt chemării la UPU, indiferent de ora solicitării, ori de câte ori medicul de gardă din UPU consideră acest lucru necesar.
- În cazul pacienţilor aflaţi în stare critică sau a căror stare necesită un consult specific de specialitate imediat, medicii de gardă din spital sunt obligaţi să se prezinte în UPU în cel mult 10 minute de la solicitarea lor. Excepţie fac situaţiile în care medicul chemat este implicat în acordarea asistenţei medicale unui pacient aflat în stare critică în secţie sau în sala de operaţii. În astfel de cazuri medicul solicitat va informa personalul din UPU despre situaţia respectivă şi va primi telefonic date despre cazul aflat în UPU sau , în vederea luării unei decizii, stabilirii urgenţei situaţiei şi modului de acţiune.
- În cazul pacienţilor stabili care se află în UPU, medicii specialişti chemaţi din spital au obligaţia să răspundă chemării în cel mult 60 de minute.

- Personalul de gardă în UPUste obligat să consemneze în fişa individuală a pacientului ora la care a fost chemat un medic din spital şi ora la care s-a prezentat.
- În cazul întârzierilor justificate, motivul întârzierii va fi trecut lângă ora de prezentare.
- În cazul întârzierilor nejustificate sau al întârzierilor repetate din partea unor medici, medicul-şef al UPU va informa conducerea spitalului, care are obligaţia de a investiga şi rezolva problemele respective.
- În vederea acordării unui consult de specialitate unui pacient aflat în stare critică în cadrul UPU , este obligatorie prezenţa personală a medicului responsabil de gardă din secţia de la care se solicită consultul, cu excepţia situaţiei în care acesta se află în sala de operaţii sau în imposibilitate de a efectua consultul, fiind implicat în acordarea asistenţei medicale unui alt pacient aflat în stare critică în spital, situaţie în care consultul poate fi efectuat de un alt medic de gardă de pe secţia respectivă, care va informa medicul responsabil de gardă despre starea pacientului şi deciziile luate. Medicul responsabil de gardă este obligat să consulte pacientul personal în momentul în care se eliberează.
- În vederea acordării unui consult de specialitate unui pacient care nu se află în stare critică, este obligatorie prezenţa unui medic specialist în specialitatea respectivă sau a unui medic rezident din specialitatea respectivă, care se află în a doua jumătate a perioadei de pregătire în rezidenţiat. Medicul de gardă din UPU are dreptul de a solicita prezenţa medicului responsabil de gardă de pe secţia respectivă, dacă consideră acest lucru necesar.
- Investigarea pacienţilor în UPU are ca scop stabilirea unui diagnostic corect şi a unei conduite terapeutice corecte bazate pe rezultatele examenului clinic şi a investigaţiilor paraclinice.
Investigaţiile pot fi efectuate inclusiv în scopul de a infirma un diagnostic prezumtiv în vederea stabilirii unei conduite terapeutice corecte, precum şi în vederea luării unei decizii asupra necesităţii internării unui pacient.
- Cazurile de urgenţă vor fi investigate adecvat înaintea internării lor, în vederea luării unor decizii corecte în privinţa tratamentului de urgenţă şi internării într-o secţie sau unitate sanitară corespunzătoare.
- Medicii din UPU au dreptul de a solicita investigaţiile pe care le consideră necesare pentru pacientul aflat sub responsabilitatea lor, fără avize şi aprobări suplimentare din partea altor medici specialişti sau din partea conducerii unităţii sanitare.
- Investigaţiile şi examinările minime obligatorii la care pacienţii din cadrul UPU au acces sunt prevăzute în CLASIFICAREA, ORGANIZAREA SI DOTAREA UPU. Lista investigaţiilor nu este limitativă, cererea unor investigaţii specifice pentru anumite cazuri fiind posibilă dacă astfel de investigaţii pot afecta decizia terapeutică.
- Laboratoarele spitalului, precum şi serviciile de imagistică au obligaţia de a da prioritate investigaţiilor solicitate din partea UPU .
- Conducerea spitalului va asigura existenţa unui sistem de comunicaţii funcţional care să permită acordarea asistenţei medicale de urgenţă în conformitate cu prevederile prezentului ordin. Structura minimă a sistemului de comunicaţii este prevăzută în CLASIFICAREA, ORGANIZAREA SI DOTAREA UPU .

Criteriile de internare a pacienţilor din UPU sunt următoarele:

1. Pacientul este în stare critică;
2. Există posibilitatea apariţiei unor complicaţii care pot pune în pericol viaţa pacientului;
3. Afecţiunea pacientului necesită monitorizare, investigaţii suplimentare şi tratament de urgenţă la nivel spitalicesc;
4. Pacientul trebuie să fie supus unei intervenţii chirurgicale de urgenţă;
5. Simptomatologia şi starea clinică a pacientului corelată cu alţi factori, cum ar fi vârsta, sexul etc., pot fi cauzate de o afecţiune gravă chiar dacă testele şi investigaţiile paraclinice nu dovedesc acest lucru la momentul efectuării lor;
6. Elucidarea cazului necesită investigaţii suplimentare ce nu pot fi efectuate la momentul respectiv, iar starea pacientului nu permite externarea;
7. Afecţiunea de care suferă pacientul nu permite autosusţinerea, iar pacientul locuieşte singur şi este fără aparţinători;
8. Alte situaţii bine justificate în care medicul din UPU sau medicul de gardă dintr-o secţie consideră necesară internarea pacientului.

Art 77. Laboratorul de analize medicale funcţionează si are următoarele atribuţii:
Sunt furnizoare de servicii medicale de laborator, constând în examinarea produselor provenite din organismul uman, în scopul stabilirii, completării sau confirmării unui diagnostic.
Coordonatorul activităţii de laborator va acţiona permanent pentru organizarea în cele mai bune condiţii a activităţii de programare, de recoltare şi de transport a probelor, de transmitere a rezultatelor, de discutare în comun a cazurilor deosebite, de instruire a personalului din subordine, în scopul cunoaşterii posibilităţilor de expunere şi a condiţiilor tehnice de recoltare şi efectuare a acestora; laboratorul medical colaborează cu secţiile cu paturi.
Laboratoarele funcţionează pe baza unui program de lucru afişat şi adus la cunoştinţă secţiilor cu paturi care cuprinde:
- zilele şi orele de recoltare a probelor pentru bolnavii spitalizaţi;
-zilele şi orele de recoltare sau executare a anumitor analize deosebite;
-orele de eliberare a rezultatelor de la laborator;
Cazurile de urgenţă se exceptează de la programarea acestor activităţi.
Transportul produselor biologice în spital către laborator se asigură în condiţii corespunzătoare, de către cadrele medii şi auxiliare din secţiile cu paturi. Rezultatul examenului se pune la dispoziţia secţiilor cu paturi, în aceeaşi zi sau cât mai curând după efectuarea şi obţinerea rezultatului.
Executarea investigaţilor medicale de laborator se face pe baza recomandării medicului curant, care va completa, parafa şi semna biletul de trimitere, ce va conţine, pe lângă diagnosticul bolii, numele şi Codul Numeric Personal al pacientului.
Redactarea rezultatelor se face de personalul cu pregătire superioară din cadrul laboratorului, care va semna şi parafa rezultatele;

Art 78. Serviciul de anatomie patologică
Serviciul de Anatomie Patologica este organizat conform Legii 104/2003 avand in componenta urmatoarele compartimente:
-compartiment citologie;
-compartiment histopatologie;
-compartiment prosectura;

Art 79. Serviciul de anatomie patologică are următoarele atribuţii:
Atribuţiile Serviciului de Anatomie Patologica sunt cele prevazute in Legea 104/2003, privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului.
Definitorie în stabilirea decesului este încetarea ireversibilă a activităţii cerebrale sau a activităţii cardiace, stabilite prin mijloace medicale.
Manipularea cadavrelor în cadrul spitalului se face după cum urmează:
a. Decesul este constatat de către medicul curant sau medicul de gardă care consemnează ora decesului în foaia de observaţie cu semnatură şi parafă; medicul curant (sau în lipsa acestuia medicul de gardă care a constatat decesul) scrie epicriza de deces menţionând data completării acesteia, semnează şi parafează.
b. După constatarea decesului, cadavrul este păstrat 2 ore în secţia unde a fost internat pacientul, într-o cameră special amenajată.
c. Anunţarea aparţinătorilor despre survenirea decesului se face numai după 2 ore de la constatarea acestuia de către medicul curant sau de către medicul de gardă care a constatat decesul, după un protocol special redactat.
d. După 2 ore de la deces, cadavrul este transferat la morgă de către brancardierul secţiei unde a decedat bolnavul sau de brancardierul de serviciu şi este depus în frigiderul mortuar/camera frigorifică; este obligatorie existenţa în spital cel puţin a unui frigider mortuar/cameră frigorifică .
e. Decedatul este adus dezbrăcat, fără obiecte preţioase (inele, cercei, etc,) învelit într-un cearceaf sau introdus într-un sac de plastic opac de culoare închisă; se va menţiona în scris (pe biletul de însoţire al decedatului) prezenţa de proteze dentare fixe din aur.
f. Decedatul trebuie să poarte (de preferinţă pe antebraţ) o brăţară de identificare cu: numele prenumele, vârsta, secţia unde a fost internat, ora decesului, numărul foii de observaţie.
Decedatul trebuie însoţit către secţia/departamentul de anatomie patologică de următoarele acte:
a. biletul de însoţire al decedatului către secţia/departamentul de anatomie patologică care să includă: numele, vârsta, ultimul domiciliu, data naşterii, CNP, data şi ora decesului, secţia unde a fost internat, numărul foii de observaţie, diagnosticul de deces, semnătura şi parafa medicului curant, toate acestea completate într-un bilet tipizat unic pentru întreaga ţară ;
b. foaia de observaţie cu evoluţia completată la zi, inclusiv constatarea decesului (cu semnătura şi parafa) şi epicriza de deces (cu semnătura, parafa şi data efectuării)
c. buletinul de identitate/cartea de identitate /paşaportul decedatului.
Foaia de observaţie şi actul de identitate al decedatului vor fi aduse secţiei/departamentului de anatomie patologică cel mai târziu până la ora 9 a dimineţii următoare survenirii decesului sau se ridică de către un delegat al Prosecturii de la Biroul de internări sub semnătură la nivelul Staţionarului Central.
Decedatul este trecut în registrul de înregistrare al decedaţilor.
Toate actele/manevrele medicale post mortem se efectuează numai după împlinirea a 24 ore de la deces cuprinzând:
a. certificatul medical constatator de deces
b. necropsia
c. îmbălsămarea
- Efectuarea diagnosticului histopatologic sau citopatologic (în funcţie de situaţie) asupra produselor biologice recoltate fie persoanelor în viaţă, fie cadavrelor la autopsie şi anume: piese operatorii, material bioptic, biopsii de tract digestiv, bronşice, hepatice, pancreatice, puncţii medulare, ganglionare, lichide biologice, material aspirat cu ac fin, frotiuri exfoliative, organe, fragmente tisulare şi altele asemănătoare;
- Efectuarea de necropsii tuturor pacienţilor decedaţi în spital;
- Efectuarea de îmbălsămări, spălarea, îmbrăcarea şi cosmetizarea cadavrelor;
Este obligatorie trimiterea pentru diagnostic histopatologic în secţia de anatomie patologică a tuturor fragmentelor tisulare recoltate de la pacienţi în cursul intervenţiilor chirurgicale şi a materialului bioptic (însoţite de trimiteri conform anexei);
Statutul produselor biologice examinate în laboratorul de anatomie patologică este următorul:
- Fragmentele tisulare incluse în blocuri de parafină, lamelele histopatologice preparate din acestea, precum frotiurile citologice se păstrează în histoteca laboratorului de anatomie patologică cel puţin 10 ani pentru lame şi de cel puţin 30 ani pentru blocurile de parafină.
- Anatomopatologul este obligat ca, la cererea pacientului/aparţinătorilor acestuia, a medicului curant sau a medicului anatomopatolog din alt spital, să elibereze blocurile de parafină şi/sau lamelele histopatologice în vederea unui consult, cu condiţia asumării responsabilităţii returnării lor de către persoana care le ridică (cerere scrisă care să cuprindă datele de identitate ale persoanei care le ridică)
La internare, printr-un formular, pacientul/aparţinătorii acestuia trebuie să fie solicitaţi să-şi dea acordul pentru:
- distrugerea ţesuturilor care ramân după orientarea macroscopică a pieselor chirurgicale biopsiilor sau fragmentelor recoltate la necropsie (dupa 3 luni de la definitivarea diagnosticului histopatologic);
- dacă pacientul/aparţinătorii acestuia nu îşi dau acordul pentru distrugerea ţesuturilor care ramân dupa orientarea macroscopică, pacientul/aparţinătorii acestuia îşi vor lua în scris obligaţia să realizeze distrugerea ţesuturilor prin incinerare sau înhumare, pentru a nu aduce prejudicii sănătăţii publice şi vor aduce dovada efectuării acesteia.
Produsele biologice examinate în compartimentul de histopatologie pot avea următoarea provenienţă:
- piese operatorii;
- material bioptic (biopsii de tract digestiv, bronşice, hepatice, pancreatice, renale, ganglionare, puncţie medulară şi alte asemenea);
- fragmente tisulare recoltate la necropsii;
Modalitatea de aducere a produselor biologice la laboratorul de anatomie patologică este următoarea:
- Produsele biologice vor fi însoţite întotdeauna de un bilet de trimitere care să includă: numele şi prenumele pacientului, sexul, vârsta, CNP, numărul foii de observaţie, date clinice şi de terapie anterioară, datele examenului macroscopic intraoperator al piesei prelevate (în cazul pieselor chirurgicale), rezultate histopatologice sau citologice anterioare, diagnosticul prezumtiv, data operaţiei/efectuării biopsiei, semnătura şi parafa medicului care trimite.
- Produsele biologice vor fi înregistrate în registrul de biopsii, cu următoarele rubrici: număr de ordine, numele şi prenumele pacientului, CNP, sexul, vârsta, piesa trimisă, numărul foii de observaţie, diagnostic clinic, secţia care trimite, numele operatorului, data primirii piesei.
- Piesele operatorii se trimit în totalitate; nu este permisă împărţirea piesei şi trimiterea de ţesut în mai multe servicii de anatomie patologică simultan; piesa se poate trimite proaspătă (nefixată) în maxim două ore de la operaţie sau în formol tamponat 10 % după acest interval, într-un container care trebuie să conţină un volum de formol de 2-10 ori mai mare decât volumul piesei; containerul va fi inscripţionat cu numele şi prenumele pacientului, numele piesei trimise, data operaţiei, numele operatorului; piesa chirurgicală va fi trimisă nesecţionată, deschiderea ei făcându-se de către medicul anatomopatolog; când acesta consideră necesar, poate solicita prezenţa medicului operator la orientarea macroscopică; medicul anatomopatolog consemnează numărul, dimensiunile, aspectul pe suprafaţă, aspectul pe secţiune al pieselor operatorii, date care vor fi incluse în buletinul histopatologic la rubrica examenului macroscopic al piesei; piesele operatorii restante după recoltarea fragmentelor pentru examinarea histopatologică se vor ţine minim 3 luni după elaborarea diagnosticului anatomo-patologic în containere cu formol tamponat 10%, etichetate cu numărul de înregistrare din registrul de biopsii, după care vor fi distruse;
Biopsiile se trimit în formol tamponat 10%; formol diluat 20%
Tipurile de diagnostic histopatologic sunt următoarele:
- diagnostic histopatologic la parafină;
Elaborarea diagnosticului histopatologic se face în maximum 30 zile lucrătoare din momentul primirii pieselor, folosind tehnicile de anatomie patologică de care dispune medicul.
Dacă medicul anatomopatolog consideră că, pentru stabilirea cu precizie a diagnosticului, sunt necesare tehnici speciale de anatomie patologică, va consemna acest lucru în buletinul anatomopatologic.
Examenele extemporanee se efectuează la cererea clinicianului. Când este posibil, este recomandabil ca medicul anatomopatolog să fie anunţat cu 24 ore înainte de intervenţia chirurgicală.
Medicul anatomopatolog poate refuza examenul extemporaneu în oricare din situaţiile următoare:
- ţesutul trimis este impropriu;
- în circumstanţe speciale, care se apreciază de către medicul anatomopatolog;
Rezultatul histopatologic al examenului extemporaneu este comunicat secţiei; acesta poate cuprinde numai afirmarea sau infirmarea malignităţii.
Este obligatorie prelucrarea la parafină a fragmentului tisular examinat extemporaneu.
Buletinul histopatologic va avea obligatoriu următoarele puncte: numărul de ordine din registrul de biopsii/data înregistrării, datele din biletul de trimitere, descrierea macroscopică a piesei, descrierea microscopică a piesei, concluzia diagnostică, semnatura şi parafa medicului anatomopatolog;
Originalul buletinului histopatologic se păstrează în arhiva laboratorului de anatomie patologică.
Copii ale buletinului histopatologic se eliberează în două exemplare; un exemplar este destinat medicului care a solicitat examenul histopatologic, celălalt exemplar va fi înmânat obligatoriu pacientului. Buletinul histopatologic poate fi eliberat unui aparţinător al pacientului pe bază de procură, conform dreptului la confidenţialitatea informaţiilor. Exemplarul medicului care a solicitat examenul histopatologic se ataşează de către acesta, în mod obligatoriu , la foaia de observaţie a pacientului.
Metodologia examinării histopatologice în consult se face cu acordarea unui număr de înregistrare din laboratorul de anatomie patologică.
Necropsia se efectuează de către medicul anatomopatolog după studierea foii de observaţie a decedatului.
La necropsie asistă obligatoriu medicul şef de secţie al secţiei unde a decedat bolnavul, medicul curant sau un alt medic desemnat de medicul şef de secţie; la necropsie pot participa, în funcţie de circumstanţe, alţi medici, studenţi la medicină, elevi la şcoli sanitare, dar numai cu acordul medicului şef al laboratorului de anatomie patologică .
Tehnica de necropsie anatomopatologică poate cuprinde necropsii generale sau parţiale.
Necropsia se efectuează obligatoriu cu instrumentarul special din trusa de necropsii; personalul care efectuează necropsii va purta obligatoriu echipament de protecţie: halat, şorţ de cauciuc, mască, ochelari, mănuşi lungi; se vor recolta fragmente din toate organele examinate pentru diagnosticul histopatologic, care este obligatoriu.
Rezultatul necropsiei anatomopatologice cuprinde stabilirea tanatogenezei.
Certificatul medical constatator al decesului se completează de către medicul anatomo- patolog în cazul efectuării necropsiei, sau de către medicul curant care a îngrijit pacientul în cazul în care nu se efectuează necropsia şi decedatul nu este caz medico-legal.
Diagnosticul din certificatul medical constatator de deces se trece în foaia de observaţie, pe biletul de însoţire al decedatului şi în registrul de înregistrare al decedaţilor.
Diagnosticul anatomopatologic macroscopic postnecroptic se completează în foaia de observaţie şi registrul de protocoale de necropsie al laboratorului de anatomie patologică.
Anatomopatologul le explică aparţinătorilor leziunile găsite, mecanismul morţii, precizând că rezultatul definitiv va putea fi stabilit numai după examenul microscopic.
Anatomopatologul redactează protocolul de necropsie în maxim 48 ore de la efectuarea necropsiei şi îl trece în registrul de protocoale de necropsie.
Anatomopatologul efectuează examenul histopatologic al fragmentelor recoltate în maxim două luni de la efectuarea acesteia şi stabileşte diagnosticul final postnecroptic care:
- se anexează protocolului de necropsie în registrul de protocoale de necropsie;
- se comunică în scris medicului curant al decedatului, care are obligaţia de a-l anexa la foaia de observaţie a pacientului;
- se comunică în scris aparţinătorilor decedatului, dacă aparţinătorii solicită în scris direcţiei spitalului eliberarea acestuia;
Gradul concordanţei anatomoclinice se stabileşte după cum urmează:
- neconcordanţa anatomoclinică se comunică medicului curant şi medicului şef de secţie unde a decedat bolnavul;
- trimestrial serviciul de anatomie patologică are obligaţia de a comunica în scris C.J.A.S. situaţia cazurilor finalizate din spital.
Actele compartimentelor de prosectură se păstrează după cum urmează:
- registrul de înregistrare al decedaţilor – permanent
- biletul de însoţire al cadavrului la care se ataşează cererea de scutire de necropsie şi copia dupa actul de identitate al solicitatorului (dacă este cazul) – minim 30 ani
- protocolul de necropsie (macroscopic + microscopic ) - minim 30 ani
Serviciul de anatomie patologică este încadrat cu personal medical conform normativelor de personal din unităţile sanitare, cu pregătire corespunzătoare .
Efectuarea necropsiei anatomopatologice se va face cu respectarea urmatoarelor condiţii :
- necropsia este obligatorie pentru toate situaţiile stabilite prin norme.
Dacă în cursul necropsiei anatomopatologul constată leziuni cu implicaţii medico-legale, opreşte necropsia şi anunţă organul judiciar competent, potrivit legii.
Decizia necropsiei anatomopatologice (versus cea medico-legală) o ia medicul şef de serviciu de anatomie patologică, care răspunde pentru această decizie; cazurile ce necesită o necropsie medico-legală se precizează prin lege .
- dacă decesul nu corespunde criteriilor de încadrare drept caz medico-legal, echipa serviciului evenimente va consemna în scris acest lucru pe foaia de examinare, decedatul urmând a fi obligatoriu autopsiat anatomopatologic.
În cazul când aparţinătorii solicită scutirea de necropsie şi există premizele legale ale acordării acesteia, se va proceda după cum urmează :
- aparţinătorii vor cere în scris scutirea de necropsie, menţionând faptul că nu au nici o rezervă asupra diagnosticului stabilit şi a tratamentului aplicat şi asumându-şi toată responsabilitatea pentru aceasta în faţa restului familiei decedatului – formulare tipizate pentru întreaga ţară.
- scutirea de necropsie (la care se ataşează o copie după actul de identitate al solicitantului) va fi aprobată de medicul curant, şeful secţiei unde a decedat bolnavul, şeful laboratorului de anatomie patologică şi directorul spitalului şi va fi păstrată împreună cu biletul de însoţire a decedatului.
- nu se acordă scutire de la necropsie pentru decesele survenite la mai puţin de 24 ore de la internare.
- excepţie de la necropsie face decesul survenit în cazul transferului între secţii sau spitale, dacă nu există dubii asupra tratamentului aplicat sau a diagnosticului de deces, precum şi decesul survenit în cursul internării pentru o cură periodică a unei afecţiuni cronice terminale, dacă nu există dubii asupra tratamentului aplicat sau a diagnosticului de deces.
În situaţia în care nu este posibilă contactarea aparţinătorilor decedatului (şi care întrunesc condiţiile pentru prelevarea de organe şi ţesuturi) se va proceda dupa cum urmează:
- după 3 zile de la deces va fi anunţată în scris Poliţia de către secţia spitalului unde a decedat bolnavul;
- dacă, într-un interval de 10 zile de la survenirea decesului nu se prezintă aparţinători, decedatul va fi considerat caz social;
- pentru cadavrele nerevendicate şi nepreluate de serviciile pentru exploatarea cadavrelor ale catedrelor de anatomie din învăţământul medical superior, se va efectua necropsia şi va fi anunţată în scris Primaria de care aparţine spitalul, aceasta urmând să înhumeze cadavrul în maximum 3 zile de la notificare;
Cheltuielile aferente serviciilor medicale efectuate de serviciul de anatomie patologică sunt suportate prin contractul încheiat de spital cu Casa de Asigurări de Sănătate, din bugetul altor spitale care solicită examene histopatologice sau direct de la pacient în condiţiile în care :
- recoltarea produselor biologice de examinat se face într-un cabinet /spital privat;
- pacientul doreşte să se facă examinarea în alt serviciu decât cel care deserveşte spitalul în care s-a efectuat recoltarea; pentru aceasta, pacientul trebuie să solicite în scris efectuarea examenului histopatologic în altă unitate, precizând care este această unitate şi asumându-şi responsabilitatea pentru buletinul histopatologic. Medicul operator/recoltator va asigura introducerea piesei într-un container etanş care să îndeplinească toate cerinţele trimiterii unei piese operatorii la mai mult de două ore de la recoltare (într-un volum de formol tamponat 10% de 2-10 ori mai mare decât volumul piesei; containerul va fi inscripţionat cu numele şi prenumele pacientului, numele piesei, data operaţiei, numele operatorului;
- pacientul solicită un consult histopatologic;
Prin “cadavre nerevendicate “se înţeleg acei pacienţi decedaţi nerevendicaţi legal de nici un aparţinător de gradul I sau de soţ /soţie pe toată durata spitalizării până la declararea legală a decesului şi ale căror servicii funerare intră în grija statului. De asemenea, în aceasta categorie intră şi persoanele fără aparţinători aflate în unităţile de îngrijire socială (cămine de bătrâni, cămine spital, etc).
Şeful serviciului stabileşte necesarul de produse necesare unei funcţionări normale a laboratorului, asigurând realizarea părţii corespunzătoare a Planului anual de achiziţii al spitalului.

Art 80. Laboratorul de radiologie şi computer tomograf are următoarele atribuţii:
Are următoarele atribuţii generale şi specifice:
- Efectuează examene radiologice in laborator şi la patul bolnavului, in prezenţa medicului curant.
- Efectuează tratamentul cu radiaţii bolnavilor internaţi şi ambulatoriu
- Supraveghează ca developarea filmelor radiografice să se execute corect şi in aceeaşi zi; răspunde buna conservare şi depozitare s filmelor radiografice;
- Urmăreşte aplicarea măsurilor de protecţie contra iradierii, atât pentru personalul din subordine cât şi pentru bolnavii care se prezintă pentru examene radiologice şi tratement;
- Stabileşte precis dozajul, filtrul, kilovoltajul, timpul de iradiere, numărul şedinţelor şi data aplicării lor, etc. şi tratamentul ;
- Urmăreşte evoluţia afecţiunii la bolnavul iradiat, precum şi a zonei tegumentare iradiate şi consemnează in fişa de tratament a bolnavului cele consemnate.
- Colaborează cu medicii clinicieni în scopul precizării diagnosticului ori de câte ori este nevoie;
- Organizează şi utilizează corespunzător filmoteca clasică şi electronică;
- Se preocupă de aplicarea măsurilor de prevenire a iradierii patologice sau inutile a bolnavilor şi a persoanelor din laborator;
- Organizează programarea şi efectuarea examenelor radiologice şi de imagistică în timp util;
- Organizează redactarea corectă şi distribuirea la timp a rezultatelor;
- Organizează şi controlează raportarea către serviciul tehnic în cel mai scurt timp a oricărei defecţiuni apărute la aparatura de specialitate;
- Şeful laboratorului stabileşte necesarul de produse în vederea unei funcţionări normale a laboratorului, asigurând realizarea părţii corespunzatoare a Planului anual de achiziţii al spitalului;
Personalul care lucreaza in Laboratorul de radiologie mai are urmatoarele atributii cf. Legii nr.111 din 10 octombrie 1996, privind desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare :
a) asigurarea si mentinerea securitatii nucleare, protectiei impotriva radiatiilor ionizante, protectiei fizice, planurilor proprii de interventie in caz de accident nuclear si asigurarii calitatii pentru activitatile desfasurate sau a surselor asociate acestora;
- evidentei stricte a materialelor nucleare si radioctive, precum si a tuturor surseloutilizate sau produse in activitatea propie;
b) respectarea limitelor si conditiilor tehnice prevazute in autorizatie si raportarea oricaror depistari, conform reglementarilor specifice;
c) limitarea numai la activitatile pentru care a fost autorizat ;
dezvoltarea propiului sistem de cerinte, regulamente si instructiuni care asigura desfasurarea activitatilor autorizate fara risc inacceptabile de orice natura ;
e) sa raspunda pentru gospodarirea deseurilor radioactive generate de activitatea propie ;
f) sa suporte cheltuielile aferente colectarii, manipularii, transportului, tratarii, conditionarii si depozitarii temporare sau definitive a acestor deseuri ;

Art 81. Personalul care lucreaza in Laboratorul de radiologie mai are urmatoarele atributii conform legislatiei in vigoare privind desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare :
1. asigurarea si mentinerea:
- securitatii nucleare, protectiei impotriva radiatiilor ionizante, protectiei fizice, planurilor proprii de interventie in caz de accident nuclear si asigurarii calitatii pentru activitatile desfasurate sau a surselor asociate acestora;
- evidentei stricte a materialelor nucleare si radioctive, precum si a tuturor surseloutilizate sau produse in activitatea propie;
2. respectarea limitelor si conditiilor tehnice prevazute in autorizatie si raportarea oricaror depistari, conform reglementarilor specifice;
3. limitarea numai la activitatile pentru care a fost autorizat ;
4. dezvoltarea propiului sistem de cerinte, regulamente si instructiuni care asigura desfasurarea activitatilor autorizate fara risc inacceptabile de orice natura ;
5. sa raspunda pentru gospodarirea deseurilor radioactive generate de activitatea propie ;
6. sa suporte cheltuielile aferente colectarii, manipularii, transportului, tratarii, conditionarii si depozitarii temporare sau definitive a acestor deseuri;

Art. 82. Compartimentul de Prevenire şi Control al Infecţiilor Nozocomiale
a. Personalul C.P.C.I.N. are următoarele atribuţii:
b. Asigură supravegherea epidemiologică a infecţiilor nozocomiale prin colectarea, înregistrarea, analiza, interpretarea şi diseminarea datelor;
c. Elaborează buletinul informativ lunar privind morbiditatea, severitatea şi eficienţa aplicării măsurilor de prevenire a infecţiilor nozocomiale;
d. Colaborează cu conducerile secţiilor/compartimentelor pentru elaborarea metodologiei specifice de prevenire şi ţinere sub control a infecţiilor nozocomiale, pe care o supune aprobării Comitetul Director pentru punere în aplicare şi respectare;
e. Efectuează ancheta epidemiologică în izbucniri epidemice de infecţii nozocomiale, stabilind factorii cauzali şi programele specifice de măsuri de control, urmărind respectarea acestora;
f. Verifică respectarea normelor de igienă spitalicească, de igienă a produselor alimentare, în special a celor dietetice, a normelor de sterilizare şi menţinerea materialelor sanitare şi a soluţiilor injectabile, precum şi respectarea precauţiunilor universale. Organizează măsurile de remediere a deficienţelor constatate;
g. Este responsabil pentru organizarea şi realizarea programelor instructiveducative privind prevenirea infecţiilor nozocomiale, colaborând cu personalul calificat din secţii/compartimente;
h. Coordonează elaborarea şi actualizarea anuală, împreună cu membrii Comitetului de prevenire si control al infectiilor nosocomiale/Consiliului Medical a Ghidului de prevenire a infecţiilor nozocomiale, care va cuprinde :
i. legislaţia în vigoare ;
j. definiţii;
k. proceduri, precauţii de izolare;
l. tehnici aseptice ;
m. metode specifice pentru fiecare compartiment ;
n. protocoale profesionale ale fiecărei specialităţi;
o. norme de igienă spitalicească;
p. norme de sterilizare;
q. Evaluează activitatea de prevenire şi control a infecţiilor nozocomiale;
r. Organizează depistarea, raportarea, evidenţa, izolarea, tratarea şi aplicarea măsurilor de control în caz de boală transmisibilă internată sau apărută în spital;
s. Efectuează studii epidemiologice privind morbiditatea, severitatea şi costul infecţiilor nozocomiale.
t. Stabileşte un ritm de control pentru depistarea cazurilor nediagnosticate, neînregistrate şi neanunţate (ritm recomandat: minim la 2 zile, maxim la 7 zile);
u. C.P.C.I.N. înregistrează şi declară cazurile de infecţie nozocomială descoperite la verificările pe care le face la nivelul secţiilor, după consult cu medicul curant al pacientului;
v. C.P.C.I.N. are obligaţia întocmirii Dării de seamă statistice trimestriale şi transmiterea ei către D.S.P.

Art 83. Medicul şef al C.P.C.I.N. are responsabilităţi în prevenirea şi combaterea infecţiilor nozocomiale are următoarele responsabilităţi :
1. Supraveghează prin sondaj modul de aplicare a planului de activitate şi a codului de procedură;
2. Elaborează planul de activitate şi codul de procedură pentru manipularea lenjeriei şi pentru spălătoria din spital;
3. Stabileşte circuitul lenjeriei în unitatea medicală şi circuitele funcţionale în spălătoria propriei unităţi;
4. Verifică modul în care şeful spălatoriei organizează cursurile de formare profesională continuă a personalului şi colaborează cu acesta la subiectele privind prevenirea şi controlul infecţiilor nozocomiale;
5.Elaborează şi urmăreşte aplicarea planului de educare şi formare continuă;
6.Hotărăşte efectuarea testării microbiologice a lenjeriei ca produs finit (spălate şi călcate);
7. Raportează periodic Managerului unităţii situaţia accidentelor şi incidentelor apărute;
8.în domeniul gestionării deşeurilor rezultate din activităţile medicale:
9.Participă la stabilirea codului de procedură a sistemului de gestiune a deşeurilor periculoase;
10.Organizează şi verifică buna funcţionare a sistemului de gestionare a deşeurilor periculoase;
11.Supraveghează activitatea personalului implicat în gestionarea deşeurilor periculoase;
12. Răspunde de educarea şi formarea continuă a personalului în problema gestionării deşeurilor;
13. Elaborează şi aplică planul de educare şi formare continuă în problema gestionării deşeurilor;
14. Participă la coordonarea investigaţiei sondaj pentru determinarea cantităţilor produse pe tipuri de deşeuri, în vederea completării bazei de date naţionale şi a evidenţei gestiunii deşeurilor;
15. Are obligaţia de a stabili necesarul de produse în vederea realizării părţii corespunzătoare a Planului anual de achiziţii al spitalului;
16. elaborează şi supune spre aprobare planul anual de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale din unitatea sanitară;
17. solicită includerea obiectivelor planului de activitate aprobat pentru supravegherea şi controlul infecţiilor nosocomiale, condiţie a autorizării sanitare de funcţionare, respectiv componentă a criteriilor de acreditare;
18. organizează activitatea serviciului de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale pentru implementarea şi derularea activităţilor cuprinse în planul anual de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale al unităţii;
19. propune şi iniţiază activităţi complementare de prevenţie sau de control cu caracter de urgenţă, în cazul unor situaţii de risc sau focar de infecţie nosocomială;
20. răspunde pentru planificarea şi solicitarea aprovizionării tehnico-materiale necesare activităţilor planificate, respectiv pentru situaţii de urgenţă;
21. răspunde pentru activitatea personalului subordonat direct din cadrul structurii;
22. asigură accesibilitatea la perfecţionarea/pregătirea profesională, răspunde pentru instruirea specifică a subordonaţilor direcţi şi efectuează evaluarea performanţei activităţii profesionale a subordonaţilor;
23. elaborează cartea de vizită a unităţii care cuprinde: caracterizarea succintă a activităţilor acreditate; organizarea serviciilor; dotarea edilitară şi tehnică a unităţii în ansamblu şi a subunităţilor din structură; facilităţile prin dotări edilitar-comunitare de aprovizionare cu apă, încălzire, curent electric; prepararea şi distribuirea alimentelor; starea şi dotarea spălătoriei; depozitarea, evacuarea şi neutralizarea, după caz, a reziduurilor menajere, precum şi a celor rezultate din activităţile de asistenţă medicală; circuitele organice şi funcţionale din unitate etc., în vederea caracterizării calitative şi cantitative a riscurilor pentru infecţie nosocomială;
24. întocmeşte harta punctelor şi segmentelor de risc pentru infecţie nosocomială privind modul de sterilizare şi menţinerea sterilităţii în unitate, decontaminarea mediului fizic şi curăţenia din unitate, zonele "fierbinţi" cu activitate de risc sau cu dotare tehnică şi edilitară favorizantă pentru infecţii nosocomiale;
25. elaborează "istoria" infecţiilor nosocomiale din unitate, cu concluzii privind cauzele facilitatoare ale apariţiei focarelor;
26. coordonează elaborarea şi actualizarea anuală, împreună cu consiliul de conducere şi cu şefii secţiilor de specialitate, a ghidului de prevenire a infecţiilor nosocomiale, care va cuprinde: legislaţia în vigoare, definiţiile de caz pentru infecţiile nosocomiale, protocoalele de proceduri, manopere şi tehnici de îngrijire, precauţii de izolare, standarde aseptice şi antiseptice, norme de sterilizare şi menţinere a sterilităţii, norme de dezinfecţie şi curăţenie, metode şi manopere specifice secţiilor şi specialităţilor aflate în structura unităţii, norme de igienă spitalicească, de cazare şi alimentaţie etc. Ghidul este propriu fiecărei unităţi, dar utilizează definiţiile de caz care sunt prevăzute în anexele la ordin;
27. colaborează cu şefii de secţie pentru implementarea măsurilor de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale în conformitate cu planul de acţiune şi ghidul propriu al unităţii;
28. verifică respectarea normativelor şi măsurilor de prevenire;
29. organizează şi participă la sistemul de autocontrol privind evaluarea eficienţei activităţilor derulate;
30. participă şi supraveghează - în calitate de consultant - politica de antibioticoterapie a unităţii şi secţiilor;
31. supraveghează, din punct de vedere epidemiologic, activitatea laboratorului de diagnostic etiologic pentru infecţiile suspecte sau clinic evidente;
32. colaborează cu medicul laboratorului de microbiologie pentru cunoaşterea circulaţiei microorganismelor patogene de la nivelul secţiilor şi compartimentelor de activitate şi a caracteristicilor izolatelor sub aspectul antibiocinotipiilor;
33. solicită şi trimite tulpini de microorganisme izolate la laboratoarele de referinţă, atât în scopul obţinerii unor caracteristici suplimentare, cât şi în cadrul auditului extern de calitate;
34. supraveghează şi controlează buna funcţionare a procedurilor de sterilizare şi menţinere a sterilităţii pentru instrumentarul şi materialele sanitare care sunt supuse sterilizării;
35. supraveghează şi controlează efectuarea decontaminării mediului de spital prin curăţare chimică şi dezinfecţie;
36. supraveghează şi controlează activitatea blocului alimentar în aprovizionarea, depozitarea, prepararea şi distribuirea alimentelor, cu accent pe aspectele activităţii la bucătăria dietetică, lactariu, biberonerie etc.;
37. supraveghează şi controlează calitatea prestaţiilor efectuate la spălătorie;
38. supraveghează şi controlează activitatea de îndepărtare şi neutralizare a reziduurilor, cu accent faţă de reziduurile periculoase rezultate din activitatea medicală;
39. supraveghează şi controlează respectarea circuitelor funcţionale ale unităţii, circulaţia asistaţilor şi vizitatorilor, a personalului şi, după caz, a studenţilor şi elevilor din învăţământul universitar, postuniversitar sau postliceal dupa caz;
40. supraveghează şi controlează respectarea în secţiile medicale şi paraclinice a procedurilor profesionale de supraveghere, triaj, depistare, izolare, diagnostic şi tratament pentru infecţiile nosocomiale;
41. supraveghează şi controlează corectitudinea înregistrării suspiciunilor de infecţie la asistaţi, derularea investigării etiologice a sindroamelor infecţioase, operativitatea transmiterii informaţiilor aferente la structura de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale;
42. răspunde prompt la informaţia primită din secţii şi demarează ancheta epidemiologică pentru toate cazurile suspecte de infecţie nosocomială;
43. dispune, după anunţarea prealabilă a directorului medical al unităţii, măsurile necesare pentru limitarea difuziunii infecţiei, respectiv organizează, după caz, triaje epidemiologice şi investigaţii paraclinice necesare;
44. întocmeşte şi definitivează ancheta epidemiologică a focarului, difuzează informaţiile necesare privind focarul, în conformitate cu legislaţia, întreprinde măsuri şi activităţi pentru evitarea riscurilor identificate în focar;
45. solicită colaborările interdisciplinare sau propune solicitarea sprijinului extern conform reglementărilor în vigoare;
46. coordonează activitatea colectivului din subordine în toate activităţile asumate de compartimentul/serviciul sau colectivul de supraveghere şi control al infecţiilor nosocomiale.
47. întocmeşte, pentru subordonaţi, fişa postului şi programul de activitate;
48. raportează şefilor ierarhici problemele depistate sau constatate în prevenirea şi controlul infecţiilor nosocomiale, prelucrează şi difuzează informaţiile legate de focarele de infecţii interioare investigate, prezintă activitatea profesională specifică în faţa consiliului de conducere, a direcţiunii şi a consiliului de administraţie;
49. întocmeşte rapoarte cu dovezi la dispoziţia managerului spitalului, în cazurile de investigare a responsabilităţilor pentru infecţie nosocomială.

Art 84.Ambulatoriul integrat al spitalului
a. Ambulatoriul de specialitate al spitalului s-a reorganizat conform Ordinului nr. 39/2008 in Ambulatoriu integrat organizat în cadrul unităţilor sanitare cu paturi, asigură asistenţă medicală ambulatorie şi are în structura obligatoriu Cabinete medicale de specialitate care au corespondent în specialităţile secţiilor şi compartimentelor cu paturi precum şi cabinete medicale în alte specialităţi, după caz, pentru a asigura o asistenţă medicală complexă.
b. Ambulatoriul integrat al spitalului face parte din structura spitalului, activitatea medicilor se desfăşoară în sistem integrat şi utilizează în comun platoul tehnic cu respectarea legislaţiei în vigoare de prevenire a infecţiilor nosocomiale, în vederea creşterii accesibilităţii pacienţilor la servicii medicale diverse şi complete. Serviciile medicale ambulatorii vor fi înregistrate şi raportate distinct.
c. Medicii de specialitate încadraţi în spital vor desfăşura activitate în sistem integrat, spital – ambulatoriu integrat în cadrul programului normal de lucru asigurând asistenţă medicală spitalicească continuă după un program stabilit de comun acord cu şefii de secţii, avizat de directorul medical şi aprobat de managerul unităţii, program comunicat Casei de Asigurări de Sănatate cu care spitalul are contract.
d. In vederea creşterii accesibilităţii populaţiei la serviciile medicale ambulatorii de specialitate activitatea ambulatoriului integrat al spitalului se va desfăşura de regulă de către toti medicii prin rotaţie.
e. Ambulatoriul integrat al spitalului este coordonat de către Directorul Medical care răspunde pentru activitatea medicală desfăşurată în cadrul acestuia.
f. Asistenţa medicală ambulatorie se asigură de către medicii de specialitate acreditaţi, împreună cu toţi cei care fac parte din categoria altui personal sanitar acreditat.

Art 85. Circuitele spitalului
1) Activitatea de prevenire si combatere a infectiilor nozocomiale se desfasoara intr-un cadru organizat, ca obligatie permanenta a fiecarui cadru medico- sanitar
2) Activitatea de supraveghere si prevenire a infectiilor nozocomiale face parte din obligatiile profesionale ale personalului si este inscrisa in fisa postului fiecarui salariat.
3) Circuitele functionale trebuie sa faciliteze o activitate corespunzatoare si sa impiedice contaminarea mediului extern reducand la minimum posibilitatea de producere a infectiilor.
4) Principalele circuite functionale din spital sunt urmatoarele:
a) circuitul bolnavului;
b) circuitul personalului medico- sanitar, studentilor si elevilor practicanti;
c) circuitul si regimul vizitatorilor si insotitorilor;
d) circuitul instrumentarului si a diferitelor materiale utilizate in practica medicala aseptica;
e) circuitul blocurilor operatorii;
f) circuitul alimentelor;
g) circuitul lenjeriei;
h) circuitul rezidurilor;

Art 86. CIRCUITUL BOLNAVULUI
a) Circuitul bolnavului include spatiile destinate serviciului de internare, de spitalizare si externare.
b) Serviciul de internare cuprinde camerele de garda si spatiul necesar prelucrarii sanitare.In camera de garda obstetrica- ginecologie sunt doua cabinete de consultatii,unul pentru cazurile aseptice, celalalt pentru cazurile septice.
c) Camerele de garda se gasesc la parterul spitalului.
d) Pacientul, in functie de gravitatea si complexitatea starii sale de sanatate este directionat de catre serviciul triaj catre compartimentul UPU sau camerele de garda de specialitate. Indiferent de locatia la caree ste indrumat pacientul trebuie luat in evindeta pe baza documentelor necesare.
e) Serviciul de prelucrare sanitara cuprinde:spatiul de dezechipare, baie, garderoba pentru depozitarea echipamentului bolnavului.Echipamentul bolnavului se introduce in huse de protectie.Serviciul de prelucrare sanitara este dotat cu materiale dezinfectante , dupa fiecare bolnav se face obligatoriu dezinfectia cabinelor de baie.
f) Spatiul de spitalizare propriu-zis cuprinde saloanele cu paturi,accesul bolnavului de la serviciul de internarii, facandu-se cu evitarea incrucisarii cu alte circuite contaminate( rezidurii,lenjerie murdara)pentru care exista program si lift separate.
g) (7) In sectiile de nou- nascuti sunt asigurate urmatoarele separarii:
- prematuri
- prematuri cu potential septic
- nou-nascuti prin cezariana
- nou- nascuti ce necesita A.T.I
- nou-nascuti normoponderali
h) (8) In sectiile de obstetrica sunt saloane separate pentru:
i) lauzia fiziologica
j) cezariene
k) mame prematuri
l) lauze cu potential septic
m) (9) Organizarea saloanelor respecta normele sanitare ( spatiu/ pat, luminozitate, instalatii sanitare).Sunt asigurate spatii pentru activitatiile aferente ingrijirii bolnavului- sala de tratamente si pansamente, oficiu alimentar, depozite de lenjerie curata,depozite pentru materialele de intretinere, substante dezinfectante, materiale sanitare. Pe fiecare sectie se afla un singur depozit de materiale sanitare,dezinfectante, lenjerie curata.
n) (10) Curatenia si dezinfectia spatiilor din unitatea noastra se realizeaza de mai multe ori pe zi.
o) (11) Dezinfectia aeromicroflorei se realizeaza:
p) zilnic in blocurile operatorii si ori de cate ori este nevoie.
q) -o data pe saptamana in U.P.U, serviciul de anatomie- patologica,salile de tratament si pansament si ori de cate ori este nevoie.
r) -in saloane de cate ori este posibil, dar nu mai tarziu de o saptamana in sectia nou-nascuti, doua saptamani in sectiile chirurgicale, o luna in sectile medicale.

Art 87. CIRCUITUL PERSONALULUI
(1) Circuitul personalului este important in prevenirea infectiilor nozocomiale, motiv pentru care este necesara asigurarea de personal sanitar (mediu, auxiliar,de ingrijire), pe compartimente septice si aseptice.
(2) In sectia de nou-nascuti exista asistente medicale care isi desfasoara activitatea numai in ATI, restul sectiei fiind asigurata de alt personal medical mediu.
(3) Este interzis accesul in salile de operatii si salile de nastere, a personalului care nu face parte din echipa de interventie.In mod similar este interzis accesul altui personal in blocul alimentar, biberonerie,statia de sterilizare.
(4) Circuitul personalului implica si elementele fundamentale de igiena individuala si colectiva care constau in:
- starea de sanatate
- portul corect al echipamentului de protectie
- igiena personala( in principal igiena corecta a mainilor)
(5) Supravegherea starii de sanatate a personalului este obligatorie si permanenta constand in:
- efectuarea examenelor medicale la angajare si periodice
- obligativitatea declararii imediat medicului sef de sectie a oricarei boli infectioase pe care o are personalul
- triajul epidemiologic zilnic, la intrarea in serviciu
- izolarea in spitalul de boli infectioase sau la domiciliu(dupa caz) a oricarui suspect sau bolnav de boala transmisibila .
(6) Portul echipamentului de protectie pe tot timpul prezentei in unitate a personalului este obligatorie.De asemanea personalul sanitar trebuie sa aiba unghiile taiate scurt si sa nu poarte inele sau verighete in timpul elui.
(7) Spalarea mainilor cu apa si sapun este obligatorie in urmatoarele situatii:
- la intrarea in serviciu si la parasirea locului de munca
- la intrarea si iesirea din salon
- dupa folosirea toaletei
- dupa folosirea batistei
- dupa scoaterea mastilor folosite in saloane
- inainte de prepararea alimentelor
- inainte de administrarea alimentelor si medicamentelor fiecarui bolnav
- dupa colectarea lenjeriei murdare
- inainte de examinarea nou- nascutului, sugarului si altor bolnavi
(8) Spalarea si dezinfectia mainilor este obligatorie:
- inainte si dupa recoltarea de produse biologice
- dupa manipularea bolnavilor septici
- inainte si dupa efectuarea oricarui tratament parentelar sau punctie, schimbarea de pansamente, clisme, etc.
- dupa contactul cu diverse produse biologice ale bolnavului
- inainte si dupa diverse tratamente.
(9) Pe langa spalarea si dezinfectia mainilor este obligatorie purtarea manusilor sterile pentru fiecare bolnav la tuseul vaginal, rectal, aplicarea de catetere vezicale, tubaj gastric, alimentare prin gavaj, intubatie. Pentru interventiile chirurgicale este obligatorie spalarea mainilor cu apa sterila, dezinfectia mainilor si portul manusilor sterile pentru fiecare bolnav in parte. La fel se procedeaza si la aplicarea de catetere venoase si arteriale, asistenta la nastere.

Art 88. CIRCUITUL VIZITATORILOR SI INSOTITORILOR
(1) Circuitul vizitatorilor si insotitorilor este foarte important deoarece acestia reprezinta intr-un spital un potential epidemiologic crescut prin frecventa purtatorilor de germeni necunoscuti si prin echipamentul lor care este contaminat.
(2) Vizitarea bolnavilor se va face numai in orele stabilite de conducerea spitalului
(3) In situatii epidemiologice deosebite, interdictia este generala pentru perioade bine determinate, la recomandarea Directiei de Sanatate Publica a Judetuli Călăraşi.
(4) In timpul vizitei, vizitatorii vor purta un halat de protectie, primit de la garderoba amenajata in acest scop.
(5) Sunt interzise vizitele in sectiile de nou-nascuti, terapie intensiva, obstetrica.
(6) Este bine sa se realizeze controlul alimentelor aduse bolnavilor si returnarea celor contraindicate.
(7) Circuitul insotitorilor este asemanator cu cel al bolnavilor.Circulatia insotitorilor in spital trebuie limitata numai la necesitate.

Art 89. CIRCUITUL INSTRUMENTARULUI
(1)Circuitul instrumentarului si a diferitelor materiale utilizate, trebuie sa realizeze o separare intre materialele sterile si cele utilizate.
(2)Pentru buna functionare, in statia centrala de sterilizare exista:
-spatiu de primire materiale
-sala aparatelor
-spatiu de depozitare sterile
- spatiu de predare
(3) Pregatirea materialelor pentru sterilizare se face la nivelul sectiilor, de catre asistenta medicala.
(4) Dispozitivele medicale care nu suporta sterilizare la temperatura (endoscoape etc.)se sterilizeaza chimic cu produse autorizate.Orice utilizator este obligat sa tina evidenta tuturor procedurilor de sterilizare chimica in Registrul de sterilizare chimica.
Se completeaza obligatoriu:
- produsul utilizat si concentratia de lucru
- data si ora prepararii solutiei de lucru
- ora inceperii fiecarei proceduri de sterilizare
- lista dispozitivelor medicale sterilizate la fiecare procedura
- ora terminarii fiecarei proceduri de sterilizare
- numele si semnatura persoanei care a efectuat procedura
(5) Produsul utilizat pentru sterilizarea chimica are un protocol care trebuie cunoscut de tot personalul medical ce lucreaza cu aceste substante.
(6) In Registrul de evidenta a sterilizarii se noteaza
- data
- continutul pachetelor din sarja si numarul lor
- temperature si presiunea la care s-a efectuat sterilizarea
- ora de incepere si de incheiere a ciclului
- rezultatele indicatorilor fizico- chimici
- semnatura persoanei responsabile
- se ataseaza diagrama ciclului de sterilizare
- rezultatele testelor biologice –se gasesc in caietul de autocontrol de la CPCIN
(7) Pentru evaluarea eficacitatii sterilizarii se face:
- zilnic, verificarea calitatii penetrarii aburului, inainte de efectuarea primei sterilizarii, cu ajutorul testului Bowie& Dick
- lunar indicatorii biologici cu Bacillus stearothermophyllus( avand in vedere ca autoclavul din statia centrala este echipat cu dispozitiv automat de inregistrare( diagrama).
- indicatorii fizico- chimici se folosesc pentru fiecare casoleteta, cutii sau pachetele ambalate in hartie speciala.

Art 90. CIRCUITUL BLOCULUI OPERATOR
(1) Circuitul blocului operator constituie o unitate complet separata de restul spatiului de spitalizare, pentru a se evita contaminarea in interior.
(2) In blocul operator exista spatiu destinat pentru operatiile aseptice si spatiu pentru cele septice.Salile de operatii sunt dotate cu sala de spalare chirurgicala si de imbracare a chipamentului steril,un spatiu de colectare si spalare a instrumentarului utilizat.
(3) Salile de operatie se curate si se dezinfecteaza dupa fiecare operatie, in fiecare dimineata se realizeaza dezinfectia aeromicroflorei si ori de cate ori este nevoie.Dezifectia ciclica se face saptamanal.

Art 91. CIRCUITUL ALIMENTELOR
(1) Circuitul alimentelor include blocul alimentar, modul de distributie si transport al mancarii preparate, oficiile alimentare de pe sectii, servirea mesei la bolnavi conform programului stabilit.
(2) Blocul alimentar cuprinde: spatial de preparare al alimentelor, camerele frigorifice, depozitele de alimente, camera de zarzavat.
(3) Alimentele sunt pregatite pentru o singura masa si distribuite imediat dupa prepararea lor, interzicandu-se pastrarea lor de la o masa la alta.
(4) Se pastreaza timp de 36 de ore la frigider,probe din fiecare aliment distribuit.In blocul alimentar exista frigider separat pentru probe, lactate, carne,oua.Fiecare frigider este dotat cu termometru si grafic de temperatura.
(5) Transportul mancarii preparate de la blocul alimentar la oficiile din sectii se face in recipiente emailate si acoperite cu capac.

Art 92. CIRCUITUL LENJERIEI
(1) Circuitul lenjeriei include spalatoria, transportul lenjeriei curate si depozitarea acesteia in sectie, colectarea lenjeriei murdare si transportul ei la spalatorie.conform programului stabilit pentru fiecare sectie si compartiment
(2) Colectarea lenjeriei murdare se face la patul bolnavului, direct in sac, evitand manevre inutile( sortare, scuturare).
(3) Lenjeria provenita de la pacientii cu diverse afectiuni infecto-contagioase se colecteaza separat, se inscriptioneaza si se anunta spalatoria.
(4) Se interzice numararea si sortarea lenjeriei murdare in saloane, pe culoar sau alte puncte ale sectiei.
(5) Obligatoriu se folosesc manusi si masca pentru colectarea lenjeriei.
(6) Depozitarea lenjeriei curate se face in spatii special amenajate, care vor fi periodic curatate si dezinfectate.
(7) Pentru nou- nascuti lenjeria de pat si de corp este sterilizata precum si
(8) inventarul moale( cearceafuri, campuri, echipament de protectie) utilizat pentru interventiile chirurgicale si asitenta la nastere.
(9) Periodic se face controlul microbiologic al lenjeriei de catre CPCIN.

Art 93. CIRCUITUL DESEURILOR
(1) Circuitul deseurilor include din punct de vedere sanitar, masurile ce se iau pentru evitarea contaminarii mediului extern prin asigurarea unei colectarii si evacuari corespunzatoare a acestora.
(2) Deseurile nepericuloase se colecteaza la locul de producere in pungi negre
(3) Deseurile periculoase se colecteaza astfel:
(4) cele infectioase lichide si solide in cutii galbene cu sac in interior - cele taietoare- intepatoare in cutii galbene din plastic.Dupa umplere recipientele se inchid ermetic
(5) cele anatomo- patologice se colecteaza in cutii galbene cu saci in interior prevazute cu dunga rosie
(6) Toate deseurile colectate in saci negri se transporta in pubele la rampa de gunoi a spitalului si se depoziteaza pana la evacuare finala in containere.
(7) Toate deseurile colectate in cutii galbene se transporta la depozitul de infectioase a spitalului si se depoziteaza pana la evacuarea finala.
(8) Transportul deseurilor periculoase pana la locul de eliminare finala se face cu respectarea stricta a normelor de igiena si securitate in scopul protejerii personalului si populatiei generale .
(9) Transportul deseurilor periculoase in incinta unitatii sanitare se face pe un circuit separat de cel al pacientilor si vizitatorilor.
(10) Deseurile sunt transportate cu ajutorul pubelelor; acestea se spala si se dezinfecteaza dupa fiecare utilizare, in locul unde sunt descarcate.
(11) Este interzis accesul persoanelor neautorizate in incaperile destinate depozitarii temporare a deseurilor infectioase. Locul de depozitare temporara a deseurilor infectioase este prevazut cu dispozitiv de inchidere care sa permita numai accesul persoanelor autorizate.
(12) Pentru deseurile periculoase durata depozitarii temporare nu trebuie sa depaseasca 72 de ore, din care 48 de ore in incinta unitatii.

Compartimentele funcţionale ale Spitalului Judetean de Urgenţă Calarasi
sunt constituite pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin unităţii cu privire la activitatea economico-financiară şi administrativ gospodărească.

Art 94. Activitatea economico-financiară şi administrativ-gospodărească se asigură prin următoarele servicii:
1. Biroul R.U.N.O.S
2.Biroul Financiar-Contabil CFPP
3 Biroul Aprovizionare Achiziţii Publice
4.Biroul Administrativ-Tehnic
5. Compartiment Audit public intern
6.Compartiment Juridic Contencios
7. Birou de informatica
8.Compartiment relaţii cu publicul
9. Compartiment Asistenta religioasa
10 Compartiment SSM PSI Protectia muncii

Art 95. Biroul R.U.N.O.S
Are următoarele atribuţii:
1. Întocmirea statului de funcţii conform legislaţiei în vigoare;
2. Întocmirea contractelor individuale de muncă pentru personalul nou încadrat;
3. Întocmirea şi ţinerea la zi a carnetelor de muncă ale salariaţilor;
4. Ţinerea evidenţei salariaţilor, păstrarea pe timpul angajării a cărţilor de muncă şi a dosarelor personale;
5. Întocmirea dosarelor cerute de legislaţia în vigoare în vederea pensionării;
6. Întocmirea formelor privind modificările intervenite în contractele individuale de muncă ale salariaţilor (promovat, schimbat funcţie, desfacerea contractului, e.t.c.);
7. Eliberarea legitimaţiilor persoanelor nou încadrate în muncă şi vizarea anuală a legitimaţiilor persoanelor angajate;
8. Încadrarea mediciilor rezidenţi pe bază de repartiţie;
9. Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante şi temporar vacante din unitate, conform legislaţiei în vigoare;
10. Întocmirea şi aducerea la cunoştinţă a fişei postului pentru personalul din subordine şi verificarea existenţei fişelor postului pentru fiecare angajat în parte;
11. Eliberarea adeverinţelor salariaţilor în funcţie de necesităţi;
12. Furnizarea datelor privind numărul de personal pe structură în vederea elaborării bugetului de venituri şi cheltuieli;
13. Participă la fundamentarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului furnizând date de specialitate;
14. Întocmirea dărilor de seamă statistice lunare, trimestriale, semestriale şi anuale privind personalul încadrat conform cerinţelor;
15. Aplicarea Hotărârii Guvernamentale nr.537/2004, pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.96/2003, privind protecţia maternităţii la locurile de muncă;
16. Elaborarea conform reglementărilor legale în vigoare a documentaţiei necesare pentru deblocarea cât mai rapidă a posturilor vacante respectiv a documentaţiei privind suplimentările de posturi într-un număr suficient pentru a asigura normarea necesară desfăşurării unui act medical de calitate.
17. Are obligaţia de a stabili necesarul de produse în vederea realizării părţii corespunzătoare a Planului anual de achiziţii al spitalului;
18. Urmărirea efectuării controlului preventiv asupra actelor ce intră în competenţa biroului;
19. Transmiterea la C.N.A.S. a documentelor de asigurare de raspundere civilă a certificatelor de membru al Colegiului Medicilor pentru medici iar pentru cadrele medii autorizaţiile de liberă practică în vederea încheierii contractului de furnizării de servicii medicale.

Art 96. Alte atributii RUNOS:
1. Asigurarea acordării drepturilor salariale ca: salarii de bază, indemnizaţii de conducere, salarii de merit, spor vechime, spor pentru condiţii deosebite, gărzi, indemnizaţii, premieri anuale, indemnizaţii de asigurări sociale în conformitate cu legislaţia în vigoare;
2. Întocmirea fişelor fiscale şi depunerea lor la Administraţia financiară în termenul prevăzut de lege conform Codului Fiscal
3. Întocmirea declaraţiei privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale potrivit Legii nr.19/2000;
4. Întocmirea declaraţiei privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul Fondului pentru ajutorul de şomaj potrivit legii
5. Întocmirea declaraţiei privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către FNUASS conform Ordinului nr.671/2007 si Ordinului nr.269/2005;
6. Întocmirea declaraţiei privind evidenţa nominală a asiguraţilor care au beneficiat de concedii şi indemnizaţii şi a obligaţiilor de plată către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru concedii şi indemnizaţii conform O.U.G.nr.158/2005;
7. Completarea certificatelor de concediu medical potrivit Ordinului CNAS nr.233/14.03.2006;
8. Totalizarea numărului de zile de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă avut în ultimele 12 luni în vederea acordării certificatelor de concediu medical pentru angajaţii unităţii;
9. Întocmirea dărilor de seamă statistice lunare, trimestriale, semestriale şi anuale privind fondul de salarii;
10. Întocmirea fişelor de evidenţă ale salariaţilor;
11. Verificarea corectitudinii întocmirii pontajelor pentru fiecare salariat;
12. Participarea la fundamentarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al spitalului furnizând date de specialitate;
13. Aplicarea Hotărârii nr.537/2004, pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicarea a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.96/2003, privind protecţia maternităţii la locurile de muncă;
14. Urmărirea efectuării controlului preventiv asupra actelor ce intră în competenţa serviciului;
15. Are obligaţia de a stabili necesarul de produse în vederea realizării părţii corespunzătoare a Planului anual de achiziţii al spitalului;

Art 97. Biroul Financiar-Contabil are următoarele atribuţii:
1. Organizarea contabilităţii conform Legii 82/1991 şi asigurarea efectuării corecte şi la timp a înregistrărilor;
2. Luarea măsurilor necesare, împreună cu celelalte birouri şi servicii din unitate, în ceea ce priveşte evitarea apariţiei sau anularea stocurilor supranormative şi greu vandabile, pentru prevenirea imobilizărilor de fonduri conform Normei nr. 1520/1973;
3. Asigurarea întocmirii la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale a tuturor raportărilor contabile (Legea nr. 82/1991 republicată, Hotărârea nr. 831/1997);
4. Asigurarea întocmirii, circulaţiei şi păstrarii documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor contabile;
5. Urmărirea contractelor încheiate cu C.J. A.S.Călăraşi în vederea decontării serviciilor medicale (spitaliceşti, ambulatoriu, paraclinice);
6. Întocmirea lunară a facturilor pentru decontarea serviciilor medicale (spitaliceşti, ambulatoriu, paraclinice);
7. Întocmirea indicatorilor de furnizare a serviciilor medicale spitaliceşti, D.R.G., tarif/zi spitalizare şi spitalizare de zi, lunar, trimestrial şi anual la C.J. A.S.Călăraşi.;
8. Întocmirea şi raportarea la C.J. A.S.Călăraşi a situaţiilor “Sume pentru servicii medicale efectuate în structuri de primire urgenţe”, “Sume acordate pentru plata cheltuielilor de personal pentru stagiari şi rezidenţi”, “Sume acordate pentru serviciile medicale în cabinete de planificare familială”;
9. Întocmirea facturii pentru “Sume pentru servicii medicale efectuate în structuri de primire urgenţe”, “Sume acordate pentru plata cheltuielilor de personal pentru stagiari şi rezidenţi”, “Sume acordate pentru serviciile medicale în cabinete de planificare familială”;
10. Întocmirea lunară a indicatorilor financiari şi economici pentru C.J. A.S.Călăraşi
11. /DSPCălăraşi privind programele de sănătate, finanţate din fondurile de asigurări sociale;
12. Întocmirea lunară a facturilor către C.J. A.S.Călăraşi /DSPCălăraşi pentru decontarea programelor de sănătate;
13. Raportarea lunară la biroul statistică a situaţiei “Cheltuieli secţii”;
14. Întocmirea lunară a situaţiei “Rezultate finale în ambulatoriul de specialitate”;
15. Raportarea trimestrială la biroul statistică a cheltuielilor cu medicamente pe secţii în spital;
16. Repartizarea cheltuielilor administrativ-gospodăreşti ale unităţii pe secţiile cu paturi ale Spitalului judeşean de Urgenţă Călăraşi în vederea determinării totale a acestora;
17. Determinarea atât a indicatorilor cost/zi spitalizare şi repartizarea lor pe secţii cât şi a indicatorilor privind consumul de medicamente pe secţii, pe bolnav şi zi spitalizare;
18. Centralizarea situaţiei sumelor contractate şi realizate, lunar, trimestrial, anual;
19. Intocmirea bilanţului;
20. Actualizarea bazei de date farmaceutice.Această actualizare presupune:
21. Culegerea datelor din facturi sau alte documente de intrare (antet şi fiecare poziţie în parte), în momentul primirii acestora de la farmacistul-sef;
22. Culegerea datelor din condicile de prescripţii medicale, din reţetele medicale sau din alte documente de ieşire (antet şi fiecare poziţie în parte), în momentul primirii acestora de la asistentul de farmacie care le-a eliberat;
23. Actualizarea stocurilor de medicamente concomitent cu culegerea datelor.
24. Extragerea rapoartelor din baza de date farmaceutică a spitalului:
25. Situaţii privind stocurile de medicamente, în cazul inventarelor sau la cerere;
26. Situaţii de închidere de lună, până în data de 03 a lunii următoare;
27. Întocmirea listelor cu pacienţii externaţi în luna precedentă şi domiciliaţi în alte judeţe, precum şi a pacienţilor externaţi în luna precedentă şi internaţi în urma unor accidente rutiere, agresiuni şi accidente de muncă (liste raportate la C.J. A.S.Călăraşi);
28. Întreţinerea programelor şi a bazei de date farmaceutice a spitalului, care presupune: salvarea zilnică a datelor şi a nomenclatoarelor, verificarea periodică a integrităţii bazei de date farmaceutice, actualizarea codurilor A.T.C. (anatomice, terapeutice, chimice) a medicamentelor şi întreţinerea celorlalte nomenclatoare specifice, realizarea efectivă a trecerii la luna următoare de lucru (verificare, arhivare), trierea şi decartarea consumului de medicamente din formatul bazei de date a spitalului în formatul cerut de C.J. A.S.Călăraşi(alte nomenclatoare şi fişiere de date), atât sub formă de liste cât şi în format electronic şi transmiterea acestuia la C.J. A.S.Călăraşi;
29. Urmărirea efectuării controlului preventiv asupra actelor ce intră în competenţa biroului;
30. Are obligaţia de a stabili necesarul de produse în vederea realizării părţii corespunzătoare a Planului anual de achiziţii al spitalului;
31. Efectuează inventarierea patrimoniului conform Legii 82/1991
32. Verifică lunar, anual sau ori de cate ori este nevoie corectitudinea evidenţei contabile cu evidenţa tehnico-operativă a gestionarilor;
33. Atributiile responsabililor pentru raportarea indicatorilor de management „ Exbuget”conform OMSP nr. 1137/2007 sunt:
34. -utilizeaza obligatoriu sistemul informatic CASMB de calcul si de raportare a indicatorilor de management ai spitalului, denumit „ Exbuget”
35. lunar transfera electronic datele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate de catre toate unitatile sanitare, pana la data de 20 ale lunii curente pentru luna expirata;
36. trimestrial trasfera electronic datele Directiei de sanatate publica de catre toate unitatile sanitare care isi desfasoara activitatea pe raza teritoriala a judetului, indiferent de subordonare, precum si Centrului National pentru organizarea si Asigurarea Sistemului Informational si Informatic in Domeniul Sanatatii, institutie publica in subordinea Ministerului Sanatatii Publice, pana la data de 20 ale lunii curente pentru trimestrul expirat.
A. Financiar
1. Asigurarea măsurilor de păstrare, manipulare şi folosire a formularelor cu regim special;
2. Analizarea şi pregătirea din punct de vedere financiar a evaluării eficienţei utilizării mijloacelor băneşti puse la dispoziţia unităţii,
3. Întocmirea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli bugetare şi extrabugetare;
4. Asigurarea efectuării corecte şi în conformitate cu dispoziţiile legale a operaţiunilor de încasare şi plăţi în numerar;
5. Înregistrarea cheltuielilor cu salariile şi a altor cheltuieli materiale;
6. Întocmirea instrumentelor de protocol;
7. Verificarea documentelor justificative de cheltuieli sub aspectul, formei, conţinutului şi legalităţii operaţiunilor;
8. Întocmirea şi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli conform cu prevederile legale;
9. Întocmirea bilanţului contabil;
10. Ţinerea evidenţei contabile a veniturilor şi cheltuielilor;
11. Întocmirea balanţelor de verificare-analitică şi sintetică-lunară;
12. Întocmirea situaţiilor cerute de forurile superioare;
13. Întocmirea raportărilor privind programele de sănătate şi a indicatorilor acestora;
14. Încasarea veniturilor proprii şi urmărirea situaţiei mişcării acestora;
15. Facturarea serviciilor prestate terţilor;
16. Verificarea tuturor operaţiunile consemnate de Trezoreria Statului în extrasele de cont;
17. Efectuarea plăţilor drepturilor băneşti ale salariaţilor şi colaboratorilor;
18. Verificarea şi înregistrarea în contabilitate a documentelor care stau la baza operaţiunilor de încasari şi plăţi;
19. Asigurarea creditelor necesare, corespunzător comenzilor şi contractelor emise, în limita creditelor aprobate;
20. Urmărirea încasării contravalorii facturilor emise;
21. Întocmirea facturilor fiscale şi documentelor de plată pentru operaţiunile financiare, potrivit reglementărilor în vigoare;
22. Urmărirea efectuării controlului preventiv asupra actelor ce intră în competenţa biroului;
23. Are obligaţia de a stabili necesarul de produse în vederea realizării părţii corespunzătoare a Planului anual de achiziţii al spitalului;

Art 98. Atributiile responsabililor pentru raportarea indicatorilor de management „ Exbuget”conform OMSP nr. 1137/2007 sunt:
1. utilizeaza obligatoriu sistemul informatic CNAS de calcul si de raportare a indicatorilor de management ai spitalului, denumit „ Exbuget”
2. lunar transfera electronic datele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate de catre toate unitatile sanitare, pana la data de 20 ale lunii curente pentru luna expirata;
3. trimestrial trasfera electronic datele Directiei de sanatate publica de catre toate unitatile sanitare care isi desfasoara
4. activitatea pe raza teritoriala a judetului, indiferent de subordonare, precum si Centrului National pentru organizarea si Asigurarea Sistemului Informational si Informatic in Domeniul Sanatatii, institutie publica in subordinea Ministerului Sanatatii Publice, pana la data de 20 ale lunii curente pentru trimestrul expirat.

Art 99. Birou de Aprovizionare Achiziţii Publice are următoarele atribuţii :
1. Planificarea achiziţiilor
2. Iniţierea şi lansarea procedurii
3. Derularea procedurii
4. Finalizarea procedurii
5. Administrarea contractului.
6. Planificarea pe tipuri de proceduri
7. Elaborarea documentatiei de atribuire
8. Desfasurarea procedurilor de atribuire
9. Incheierea contractului de achizitie publica si urmarirea executarii lui.
10. intocmirea dosarului achizitiei publice
11. -estimeaza valoarea contractului pentru nevoile identificate şi considerate priorităţi -compara aceste valori cu pragurile valorice prevăzute în lege pentru natura contractului respectiv si elaboreaza nota estimativa si nota justificativa privind alegerea procedurii, conform principiului asumarii raspunderii
12. obţine aprobările pentru declanşarea procedurii având în vedere prevederile Legii finanţelor publice şi ale normelor metodologice de aplicare a acesteia.
13. stabileste calendarul procedurii in funcţie de succesiunea activităţilor în cadrul procedurii utilizate pentru atribuirea contractelor şi evidenţiaza termenele avute în vedere în procesul de planificare
14. supravegheaza sistematic derularea contractului pentru a permite crearea unui mecanism adecvat pentru coordonarea şi diseminarea informaţiilor aferente derulării contractului
15. asigura realizarea contractului la standardele stabilite prin Documentatia de atribuire
16. urmareste derularea contractului în conformitate cu prevederile clauzelor contractuale
17. evidenţiaza cronologic şi într-o succesiune logică documentele aferente derulării contractului.
18. -propune numirea unui responsabil de contract din cadrul compartimentului, care să asigure atât relaţia cu contractantul cât şi supervizarea modului de administrare a contractului
19. Intocmeste decizia de numire a persoanei responsabila cu derularea contractului care urmareste clauzele contractuale privind termenele, receptiile, inspectiile stabilite si atentioneaza Managerul/Directorul administrativ privind posibile intarzieri la livrare/executare;
20. estimeaza fondurile necesare pe perioada derulării contractului pe baza graficului de livrare a produselor, a graficului de realizare a lucrărilor sau graficului de realizare/prestare a serviciului ,aşa cum sunt acestea anexate la contract sau prevazute in documentatia de atribuire şi în baza clauzelor contractuale referitoare la plăţi. Estimeaza fluxului financiar aferent derulării fiecărui contract care trebuie să se regăsească în deschiderile de credite si raspunde din punct de vedere juridic de incheierea contractelor subsecvente care depasesc termenul, cantitatea mexima si suma angajata.
21. monitorizeaza modul de derulare a contractului (planificat – realizat) şi urmăreste modul de îndeplinire a clauzelor contractuale
22. semneaza si obţine vizele de control financiar preventiv intern pe „ordonanţările de plată”, inclusiv evidenţierea stadiului angajamentului
23. monitorizeaza/transmite documentele ce privesc derularea contractor altor instituţii îndreptăţite (de ex: procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor / de recepţie finală sau rapoarte de monitorizare, rapoartul anual al achizitiilor, etc)
24. elibereaza garanţiile de bună execuţie
25. indeplineste orice alte sarcini trasate de sefii ierarhici superiori conform functiilor detinute.
26. intocmeste programul/graficul procedurilor pentru atribuirea contractului de achizitie publica pe tipuri de proceduri si in functie de prioritati.
27. elaborareaza şi, după caz, actualizeaza, pe baza necesităţilor transmise de celelalte compartimente ale autorităţii contractante si a achizitiilor de urgenta din anul precedent, programul anual al achiziţiilor publice, ca instrument managerial pe baza căruia se planifică procesul de achiziţie;
28. asigura intocmirea si desfasurarea procedurilor de achizitii publice in conformitate cu legislatia in vigoare si raspunde din punct de vedere juridic pentru daunele sau prejudiciile produse unităţii prin întocmirea si/sau desfasurarea greşită a acestora
29. îndeplineste obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de O.U.G. 34/2006 si HGR 925/2006;
30. aplica şi finalizeaza procedurile de atribuire;
31. constituie şi păstreaza dosarului achiziţiei publice conform legii
32. monitorizeaza/intocmeste conform prevederilor legale activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire aferenta fiecărui mod de achiziţie şi răspunde pentru daunele sau prejudiciile produse unităţii prin întocmirea greşită a acestora;
33. intocmeste deciziile cu membrii comisiilor de recepţie şi ai comisiilor de evaluare a ofertelor cu atributii, pe baza referatul de propunere cu membrii;
34. cunoaşte, respecta şi aplica legislatia privind încheierea şi derularea contractelor de achiziţie publică pentru medicamente, materiale sanitare şi reactivi in conformitate cu prevederile OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitii publice a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii , a normelor de aplicare si a legislatiei specifice si incidente, asigurând instruirea directă a personalului din subordine
35. incheie contractele economice cu furnizorii şi monitorizeaza graficul de livrări pentru materialele necesare unităţii, in conformitate cu documentatia de atribuire.
36. efectueaza în permanenţă a studiu de piaţă cu solicitarea ofertelor de preţ;
37. stabileste necesarul de produse pentru funcţionarea normală a spitalului pe baza necesitatilor transmise de catre celelalte compartimente, in functie de consumurile
38. din anul precedent, incluzand si achizitiile de urgenta care nu au caracter de regularitate, bazate pe cazuistica, le centralizeaza si asigura realizarea corespunzatoare a Planului anual de achiziţii;
39. efectueaza licitaţii conform planului anual de achizitii;
40. monitorizeaza recepţia calitativa şi cantitativa, a materialelor primite de la furnizori
41. intocmeste dările de seamă specifice activităţii de achizitii publice si aprovizionare;
42. urmăreste efectuarea controlului preventiv asupra actelor ce intră în competenţa compartimentului intern specializat in achizitii publice;
43. asigura instruirea şi respectarea normelor de protecţie a muncii,psi şi a celor de igienă de către personalul din cadrul compartimentului;
44. orice modificare a planului de achizitii aprobat, pe parte medicala, (medicamente, materiale sanitare, aparatura si echipamente medicale), pe parcursul anului, inainte de a fi inaintata spre aprobare Managerului si inainte de a fi identificate sursele de finantare, o inainteaza spre aprobare Directorului medical /Consiliului Medical.
45. orice referat de urgenta pe parte medicala (aparatura, materiale sanitare, medicamente) pe decursul anului bugetar daca nu depaseste pragul valoric de 15.000 E, inainte de a fi inaintat spre aprobare Managerului il va inainta spre aprobare Directorului medical iar lunar le va centraliza si alaturi de copii dupa referatele de urgenta le va inainta Consiliului Medical impreuna cu addenda de modificare a planului de achizitii pe parte medicala, semnata de compartimentul de achizitii publica, avizata de Directorul financiar-contabil si aprobata de Manager.
46. intocmeste lunar addenda la planul anual de achizitii publice aprobat cu achizitiile de urgenta care nu au putut fi previzionate si nu au fost cuprinse in planul anual de achizitii publice si o inainteaza aprobarii
47. la elaborarea specificatiilor tehnice din documentatia de atribuire in ceea ce priveste
48. achizitia de medicamente, materiale sanitare si aparatura va coopta ca si consultanti, personal medical cu studii superioare/medii care vor utiliza/beneficia de aceste produse/materiale sanitare/ aparate, dupa finalizarea achizitiei.
49. in elaborarea planului anual de achizitii publice pe parte medicala, seful compartimentul de achizitii publice va identifica si elabora, in forma specificata de lege, cu propuneri de proceduri de achizitie pe cod CPV, in functie de necesitatile si prioritatile stabilite si propuse de Consiliul medical, cu valori si cantitati intre minim si maxim si il va da spre aprobare, verificare si semnare membrilor Consiliului Medical inainte de a fi supus aprobarii Comitetului Director.
50. are obligaţia de a centaliza si stabili tot necesarul de produse/lucrari/servicii în vederea realizării părţii corespunzătoare a Planului anual de achiziţii al spitalului conform principiului asumarii raspunderii il va inainta spre aprobare dupa caz Consilului medical/Comitetului Director;
51. intocmeste/raspunde de, completeaza si semneaza formularul de propunere de angajare a unei cheltuieli in conformitate cu legislatia in vigoare
52. intocmeste/raspunde de, completeaza si semneaza angajamentul bugetar in conformitate cu legislatia in vigoare
53. Face studiu de piata privind:
• nivelul curent al preţurilor pentru produsele identificate (nivelul calitativ al acestora face parte din cercetarea de piaţă) prin consultarea bazei de date la nivelul autorităţii contractante şi/sau prin realizarea de cercetări de piaţă.
• capacitatea companiilor ce activează pe piaţa produsului/lucrărilor/serviciilor din categoria celor ce prezintă interes pentru autoritatea contractantă.
54. Raporteaza conducatorilor ierarhici orice incalcare a clauzelor contractuale.
• intocmeste un opis al documentelor contractului, în ordine cronologică, cu actualizare sistematică
• transmite garanţiile de bună execuţie directiei financiar-contabile pentru înregistrarea acestora în contabilitatea autorităţii contractante

Art 100. Biroul Tehnic-Administrativ are următoarele atribuţii:
1. Întocmeşte propunerile pentru planul de investiţii şi reparaţii capitale pentru imobilele, instalaţiile aferente şi celelalte mijloace fixe necesare activităţii de administraţie a unităţii şi urmăreşte îndeplinirea acestor planuri raportând Managerului periodic sau ori de câte ori este nevoie despre desfăşurarea acestora;
2. Participă la întocmirea proiectelor de achizitii şi a celor de reparaţii curente si capitale;
3. Întocmeşte planul de întreţinere şi reparaţii curente sau construcţii al cladirilor, pe care îl supune spre aprobare Managerul unităţii şi Comitetului Director;
4. Asigură şi răspunde de montarea şi funcţionarea instalaţiilor de semnalizare şi avertizare pe căile de acces din incinta spitalului;
5. Organizează, controlează şi se îngrijeşte de efectuarea curăţeniei în toate sectoarele unităţii şi ia măsuri corespunzătoare;
6. Analizează, face propuneri şi ia măsuri pentru utilizarea raţională a materialelor de consum cu caracter administrativ;
7. Asigură condiţiile necesare funcţionării sistemului informatic al unităţii;
8. Urmăreşte asigurarea condiţiilor normale de lucru pentru personalul medico-sanitar şi de dotare a secţiilor în scopul existenţei de condiţii corespunzătoare pentru pacienţii internaţi;
9. Urmăreşte utilizarea raţională şi eficientă a materialelor de curăţenie şi asigură realizarea dezinfecţiei conform normelor în vigoare;
10. Asigură obţinerea în timp util a tuturor autorizaţiilor necesare bunei funcţionări a unităţii, prin ţinerea unei evidenţe stricte a termenelor de valabilitate a celor existente, răspunzând direct de consecinţele absenţei lor;
11. Asigură întreţinerea spaţiilor verzi şi a căilor de acces, precum şi dezăpezirea acestora ;
12. Organizează păstrarea în bune condiţii a arhivei unităţii;
13. Controlează îndeplinirea atribuţiilor de pază ale firmei aflate sub contract, organizează şi asigură paza şi ordinea în unităţi prin intermediul paznicilor angajaţi ai spitalului;
14. Răspunde direct de aplicarea Normelor de prevenire şi stingere a incendiilor în conformitate cu art.11 din Normele de prevenire şi stingere a incendiilor pentru unităţile din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice;
15. Răspunde de instruirea echipelor P.S.I. şi efectuarea periodică a instructajelor practice de stingere a incendiilor;
16. Asigură întocmirea caietului de sarcini şi desfăşurarea conform cu prevederile legale a licitaţiilor organizate în legătură cu obiectul de activitate al biroului. Din comisia de licitaţie vor face parte obligatoriu şeful biroului;
17. Urmăreşte încheierea, modificarea şi executarea contractelor încheiate de către Spitalul Judeşean de Urgenţă Călăraşi în legătură cu obiectul de activitate al biroului;
18. Întocmeşte şi comunică serviciilor implicate informaţiile privind obligaţiile rezultate din contracte;
19. stabileşte necesarul de produse în vederea unei bune administrări a patrimoniului, asigurând la timp partea corespunzătoare a planului de achiziţii;
20. Urmărirea efectuării controlului preventiv asupra actelor ce intră în competenţa biroului;
21. In domeniul transportului:
22. Punerea la dispoziţia spitalului, conform graficului de lucru, a autovehiculelor necesare şi a conducătorilor auto pentru asigurarea funcţionalităţii instituţiei;
23. Asigurarea stării tehnice corespunzătoare a mijloacelor de transport, a utilajelor şi a instalaţiilor cu care sunt dotate autovehiculele;
24. Efectuarea depozitării corespunzătoare a carburanţilor şi lubrefianţilor şi folosirea corectă a bonurilor de carburanţi;
25. Întocmirea formelor de casare a autovehiculelor conform reglementărilor în vigoare;
26. Asigurarea controlului calitativ şi recepţia reparaţiilor şi produselor tehnologice de întreţinere efectuate;
27. Îndrumarea şi controlul întregii activităţi în sectorul de transporturi din cadrul spitalului;
28. Asigurarea, verificarea şi controlul depunerii documentaţiilor în vederea reviziilor tehnice;
29. Întocmirea formelor pentru circulaţia autovehiculelor pe drumurile publice;
30. Efectuarea controlului curent şi periodic al autovehiculelor din unitate.
31. Acest control se face cel puţin o dată la trimestru, iar cel curent ori de câte ori este cazul;
32. Întocmirea la termen a actelor, documentelor necesare imputării depăşirilor de consumuri de carburanţi, lubrifianţi, anvelope;
33. Întocmirea devizelor auto şi a postcalculului în cazul reparaţiilor necesare în urma accidentelor de circulaţie;
34. Organizarea şi amenajarea zonelor de parcare pentru autovehiculele unităţii;
35. Organizarea şi prezentarea conducătorilor auto pentru examinare la organele de specialitate legale;
36. Verificarea zilnică a stării tehnice a autovehiculelor ce vor ieşi în curse;
37. Verificarea şi certificarea datelor din foile de parcurs ale conducătorilor auto;
38. Urmărirea scăderii cheltuielilor de consum al parcului auto (carburanţi, piese de schimb etc.) conform O.G. 80/2001, Legea 247/2002;
39. Urmărirea ca la sfârşitul programului toate autovehiculele să fie parcate în incinta unităţii;
40. Urmărirea efectuării controlului preventiv asupra actelor ce intră în competenţa biroului;

In domeniul tehnic:
a. Asigura activitatea de întreţinere şi reparaţii a aparaturii, instalaţiilor, utilajelor, clădirilor din unitate;
b. Efectuează lucrări de reparaţii curente, zugrăveli, întreţinere mobilier, întreţinerea obiectelor tehnico-sanitare în baza referatelor de necesitate aprobate de către şeful de secţie, compartiment sau birou şi vizate de către Managerul unităţii;
c. Urmăresc efectuarea de reparaţii şi de investiţii conform graficului, verificând calitativ şi cantitativ lucrările executate de salariaţii din birou sau de terţi;
d. Asigură buna întreţinere a clădirilor, aparatelor, instalaţiilor şi utilajelor;
e. Stabilesc cauzele degradării sau distrugerii construcţiilor sau utilajelor şi propune măsuri corespunzătoare;
f. Efectuează montarea instalaţiilor şi utilajelor din unitate în conformitate cu metodologia şi competenţele stabilite;
g. Întocmesc planul de aprovizionare cu piese de schimb din Nomenclatorul pentru aparatele, utilajele şi instalaţiile medicale necesare spitalului;
h. Stabilesc necesarul de materiale de întreţinere, asigurând realizarea la timp a părţii corespunzătoare a Planului anual de achiziţii;
i. Asigură buna organizare şi gospodărire a atelierului tehnic şi răspund de personalul aflat în subordine;
j. Iau măsuri pentru îndeplinirea şi respectarea normelor de protecţie a muncii şi de prevenire a incendiilor;
k. Răspund de efectuarea periodică a verificării instalaţiilor electrice şi tehnice, pentru desfăşurarea activităţii în condiţii optime;
l. Întocmesc calculul pentru utilităţi consemnate de consumatorii aflaţi în administrarea spitalului;
m. Urmăresc existenţa autorizaţiei de funcţionare ISCIR şi a valabilităţii acesteia pentru centralele termice şi lifturile din cadrul unităţii precum şi reactualizarea acestora;
n. Întocmesc documentaţia necesară în vederea obţinerii autorizaţiilor necesare conform legii în vigoare;
o. Întocmesc documenţatia tehnică necesară în vederea iniţierii şi desfăşurării procedeelor de achiziţie publică referitoare la domeniul lor de activitate;
p. Coordonează echipele de lucru astfel încât în cazul deficienţelor intervenite în mod neaşteptat să se poată interveni în timpul cel mai scurt pentru remedierea acestora;
q. Asigură introducerea în Planul anual de achiziţii a tuturor necesităţilor de service şi autorizare pentru toată aparatura existentă în patrimoniul spitalului;
r. Pentru buna desfăşurare a activităţii şi respectarea circuitului actelor, toate documentele cu semnătură care sunt prezentate către biroul financiar vor fi predate pe bază de registru;
s. Urmărirea efectuării controlului preventiv asupra actelor ce intră în competenţa biroului;
t. Întocmirea Programului de Verificări Metrologice ale mijloacelor de măsură;
u. Solicitarea prin cerere (comanda, contract) a efectuării reparaţiilor şi a operaţiunilor de service la mijloacele de măsură;
v. Participarea la recepţia achiziţiilor şi reparaţiilor a mijloacelor de măsurare şi semnarea procesului verbal de recepţie;
w. Urmărirea efectuării controlului preventiv asupra actelor ce intră în competenţa biroului;

Art.101 Atribuţii birou SSM protecţia muncii:
1. Efectuează instructajul de protecţia muncii pentru personalul nou angajat în unitate conform legislaţiei în vigoare;
2. Efectuează măsurători şi determinări pentru clarificarea unor situaţii de pericol;
3. Dispune sistarea unei activităţi sau oprirea din funcţiune a echipamentelor tehnice când constată o stare de pericol iminent de accidentare sau îmbolnăvire profesională;
4. Solicită informaţii de la orice persoană care participă la procesul de muncă cu privire la activitatea de protecţie a muncii;
5. Controlează toate locurile de muncă în scopul prevenirii accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale;
6. Verifică periodic, dar nu la mai mult de 1 an, sau ori de câte ori este nevoie dacă noxele se încadrează în limitele de nocivitate admise pentru mediul de muncă pe baza măsurătorilor efectuate de către organismele abilitate sau laboratoare proprii abilitate să propună măsuri tehnice şi organizatorice de reducere a acestora când este cazul;
7. Asigură instruirea şi informarea personalului în probleme de protecţia muncii atât prin cele trei forme de instructaje (introductiv general, la locul de muncă şi periodic), cât şi prin cursuri de perfecţionare;
8. Elaborează lista pentru dotarea personalului cu echipamente individuale de protecţie şi de lucru, participă la recepţia mijloacelor de protecţie colectivă şi a echipamentelor tehnice înainte de punerea lor în funcţiune;
9. Participă la cercetarea accidentelor de muncă şi ţine evidenţa acestora;
10. Asigură evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională la locurile de muncă prin identificarea factorilor de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională î în vederea eliminării sau diminuării riscurilor după caz, prevenirii accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale;
11. Instruieşte periodic, conform programului aprobat personalul pe linie de protecţia muncii, PSI şi exploatarea utilajelor;
12. Urmărirea efectuării controlului preventiv asupra actelor ce intră în competenţa biroului;
13. Are obligaţia de a stabili necesarul de produse în vederea realizării părţii corespunzătoare a Planului anual de achiziţii al spitalului;

Atributii in domeniul patrimonial:
1. Inventarierea întregului patrimoniu al spitalului (mijloacele fixe şi obiectele de inventar), în temeiul art. 8 alin. 1 din Legea contabilităţii şi art. 3 din Ordinul nr. 1753/2004, pentru toate gestiunile si a Normei din 22 noiembrie 2004 privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si pasiv;
2. Asigurarea ţinerii la zi a evidenţei tehnico – operative, conform art. 10 din ordinul 1753/2004, pentru toate gestiunile, operând ieşirile din gestiuni în baza bonurilor de consum pentru inventarul moale, gospodăresc, instrumentar şi intrările în baza documentelor legale;
3. Operarea în gestiuni a casărilor de mijloace fixe şi obiecte de inventar, ţinerea la zi a situaţiilor privind amortizarea mijloacelor fixe, comunicarea către gestiuni a rezultatelor inventarierii precum şi a casărilor, întocmirea bonurilor de predare-primire-restituire a inventarului pentru întregul patrimoniu al spitalului;
4. Înregistrarea în evidenţa tehnico–operativă a mijloacelor fixe, pe analitice, după provenienţa lor, respectiv din achiziţii proprii, donaţii şi sponsorizări şi credite externe;
5. Întocmirea notelor de constatare a stării tehnice a fiecărui mijloc fix înscris în propunerile de casare, cu constatări făcute de către unităţi de service acreditate conform legislaţiei în vigoare. Urmăreste efectuarea controlului preventiv asupra actelor ce intră în competenţa biroului;

Art 102. Biroul Juridic Contencios
1.Este subordonat direct Managerului spitalului
2.Are relatii de colaborare : cu intreg personalul spitalului, cu terte persoane fizice sau juridice in limita atributiilor de birou si a delegarilor primite din partea Managerului In realizarea atributiilor de birou si exercitarea profesiei are deplina autoritate in independenta opiniilor profesionale, conform legii si regulamentelor interne ale unitatii.

Art 103. Atributii Biroul Juridic Contencios
1. -studiaza legislatia si acorda consultanta juridica Managerului,Comitetului Director, celorlalte compartimente, personalului salariat
2. -apara drepturile si interesele legitime ale Spitalului in conformitate cu Constitutia si legile tarii
3. -asigura consultanta, opinia sa fiind de Administratiea
4. -avizeaza si contrasemnează actele cu caracter juridic
5. -pune concluzii la judecatorie si la tribunale ca instanţa de fond, la organele de urmărire penala, precum şi la celelalte organe administrative cu atributii jurisdictionale.
6. -este obligat sa respecte dispozitiile legale privitoare la interesele contrare in aceeasi cauza sau in cauze conexe ori la conflictul de interese pe care persoana juridica ce o reprezintă le poate avea
7. consultatii si cereri cu caracter juridic in domeniile dreptului;
8. redactarea de opinii juridice cu privire la aspecte legale ce privesc activitatea acesteia;
9. redactarea proiectelor de contracte, precum si negocierea clauzelor legale contractuale, cand sunt solicitate;
10. asistenta, consultanta şi reprezentarea juridica a persoanelor juridice la care sunt angajate
11. redactarea de acte juridice, care privesc persoana juridica in favoarea careia consilierul juridic exercita profesia;
12. avizarea actelor din punct de vedere juridic emise de catre unitate, aviz pozitiv sau negativ, precum si semnatura sa fiind aplicate numai pentru aspecte strict juridice ale documentului respectiv, in urma semnarii/avizarii de catre compartimentul care la elaborat
13. verificarea legalitatii actelor primite spre avizare ale unitatii
14. semnarea la solicitarea conducerii, in cadrul reprezentarii, a documentelor cu caracter juridic emanate de catre persoana juridica reprezentata
15. contribuie prin intreaga sa activitate la asigurarea respectarii legii
16. activitatea sa de consultanta, asistenta, reprezentare juridica, avizare pentru legalitate si contrasemnare de acte juridice, se exercita numai cu respectarea Statutului profesiei de consilier juridic, Constitutiei, legilor tarii sau U.E. aplicabile
17. indeplineste orice alte lucrari cu caracter juridic
18. consilierul juridic in activitatea sa asigura consultanta si reprezentarea Spitalului in serviciul careia se afla, cu care are raporturi de muncă, apara drepturile si interesele legitime ale acestora în raporturile lor cu autoritatile publice, institutiile de orice natura, precum si cu orice persoana juridica sau fizica, romana sau straina, in conditiile legii si ale regulamentelor specifice unitatii
19. participă la elaborarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare şi a Regulamentului Intern în care se stabilesc atribuţiile structurilor medicoadministrative şi măsurile ce se impun în vederea asigurării disciplinei muncii;
20. Limite de competenta:
21. este obligat sa informeze si sa consulte Managerul in cazul problemelor deosebite, si/sau care depasesc capacitatea sa de rezolvare
22. este obligat sa informeze si sa consulte Managerul in toate problemele juridice ce le are in lucru
23. nu poate indeplini acele lucrari care, conform legii si reglementarilor interne, sunt de competenta conducerii unitatii
24. nu poate indeplini acele lucrari pentru care este incompatibil conform legii.

Art 104. Oficiul de calcul si statistica medicala are următoarele atribuţii:
1. Întocmeşte situaţiile statistice ale spitalului (lunar, trimestrial, semestrial, anual);
2. Operează Foile de Observaţie Clinice Generale în programul naţional DRG;
3. Coordonează exporturile de date din Sistemul DRG de la pavilioanele Spitalului Judeţean de Urgenţă Călăraşi, centralizarea acestora şi trimiterea la INCDS Bucureşti;
4. Preia şi prelucrează datele – la nivel de pacient - de la INCDS Bucureşti;
5. Urmăreşte compatibilitatea Foilor de Observaţie operate în DRG cu;
6. Raportează lunar Comitetului Director situaţia indicatorilor realizaţi;
7. Asigură realizarea şi prezentarea la timp, conform legii, a indicatorilor de performanţă ai managementului Spitalului precizaţi
8. Asigură realizarea şi pregătirea la timp a oricăror statistici cerute de Managerul unităţii;
9. Asigură raportarea şi validarea ulterioară a cazurilor prin sistem DRG, în colaborare cu comisia de D.R.G. condusă de Directorul Adjunct Medical;
10. Îndeplineşte şi alte atribuţii încredinţate de conducerea unităţii în contextul şi pentru buna desfăşurare a activităţii;
11. Operarea şi raportarea concediilor medicale în programul impus de Casa Naţională;
12. Urmărirea efectuării controlului preventiv asupra actelor ce intră în competenţa serviciului;
13. Are obligaţia de a stabili necesarul de produse în vederea realizării părţii corespunzătoare a Planului anual de achiziţii al spitalului;

Art 105. Atribuţiile Operatorilor-date (registratoarelor)
1. Asigură corectitudinea datelor din Foaia de Observaţie Clinică Generală pentru fiecare pacient în momentul internării, la nivelul de Internăre;
2. Realizează înregistrarea FO în Registrul de Internari –Externări;
3. Efectuează orice sarcini trasate in acest scop în colaborare cu asistentele şefe de secţie;
4. Întocmeşte deconturile pacienţilor care nu dovedesc calitatea de asigurat;
5. Întocmeşte răspunsurile privind cheltuielile de spitalizare, în urma adreselor primite de la, diferitele institutii si instante judecatoresti (Poliţie, Parchet, Judecătorie);
6. Întocmeşte situaţiile privind pacienţii internaţi în urma accidentelor rutiere, accidentelor de muncă, agresiunilor şi calculează suma aferentă spitalizării;

Art 106. Purtatorul de cuvant in relatii cu presa este sub coordonarea exclusivă a Managerului.
1. Procedura de acces in Spitalul Judeţean de Urgenta Călăraşi si a reprezentantilor mass-media in SCUP este prevazuta in regulamentul intern
2. Accesul reprezentantilor mass-mediei se face numai pe baza legitimatiei de acreditare in specialitate si a documentului de identitate, precum si cu acordul Managerului spitalului.
3. Reprezentantii mass-mediei pot filma in spitale numai in spatiile pentru care managerul si-a exprimat acordul in mod explicit, iar intervievarea pacientilor sau filmarea acestora se poate face numai in conditiile legii.
4. Managerul de spital desemneaza un purtator de cuvant al institutiei, care ii insoteste pe reprezentantii mass-mediei, pe durata prezentei acestora in incinta spitalului.
5. In conformitate cu legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, asigurarea de catre autoritatile si institutiile publice a accesului la informatiile de interes public se face din oficiu conform art.5 sau la cerere, prin intermediul persoanei desemnate in acest scop.
6. Informatiile de interes public sunt solicitate in scris sau verbal.
7. Pentru informatiile solicitate verbal, persoana desemnata pentru informare si relatii cu publicul are obligatia sa precizeze conditiile si formele in care are loc accesul la informatiile de interes public si poate furniza pe loc informatiile solicitate, in cazul in care informatiile solicitate nu sunt disponibile pe loc.
8. Informatiile de interes public solicitate verbal se comunica in cadrul unui program minim stabilit de conducerea unitatii
9. Daca informatiile de interes public solicitate nu sunt disponibile pe loc persoana este indrumata sa le solicite in scris.
10. Reprezentantul mijloacelor de informare in masa care va cere informatii de interes public( in scris sau verbal va prezenta reprezentantului desemnat acreditarea.
11. Accesul la informatii de interes public aprobat de conducatorului unitatii, va respecta dreptul la intimitate al pacientilor, fara a disturba activitatea si actul medical, se vor pune la dispozitie reprezentantului mass-media toate informatiile de interes public ce nu va incalca nici un alt drept prevazut de lege .

Art 107. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PACIENŢILOR
Drepturile pacienţilor sunt reglementate de Legea nr.46/2003 şi Normele de Aplicare prin Ordinul Ministerului Sănătătii Publice nr. 386/2004 precum si a Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii si a Contractului cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.

Art 108. Informaţiile cu caracter confidenţial
a) Informaţiile cu caracter confidenţial sunt gestionate de către Spital prin proceduri interne specifice, care asigură accesul exclusiv al celor direct interesaţi şi numai în scopuri profesionale, cu respectarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public si cu respectarea celorlate drepturi legiferate.
b) Este interzisă şi considerată ilegală utilizarea informaţiilor cu caracter confidenţial în negocierea –directă sau indirectă – în cadrul diferitelor tranzacţii/licitaţii/contracte.
c) Este interzisă dezvăluirea informaţiilor cu caracter confidenţial, către alţi angajaţi/ către o terţă parte, a informaţiilor confidenţiale ale Spitalului.
d) Păstrarea confidenţialităţii informaţiilor referitoare la persoane este obligatorie pentru toţi salariaţii care prin activitatea pe care o desfăşoară au acces la acestea în mod direct sau indirect in conformitate cu Lg.46/2003 drepturile pacientului si a Ordin M.S. 386/2004 privind aprobarea
e) Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003 si Lg.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor dateprivind datele cu caracter personal.
f) Alte dispozitii cu caracter de atributii care vor fi incuse in fisa postului a celor obligati a le duce la indeplinire.

CAPITOLUL IV
ATRIBUŢIILE COMPARTIMENTELOR DE MUNCĂ

Art. 109. Cu privire la asistenţa medicală, compartimentele medicale ale spitalului au următoarele atribuţii:

I. UNITATEA DE PRIMIRI URGENŢE (U.P.U.– S.M.U.R.D.)

U.P.U. funcţionează în locatia specială a spitalului, personalul său având următoarele atribuţii:

Principalele atribuţii ale serviciilor de primire urgenta sunt următoarele:
- asigură examinarea imediată, complexă, trierea medicală şi epidemiologică a bolnavilor pentru internare;
- asigură primul ajutor şi acordă asistenţă medicală calificată şi specializată până ce bolnavul ajunge la secţie;
- asigură trusa de urgenţă, conform instrucţiunilor M.S.;
- asigură transportul bolnavilor în secţie, folosind cărucioarele-targă şi cărucioarele de transport;
- asigură supravegherea si tratamentul bolnavilor

2. Medic şef U.P.U. - responsabilităţi, atribuţii şi obligaţii:
- conduce activitatea U.P.U. în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
- asigură şi răspunde de îndeplinirea promptă şi corectă a sarcinilor de muncă, inclusiv ale personalului aflat în subordinea acestuia, direct sau prin intermediul şefilor de compartimente şi al persoanelor desemnate să răspundă de anumite activităţi;
- coordonează, asigură şi răspunde de calitatea activităţii desfăşurate de personalul aflat în subordine, de respectarea de către acesta a normelor de protecţie a muncii, precum şi a normelor etice şi deontologice;
- asigură respectarea deciziilor, a prevederilor din fişa postului, precum şi a regulamentului de funcţionare;
- îşi exercită profesia de medic în mod responsabil şi conform pregătirii profesionale;
- asigură şi controlează completarea fişelor pacienţilor şi a tuturor formularelor necesare, în scris sau pe calculator, în cadrul U.P.U., în conformitate cu prevederile prezentului ordin;
- este în permanenţă la dispoziţia personalului din cadrul U.P.U. sau C.P.U. în vederea rezolvării problemelor urgente apărute în cursul gărzilor şi al turelor. În cazul în care este indisponibil, desemnează o persoană care are autoritatea şi abilitatea să rezolve problemele din cadrul U.P.U.;
- poartă orice mijloc de comunicaţie alocat, păstrându-l în stare de funcţionare, fiind obligat să anunţe modalitatea prin care poate fi contactat în afara orelor de serviciu, cu excepţia perioadelor de concediu când va desemna o persoană care îl va înlocui;
- este informat în permanenţă despre starea de disponibilitate a personalului din subordine şi despre problemele survenite în această privinţă;
- este informat în permanenţă despre problemele survenite în cursul turelor şi al gărzilor, mai ales în cazul în care asemenea probleme pot afecta direct bunul mers al activităţii din cadrul unităţii;
- este informat în permanenţă despre reclamaţiile pacienţilor şi ale aparţinătorilor, având obligaţia să investigheze orice reclamaţie şi să informeze reclamantul despre rezultatul investigaţiei;
- are obligaţia de a elabora un plan de răspuns în cazul unui aflux masiv de victime;
- are obligaţia să asigure funcţionarea unui plan de mobilizare a personalului din subordine, incluzând responsabilităţile şi modalităţile de alertare a diferitelor categorii de personal;
- asigură respectarea şi respectă drepturile pacientului conform prevederilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (O.M.S.) şi altor prevederi legale în vigoare;
- organizează şi conduce şedinţele (raport) de lucru cu tot personalul aflat în subordine sau deleagă o persoană în locul său;
- aprobă programarea turelor şi a gărzilor personalului din subordine;
- numeşte unul sau mai mulţi adjuncţi ori şefi de compartimente care să răspundă de diferite activităţi din cadrul U.P.U.;
- controlează efectuarea investigaţiilor şi urmăreşte stabilirea diagnosticului şi aplicarea corectă a indicaţiilor terapeutice, în conformitate cu protocoalele şi liniile directoare din domeniu;
- colaborează şi asigură colaborarea cu medicii-şefi ai altor secţii şi laboratoare, în vederea stabilirii diagnosticului şi aplicării tratamentului corespunzător;
- propune protocoale de colaborare cu alte secţii şi laboratoare şi asigură respectarea acestora;
- asigură colaborarea cu alte instituţii medicale şi nemedicale implicate în asistenţa medicală de urgenţă şi semnează protocoalele de colaborare cu acestea, cu acordul conducerii spitalului;
- stabileşte de comun acord cu personalul din subordine şi urmăreşte aplicarea protocoalelor de tratament conform standardelor internaţionale;
- în cazurile deosebite (accidente grave, colective, aflux masiv de victime la UPU), coordonează personal împreună cu alte servicii de specialitate operaţiunile de salvare şi de tratament chiar şi în afara orelor de program. În cazul indisponibilităţii, are obligativitatea de a delega o persoană responsabilă cu preluarea acestor sarcini;
- răspunde de ridicarea continuă a nivelului profesional al personalului aflat în subordine şi de formarea continuă a acestuia;
- răspunde de buna utilizare şi întreţinere a aparaturii din dotare, instrumentarului şi întregului inventar al U.P.U. şi face propuneri de dotare corespunzătoare necesităţilor;
- controlează şi asigură prescrierea şi justa utilizare a medicamentelor, răspunde, prin intermediul unei persoane special desemnate, de păstrarea, prescrierea şi evidenţa substanţelor stupefiante;
- organizează şi răspunde de activitatea didactică şi ştiinţifică, inclusiv cea de cercetare, desfăşurată în U.P.U. sau C.P.U.;
- controlează permanent ţinuta corectă, folosirea echipamentului de protecţie şi comportamentul personalului din subordine în relaţiile cu pacienţii şi aparţinătorii acestora;
- informează periodic conducerea spitalului asupra activităţii secţiei şi reprezintă interesele personalului U.P.U. sau C.P.U. în relaţiile cu conducerea spitalului;
- coordonează, direct sau prin intermediul unei persoane desemnate, activitatea de intervenţie prespitalicească, respectiv SMURD, în conformitate cu prevederile legale,
- colaborează direct cu şeful inspectoratului pentru situaţii de urgenţă în vederea operării SMURD ;
- colaborează cu serviciul de ambulanţă din judeţul respectiv în vederea îmbunătăţirii activităţii de asistenţă de urgenţă prespitalicească şi a modului de desfăşurare a activităţii la interfaţa dintre U.P.U. şi prespital;
- întocmeşte fişele anuale de apreciere a activităţii întregului personal din subordine;
- participă în toate comisiile de angajare a personalului pentru U.P.U., în calitate de preşedinte sau membru al comisiei, în condiţiile legii; participă la selecţionarea personalului medical şi a altor categorii de personal, prin concurs şi interviu;
- propune criterii de salarizare pentru personalul din subordine potrivit reglementărilor legale în vigoare;
- îndeplineşte inclusiv rolul medicului responsabil de tură sau al medicului de gardă în cadrul U.P.U., C.P.U. sau SMURD, pe timpul turei sau al gărzii în care ocupă funcţia respectivă;
- autorizează internarea obligatorie a pacienţilor într-o anumită secţie în conformitate cu prevederile prezentului ordin;
- îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului.

3. Medici responsabili de tură, în cadrul U.P.U. - responsabilităţi, atribuţii şi obligaţii:
- răspunde de îndeplinirea promptă şi corectă a sarcinilor de muncă;
- răspunde de calitatea activităţii desfăşurate de personalul aflat în subordine, de respectarea de către acesta a normelor de protecţie a muncii, precum şi a normelor etice şi deontologice;
- răspunde de respectarea deciziilor, a prevederilor din fişa postului, precum şi a regulamentului de funcţionare;
- răspunde de informarea corectă şi promptă a medicului-şef sau locţiitorului acestuia asupra tuturor problemelor ivite în timpul gărzii şi care au influenţă asupra derulării normale a activităţii, inclusiv cele legate de personal, indiferent dacă aceste probleme au fost rezolvate sau nu;
- exercită profesia de medic în mod responsabil şi conform pregătirii profesionale;
- efectuează primirea bolnavului în camera de reanimare sau la intrarea în U.P.U. şi ia decizia introducerii acestuia în camera de reanimare sau în alt sector al C.P.U., coordonează întreaga activitate din camera de reanimare chiar în condiţiile în care în acest sector există mai mulţi pacienţi sub investigaţii şi tratament, efectuează evaluarea primară şi secundară, manevrele terapeutice de urgenţă sau continuarea acestora, investigarea bolnavului, anunţarea specialiştilor în timp, supravegherea bolnavului până la stabilizarea lui, mutarea lui din camera de reanimare sau internarea acestuia.
- îl însoţeşte pe pacient până la secţia unde va fi investigat sau internat ori deleagă un alt medic competent pentru acest lucru;
- primeşte pacienţii în celelalte sectoare ale U.P.U. sau C.P.U., îi evaluează, recomandă investigaţiile şi tratamentul, solicită consulturile de specialitate, deleagă medici din subordine pentru efectuarea manevrelor investigative şi terapeutice, cu condiţia de a fi informat permanent despre starea pacientului;
- hotărăşte reţinerea bolnavului sub observaţie, recomandă internarea în alte secţii şi este unica persoană din U.P.U. care îşi dă acordul final de externare la domiciliu sau de transfer la alte instituţii. Decizia medicului responsabil de tură poate fi contramandată doar de medicul-şef al U.P.U. sau de locţiitorul acestuia;
- efectuează vizita periodică la intervale de maximum 3 ore la toţi pacienţii din U.P.U., reevaluează starea lor şi adaptează conduita terapeutică, asigurând informarea specialiştilor din spital despre modificările semnificative;
- comunică permanent cu bolnavul şi aparţinătorii acestuia, anunţându-i despre manevrele ce se efectuează, precum şi despre starea acestuia; este unica persoană din U.P.U. care comunică un deces aparţinătorilor, fiind însoţit de asistentul de tură sau de asistentul medico-social;
- completează, împreună cu restul medicilor de gardă, fişele pacienţilor aflaţi în U.P.U. şi completează toate formularele necesare, în scris sau pe calculator; contrasemnează şi asigură completarea corectă de către restul personalului a fişelor şi a documentelor medicale şi medico-legale pe care nu le completează personal;
- asigură consultanţă la Dispeceratul 112, ajută la primirea şi triajul apelurilor şi indică conduitele de prim ajutor, inclusiv echipajelor aflate în teren, în cazul în care este solicitat sau în cazul în care echipajul aflat la un pacient în stare critică nu este însoţit de un medic; în cazul în care este indisponibil, este obligat să delege un alt medic din cadrul U.P.U. pentru a asigură această sarcină;
- respectă regulamentul de funcţionare al U.P.U. şi asigură respectarea acestuia de către restul personalului de gardă;
- respectă deciziile luate în cadrul serviciului de către medicul-şef sau locţiitorul acestuia şi asigură îndeplinirea acestora de către restul personalului de gardă;
- poartă permanent orice mijloc de comunicaţie alocat, păstrându-l în stare de funcţionare;
- anunţă în permanenţă starea de disponibilitate responsabilului cu mobilizarea personalului, cu minimum 24 de ore înainte (excepţie fac situaţiile deosebite ivite, cum ar fi un deces în familie, îmbolnăviri etc.);
- respectă şi asigură respectarea de către personalul din subordine a drepturilor pacientului conform prevederilor O.M.S. şi altor prevederi legale în vigoare;
- respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă, indiferent de natura acestora, iar în cazul părăsirii serviciului prin desfacerea contractului de muncă, transfer, detaşare sau demisie, orice declaraţie publică cu referire la fostul loc de muncă este atacabilă;
- propune medicului-şef al U.P.U. ori locţiitorului acestuia internarea obligatorie a unui pacient într-o secţie anume, în cazul unor divergenţe de opinie cu medicul de gardă din secţia respectivă;
- îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului şi/sau a U.P.U.;
- efectuează, după caz, gărzi în cadrul SMURD, unde are următoarele sarcini suplimentare:
- conduce echipajul de intervenţie şi coordonează activitatea acestuia la locul intervenţiei;
- evaluează primar şi secundar pacientul/pacienţii şi aplică tratamentul necesar în vederea stabilizării acestuia/acestora;
- asistă la operaţiunile speciale de salvare, cum ar fi descarcerarea, asigurând pe parcursul acestor operaţiuni asistenţa medicală necesară pacientului sau pacienţilor;
- însoţeşte pacientul în timpul transportului până la spital;
- în caz de necesitate, predă îngrijirea pacientului în timpul transportului echipajului propriu sau unui echipaj al serviciului de ambulanţă, în vederea efectuării unei alte intervenţii. Decizia de a preda pacientul înaintea sosirii la spital se ia evaluând starea pacientului transportat şi noul incident la care este solicitat medicul;
- monitorizează comunicaţiile radio în timpul gărzii, inclusiv în timpul intervenţiilor; are în dotare un telefon mobil pe care îl păstrează deschis pe parcursul gărzii;
- asigură informarea dispeceratului despre etapa în care se află echipajul de intervenţie şi despre posibilitatea preluării altor solicitări;
- inspectează echipamentul la intrarea în gardă, asigurându-se că acesta se află în stare de funcţionare, şi predă echipamentul la ieşirea din gardă; informează medicul coordonator sau locţiitorul acestuia despre problemele deosebite ivite în timpul gărzii, precum şi despre defecţiunile sau pierderile de aparate ori de materiale;
- inspectează medicamentele aflate în dotare şi se asigură asupra valabilităţii termenului de garanţie al acestora;
- poartă uniforma şi gradele alocate în timpul gărzii şi se asigură că echipajul poartă uniformele şi gradele alocate şi deţine echipament de protecţie adecvat (încălţăminte etc.);
- respectă regulamentul de funcţionare al U.P.U.- SMURD şi asigură respectarea acestuia de către echipajul de intervenţie;
- completează, semnează şi parafează o fişă de intervenţie pentru fiecare pacient, în două exemplare. Unul dintre cele două exemplare este predat colegului din U.P.U. sau din spitalul care primeşte pacientul;
- predă pacientul colegului din U.P.U. sau din spitalul care primeşte pacientul, explicându-i tot ce s-a efectuat şi datele anamnestice, inclusiv evoluţia pe parcursul transportului;
- asistă la activitatea din cadrul U.P.U. în cazul în care se află în aşteptare, fiind de gardă pe o maşină de intervenţie rapidă a medicului de urgenţă;
- respectă regulamentele şi ordinele Inspectoratului pentru situaţii de urgenţă din judeţul sau, după caz, din municipiul în care activează;
- îndeplineşte orice sarcini noi prevăzute de medicul-şef sau de inspectorul-şef pentru situaţii de urgenţă, în condiţiile legii, în privinţa activităţii din cadrul SMURD.

4. Medici de urgenţă sau alte categorii de medici, care efectuează gărzi U.P.U. - responsabilităţi şi atribuţii:
- îşi exercită profesia de medic în mod responsabil şi conform pregătirii profesionale;
- răspunde de respectarea deciziilor, a prevederilor din fişa postului, precum şi a regulamentului de funcţionare, de îndeplinirea promptă şi corectă a sarcinilor de muncă, de calitatea activităţii pe care o desfăşoară în serviciu, de respectarea normelor de protecţie a muncii, precum şi a normelor etice şi deontologice;
- răspunde de informarea corectă şi promptă a medicului responsabil de gardă, a medicului-şef sau a locţiitorului acestuia asupra tuturor problemelor ivite în timpul gărzii şi care au influenţă asupra derulării normale a activităţii, inclusiv cele legate de personal, indiferent dacă aceste probleme au fost rezolvate sau nu;
- primeşte, împreună cu medicul responsabil de gardă, bolnavul în camera de reanimare sau la intrarea în U.P.U., îl asistă pe acesta în acordarea îngrijirilor medicale şi în supravegherea bolnavului până la stabilizarea lui, mutarea lui din camera de reanimare sau internarea acestuia; îl însoţeşte pe pacient până la secţia unde va fi investigat sau internat;
- primeşte pacienţii în celelalte sectoare ale U.P.U./C.P.U., îi evaluează, recomandă investigaţiile şi tratamentul, asigură anunţarea specialiştilor. Decizia medicului poate fi contramandată de medicul responsabil de tură şi de medicul-şef al U.P.U./C.P.U. sau de locţiitorul acestuia;
- ajută la organizarea transportului pacienţilor şi îi însoţeşte în caz de nevoie;
- efectuează împreună cu medicul responsabil de tură vizita periodică, la intervale de maximum 3 ore, la toţi pacienţii din U.P.U., reevaluează starea lor şi adaptează conduita terapeutică conform indicaţiilor medicului responsabil de tură şi ale specialiştilor din spital;
- informează permanent aparţinătorii pacientului despre starea acestuia şi manevrele ce se efectuează;
- completează, împreună cu restul medicilor de gardă, fişele pacienţilor aflaţi în U.P.U. şi completează toate formularele necesare, în scris sau pe calculator;
- asigură consultanţă la Dispeceratul 112, ajută la primirea şi triajul apelurilor şi informează medicul responsabil de tură despre situaţiile deosebite ivite, solicitând sprijin în cazul în care este nevoie;
- respectă regulamentul de funcţionare al U.P.U./C.P.U. şi, după caz, al SMURD şi asigură respectarea acestuia de către restul personalului de gardă;
- poartă permanent pager-ul sau orice alt mijloc de comunicaţie alocat, păstrându-l în stare de funcţionare;
- anunţă în permanenţă starea de indisponibilitate responsabilului cu mobilizarea personalului cu minimum 24 de ore înainte (excepţie fac situaţiile deosebite ivite, cum ar fi un deces în familie, îmbolnăviri etc.);
- respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă, indiferent de natura acestora, iar în cazul părăsirii serviciului prin desfacerea contractului de muncă, transfer, detaşare sau demisie, orice declaraţie publică cu referire la fostul loc de muncă este atacabilă din punct de vedere juridic;
- îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului sau a U.P.U.;
- efectuează, după caz, gărzi în cadrul SMURD, unde are următoarele sarcini suplimentare:
- conduce echipajul de intervenţie şi coordonează activitatea acestuia la locul intervenţiei sau asistă medicul responsabil de tură din echipă; evaluează primar şi secundar pacientul/pacienţii şi aplică tratamentul necesar în vederea stabilizării acestuia/acestora;
- asistă la operaţiunile speciale de salvare, cum ar fi descarcerarea, asigurând pe parcursul acestor operaţiuni asistenţa medicală necesară pacientului sau pacienţilor;
- însoţeşte pacientul în timpul transportului până la spital;
- în caz de necesitate, predă îngrijirea pacientului în timpul transportului echipajului propriu sau unui echipaj al serviciului de ambulanţă, în vederea efectuării unei alte intervenţii. Decizia de a preda pacientul înaintea sosirii la spital se ia evaluând starea pacientului transportat şi noul incident la care este solicitat medicul;
- monitorizează comunicaţiile radio în timpul gărzii, inclusiv în timpul intervenţiilor. Are în dotare un telefon mobil pe care îl păstrează deschis pe tot parcursul gărzii;
- asigură informarea dispeceratului despre etapa în care se află echipajul de intervenţie şi despre posibilitatea preluării altor solicitări;
- inspectează echipamentul la intrarea în gardă, asigurându-se că acesta se află în stare de funcţionare, şi predă echipamentul la ieşirea din gardă.
- informează medicul responsabil de gardă despre problemele deosebite ivite în timpul gărzii, precum şi despre defecţiunile sau pierderile de aparate ori materiale;
- inspectează medicamentele aflate în dotare şi se asigură asupra valabilităţii termenului de garanţie al acestora;
- poartă uniforma şi gradele alocate în timpul gărzii şi se asigură că echipajul poartă uniformele şi gradele alocate şi deţine echipament de protecţie adecvat (încălţăminte etc.);
- respectă regulamentul de funcţionare al SMURD şi asigură respectarea acestuia de către restul echipajului de intervenţie;
- completează, semnează şi parafează o fişă de intervenţie pentru fiecare pacient, în două exemplare. Unul dintre cele două exemplare este predat colegului din U.P.U. sau din spitalul care primeşte pacientul;
- predă pacientul colegului din U.P.U. sau din spitalul care primeşte pacientul, explicându-i tot ce s-a efectuat şi datele anamnestice, inclusiv evoluţia pe parcursul transportului;
- asistă la activitatea din cadrul U.P.U. în cazul în care se află de gardă pe autospeciala rapidă de intervenţie a medicului de urgenţă;
- îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de medicul-şef sau de inspectorul-şef în activităţile din cadrul SMURD.

5. Medic generalist, angajat în cadrul U.P.U. - responsabilităţi, atribuţii şi obligaţii generale:
- îndeplineşte responsabilităţile şi atribuţiile prevăzute în conformitate cu natura activităţii din cadrul salonului de observare;
- menţine legătura cu medicii din secţiile spitalului în vederea coordonării urmăririi pacienţilor aflaţi în salonul de observare şi soluţionării definitive a cazurilor;
- informează medicul responsabil de tură periodic asupra stării pacienţilor şi asupra fiecărei decizii finale de internare sau de trimitere la domiciliu a unui pacient;
- obţine aprobarea medicului responsabil de tură pentru trimiterea unui pacient la domiciliu;
- îndeplineşte orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului sau a U.P.U. .

6. Asistent medical principal sef UPU, are următoarele atribuţii:
- stabileşte sarcinile de serviciu ale întregului personal din subordine, pe care le poate modifica informând medicul coordonator;
- coordonează, controlează şi răspunde de calitatea activităţii desfăşurată de personalul din subordine, de respectarea de către acesta a normelor de protecţia muncii, precum şi a normelor etice şi deontologice;
- răspunde de respectarea deciziilor, a prevederilor din fişa postului, cât şi a regulamentului de funcţionare de către personalul subordonat;
- respectă şi asigură respectarea deciziilor luate în cadrul serviciului de medicul coordonator sau locţiitorul acestuia de către personalul subordonat;
- are responsabilitatea asigurării şi respectării confidenţialităţii îngrijirilor medicale, secretului profesional şi un climat etic faţă de pacient;
- coordonează, controlează şi asigură sarcinile personalului mediu în preluarea promptă a pacienţilor în camera de gardă şi monitorizarea scriptica în foile de observatie speciale ale pacienţilor;
- asigură respectarea drepturilor pacienţilor, conform prevederilor Ordinului Ministrului Sănătăţii Publice;
- controlează condica de prezenţă şi o va contrasemna;
- asigură funcţionalitatea aparaturii medicale;
- asigură stocul de medicamente şi materiale necesare precum şi aprovizionarea cu acestea;
- controlează modul în care medicamentele, materialele sunt preluate, păstrate, distribuite şi administrate precum şi corectitudinea decontărilor;
- răspunde de aprovizionarea camerei de gardă cu instrumente, lenjerie, alte materiale sanitare necesare şi de întreţinerea şi înlocuirea acestora conform normelor;
- realizează auto-inventarierea periodică a dotării camerei de gardă conform normelor;
- participă la întocmirea fişelor de apreciere a personalului aflat în subordine;
- evaluează şi apreciază ori de câte ori este nevoie, individual şi global activitatea personalului subordonat;
- supraveghează şi asigură acomodarea şi integrarea personalului nou încadrat în vederea respectării sarcinilor din fişa postului şi a prezentului regulament;
- controlează activitatea de educaţie, analizează şi propune nevoile de perfecţionare pentru categoriile de personal din subordine şi le comunică medicului coordonator şi directorului medical;
- organizează instruirile practice ale personalului din subordine prin respectarea normelor de protecţia muncii;
- întocmeşte graficul de lucru, graficul concediilor de odihnă, răspunde de respectarea acestora şi asigură înlocuirea personalului pe durata concediului;
- aduce la cunoştinţa medicului coordonator şi directorului medical absenţa temporară a personalului în vederea suplinirii acestora potrivit reglementarilor;
- coordonează, controlează şi răspunde de aplicarea normelor de prevenire şi combatere a infecţiilor nosocomiale;
- participă la cursurile de perfecţionare, la examenele finale şi instruieşte personalul subordonat zilnic şi cu ocazia cursurilor special organizate;
- se informează în permanenţă de starea de indisponibilitate a personalului din subordine şi aduce la cunoştinţă medicului şef de secţie aspectele constatate;
- controlează permanent ţinuta, corecta folosire a echipamentului de protecţie şi comportamentul personalului din subordine.

7. Asistentul medical din UPU are următoarele atribuţii:
- îşi desfăşoară activitatea în mod responsabil, conform reglementarilor profesionale şi cerinţelor postului.
- respectă regulamentul de ordine interioară;
- acordă primul ajutor în situaţii de urgenţă şi cheamă medicul;
- Inregistreaza pacientul
- pregăteşte bolnavul şi ajută medicul la efectuarea tehnicilor speciale de investigaţii şi tratament;
- pregăteşte bolnavul prin tehnici specifice pentru investigaţii sau alte intervenţii, organizează transportul bolnavului şi la nevoie supraveghează starea acestuia pe timpul transportului;
- recoltează produse biologice pentru examenele de laborator conform prescripţiei medicului şi le transportă la laborator;
- asigură monitorizarea bolnavului conform prescripţiei medicale;
- pregăteşte echipamentul instrumentarul şi materialul steril necesar;
- semnalează medicului orice modificări depistate în starea bolnavului;
- pregăteşte materialele şi instrumentalul în vederea sterilizării;
- respectă normele de securitate, manipulare şi descărcare a stupefiantelor şi a medicamentelor cu regim special;
- utilizează, în bune condiţii echipamentele şi instrumentalul din dotare, supraveghează colectarea materialelor şi instrumentarul de unică folosinţă utilizat şi se asigură de depozitarea acestora în vederea distrugerii;
- poartă echipamentul de protecţie care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie pentru păstrarea igienei şi aspectului estetic personal;
- respectă şi apără drepturile pacientului;
- se preocupă de actualizarea cunoştinţelor profesionale prin studiu individual sau alte forme de E.M.C., conform cerinţelor postului;
- duce şi va prelua condica de medicamente de la farmacie;
- respectă circuitele funcţionale;
- participă la instruirile periodice efectuate de asistentul coordonator privind normele de igienă şi protecţia muncii;
- răspunde de informarea corectă şi promptă a asistentului coordonator sau medic coordonator asupra problemelor ivite în timpul gărzii şi care au influenţă asupra derulării normale a activităţii, inclusiv cele legate de personal.
- să acţioneze cu responsabilitate în cadrul urgenţelor; acordă primul ajutor în sistem de urgenţă şi cheamă medicul;
- să acţioneze cu responsabilitate în ceea ce priveşte acordarea îngrijirilor în funcţie de nevoile bolnavului pe parcursul staţionării în U.P.U.;
- are responsabilitatea luării deciziilor în ceea ce priveşte funcţia autonomă;
- să păstreze confidenţialitatea, să respecte şi să apere drepturile pacientului;
- îşi exercită profesia de asistent medical în mod responsabil şi conform pregătirii profesionale;
- îndeplineşte prompt şi corect sarcinile de muncă;
- manipulează şi administrează preparate cu substanţe stupefiante şi psihotrope înregistrând zilnic în registrul de evidenţă al secţiei, pe bază de semnătură, mişcarea preparatelor stupefiante şi psihotrope care au fost administrate pacienţilor; administrarea acestor preparate se face în prezenţa medicului sau a unui alt cadru medical desemnat de acesta, care va contrasemna registrul de evidenţă al secţiei, conform H.G. nr. 1915/2006 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope;
- consemnează datele pacienţilor în documentele specifice de îngrijire şi răspunde de corectitudinea lor;
- respectă "Drepturile pacientului" conform Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 46/21.01.2003, privind drepturile pacientului;
- participă la predarea-preluarea turei în punctul de lucru în care îşi desfăşoară activitatea;
- participă la instruirile periodice organizate de unitate privind securitatea muncii;
- participă la instruirea elevilor şcolilor postliceale sanitare şi a colegiilor universitare aflate în stagii practice în Unitatea de primiri urgenţe;
- participă la instruirea voluntarilor;
- poarta echipamentul de protecţie prevăzut de regulamentul de ordine interioară care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei şi a aspectului estetic personal;
- la începutul şi sfârşitul programului de lucru fiecare persoană este obligată să semneze condica de prezenţă;
- poartă permanent un mijloc de comunicaţie alocat, păstrându-l în stare de funcţionare;
- aduce la cunoştinţa responsabilului cu mobilizarea, indisponibilitatea pe o perioadă anume, minim cu 24 ore înainte (excepţie fac situaţiile deosebite cum ar fi deces în familie, îmbolnăviri, etc.);
- participă la şedinţele de lucru ale personalului angajat la U.P.U.;
- respectă codul de etică al Ordinului Asistenţilor Medicali;
- respectă ordinea şi disciplina la locul de muncă, foloseşte integral şi cu maximă eficienţă timpul de muncă, conform regulamentului de ordine interioară al spitalului;
- nu va consuma băuturi alcoolice de nici un fel cu cel puţin 8 ore înaintea intrării în serviciu şi nici în timpul serviciului. În situaţia în care există suspiciunea consumului de alcool, medicul coordonator U.P.U. sau asistenta şefă are dreptul de a testa angajatul prin recoltarea de sânge în vederea determinării alcoolemiei;
- respectă prevederile Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 219/2002 privind depozitarea şi gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale;
- utilizează şi păstrează, în bune condiţii, echipamentele şi instrumentarul din dotare, supraveghează colectarea materialelor şi instrumentarului de unică folosinţă utilizat şi se asigură de depozitarea acestora în vederea distrugerii;
- respectă şi aplică normele prevăzute în Ordinul Ministrului Sănătăţii şi Familiei nr. 261/2007 privind asigurarea curăţeniei, dezinfecţiei, efectuarea sterilizării şi păstrarea obiectelor şi materialelor sanitare, precum şi a normelor prevăzute în Ghidul practic de management al expunerii accidentale la produse biologice privind prevenirea şi combaterea infecţiilor nosocomiale şi având următoarele atribuţii:
- anunţă imediat asistenta responsabilă de tură, asupra deficientelor de igienă (alimentare cu apă, instalaţii sanitare, de încălzire, etc.);
- respectă permanent şi răspunde de aplicarea normelor de igiena în special de spălarea şi dezinfecţia mâinilor, cât şi a regulilor de tehnică aseptică în efectuarea tratamentelor prescrise;
- răspunde de curăţenia încăperilor;
- supraveghează efectuarea dezinfecţiilor periodice (ciclice);
- respectă măsurile de izolare stabilite;
- declară imediat asistentei şefe orice îmbolnăvire acută pe care o prezintă, precum şi bolile transmisibile apărute la membrii familiei sale;
- supraveghează menţinerea condiţiilor de igienă şi a toaletei bolnavilor imobilizaţi;
- participă la cursurile organizate de secţie sau spital în vederea pregătirii profesionale continue şi periodic, participă la testările profesionale efectuate de şeful ierarhic în funcţie de necesităţi;
- respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă indiferent de natura acestora, iar în cazul părăsirii serviciului prin desfacerea contractului de muncă, transfer, detaşare sau demisie, orice declaraţie publică cu referire la fostul loc de muncă este atacabilă juridic, conform Ministerului Sănătăţii Publice nr. 1706/ 2007;
- răspunde de gestionarea obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe existente în U.P.U., conform normelor în vigoare, respectiv, Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 1753/2004, pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de activ şi pasiv
- asistenta medicală îşi desfăşoară activitatea în echipă, respectând raporturile ierarhice şi funcţionale;
- se va supune măsurilor administrative, în ceea ce priveşte neîndeplinirea la timp şi întocmai a sarcinilor prevăzute în fişa postului;
- îndeplineşte şi alte sarcini stabilite de conducerea spitalului şi/sau a U.P.U.-SMURD.
Medicul coordonator al serviciului, asistenta şefă şi conducerea spitalului au dreptul de a modifica prevederile din această fişă, sau de a adăuga articole suplimentare informând personalul angajat asupra conţinutului acestora.

9. Brancardierul din UPU, are următoarele atribuţii:
- îşi desfăşoară activitatea sub îndrumarea şi supravegherea asistentului medical sau a unui medic curant;
- se ocupă de transportul pacienţilor spre secţiile spitalului;
- ajută personalul autosanitarelor la coborârea brancardelor şi transportul bolnavilor în incinta camerei de gardă ;
- face dezinfecţia materialului rulant: brancard, cărucior;
- nu este abilitat să dea relaţii despre starea sănătăţii bolnavului;
- poartă echipamentul prevăzut de regulamentul de ordine interioară care va fi schimbat ori de câte ori va fi nevoie;
- participă la instruirile periodice efectuate de asistentul coordonator privind normele de igienă şi protecţia muncii ;
- respectă reglementările privind prevenirea controlul şi combaterea infecţiilor nosocomiale;
- respectă circuitele funcţionale;
- răspunde de calitatea activităţii desfăşurate de respectarea normelor de protecţia muncii, de etică şi deontologie ;
- răspunde de îndeplinirea promptă şi corectă a sarcinilor de muncă;
- răspunde prompt la solicitările personalului medical în subordinea căruia se află.


III. SECŢIILE CU PATURI

A. Atribuţii generale ale personalului din secţiile cu paturi:
Serviciile medicale furnizate în secţii sunt:
- consult clinic;
- diagnosticul şi terapia medicală a afecţiunilor;
- asistenţă de urgenţă specializată atunci când este necesar.

1. Medicul şef de secţie:
Activitatea secţiilor este coordonată de un şef de secţie, angajat cu normă întreagă prin concurs, ori cu delegaţie pe perioadă determinată.
Medicul şef de secţie de la secţiile are următoarele atribuţii:
- organizează şi răspunde de întreaga activitate din secţia (inclusiv de respectarea programului legal de muncă) pe care o conduce şi asigură aplicarea tuturor dispoziţiilor legale privind internarea bolnavilor in secţie;
- obligatia de a acorda, cu prioritat, consultaţii interdisciplinare pentru pacienţii internaţi in unitate sau pentru cei internaţi la alte spitale, in baza realaţiilor contractuale stabilite intre unitatea noastră şi alte unităţi sanitare;
- participă, la începutul programului, la raportul de gardă, ocazie cu care se analizează evenimentele din secţii din ultimele 24 ore, stabilindu-se măsurile necesare;
- examinează fiecare bolnav ori de câte ori este nevoie;
- îndrumă direct activitatea personalului din secţia cu paturi pe care o conduce şi asigură instruirea continuă a personalului cu privire la tehnici noi de diagnostic şi tratament;
- programează activitatea tuturor medicilor din secţie, indiferent de încadrarea lor, conform legii;
- urmăreşte stabilirea diagnosticului, aplicarea corectă a indicaţiilor terapeutice şi hotărăşte momentul externării bolnavilor;
- organizează şi răspunde de acordarea asistenţei de urgenţă la primire şi în secţie;
- organizează analiza periodică a calităţii muncii de asistenţă medicală din secţie şi ia măsuri corespunzătoare pentru îmbunătăţire;
- organizează şi răspunde de asigurarea continuităţii acordării asistenţei medicale în cadrul secţiei, conform legii;
- medicul şef de secţie are obligaţia de a răspunde prompt oricărei solicitări profesionale urgente venite din partea personalului din subordine;
- este responsabil de alcătuirea graficului de lucru al personalului din secţie;
- colaborează cu medicii şefi ai altor secţii şi laboratoare în vederea stabilirii şi aplicării tratamentului corespunzător la cazurile deosebite;
- organizează consulturile medicale de specialitate;
- controlează, îndrumă şi răspunde de aplicarea măsurilor de igienă şi antiepidemice în vederea prevenirii infecţilor interioare;
- controlează şi răspunde de aplicarea măsurilor de protecţia muncii în secţia pe care o conduce;
- controlează şi răspunde de completarea foilor de observaţie clinică a bolnavilor în primele 24 ore de la internare şi de înscrierea zilnică a evoluţiei şi a tratamentului aplicat;
- controlează şi răspunde de eliberarea, conform normelor legale, a documentelor medicale întocmite în secţie;
- controlează întocmirea, la ieşirea din spital, a epicrizei şi a recomandărilor de tratament după externare şi a scrisorii medicale;
- controlează modul de păstrare în secţie, pe timpul spitalizării, a documentelor de spitalizare (foaia de observaţie, foaia de temperatură, buletine de analiză, biletul de trimitere, etc.);
- răspunde de buna utilizare şi întreţinere a aparaturii, instrumentarului şi întregului inventar al secţiei şi face propuneri de dotare corespunzătoare necesităţilor;
- controlează şi asigură prescrierea şi justa utilizare a medicamentelor şi evitarea polipragmaziei;
- răspunde de păstrarea, prescrierea şi evidenţa substanţelor stupefiante;
- controlează calitatea alimentaţiei dietetice, prepararea acesteia şi modul de servire;
- organizează activitatea de educaţie sanitară a bolnavilor internaţi, controlând respectarea regimului de odihnă, servirea mesei şi primirea vizitelor de către bolnavi;
- organizează şi răspunde de activitatea didactică şi ştiinţifică desfăşurată în secţie ;
- analizează lunar concordanţa diagnosticului dintre medicul de familie, ambulatoriu de specialitate şi spital, trimiterile între acestea, concordanţa diagnosticului clinic cu cel anatomo-patologic şi alte aspecte calitative ale asistenţei medicale;
- organizează şi participă la confruntarea anatomo-patologică a cazurilor deosebite; controlează permanent ţinuta corectă şi comportamentul personalului din secţie;
- informează conducerea spitalului asupra activităţii secţiei;
- întocmeşte fişele anuale de apreciere a activităţii întregului personal din subordine şi stabileşte atribuţiile personalului în raport cu exigentele posturilor;
- răspunde de îndrumarea şi realizarea activităţii de acordare a îngrijirilor medicale în cadrul secţiei, de calitatea actului medical, precum şi de atribuţiile asumate prin contractul de administrare;
- este membru în consiliul medical al spitalului;
- încheie contractul de administrare a secţiei conform ordinului Ministrului Sănătăţii Publicat în Monitorul Oficial al României partea I – nr. 136 (23 februarie 2007) .

2. Medicul primar/specialist din secţiile cu paturi, are următoarele atribuţii:
- organizează şi răspunde de activitatea medicală la nivelul paturilor care îi sunt repartizate;
- controlează investigaţiile efectuate de personalul din subordine şi urmăreşte aplicarea corectă a indicaţiilor terapeutice ;
- medicul poate prelua, cu delegare scrisă, atribuţiile şefului de secţie, pe perioada cât acesta lipseşte din unitate;
- răspunde de modul corect de completare a foilor de observaţie ale bolnavilor pe care îi are în grijă ;
- examinează bolnavii imediat la internare şi completează foaia de observaţie în primele 24 de ore, iar în cazuri de urgenţă, imediat, foloseşte investigaţiile paraclinice efectuate ambulator;
- examinează zilnic bolnavii şi consemnează în foaia de observaţie, evoluţia, explorările de laborator, alimentaţia şi tratamentul corespunzător;
- decide momentul externării bolnavilor şi asigură prescrierea tuturor indicaţiilor terapeutice la acel moment, întocmeşte formele de externare şi redactează orice act medical, aprobat de conducerea spitalului, în legătură cu bolnavii pe care îi are sau i-a avut în îngrijire;
- colaborează cu medicul de familie sau medici de altă specialitate, prin scrisoare medicală;
- poate solicita şi alte consultaţii interdisciplinare, pentru bolnavii îngrijiţi şi stabileşte împreună cu şeful secţiei măsurile necesare în situaţii şi evenimente deosebite;
- prezintă cu ocazia vizitei medicului şef de secţie, situaţia bolnavilor pe care îi are în îngrijire şi solicită sprijinul acestuia ori de câte ori este necesar;
- participă la consulturi cu medicii din alte specialităţi şi în cazurile deosebite la examenele paraclinice, precum şi la expertizele medico-legale şi expertiza capacităţii de muncă;
- comunică zilnic medicului de gardă bolnavii gravi pe care îi are în îngrijire şi care necesită supraveghere deosebită;
- semnează condica de medicamente pentru bolnavii pe care îi îngrijeşte;
- supraveghează tratamentele medicale, executate de cadrele medii şi auxiliare sanitare;
- controlează zilnic calitatea regimului alimentar al bolnavilor;
- controlează şi răspunde de întreaga activitate de îngrijire a bolnavilor desfăşurată de personalul mediu, auxiliar şi elementar sanitar cu care lucrează;
- asigură şi răspunde de aplicarea tuturor măsurilor de igienă şi antiepidemice, precum şi a normelor de protecţie a muncii în sectorul de activitate pe care îl are în grijă;
- anunţă cazurile de îmbolnăviri profesionale, infecţii nosocomiale şi asigură aplicarea măsurilor de carantină, în caz de nevoie;
- raportează cazurile de boli infecţioase şi boli profesionale potrivit dispoziţiilor în vigoare;
- răspunde de disciplina, ţinuta şi comportamentul personalului din subordine, precum şi al bolnavilor pe care îi are în îngrijire;
- asigură vizita bolnavilor şi gărzile din secţie, potrivit graficului de muncă stabilit de către medicul şef de secţie sau în situaţii deosebite din dispoziţia acestuia;
- răspunde prompt la toate solicitările de urgenţă şi la consultaţiile din aceeaşi secţie şi alte secţii şi colaborează cu toţi medicii din alte secţii şi laboratoare din spital, în interesul unei cât mai bune îngrijiri medicale a bolnavilor;
- execută sarcini de îndrumare şi control tehnic precum şi consultaţii de specialitate în ambulator, conform planului întocmit de medicul şef al secţiei;
- se preocupă în permanenţă de ridicarea nivelului profesional propriu şi contribuie la ridicarea nivelului profesional al personalului din subordine;
- desfăşoară, după caz, activitate de cercetare medicală;
- depune o activitate permanentă de educaţie sanitară a bolnavilor şi aparţinătorilor acestora, face propuneri pe care le prezintă şefului de secţie;
- participă la confruntările anatomopatologice ale cazurilor pe care le-a avut în îngrijire;
- organizează modul de acordare a asistenţei medicale de urgenţă în secţie sau la nivelul segmentului de activitate de care răspunde;
- urmăreşte şi asigură întreţinerea corectă a mijloacelor din dotare;
- respectă circuitele funcţionale, precum şi reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor nosocomiale;
- participă la raportul de gardă pe secţii;
- respectă regulamentul de funcţionare al secţiei şi asigură respectarea acestuia de restul personalului din secţie;
- respectă deciziile luate legal şi care nu îi depăşesc competenţele în cadrul serviciului, de către medicul şef de secţie sau locţiitorul acestuia şi asigură îndeplinirea acestora de către restul personalului din secţie, aflat în subordine;
- respectă drepturile pacientului conform prevederilor Ordinul Ministrului Sănătăţii;
- completează, semnează şi parafează foaia de observaţie pentru fiecare pacient care se internează şi pentru pacienţii care sunt consultaţi şi nu necesită internare sau sunt trimişi în alt spital după acordarea primului ajutor;
- are program zilnic de 7 ore structurat astfel: 0800 – 1300, o oră contravizită şi 20 ore gardă;
- efectuează gărzi (numărul de gărzi/lună va fi stabilit de comun acord cu şeful de secţie astfel încât să nu suprasolicite fizic şi psihic medicul, scăzând calitatea actului medical);
- conform Codului muncii are dreptul la concediul de odihnă anual şi se poate face rechemarea de către medicul şef de secţie din concediul de odihnă doar în cazuri urgente, bine documentate de acesta;
- are dreptul de suspendarea contractului individual de muncă conform Codului muncii;
- are dreptul la zile de formare profesională conform legii.

3. Asistentul medical generalist – şef din secţiile cu paturi, exercită profesia de asistent medical în mod responsabil şi conform pregătirii profesionale.

Asistentul şef are următoarele atribuţii:
- răspunde de comportamentul igienic al personalului din subordine şi de respectarea regulilor de tehnică aseptică de către acesta.
- răspunde de starea de curăţenie din secţie, de respectarea normelor de igienă şi antiepidemice;
- întocmeşte necesarul de materiale în vederea prevenirii infecţiilor nosocomiale şi menţinerii stării de igienă;
- controlează respectarea măsurilor de asepsie şi antisepsie;
- controlează permanent curăţenia saloanelor şi grupurilor sanitare şi dezinfecţia în secţie;
- controlează igiena bolnavilor şi face educaţia sanitară a acestora;
- efectuează examenul organoleptic al alimentelor distribuite la bolnavi şi îndepărtează pe cele necorespunzătoare, situaţie pe care o aduce la cunoştinţa medicului şef de secţie;
- răspunde de igiena alimentelor şi de modul de distribuire al acestora, de curăţenia veselei şi a ustensilelor;
- anunţă imediat şeful de secţie şi directorul medical asupra deficienţelor în condiţiile de igienă (alimentare cu apă, instalaţii sanitare, încălzire, etc.);
- controlează aplicarea măsurilor privind presterilizarea, dezinfecţia, curăţenia, izolarea bolnavilor, carantina secţiei, precum şi alte măsuri de prevenire a infecţiilor ce sunt în competenţa sa, sau a personalului din subordine;
- instruieşte şi controlează personalul din subordine privind pregătirea materialelor ce urmează a fi sterilizate, păstrarea materialelor sterile şi utilizarea lor în limitele termenului de valabilitate;
- supraveghează pregătirea materialelor pentru sterilizarea centralizată şi semnalează medicului şef de secţie şi directorului medical defecţiunile pe care le constată la materialele şi obiectele primite de la staţia centrală de sterilizare;
- organizează şi supraveghează pregătirea saloanelor pentru dezinfecţiile periodice;
- instruieşte personalul din subordine privind autodeclararea, autoîmbolnăvirilor şi urmăreşte aplicarea acestor măsuri;
- semnalează medicului şef de secţie şi directorului medical cazurile de boli transmisibile pe care le observă în rândul personalului;
- instruieşte personalul din subordine asupra respectării programului de vizitare în vederea aglomerări în saloane;
- instruieşte personalul privind schimbarea la timp a lenjeriei bolnavilor, colectarea şi păstrarea lenjeriei murdare, transportul şi păstrarea lenjeriei curate, urmăreşte ca personalul care transportă şi distribuie alimente să poarte echipament de protecţie al alimentelor;
- controlează şi instruieşte permanent personalul din subordine asupra ţinutei şi comportamentului igienic, cât şi asupra respectării normelor de tehnică aseptică şi propune medicului şef de secţie şi directorului medical măsuri disciplinare în cazuri de abateri;
- va stabili sarcinile de serviciu ale întregului personal din subordine, pe care le poate modifica în conformitate cu legislaţia în vigoare informând şeful de secţie;
- coordonează, controlează şi răspunde de calitatea activităţii desfăşurate de personalul din subordine, de respectarea de către acesta a normelor de protecţia muncii, precum şi a normelor etice şi deontologice;
- răspunde de respectarea deciziilor, a prevederilor din fişa postului, cât şi a regulamentului intern de către personalul aflat în subordine;
- respectă şi asigură respectarea deciziilor luate în cadrul serviciului de medicul şef de secţie sau locţiitorul acestuia, de către personalul aflat în subordine;
- are responsabilitatea asigurării şi respectării confidenţialităţii îngrijirilor medicale, secretului profesional şi un climat tipic faţă de pacient;
- coordonează, controlează şi asigură sarcinile personalului mediu în preluarea promptă a pacienţilor în secţie şi monitorizează scriptic în registrul secţiei;
- asigură respectarea drepturilor pacienţilor conform prevederilor în vigoare;
- participă la raportul de gardă;
- controlează zilnic condica de prezenţă şi o contrasemnează;
- asigură funcţionalitatea aparaturii medicale;
- asigură stocul de materiale tehnico-sanitare;
- va răspunde de aprovizionarea secţiei cu instrumente, lenjerie şi alte materiale sanitare necesare şi de întreţinerea şi înlocuirea acestora, conform normelor;
- va realiza auto-inventarierea periodică a dotării secţiei conform normelor stabilite;
- va participa la întocmirea fişelor de apreciere a personalului aflat în subordine;
- va evalua şi aprecia ori de câte ori este nevoie, individual şi global activitatea personalului din secţie;
- va organiza împreună cu şeful secţiei, testări profesionale periodice şi va acorda calificative anuale pe baza calităţii şi a rezultatelor obţinute la testare;
- va participa la selecţionarea asistenţilor medicali şi personalului auxiliar în vederea angajării în secţie;
- propune criterii de salarizare pentru personalul din subordine potrivit reglementărilor în vigoare;
- supraveghează şi asigură acomodarea şi integrarea personalului nou încadrat în vederea respectării sarcinilor din fişa postului şi a prezentului regulament;
- va controla activitatea de educaţie, va analiza şi propune nevoile de perfecţionare pentru personalul din subordine şi le va comunica medicului sef secţie şi directorului medical;
- va organiza instruirile practice ale întregului personal din subordine privind respectarea normelor de protecţia muncii;
- va întocmi graficul de lucru,graficul concediilor de odihnă, răspunde de respectarea acestora şi asigură înlocuirea personalului pe durata concediului;
- aduce la cunoştinţă medicului şef de secţie şi directorului medical de absenţa temporară a personalului în vederea suplinirii acestora potrivit reglementărilor în vigoare;
- coordonează, controlează şi răspunde de aplicarea normelor de prevenire şi combatere a infecţiilor nosocomiale;
- în cazuri deosebite va propune spre aprobare împreună cu şeful de secţie, ore suplimentare conform reglementărilor legale şi informează directorul medical.
- va participa la cursurile de perfecţionare, la examenele finale şi va instrui personalul subordonat, zilnic şi cu ocazia cursurilor special organizate;
- va fi informat în permanenţă despre starea de indisponibilitate a personalului din subordine;
- controlează permanent ţinuta corectă, folosirea echipamentului de protecţie şi comportamentul personalului subordonat;
- organizează activităţile de tratament, explorări funcţionale şi îngrijire în secţie, asigură şi răspunde de calitatea acestora;
- coordonează, controlează şi răspunde de calitatea activităţii desfăşurate de personalul din subordine în cele trei ture;
- controlează activitatea de educaţie pentru sănătate realizată/desfăşurată de asistenţii medicali;
- informează medicul şef de secţie şi după caz directorul medical despre evenimentele deosebite petrecute în timpul turelor;
- răspunde de întocmirea situaţiei zilnice a mişcării bolnavilor, foaia de masă va fi predată zilnic, în timp util;
- răspunde de corectitudinea datelor trecute în foaia de mişcare zilnică a bolnavilor şi de modul de raportare;
- răspunde de întocmirea şi raportarea la timp a situaţilor lunare, trimestriale şi anuale cerute de forurile superioare;
- participă la vizita efectuată de medicul şef de secţie;
- în cazul constatării unor acte de indisciplină la personal, în cadrul secţiei, decide asupra modului de rezolvare şi/sau sancţionare şi informează medicul şef de secţie şi conducerea unităţii;
- îşi desfăşoară activitatea sub coordonarea medicului şef secţie şi a directorului medical;
- controlează permanent ţinuta corectă, folosirea echipamentului de protecţie şi comportamentul personalului din subordine;
- coordonează, controlează şi răspunde de aplicarea normelor de P.S.I.;
- coordonează, controlează şi răspunde de aplicarea normelor de protecţia muncii;
- coordonează, controlează şi răspunde de aplicarea O.M.S. nr. 219/2002 pentru aprobarea normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale;
- va colabora cu medicul de medicina muncii în vederea planificării personalului din subordine la efectuarea controlului medical periodic;

4. Asistentul medical generalist, din secţiile cu paturi
(1) Asistentul medical generalist, din secţiile cu paturi ale spitalului, îşi desfăşoară activitatea în mod responsabil, conform reglementărilor profesionale şi cerinţelor postului, având următoarele atribuţii:
- respectă regulamentul de ordine interioară al spitalului;
- preia pacientul nou internat şi pe însoţitorul acestuia (în funcţie de situaţie), verifică toaleta personală, ţinuta de spital şi repartizează în salon;
- informează pacientul şi aparţinătorul cu privire la structura secţiei şi asupra obligativităţii respectării regulamentului de ordine interioară;
- acordă primul ajutor în situaţii de urgenţă şi cheamă medicul;
- identifică problemele de îngrijire ale pacienţilor, stabileşte priorităţile, elaborează şi implementează planul de îngrijire şi evaluează rezultatele obţinute pe tot parcursul internării;
- prezintă medicului de salon pacientul pentru examinare şi îl informează asupra stării acestuia de la internare şi pe tot parcursul internării;
- observă simptomele, starea pacientului, măsoară febra, tensiunea arterială, pulsul, diureza, drenajul, administrează şi efectuează tratamentul general şi local şi le înregistrează zilnic în foia de observaţie clinică, fără a-şi depăşii competenţele profesionale şi informează medicul;
- pregăteşte bolnavul şi ajută medicul la efectuarea tehnicilor speciale de investigaţii şi tratament;
- pregăteşte bolnavul prin tehnici specifice pentru investigaţii speciale sau intervenţii chirurgicale, organizează transportul bolnavului şi la nevoie, supraveghează starea acestuia pe timpul transportului (în incinta spitalului);
- recoltează produse biologice pentru examene de laborator, conform prescripţiei medicului şi le transportă la laborator;
- răspunde de îngrijirea bolnavilor din salon şi supraveghează efectuarea de către infirmieră a toaletei bolnavului, schimbării lenjeriei de pat şi de corp, creării condiţiilor pentru satisfacerea nevoilor fiziologice, schimbării poziţiei bolnavului.
- observă apetitul pacienţilor, supraveghează şi asigură alimentarea pacienţilor dependenţi, supraveghează distribuirea alimentelor conform dietei consemnate în foaia de observaţie;
- administrează personal medicaţia, efectuează tratamentele, testările biologice, etc., conform prescripţiei medicale;
- asigură monitorizarea specifică a bolnavului conform prescripţiei medicale;
- pregăteşte echipamentul, instrumentalul şi materialul steril necesar intervenţiilor;
- semnalează medicului orice modificare a stării bolnavului.
- pregăteşte materialele, instrumentalul, dispozitivele în vederea sterilizării acestora;
- respectă normele de securitate, manipulare şi descărcare a stupefiantelor;
- organizează şi desfăşoară programe de educaţie pentru sănătate, activităţii de consiliere, lecţii educative şi demonstraţii practice pentru pacienţi, aparţinători şi diferite categorii profesionale aflate în formare;
- participă la acordarea îngrijirilor paleative şi instruieşte familia sau aparţinătorii pentru acordarea acestora;
- supraveghează modul de desfăşurare a vizitelor aparţinătorilor, conform regulamentului de ordine interioară;
- efectuează verbal şi în scris preluarea/predarea fiecărui pacient şi a serviciului în cadrul raportului de tură, în care menţionează toate problemele ivite pe perioada serviciului;
- pregăteşte pacientul pentru externare/transfer;
- în caz de deces, inventariază obiectele personale, identifică cadavrul şi organizează transportul acestuia la morgă;
- utilizează şi păstrează în bune condiţii echipamentul şi instrumentalul din dotare, supraveghează colectarea materialelor şi instrumentalului de unică folosinţă utilizat şi se asigură de depozitarea acestora în vederea distrugerii;
- poartă echipament de protecţie prevăzut în regulamentul de ordine interioară, care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei şi a aspectului estetic personal;
- respectă şi apără dreptul pacientului;
- se preocupă de actualizarea cunoştinţelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme E.M.C. şi conform cerinţelor postului;
- supraveghează şi coordonează activităţile desfăşurate de personalul din subordine;
- supraveghează continuu bolnavii internaţi în secţia cu paturi;
- participă sub îndrumarea medicului la pregătirea bolnavului pentru puncţii, bronhoscopii,etc.;
- participă la vizita medicului de salon şi a şefului de secţie;
- informează în permanenţă asistenta şefă despre starea sa de indisponibilitate şi va solicita în scris orice schimbarea graficului de prezenţă;
- va duce şi va prelua condica de medicamente de la farmacie;
- participă la instruirile periodice efectuate de asistentul şef, privind normele de igienă şi protecţia muncii;
- pe perioada de timp necesară ridicării condicii de medicamente de la farmacie sau îndeplinirii altor sarcini de serviciu care impun părăsirea locului de muncă, va comunica unde pleacă, timpul absenţei şi numele persoanei care îi ţine locul;
- la schimbarea turei, nu va părăsii locul de muncă până la venirea schimbului.

(2) Competenţele asistentului medical generalist, sunt următoarele:
- stabileşte priorităţile privind îngrijirea şi întocmeşte planul de îngrijire;
- efectuează următoarele tehnici:
- tratamente parenterale
- puncţii venoase
- vitaminizări
- tratamente locale
- recoltare probe laborator
- mobilizarea pacientului
- măsurarea funcţiilor vitale
- pregătirea pacientului pentru explorări funcţionale
- pregătirea pacientului pentru investigaţii specifice
- prevenirea şi combaterea escarelor
- calmarea şi tratarea durerii
- urmăreşte şi calculează bilanţul hidric
- oxigenoterapii
- resuscitare cardio respiratorie
- tehnici de combatere a hipo şi hipertemiei
- pansamente şi bandaje
- măsurători antropometrice
- montează sonda vezicală iar la bărbaţi numai după ce sondajul iniţial a fost efectuat de medic
- clisme în scop evacuator
- sondaje şi spălături intracavitale
- îngrijirea mucoasei nazale, mucoasei bucale etc.
- intervenţii pentru mobilizarea secreţiilor
- aspiraţie traheo-bronşică
- pentru asistenţii medicali neo-natologie – sarcini specifice:
- supraveghează nou-născutul în incubator
- stimulează tactil nou-născutul
- verifică şi răspunde de existenta benzii de identificare a pacientului
(3) Infirmiera are următoarele atribuţii:
- răspunde prompt la solicitările personalului medical în subordinea căruia se află;
- răspunde de îndeplinirea promptă şi corectă a sarcinilor de muncă, fără a le comenta;
- îşi desfăşoară activitatea numai sub îndrumarea şi supravegherea asistentului medical;
- pregăteşte patul şi schimbă lenjeria bolnavului;
- efectuează sau ajută la efectuarea toaletei zilnice totale şi parţiale a bolnavului imobilizat, cu respectarea regulilor de igienă;
- ajută pacienţii deplasabili la efectuarea toaletei zilnice;
- ajută bolnavii pentru efectuarea nevoilor fiziologice (plosca, urinar, tăviţa renală, etc.);
- asigură curăţenia, dezinfecţia şi păstrarea recipientelor utilizate, a barbotoarelor, etc., în locurile şi condiţiile stabilite;
- ajută la pregătirea bolnavilor pentru manevre specifice, asigură şi curăţirea aparaturii şi instrumentalului imediat după utilizare;
- asigură toaleta bolnavului imobilizat ori de câte ori este nevoie;
- ajută la alimentaţia pasivă şi artificială a pacienţilor imobilizaţi;
- ajută la pregătirea bolnavilor în vederea examinării;
- transportă pacienţii nedeplasabili cu targa/căruciorul la investigaţii şi înapoi;
- transportă lenjeria murdară (de pat şi a bolnavilor) în containere speciale la spălătorie şi o aduce curată în containere speciale, cu respectarea circuitelor conform regulamentelor de ordine interioară;
- execută, la indicaţia asistentului medical dezinfecţia zilnică a mobilierului din salon;
- pregăteşte, la indicaţia asistentului medical, salonul pentru dezinfecţie, ori de câte ori este necesar;
- efectuează curăţenia şi dezinfecţia cărucioarelor pentru bolnavi, a tărgilor şi celorlalte obiecte care ajută bolnavul la deplasare şi se ocupa de întreţinerea lor;
- colectează materialele sanitare şi instrumentarul de unică folosinţă utilizate, în recipiente speciale şi asigură transportul lor la spaţiile amenajate de depozitare, în vederea neutralizării;
- ajută asistentul medical şi brancardierul la poziţionarea bolnavului imobilizat;
- goleşte periodic sau la indicaţia asistentului medical pungile care colectează urina sau alte produse biologice, după ce s-a făcut bilanţul de către asistentul medical şi au fost înregistrate în documentaţia pacientului;
- după decesul unui bolnav, sub supravegherea asistentul medical, pregăteşte cadavrul şi ajută la transportul acestuia;
- nu este abilitată să dea relaţii despre starea sănătăţii bolnavului;
- poartă echipamentul prevăzut de regulamentul de ordine interioară care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie pentru păstrarea igienei şi aspectului estetic personal;
- participă la instruirile periodice efectuate de asistentul şef privind normele de igienă şi protecţia muncii;
- transportă alimentele de la bucătărie cu respectarea normelor igienico-sanitare;
- efectuează sub supravegherea asistentul medical igiena individuală a pacienţilor gravi;
- asigură păstrarea şi folosirea în bune condiţii a inventarului din primire;
- primeşte şi răspunde de păstrarea în bune condiţii a materialelor de curăţenie ce le are în grijă;
- efectuează aerisirea periodică a încăperilor;
- respectă circuitele funcţionale (deşeuri, lenjerie, etc.)
- va informa în permanenţă asistenta şefă despre starea sa de indisponibilitate şi va solicita în scris orice schimbare a graficului de prezenţă;
- are obligaţia să predea şi să preia pacienţii la schimbarea de tură şi nu va părăsi locul de muncă până la venirea persoanei care urmează să intre în tură;
- dacă sarcinile de serviciu impun deplasarea în afara secţiei va avea grijă ca măcar una dintre infirmiere/îngrijitoare să rămână pe secţie pentru activităţi specifice;
- execută alte sarcini de serviciu la solicitarea asistentului medical şi a medicului;
- respectă circuitele funcţionale (deşeuri, lenjerie, etc.);
- va informa în permanenţă asistenta şefă despre starea sa de indisponibilitate şi va solicita în scris orice schimbare a graficului de prezenţă;
- are obligaţia să predea şi să preia pacienţii la schimbarea de tură şi nu va părăsi locul de muncă până la venirea persoanei care urmează să intre în tură;
- dacă sarcinile de serviciu impun deplasarea în afara secţiei va avea grijă ca măcar una dintre infirmiere/îngrijitoare să rămână pe secţie pentru activităţi specifice.

(4) Îngrijitoarea are următoarele atribuţii şi obligaţii:
- va efectua riguros curăţenie în toate spaţiile aferente. Curăţenia va fi efectuată în timpul turei, ori de câte ori este nevoie şi conform planului DDD de pe secţii;
- va răspunde prompt la solicitările personalului medical în subordinea căruia se află;
- răspunde de îndeplinirea promptă şi corectă a sarcinilor de muncă, fără a le comenta;
- îşi desfăşoară activitatea numai sub îndrumarea şi supravegherea asistentului medical;
- asigură curăţenia, dezinfecţia şi păstrarea recipientelor utilizate, a barbotoarelor, etc. în locurile şi condiţiile stabilite;
- transportă lenjeria murdară (de pat şi a bolnavilor) în containere speciale la spălătorie şi o aduce curată în containere speciale, cu respectarea circuitelor conform regulamentelor de ordine interioară;
- pregăteşte, la indicaţia asistentului medical, salonul pentru dezinfecţie, ori de câte ori este necesar;
- efectuează curăţenia şi dezinfecţia cărucioarelor pentru bolnavi, a tărgilor şi celorlalte obiecte care ajută bolnavul la deplasare şi se ocupă de întreţinerea lor;
- colectează materialele sanitare şi instrumentarul de unică folosinţă utilizate, în recipiente speciale şi asigură transportul lor la spaţiile amenajate de depozitare, în vederea neutralizării;
- goleşte periodic sau la indicaţia asistentul medical pungile care colectează urina sau alte produse biologice, după ce s-a făcut bilanţul de către asistentul medical şi au fost înregistrate în documentaţia pacientului;
- nu este abilitată să dea relaţii despre starea sănătăţii bolnavului;
- poartă echipamentul prevăzut de regulamentul de ordine interioară care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie pentru păstrarea igienei şi aspectului estetic personal;
- participă la instruirile periodice efectuate de asistentul şef privind normele de igienă şi protecţia muncii;
- asigură păstrarea şi folosirea în bune condiţii a inventarului din primire.
- primeşte şi răspunde de păstrarea în bune condiţii a materialelor de curăţenie ce le are în grijă;
- efectuează aerisirea periodică a încăperilor;
- curăţă şi dezinfectează WC-urile cu materiale şi ustensile folosite numai în aceste scopuri şi locuri, şi curăţarea diferitelor spaţii, face curăţenia uzuală şi întreţine ordinea, inclusiv pe coridoare, pe scări, în curţile interioare;
- curăţă spaţii mari, spală toate tipurile de ferestre şi alte suprafeţe de sticlă cu soluţii de curăţare, şi dezasamblează piese pentru a fi curăţate, dacă este necesar;
- curăţă şi dezinfectează chiuvete şi alte încăperi sanitare, face curăţenie generală după zugrăveli:
- activitatea se desfăşoară în spaţii largi, diferite, mediul de lucru este uneori cu locuri greu accesibile;
- să aibă dexteritate manuală, răbdare, şi conştiinciozitate;
- are obligaţia să poarte echipament de lucru şi protecţie adecvat;
- să respecte cu stricteţe normele de igienă, protecţia muncii şi P.S.I.;
- să nu consume băuturi alcoolice în timpul programului de lucru;
- să se comporte civilizat faţă de cadrele de conducere şi colegii de muncă;
- respectă circuitele funcţionale (deşeuri, lenjerie,etc.);
- informează în permanenţă asistenta şefă despre starea sa de indisponibilitate şi va solicita în scris orice schimbare a graficului de prezenţă;
- are obligaţia să predea şi să preia pacienţii la schimbarea de tură şi nu va părăsi locul de muncă până la venirea persoanei care urmează să intre în tură;
- dacă sarcinile de serviciu impun deplasarea în afară secţiei va avea grijă ca măcar una dintre infirmiere/îngrijitoare să rămână pe secţie pentru activităţi specifice.

B. Atribuţiile specifice ale secţiilor cu paturi:

1. Secţiile MEDICINĂ INTERNĂ

Art. 110. Activitatea Secţiei Medicină internă are următoarele particularităţi:
- garda începe la ora 1300, prin convenţie medicul de gardă asigură consultaţiile de urgenţă la U.P.U. începând cu ora 800;
- consultaţiile interdisciplinare din alte secţii sunt asigurate de medicul şef dimineaţa sau medicul desemnat in acest sens (care avizează şi transferurile), iar în timpul gărzii sunt asigurate de medicul de gardă;
- consulturile interdisciplinare pentru bolnavii internaţi în Secţia Medicală se efectuează după caz în secţia respectivă, unde bolnavul este însoţit de asistentă sau, la patul bolnavului – pentru cei netransportabili.

Art. 111. Atribuţiile personalului Secţiei Medicină internă sunt prevăzute în fişele posturilor.

Art. 112. Activitatea personalului cu aributii privind tratarea bolilor gastroentelogice are următoarele particularităţi:
- prevenirea şi tratarea bolilor gastroenterologie de pe întreg teritoriul arondat;
- aplicarea măsurilor terapeutice şi profilactice pentru înlăturarea factorilor de mediu care sunt şi pot deveni nocivi la nivelul tubului digestiv;
- efectuează educaţia sanitară specifică privind modul de transmitere (în cazul virusurilor hepatice) şi regimul igieno-dietetic a pacienţilor şi a familiilor acestora;
- medicii gastroenterologi iniţiază şi monitorizează tratamentul cu interferon şi antivirale al pacienţilor cu hepatita cronica tip B si C;
- colaborează cu organele abilitate pentru realizarea anchetelor epidemiologice în cazurile care impun acest lucru;
- organizarea raţională a alimentaţiei dietetice în spital, stabilirea regimurilor alimentare dietetice, raţiilor de alimentare, orarului şi numărului meselor în funcţie de specificul patologiei pacienţilor internaţi;
- atât medicul şef cât şi medicii specialişti răspund de codificarea diagnosticelor şi a procedurilor şi introduc în calculator datele;
- în cadrul competenţei efectuează manevrele de endoscopie diagnostică digestivă;
- efectuează manevrele de paracenteză şi toracocenteză când cazuistica o impune;
- asistenta şefă şi asistenţii medicali contribuie când este cazul la introducerea în calculator a procedurilor şi codurilor de diagnostic.

Art. 113. Atribuţiile personalului secţiei sunt cele prevăzute în fişele posturilor.

Art.114 Compartiment diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice
Personalul specializat sau care acorda consultatii pentru tratarea Diabetului zaharat si a bolilor metabolice are următoarele atribuţii specifice:
- acordă asistenţă de specialitate pacienţilor internaţi;
- stabileşte diagnosticul şi tratamentul ;
- stabileşte scheme terpeurtice şi calendarul planului de monitorizare
- monitorizează permanent glicemia şi regimul alimentar al pacienţilor internaţi, instruirea acestora privind situaţiile particulare ale afecţiunii de bază (ex. hipo/hiperglicemie);
- supravegherea şi educarea pacientului insulino-dependent pentru a-i crea deprinderile efectuării injectării subcutanate a insulinoterapiei;
- evaluarea periodică a pacientului diabetic pentru a depista şi trata în timp util complicaţiile cronice specifice;
- asistentul dietetician din cadrul secţiei răspunde de folosirea integrală a timpului de lucru, de efectuarea corectă a prestaţiei, de bunurile încredinţate în folosinţă;

Atributiile asistentului dietetician sunt următoarele:
- conduce şi coordonează activitatea echipei din blocul alimentar şi bucătărie, privind pregătirea alimentelor şi respectarea prescripţiilor medicale;
- controlează respectarea normelor igienico-sanitare în bucătărie şi blocul alimentar, curăţenia şi dezinfecţia curentă a veselei;
- supraveghează respectarea de către personalul din blocul alimentar a normelor în vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor nosocomiale a normelor de protecţie a muncii şi a regulamentului de ordine interioară;
- verifică calitatea şi valabilitatea alimentelor cu care se aprovizionează spitalul, modul de păstrare în magazie şi calitatea şi valabilitatea alimentelor la eliberarea din magazie;
- supraveghează şi participă la prepararea regimurilor speciale;
- realizează periodic planuri de diete şi meniuri;
- controlează modul de respectare a normelor de igienă privind transportul şi circuitele pentru alimente, conform reglementărilor în vigoare;
- controlează distribuirea alimentaţiei pe secţie şi la bolnavi;
- calculează regimurile alimentare şi verifică respectarea principiilor alimentare;
- întocmeşte zilnic lista cu alimente şi cantităţile necesare;
- verifică prin sondaj corectitudinea distribuirii mesei la bolnavi;
- recoltează şi păstrează probele de alimente;
- respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor nosocomiale;
- respectă regulamentul de ordine interioară;
- controlează starea de funcţionare a instalaţiilor frigorifice pentru conservarea alimentelor;
- informează conducerea spitalului despre deficienţele constatate privind prepararea, distribuirea şi conservarea alimentelor;
- organizează activităţi de educaţie pentru sănătate privind o alimentaţie sănătoasă;
- participă la formarea asistenţilor medicali de dietetică/nutriţioniştilor;
- respectă secretul profesional şi codul de etică al asistentului medical;
- respectă normele igienico-sanitare şi de protecţie a muncii;
- se preocupă permanent de actualizarea cunoştinţelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de educaţie continuă şi conform cerinţelor postului.
Art. 48. Principalele relaţii ale secţiei sunt cele prevăzute la art. 103 din prezentul regulament.
Art. 49. Atribuţiile personalului din secţie sunt prevăzute în fişele posturilor.

2. Sectia CARDIOLOGIE

Art. 115. Principalele atribuţii, ale sectiei cardiologie sunt:
- asigură asistenţa de urgenţă la toate afecţiunile cardiovasculare, precum şi asistenţa bolnavilor supuşi expertizării;
- spitalizează bolnavii care se prezintă cu insuficienţă cardiacă refractară, endocardită lentă, sindromul intermediar, infarctul miocardic, arteriopatii, ischemie periferică, hipertensiune arterială rebelă la tratament sau care necesită explorări etiologice sau de grad, cardita reumatică acută, precum şi celelalte urgenţe cardiovasculare;
- îndrumă bolnavii pentru diagnostic, internare sau expertizare atunci când situaţia o impune;
- asigură îndrumarea tehnico - metodologică a cabinetului de cardiologie din ambulatoriu.

Art. 116. Atribuţiile personalului din secţie sunt prevăzute în fişele posturilor.

3.Secţia PEDIATRIE

Art. 117. Personalul Secţiei pediatrie, are următoarele atribuţii:
- să asigure asistenţă medicală de specialitate copiilor internaţi între 0 - 16 ani, stabilind în timp util un diagnostic complet şi aplicând tratamentul adecvat;
- să asigure toate condiţiile necesare prevenirii infecţiilor interioare şi să ofere ambianţa necesară copiilor bolnavi;
- să asigure educaţia sanitară a mamelor însoţitoare, a copiilor şi a personalului administrativ care are acces în secţie;
- să se preocupe de ridicarea permanentă a tehnicităţii medico - sanitare şi să asigure îndrumarea profesională a asistenţei medicale ambulatorii şi în colectivele organizate pentru ocrotirea copilului;
Sarcinile medicale furnizate de Secţia pediatrie sunt:
- diagnosticul şi terapia medicală a afecţiunilor pacienţilor internaţi în secţie;
- asistenţă medicală de urgenţă în afecţiuni care nu suferă amânare şi sunt considerate o urgenţă medicală;
- consult clinic de specialitate şi recomandări terapeutice la toţi pacienţii care se prezintă în afară programului ambulatoriului integrat când aceştia constituie o urgenţă;
- efectuează explorări paraclinice specifice în limita competentelor (ex. echografie);
- consulturi interdisciplinare la pacienţii trimişi din alte secţii, colaborând cu medicii de alte specialităţi pentru rezolvarea diverselor cazuri medicale;
- când situaţia o impune contactează direct sau prin intermediul asistentului social al spitalului - Protecţia Copilului
Art. 118. Principalele relaţii ale secţiei sunt cele prevăzute la art. 103 din prezentul regulament.

Art. 119. Atribuţiile personalului din Secţia Pediatrie, sunt stabilite prin fişele posturilor.

4. Secţia OBSTETRICA – GINECOLOGIE

Art. 120. Personalul Secţiei obstetrică, are următoarele atribuţii:
- asigură asistenţa medicală şi/sau chirurgicală a gravidelor precum si a tuturor bolnavilor cu afecţiuni ginecologice (inflamaţii, tumori, endometrite, traumatisme, tulburări de statică pelviană, IUE, sterilitate, etc);
- tratează disgravidiile precoce şi tardive din cursul sarcinii;
- tratează în colaborare cu specialiştii de profil patologia asociată;
- asistă naşterea pe cale naturală în prezentaţie craniană sau pelviană, iar în caz de necesitate se recurge la operaţie cezariană în interesul matern sau/şi fetal;
- asigură confortul gravidei şi lăuzei;
- asigură profilaxia sindromului de imunizare Rh şi a anemiei la gravide prin programele naţionale;
- asigură educaţia sanitară a pacientelor;
- intervenţiile chirurgicale vor fi planificate cu cel putin 24 ore înaintea efectuării lor (cu excepţia urgenţelor chirurgicale), dată la care foile de observaţie tehnică trebuie să fie complete cu investigaţiile clinice, paraclinice şi de laborator adaptate cazului ;
- asigură tratamentul cazurilor urgente, chirurgicale şi nechirurgicale în limita competenţelor.
- se preocupă de ridicarea nivelului profesional al personalului din secţie;
- pregătirea preoperatorie a bolnavilor internaţi în această secţie;
- asigurarea consulturilor interdisciplinare, în vederea stabilirii conduitei terapeutice la bolnavii cu stare generală alterată colaborând cu medicii de alte specialităţi;
- asigură asistentă curativo-profilactică de specialitate populaţiei arondate şi celei nearondate din judeţ;
- asigură tratamentul cazurilor urgente, chirurgicale şi nechirurgicale;
- medicul examinează fiecare bolnav critic ori de câte ori este nevoie din proprie iniţiativă şi la solicitarea medicului curant;
- medicul şef este responsabil de alcătuirea graficului de lucru al personalului din secţie.

Art. 121. Atribuţiile personalului din Secţia Obstetrică sunt stabilite prin fişele posturilor.

Art. 122. Moaşa, asistent medical Obstetrică-ginecologie, are următoarele atribuţii:
Atribuţii generale:
- atribuţiile decurg din competenţele certificate de actele de studii obţinute, ca urmare a parcurgerii unei forme de învăţământ de specialitate recunoscută de lege. În exercitarea profesiei, moaşa/asistentul medical de obstetrică-ginecologie are responsabilitatea actelor întreprinse în cadrul activităţilor ce decurg din rolul autonom şi delegat, cu respectarea legislaţiei în vigoare;
- preia pacienta nou internată, verifică identitatea (banda/semn de identificare pacient), toaleta personală, ţinuta de spital şi o repartizează la salon, după informarea prealabilă asupra structurii secţiei (orientare în spaţiu), drepturilor şi obligaţiilor ce îi revin ca pacient;
- în urgenţe: anunţă medicul, evaluează pacienta, determină, stabileşte şi aplică măsuri necesare imediate în limita competenţei conform protocolului, în funcţie de diagnostic şi stare generală, monitorizează şi susţine funcţiile vitale până la sosirea medicului;
- prezintă medicului pacienta pentru examinare şi dă informaţii asupra: stării şi simptomelor manifestate de aceasta, rezultatul monitorizării, tratamentul şi îngrijirile acordate conform indicaţiilor din foaia de observaţie;
- semnalează medicului stările patologice depistate;
- identifică problemele de îngrijire a pacientelor, monitorizează funcţiile vitale, stabileşte priorităţile planului de îngrijire, evaluează rezultatele obţinute pe care le înregistrează în dosarul de îngrijire;
- pregăteşte pacienta prin tehnici specifice pentru investigaţii speciale şi intervenţii chirurgicale.
- atunci când e necesar organizează transportul şi supraveghează starea acesteia pe timpul transportului;
- asigură monitorizarea specifică conform prescripţiei medicale.
- asigură pregătirea preoperatorie şi îngrijirile postoperatorii conform planului de îngrijire şi indicaţiilor medicale;
- administrează medicaţia, efectuează: tratamente, imunizări, teste de sensibilitate, recoltează produse biologice pentru examenele de laborator conform protocolului medical;
- pregăteşte materialele şi instrumentarul în vederea sterilizării;
- pregăteşte echipamentul, instrumentarul şi materialul steril necesar intervenţiilor;
- efectuează toaleta pacientei şi supraveghează schimbarea de către infirmieră a lenjeriei de corp şi de pat, a creării condiţiilor pentru satisfacerea nevoilor fiziologice şi schimbării poziţiei pentru persoanele imobilizate;
- supraveghează distribuirea alimentelor conform dietei consemnate în foaia de observaţie şi asigură alimentarea pacientelor dependente.
- acordă sfaturi de igienă şi nutriţie;
- participă la asigurarea unui climat optim şi de siguranţă în salon;
- participă la acordarea îngrijirilor paleative şi instruieşte familia sau aparţinătorii pentru acordarea acestora;
- supraveghează modul de desfăşurare a vizitelor aparţinătorilor;
- supraveghează şi coordonează activităţile desfăşurate de personalul din subordine;
- efectuează verbal şi în scris preluarea/predarea fiecărei paciente şi a activităţii desfăşurate în timpul serviciului, în cadrul raportului de tura;
- pregăteşte pacienta pentru externare;
- în caz de deces, inventariază obiectele personale, identifică cadavrul şi organizează transportul acestuia la morgă, anunţă familia, consemnând totul în foaia de observaţie conform protocolului stabilit de unitatea sanitară;
- respectă normele de securitate privind folosirea şi descărcarea medicamentelor, stupefiantelor, precum şi a medicamentelor cu regim special;
- utilizează şi păstrează, în bune condiţii, echipamentele şi instrumentarul din dotare, se îngrijeşte de buna întreţinere şi folosire a mobilierului şi inventarului moale existent;
- răspunde de bunurile aflate în gestiune.
- se preocupă de aprovizionarea cu materiale şi medicamente necesare intervenţiilor medicale;
- răspunde de folosirea raţională a materialelor sanitare, de efectuarea tuturor manevrelor de îngrijire conform protocoalelor/prescripţiilor medicale, de respectarea tehnicilor medicale şi de asepsie;
- răspunde de raportările statistice privind situaţia pacienţilor internaţi conform dispoziţiilor şi deciziilor interne;
- supraveghează şi colectează materialele, instrumentarul de unică folosinţă utilizat şi asigură depozitarea, transportul, în condiţii de siguranţă conform codului de procedură, în vederea distrugerii, conform Ordinelor Ministrului Sănătăţii privind colectarea, depozitarea şi transportul deşeurilor biologice.
- supraveghează curăţarea mecanică şi dezinfecţia ciclică a: saloanelor, sălilor de tratament, sălilor de pansament, sălilor de operaţii şi a tuturor anexelor din sectorul de activitate şi ţine evidenţa acestora;
- respectă reglementările privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor nosocomiale, a condiţiilor igienico-sanitare, a circuitelor sanitare conform ordinelor în vigoare;
- organizează şi desfăşoară programe de educaţie pentru sănătate;
- se preocupă de actualizarea cunoştinţelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de educaţie medicală continuă;
- poartă echipamentul de protecţie prevăzut de Regulamentul de ordine interioară, care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei şi a aspectului estetic personal;
- participă şi/sau iniţiază activităţi de cercetare în domeniul medical şi al îngrijirilor pentru sănătate;
- respectă circuitele stabilite pe unitate privind: bolnavii, personalul, instrumentarul, lenjeria, alimentele, reziduurile şi supraveghează modul în care personalul în subordine le respectă;
- respectă secretul profesional şi codul de etică şi deontologie profesională şi cunoaşte reglementările în vigoare privind exercitarea profesiei de asistent medical şi a profesiei de moaşa;
- anunţă cazurile de indisciplină a pacientelor în conformitate cu legislaţia în vigoare asistentei şefe, medicului de gardă sau medicului şef; în cazul părăsirii secţiei de către pacient aplică codul de procedură stabilit de unitate;
- efectuează controlul medical periodic conform normelor în vigoare;
- respectă normele generale de Protecţia Muncii, P.S.I., Securitate şi Sănătate în Muncă, R.O.I., R.O.F., respectă graficul de lucru.
- cunoaşte şi respectă normele de aplicare a legii pentru toate cazurile sociale adulte şi pentru copii aflaţi în dificultate;
- are obligaţia de a aduce la cunoştinţă asistentei şefe orice neregulă, defecţiune, anomalie sau altă situaţie de natură de a constitui un pericol şi orice încălcare a normelor de protecţia muncii şi de prevenire a incendiilor, constatate în timpul activităţii;
- are obligaţia de a se prezenta în serviciu în deplină capacitate de muncă; este interzis venirea la serviciu sub influenţa băuturilor alcoolice sau introducerea şi consumarea lor în unitate în timpul orelor de muncă;
- respectă confidenţialitatea tuturor aspectelor legate de locul de muncă indiferent de natura acestora;
- părăsirea locului de muncă se poate face numai cu avizul medicului de gardă, a asistentei şef sau a medicului şef secţie, interdicţie valabilă şi la terminarea programului de lucru atunci când întârzie sau nu se prezintă schimbul.

Atribuţii specifice:
- urmăreşte, monitorizează şi acordă îngrijiri conform prescripţiei medicale lehuzelor, gravidelor sau ginecopatelor aflate în supravegherea sa;
- urmăreşte, monitorizează şi informează medicul asupra evoluţiei travaliului şi a stării intrauterine a fătului;
- identifică la mamă şi la copil, semne care anunţă anomalii şi care necesită intervenţia medicului, pe care îl asistă în această situaţie;
- asista naşterile normale în prezentaţie craniană şi numai de urgenţă în prezentaţie pelviană efectuând la nevoie epiziotomie/epiziorafie;
- adoptă măsuri de urgenţă în absenţa medicului, pentru extracţie manuală de placentă şi control uterin manual, monitorizarea şi susţinerea funcţiilor vitale până la sosirea medicului;
- acordă primele îngrijiri nou-născutului şi răspunde de identificarea lui, iar în urgenţă reanimarea imediată a acestuia, conform protocolului;
- asigură pregătirea completă a mamei pentru naştere, desfăşoară activităţi de educaţie pentru sănătate, alăptare naturală, iniţiază şi desfăşoară programe de pregătire a viitorilor părinţi.

Competenţe:
- stabileşte priorităţile privind îngrijirea şi întocmeşte planul de îngrijire;
- participă la pregătirea teoretică şi practică a moaşelor/asistente medicale de obstretică-ginecologie, precum şi la pregătirea personalului sanitar auxiliar;
- asigură informare şi consiliere în materie de planificare familială;
- asigură pregătirea completă a mamei pentru naştere, desfăşoară activităţi de educaţie pentru sănătate, alăptare naturală, iniţiază şi desfăşoară programe de pregătire a viitorilor părinţi;
- acordă sfaturi de igienă şi nutriţie;
- constată existenţa sarcinii şi efectuează examenele necesare în vederea monitorizării evoluţiei sarcinii normale, prescrie sau recomandă examinările necesare în vederea diagnosticării timpurii a sarcinii cu risc şi îndrumă gravida spre examinare la medicul specialist (moaşa licenţiată);
- îngrijeşte şi asistă parturienţa în timpul desfăşurării travaliului şi urmăreşte starea intrauterină a fătului, prin mijloace clinice şi tehnice adecvate;
- preluarea în îngrijire a parturienţei, monitorizarea acesteia în perioada postnatala şi acordarea tuturor recomandărilor necesare mamei cu privire la îngrijirea nou-născutului, pentru asigurarea dezvoltării acestuia în cele mai bune condiţii.
Efectuează următoarele tehnici:
- tratamente parenterale;
- transfuzii;
- vitaminizări;
- imunizări;
- testări biologice;
- probe de compatibilitate;
- recoltează probe de laborator;
- sondaje şi spălături intracavitare;
- pansamente, toaleta vulvo-perineala a lehuzelor;
- tehnici de combatere a hipo şi hipertermiei;
- clisme în scop terapeutic şi evacuator;
- intervenţii pentru mobilizarea secreţiilor (hidratare, drenaj postural, umidificare, vibraţie, tapotări, frecţii, etc.);
- oxigenoterapie;
- în urgenţe resuscitarea cardio-respiratorie şi reechilibrare hidroelectrolitică până la venirea medicului;
- aspiraţia traheo-bronşică;
- instituie şi urmăreşte drenajul prin aspiraţie continuă;
- îngrijeşte parturienţa imobilizată;
- băi medicamentoase, prişniţe şi cataplasme;
- mobilizarea pacientei;
- măsurarea funcţiilor vitale;
- pregătirea pacientei pentru explorări funcţionale;
- pregătirea pacientei pentru investigaţii specifice şi pentru intervenţii chirurgicale;
- îngrijirea ochilor, mucoasei nazale, a mucoasei bucale, etc.;
- montează sonda vezicală; îndepărtează sonda vezicală;
- calmarea şi tratarea durerii;
- urmăreşte şi calculează bilanţul hidric;
- asista naşterea normală în prezentaţie craniană şi numai de urgenţă în prezentaţie pelviană, efectuează la nevoie epiziotomie/epiziorafie;
- adoptarea măsurilor de urgenţă care se impun, în absenţa medicului, pentru extracţie manuală de placentă şi control uterin manual, monitorizarea şi susţinerea funcţiilor vitale până la sosirea medicului;
- examinarea nou-născutului, iniţierea măsurilor de îngrijire, iar în urgenţă reanimarea imediată a acestuia.

Art. 123. Atribuţiile personalului din Secţia ginecologie, sunt stabilite prin fişele posturilor.

Art. 124. Personalul ce isi desfasoara activitatea in compartimetul de neonatologie, are următoarele atribuţii:
- să asigure asistenţa medicală de specialitate nou născuţilor preluaţi din sala de naşteri, stabilind în timp util un diagnostic complet şi aplicând tratamentul adecvat;
- să asigure toate condiţiile necesare prevenirii infecţiilor intra-spitaliceşti ce pot pune în pericol viaţa şi dezvoltarea nou-născuţilor, aceştia fiind o categorie cu risc crescut;
- să asigure educaţia sanitară a mamelor privind alimentaţia naturală la sân şi îngrijirea specifică noului născut;
- să efectueze vaccinări conform normelor O.M.S.;
- să asigure prelevarea probelor biologice necesare diverselor tipuri de screening (ex. fenilcetonurie şi hipotiroidism);
- să verifice şi să răspundă de existenţa benzii de identificare a nou-născuţilor;
- să supravegheze în permanenţa nou-născuţii;
- în cadrul Compartimentului de Terapie intensivă neonatologică şi al Compartimentului de Prematuri asistenţii medicali asigură monitorizarea permanentă a pacienţilor sub directa îndrumare a medicului;
- medicii neonatologi asigură explorări paraclinice specifice (ex. ecografie transfontanelară, ecografie generală) în limita competentelor;
- colaborează în cazurile deosebite cu centrul metodologic superior;
- cu excepţia puncţiilor venoase, restul manevrelor invazive sunt efectuate de către medici;
- informaţii privind starea de sănătate a pacienţilor sunt furnizate numai de către medic;
- în Compartimentul de Terapie Intensivă Neonatologică şi în Compartimentul de Prematuri accesul aparţinătorilor este interzis, cu excepţia mamelor;
Art. 64. Principalele relaţii ale secţiei sunt cele prevăzute la art. 103 din prezentul regulament.
Art. 65. Atribuţiile personalului din Secţia neonatologie sunt stabilite prin fişele posturilor.

5. Secţia NEUROLOGIE

Art. 125 Atribuţiile specifice ale personalului Secţiei neurologie, sunt următoarele:
- evaluarea, investigarea şi tratarea pacienţilor cu afecţiuni neurologice (epilepsie, boala Parkinson, scleroza multiplă, A.V.C., etc.);
- în acest sens, medicul neurolog va colabora cu medicii radiologi pentru efectuarea examenelor R.M.N., C.C. sau a radiografiilor si cu laboratorul de analize medicale pentru efectuarea bilanţului biologic impus de fiecare afecţiune, solicitându-le în intervalul de timp impus de Ghidul de practică medicală în neurologie;
- în limita competenţei, medicul neurolog poate interpreta, efectua investigaţii paraclinice de tip E.E.G., E.M.G., ecografie Doppler cervico-cerebrală, potenţiale evocate;
- personalul secţiei neurologie asigură consiliere dietetică şi educaţie sanitară pacienţilor internaţi, în funcţie de afecţiuni;
- sprijină medicul ortoped sau chirurg în rezolvarea cazurilor de T.C.C. sau medulare efectuând consult neurologic (ţinând cont ca actualmente în Spitalul Judeţean de Urgenţă CĂLĂRAȘI nu există neurochirurg);
- ajută medicul pediatru în trierea şi eventual dirijarea copiilor cu vârsta mai mică de 16 ani ce prezintă afecţiuni neurologice spre centre medicale cu neurologi pediatrii (de notat ca în secţia neurologie nu se spitalizează pacienţi cu vârsta mai mica de 16 ani);
- personalul mediu din secţie, sub îndrumarea medicilor neurologi, ocupă constant de prevenirea escarelor şi a altor complicaţii ale pacienţilor imobilizaţi la pat din cadrul secţiei;
- iniţiază măsuri de recuperare neuro-motorie la pacienţii neurologici în post-acutul imediat;

Art. 126. Principalele relaţii ale secţiei sunt cele prevăzute la art. 103 din prezentul regulament.

Art. 127 Atribuţiile personalului de secţie sunt prevăzute în fişele posturilor.

6. Secţia ANESTEZIE ŞI TERAPIE INTENSIVĂ

Art. 128 Atribuţiile principale ale Secţiei anestezie şi terapie intensivă care functioneaza potrivit prevederilor Ordinului MS 1500/2009 sunt următoarele:
- asigurarea anesteziilor în sălile de operaţii pe baza unui program operator făcut de comun acord de către şeful secţiei chirurgie cu şeful secţiei terapie intensivă ori cu înlocuitorii desemnaţi de către aceştia;
- intervenţiile chirurgicale vor fi planificate cu cel puţin 48 ore înaintea efectuării lor (cu excepţia urgenţelor chirurgicale), dată la care foile de observaţie tehnică să fie complete;
- supravegherea bolnavilor şi efectuarea tratamentelor specifice specialităţii de anestezie terapie intensivă în sălile de operaţii şi în saloanele de reanimare pe perioada acută în care sunt perturbate funcţiile vitale;
- pregătirea preoperatorie a bolnavilor internaţi în această secţie, ca şi îndrumarea prin indicaţii generale în ce priveşte pregătirea preoperatorie şi supravegherea postoperatorie a bolnavilor spitalizaţi în alte secţii din spital;
- asigurarea desfăşurării activităţii de transfuzie şi de recuperare a sângelui consumat;
- asigurarea consulturilor efectuate în celelalte secţii, în vederea stabilirii conduitei terapeutice la bolnavii cu stare generală alterată.

7. Secţia anestezie – terapie intensivă asigură tratamentul următoarelor categorii de bolnavi:
- bolnavi care se află sau sunt în iminenţa unui dezechilibru grav sau acut al funcţiilor vitale;
- bolnavi care necesită un echipament special (aparatură şi instalaţii) pentru redresarea sau menţinerea funcţiilor vitale;
- bolnavi în perioada postoperatorie şi post-anestezie în limita locurilor disponibile;
- bolnavi în faza terminală a unei boli incurabile cu avizul şefului secţiei în limita locurilor disponibile, fără a prejudicia asistenţa cazurilor recuperabile;
- bolnavi la care dezechilibrul acut şi grav al funcţiilor vitale a fost corectat, vor fi transferaţi în secţia profil sau de unde a provenit.

Medicul şef de Secţie A.T.I., are în principal următoarele atribuţii:
- coordonează întreaga activitate a secţiei din punct de vedere medical, administrative şi educaţional;
- se implică direct în îngrijirea pacienţilor din secţie (în sala de operaţie şi în compartimentul cu paturi);
- răspunde de elaborarea, adoptarea şi actualizarea protocoalelor şi procedurilor terapeutice specifice;
- coordonează activitatea de educaţie medicală continuă a personalului medical;
- răspunde de asigurarea calităţii actului medical;
- asigură direct sau printr-un înlocuitor de drept continuitatea conducerii secţiei, 24 ore pe zi, 7 zile pe săptămână, pentru probleme medicale şi/sau administrative;
- repartizează medicii secţiei pe sectoare de activitate: săli de operaţie, săli de investigaţii, componenţa cu paturi (TI, TIIP, SPA), circulaţie extracorporală etc.;
- desemnează medici responsabili de un anumit sector de activitate al secţiei (anestezie, terapie intensive, terapie intermediară, etc.), după caz;
- întocmeşte referate de necesitate privitoare la medicamentele, materialele, dispozitivele medicale, aparatura necesară secţiei, precum şi cu privire la întreţinerea şi repararea acestora;
- în secţiile clinice, răspunde şi coordonează activitatea medicală din cadrul procesului de învăţământ care se desfăşoară la nivelul secţiei;
- propune calificativele anuale, premiile şi salariile de merit pentru personalul din subordine;
- propune conducerii spitalului sancţionarea administrativă a personalului din subordine;
- face parte din comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor vacante din secţie;
- participă activ la activitatea din cadrul societăţii academice de profil: Societatea Română de Anestezie şi Terapie Intensivă (SRATI) la nivel naţional sau local şi eventual, în societăţile academice de profil internaţionale;
- participă la programele de educaţie medicală continuă în domeniul ATI, (la nivel naţional şi/sau internaţional);
- participă activ la evaluarea utilizării adecvate a resurselor secţiei ATI în spital.

Asistenta şefă a Secţiei A.T.I.
Asistenta-şefă a Secţiei ATI se subordonează direct medicului şef de secţie, coordonează întreaga activitate a personalului implicat direct în îngrijirea pacienţilor şi are în principal următoarele atribuţii:
- răspunde de calitatea îngrijirilor acordate pacienţilor de către personalul din subordine;
- răspunde de educaţia medicală continuă a personalului din subordine;
- participă la programele de educaţie medicală continuă;
- organizează echipele de lucru (asistente medicale, infirmiere, brancardieri, fiziokinetoterapeuţi/kinetoterapeuţi etc.) şi întocmeşte graficul pe ture, în vederea asigurării continuităţii asistentei medicale;
- verifică respectarea programului de lucru de către personalul din subordine şi întocmeşte lunar foaia colectivă de prezenţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
- supraveghează corectitudinea aplicării manevrelor terapeutice de către personalul subordonat direct;
- coordonează activitatea de întreţinere a aparaturii medicale si a echipamentelor informatice din dotare;
- coordonează şi răspunde de activitatea de menţinere a curăţeniei, asepsiei şi antisepsiei, precum şi a dezinfecţiei şi dezinsecţiei;
- propune medicului şef de secţie sancţionarea administrativă a personalului din subordine;
- face parte din comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor vacante de asistente, infirmiere, brancardieri etc. din secţie;
- răspunde de corectitudinea raportărilor efectuate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
- verifică şi completează zilnic stocul obligatoriu de medicamente şi materiale necesare desfăşurării activităţii specifice secţiei;

Medicii specialişti/primari din secţia/compartimentul A.T.I., au în principal următoarele atribuţii:
- asigură îngrijirea perioperatorie a pacienţilor chirurgicali (examen preanestezic şi pregătirea preoperatorie specifică, administrarea anesteziei şi terapiei intensive intraoperatorie, urmărirea postanestezică) în conformitate cu protocoalele recomandate de SARTI şi adoptate de secţie;
- completează fişa de anestezie, care trebuie să cuprindă toate datele îngrijirii perioperatorii, inclusiv consumul de medicamente şi materiale;
- verifică aparatura înaintea utilizării, iar orice incident sau accident legal de funcţionarea aparaturii trebuie semnalat administraţiei spitalului;
- examinează pacienţii din secţia cu paturi ori de câte ori este nevoie, dar cel puţin de două ori pe zi;
- la internarea sau transferul pacienţilor în secţiile ATI, medicul ATI de salon sau de gardă completează toate evidentele primare necesare, care conţin obligatoriu cel puţin: datele personale esenţiale ale pacientului, diagnosticul principal şi bolile asociate, motivul internării sau transferului în secţia ATI şi consemnează starea prezentă, foaia de observaţie clinica întocmită de secţia care transferă pacientul în Secţia ATI va rămâne în secţia ATI până la retransferul pacientului în secţia de origine;
- consemnează în foaia de observaţie toate recomandările terapeutice necesare pacienţilor internaţi în secţie;
- consemnează zilnic în foaia de observaţie: evoluţia, medicaţia administrată, manevrele diagnostice şi terapeutice, parametrii de monitorizare, rezultatele diverselor analize de laborator precum şi materialele consumabile folosite;
- solicita şi consemnează în foaia de observaţie clinică efectuarea consulturilor interdisciplinare, ori de câte ori evoluţia cazului o impune;
- au obligaţia să efectueze gărzi conform programării şi normelor în vigoare;
- participă la formele de educaţie medicală continuă (la nivel local, naţional, internaţional);
- participă active la activitatea din cadrul societăţii academice de profil (SRATI).

Asistenţii medicali din secţiile A.T.I., au în principal următoarele atribuţii:
- asigură asistenţa medicală specifică, în limita competenţelor;
- verifică aparatura înaintea utilizării, iar orice incident sau accident legat de funcţionarea aparaturii trebuie semnalat imediat medicului ATI;
- consemnează zilnic în foaia de observaţie clinică, în limita competenţelor, evoluţia, medicaţia administrată, manevrele diagnostice şi terapeutice, parametrii de monitorizare, rezultatele diverselor analize de laborator, precum şi materialele consumabile folosite;
- înregistrează şi raportează în conformitate cu prevederile legale în vigoare, datele care reflectă activitatea desfăşurată la nivelul secţiei;
- participă la formele de educaţie medicală continuă specifică asistenţilor (local, naţional, internaţional);
- participă la instruirile cu privire la efectuarea unor tehnici speciale: epurare extrarenală, urmărirea balonului de contrapulsaţie, monitorizarea presiunii intracraniene, precum şi altele asemenea.

Asistent medical şef, Secţia ATI, are următoarele atribuţii:
- îşi va exercita profesia în mod responsabil şi conform pregătirii profesionale;
- răspunde de comportamentul igienic al personalului din subordine si de respectarea regulilor de tehnica aseptică de către acesta;
- răspunde de starea de curăţenie din secţie, de respectarea normelor de igienă şi antiepidemice;
În acest scop:
- propune medicului şef de secţie planificarea aprovizionării cu materiale necesare prevenirii infecţiilor nosocomiale şi menţinerii stării de igiena;
- controlează respectarea măsurilor de asepsie şi antisepsie;
- controlează permanent curăţenia saloanelor, grupurilor sanitare şi dezinfecţia în secţie;
- controlează igiena bolnavilor;
- răspunde de igienă alimentelor, modul de păstrare de distribuire, de curăţenia veselei şi ustensilelor;
- anunţă şeful secţiei asupra deficientelor de igiena (alimentare cu apă, instalaţii sanitare, încălzire);
- aplică măsurile privind dezinfecţia, curăţenia, izolarea bolnavilor precum şi alte măsuri de prevenire a infecţiilor;
- controlează personalul din subordine privind pregătirea materialelor ce urmează a fi sterilizate, păstrarea materialelor sterile şi utilizarea lor în limitele termenului de valabilitate;
- semnalează medicul şef de secţie defecţiunile pe care le constată la materialele şi obiectele primite de la sterilizare (lipsa testelor, teste arătând ineficienţa sterilizării, neetanşeizarea);
- organizează şi supraveghează pregătirea saloanelor pentru dezinfecţiile periodice;
- participă la recoltarea probelor de mediu şi testarea eficacităţii dezinfecţiei şi sterilizării;
- urmăreşte aplicarea măsurilor de izolare a bolilor cu caracter infecţios;
- instruieşte personalul subordonat privind autodeclararea îmbolnăvirilor şi semnalează medicul şef de secţie cazurile de boli transmisibile observate în rândul personalului;
- instruieşte personalul privind schimbarea la timp a lenjeriei bolnavilor, colectarea şi păstrarea lenjeriei murdare, transportul rufăriei, recepţionarea, transportul şi păstrarea rufăriei curate;
- controlează şi instruieşte personalul asupra ţinutei şi comportamentului igienic cât şi asupra respectării normelor de tehnică aseptică propunând şefului de secţie măsuri disciplinate în cazuri de abateri;
- va stabili sarcinile de serviciu pentru subordonaţi, pe care le poate modifica conform legislaţiei, informând medicul şef;
- coordonează, controlează şi răspunde de îndeplinirea promptă şi corectă a sarcinilor de muncă; de calitatea activităţii desfăşurate de subordonaţi, de respectarea a normelor de protecţia muncii, de etică şi ontologie;
- respectă, răspunde şi asigură respectarea deciziilor şefului de secţie, a prevederilor din fişa postului;
- controlează preluarea - primirea turelor; verifică zilnic condica de prezenţă;
- va asigura funcţionalitatea aparaturii medicale; stocul de medicamente şi materiale tehnico-sanitare precum şi aprovizionarea cu acestea;
- controlează modul în care medicamentele, materialele sunt păstrate, distribuite şi administrate precum şi corectitudinea decontărilor;
- va răspunde de aprovizionarea secţiei cu instrumente, lenjerie, etc. şi de întreţinerea şi îngrijirea acestora conform normelor;
- va participă la întocmirea fişelor de apreciere a personalului aflat în subordine;
- va evalua şi aprecia ori de câte ori este nevoie, individual şi global activitatea personalului din secţie;
- va organiza împreună cu şeful secţiei testări profesionale periodice şi va acorda calificative anuale pe baza calităţii şi a rezultatelor obţinute la testare;
- va participa la selecţionarea asistenţilor medicali şi personalului auxiliar în vederea angajării în secţie;
- propune criterii de salarizare pentru personalul din subordine potrivit reglementarilor în vigoare.
- supraveghează şi asigură acomodarea şi integrarea personalului nou încadrat în vederea respectării sarcinilor din fişa postului şi a prezentului regulament;
- controlează activitatea de educaţie, va analiza şi propune nevoile de perfecţionare pentru personalul din subordine şi le va comunica medicului şef secţie şi directorului medical;
- organizează instruirile practice ale întregului personal din subordine privind respectarea normelor de protecţia muncii.
- întocmeşte graficul de lucru, graficul concediilor de odihnă, răspunde de respectarea acestora şi asigură înlocuirea personalului pe durata concediului;
- aduce la cunoştinţă medicului şef de secţie şi directorul medical de absenţa temporară a personalului în vederea suplinirii acestora potrivit reglementarilor în vigoare;
- coordonează, controlează şi răspunde de aplicarea normelor de prevenire şi combatere a infecţiilor nosocomiale;
- în cazuri deosebite va propune spre aprobare împreună cu şeful de secţie ore suplimentare conform reglementărilor legale şi informează directorul medical;
- participă la cursurile de perfecţionare, la examenele finale şi va instrui personalul subordonat, zilnic şi cu ocazia cursurilor special organizate;
- informează în permanenţă despre starea de indisponibilitate a personalului din subordine;
- controlează permanent ţinuta corectă, folosirea echipamentului de protecţie şi comportamentul personalului subordonat;
- organizează activităţile de tratament, explorări funcţionale şi îngrijire în secţie, asigură şi răspunde de calitatea acestora;
- coordonează, controlează şi răspunde de calitatea activităţii desfăşurate de personalul din subordine în cele trei ture;
- controlează activitatea de educaţie pentru sănătate realizată/desfăşurată de asistenţii medicali;
- informează medicul şef de secţie şi după caz directorul medical despre evenimentele deosebite petrecute în timpul turelor;
- răspunde de întocmirea situaţiei zilnice a mişcării bolnavilor, iar foaia de masă va fi predată zilnic, în timp util;
- răspunde de corectitudinea datelor trecute în foaia de mişcare zilnică a bolnavilor şi de modul de raportare;
- răspunde de întocmirea şi raportarea la timp a situaţilor lunare, trimestriale şi anuale cerute de forurile superioare;
- participă la vizita efectuată de medicul şef de secţie;
- în cazul constatării unor acte de indisciplină la personal, în cadrul secţiei, decide asupra modului de rezolvare şi/sau sancţionare şi informează medicul şef de secţie şi conducerea unităţii;
- îşi desfăşoară activitatea sub coordonarea medicului şef secţie şi a directorului medical;
- controlează permanent ţinuta corectă, folosirea echipamentului de protecţie şi comportamentul personalului din subordine;
- coordonează, controlează şi răspunde de aplicarea normelor de P.S.I.;
- coordonează, controlează şi răspunde de aplicarea normelor de protecţia muncii;
- coordonează, controlează şi răspunde de aplicarea O.M.S. nr. 219/2002 pentru aprobarea normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale;
- colaborează cu medicul de medicina muncii în vederea planificării personalului din subordine la efectuarea controlului medical periodic.

Asistent medical generalist din A.T.I. - îşi desfăşoară activitatea în mod responsabil, conform reglementărilor profesionale şi cerinţelor postului, având următoarele atribuţii:
- respectă regulamentul de ordine interioară al spitalului;
- preia pacientul nou internat şi pe însoţitorul acestuia (în funcţie de situaţie), verifică toaleta personală, ţinuta de spital şi repartizează în salon;
- informează pacientul şi aparţinătorul cu privire la structura secţiei şi asupra obligativităţii respectării regulamentului de ordine interioară;
- acordă primul ajutor în situaţii de urgenţă şi cheamă medicul;
- identifică problemele de îngrijire ale pacienţilor, stabileşte priorităţile, elaborează şi implementează planul de îngrijire şi evaluează rezultatele obţinute pe tot parcursul internării;
- prezintă medicului de salon pacientul pentru examinare şi îl informează asupra stării acestuia de la internare şi pe tot parcursul internării;
- observă simptomele, starea pacientului, măsoară febra, TA, pulsul, diureza, drenajul, administrează şi efectuează tratamentul general şi local şi le înregistrează zilnic în foia de observaţie clinică, fără a-şi depăşii competenţele profesionale şi informează medicul;
- pregăteşte bolnavul şi ajută medicul la efectuarea tehnicilor speciale de investigaţii şi tratament;
- pregăteşte bolnavul prin tehnici specifice pentru investigaţii speciale sau intervenţii chirurgicale, organizează transportul bolnavului şi la nevoie, supraveghează starea acestuia pe timpul transportului (în incinta spitalului);
- recoltează produse biologice pentru examene de laborator, conform prescripţiei medicului şi le transportă la laborator;
- răspunde de îngrijirea bolnavilor din salon şi supraveghează efectuarea de către infirmieră a toaletei bolnavului, schimbării lenjeriei de pat şi de corp, creării condiţiilor pentru satisfacerea nevoilor fiziologice, schimbării poziţiei bolnavului;
- observă apetitul pacienţilor, supraveghează şi asigură alimentarea pacienţilor dependenţi, supraveghează distribuirea alimentelor conform dietei consemnate în FO;
- administrează personal medicaţia, efectuează tratamentele, testările biologice, etc. conform prescripţiei medicale;
- asigură monitorizarea specifică a bolnavului conform prescripţiei medicale;
- pregăteşte echipamentul, instrumentarul şi materialul steril necesar intervenţiilor;
- semnalează medicului orice modificare a stării bolnavului;
- pregăteşte materialele, instrumentarul, dispozitivele în vederea sterilizării acestora;
- respectă normele de securitate, manipulare şi descărcare a stupefiantelor;
- participă la acordarea îngrijirilor paleative şi instruieşte familia sau aparţinătorii pentru acordarea acestora;
- supraveghează modul de desfăşurare a vizitelor aparţinătorilor, conform regulamentului de ordine interioară;
- efectuează verbal şi în scris primirea/predarea fiecărui pacient şi a serviciului în cadrul raportului de tură, în care menţionează toate problemele ivite pe perioada serviciului;
- pregăteşte pacientul pentru externare/transfer;
- în caz de deces, inventariază obiectele personale, identifică cadavrul şi organizează transportul acestuia la morgă;
- utilizează şi păstrează în bune condiţii echipamentul şi instrumentarul din dotare, supraveghează colectarea materialelor şi instrumentarului de unică folosinţă utilizat şi se asigură de depozitarea acestora în vederea distrugerii;
- poartă echipament de protecţie prevăzut în regulamentul de ordine interioară, care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei şi a aspectului estetic personal;
- respectă şi apără dreptul pacientului;
- se preocupă de actualizarea cunoştinţelor profesionale, prin studio individual sau alte forme EMC şi conform cerinţelor postului;
- supraveghează şi coordonează activităţile desfăşurate de personalul din subordine;
- supraveghează continuu bolnavii internaţi în secţia cu paturi;
- participă sub îndrumarea medicului la pregătirea bolnavului pentru puncţii, bronhoscopii,etc.;
- participă la vizita medicului de salon şi a şefului de secţie;
- va informa în permanenţă asistenta şefă despre starea sa de indisponibilitate şi va solicita în scris orice schimbare a graficului de prezenţă;
- va duce şi va prelua condica de medicamente de la farmacie;
- participă la instruirile periodice efectuate de asistentul şef, privind normele de igienă şi protecţia muncii;
- pe perioada de timp necesară ridicării condicii de medicamente de la farmacie sau îndeplinirii altor sarcini de serviciu care impun părăsirea locului de muncă, va comunica unde pleacă, timpul absenţei şi numele persoanei care îi ţine locul;
- la schimbarea turei, nu va părăsii locul de muncă până la venirea schimbului;
- asigură pregătirea preoperatorie a pacientului;
- asigură îngrijirile postoperatorii;
- respectă confidenţialitatea aspectelor legate de locul de muncă.

Competenţele asistentului medical A.T.I.:
- stabileşte priorităţile privind îngrijirea şi întocmeşte planul de îngrijire.
- efectuează următoarele tehnici:
- tratamente parenterale;
- puncţii venoase;
- vitaminizări;
- tratamente locale;
- recoltare probe laborator;
- mobilizarea pacientului;
- măsurarea funcţiilor vitale;
- pregătirea pacientului pentru explorări funcţionale;
- pregătirea pacientului pentru investigaţii specifice;
- prevenirea şi combaterea escarelor;
- calmarea şi tratarea durerii;
- urmăreşte şi calculează bilanţul hidric;
- oxigenoterapia;
- resuscitare cardio respiratorie;
- tehnici de combatere a hipo şi hipertemiei;
- pansamente şi bandaje;
- măsurători antropometrice;
- montează sonda vezicală, iar la bărbaţi numai după ce sondajul iniţial a fost efectuat de medic;
- clisme în scop evaluator şi terapeutic;
- sondaje şi spălături intracavitare;
- intervenţii pentru mobilizarea secreţiilor.
- pregăteşte materialele necesare şi ajută medicul la intubarea bolnavului în situaţii de urgenţă:
- aspiraţie traheo-bronşică;
- îngrijeşte bolnavul cu canula traheo-bronşică;
- îngrijirea ochilor, mucoasei nazale, mucoasei bucale, etc.

Art. 129. Principalele relaţii ale secţiei sunt cele prevăzute la art. 103 din prezentul regulament, cu excepţia cazurilor pentru aprovizionarea cu sânge şi derivate.

Art. 130. Atribuţiile personalului secţiei sunt prevăzute în fişele posturilor.

(1) Sectia ATI este condusa de catre un medic sef de sectie, care are in principal urmatoarele atributii:
a) coordoneaza intreaga activitate a sectiei din punct de vedere medical, administrativ si educational;
b) se implica direct in ingrijirea pacientilor din sectie (in sala de operatie si in compartimentul cu paturi);
c) raspunde de elaborarea, adoptarea si actualizarea protocoalelor si procedurilor terapeutice specifice;
d) coordoneaza activitatea de educatie medicala continua a personalului medical;
e) raspunde de asigurarea calitatii actului medical;
f) asigura direct sau printr-un inlocuitor de drept continuitatea conducerii sectiei, 24 de ore pe zi 7 zile pe saptamana, pentru probleme medicale si/sau administrative;
g) repartizeaza medicii sectiei pe sectoare de activitate: sali de operatie, sali de investigatii, componenta cu paturi(TI, TIIP, SPA), circulatie extracorporeala etc.;
h) desemneaza medici responsabili de un anumit sector de activitate al sectiei (anestezie, terapie intensiva, terapie intermediara etc.), dupa caz;
i) intocmeste referate de necesitate privitoare la medicamentele, materialele, dispozitivele medicale, aparatura necesara sectiei, precum si cu privire la intretinerea si repararea acestora;
j) in sectiile clinice, raspunde si coordoneaza activitatea medicala din cadrul procesului de invatamant care se desfasoara la nivelul sectiei;
k) propune calificativele anuale, premiile si salariile de merit pentru personalul din subordine;
l) propune conducerii spitalului sanctionarea administrativa a personalului din subordine;
m) face parte din comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor vacante din sectie;
n) participa activ la activitatea din cadrul societatii academice de profil: Societatea Romana de Anestezie si Terapie Intensiva (SRATI) la nivel national sau local si, eventual, in societatile academice de profil internationale;
o) participa la programele de educatie medicala continua in domeniul ATI (la nivel national si/sau international);
p) participa activ la evaluarea utilizarii adecvate a resurselor sectiei ATI in spital.
(2) Asistenta-sefa a sectiei ATI se subordoneaza direct medicului sef de sectie, coordoneaza intreaga activitate a personalului implicat direct in ingrijirea pacientilor si are in principal urmatoarele atributii:
a) raspunde de calitatea ingrijirilor acordate pacientilor de catre personalul din subordine;
b) raspunde de educatia medicala continua a personalului din subordine;
c) participa la programele de educatie medicala continua;
d) organizeaza echipele de lucru (asistente medicale, infirmiere, brancardieri, fiziokinetoterapeuti/kinetoterapeuti etc.) si intocmeste graficul pe ture, in vederea asigurarii continuitatii asistentei medicale;
e) verifica respectarea programului de lucru de catre personalul din subordine si intocmeste lunar foaia colectiva de prezenta, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
f) supravegheaza corectitudinea aplicarii manevrelor terapeutice de catre personalul subordonat direct;
g) coordoneaza activitatea de intretinere a aparaturii medicale si a echipamentelor informatice din dotare;
h) coordoneaza si raspunde de activitatea de mentinere a curateniei, asepsiei si antisepsiei, precum si a dezinfectiei si dezinsectiei;
i) propune medicului sef de sectie sanctionarea administrativa a personalului din subordine;
j) face parte din comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor vacante de asistente, infirmiere, brancardieri etc. din sectie;
k) raspunde de corectitudinea raportarilor efectuate, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
l) verifica si completeaza zilnic stocul obligatoriu de medicamente si materiale necesare desfasurarii activitatii specifice sectiei.
(3) Medicii specialisti/primari din sectia/compartimentul ATI au in principal urmatoarele atributii:
a) asigura ingrijirea perioperatorie a pacientilor chirurgicali (examen preanestezic si pregatirea preoperatorie specifica, administrarea anesteziei si terapia intensiva intraoperatorie, urmarirea postanestezica) in conformitate cu protocoalele recomandate de SRATI si adoptate de sectie;
b) completeaza fisa de anestezie, care trebuie sa cuprinda toate datele ingrijirii perioperatorii, inclusiv consumul de medicamente si materiale;
c) verifica aparatura inaintea utilizarii, iar orice incident sau accident legat de functionarea aparaturii trebuie semnalat in scris administratiei spitalului;
d) examineaza pacientii din sectia cu paturi ori de cate ori este nevoie, dar cel putin de doua ori pe zi;
e) la internarea sau transferul pacientilor in sectiile ATI, medicul ATI de salon sau de garda completeaza toate evidentele primare necesare, care contin obligatoriu cel putin: datele personale esentiale ale pacientului, diagnosticul principal si bolile asociate, motivul internarii sau transferului in sectia ATI si consemneaza starea prezenta. Foaia de observatie clinica intocmita de sectia care transfera pacientul in sectia ATI va ramane in sectia ATI pana la retransferul pacientului in sectia de origine;
f) consemneaza in foaia de observatie toate recomandarile terapeutice necesare pacientilor internati in sectie;
g) consemneaza zilnic in foaia de observatie: evolutia, medicatia administrata, manevrele diagnostice si terapeutice, parametrii de monitorizare, rezultatele diverselor analize de laborator, precum si materialele consumabile folosite;
h) solicita si consemneaza in foaia de observatie clinica efectuarea consulturilor interdisciplinare, ori de cate ori evolutia cazului o impune;
i) au obligatia sa efectueze garzi conform programarii si normelor in vigoare;
j) participa la formele de educatie medicala continua (la nivel local, national, international);
k) participa activ la activitatea din cadrul societatii academice de profil (SRATI).
(4) Medicii rezidenti ATI au competente limitate, desfasurandu-si activitatea in limita nivelului lor de pregatire.
(5) Asistentii medicali din sectiile ATI au in principal urmatoarele atributii:
a) asigura asistenta medicala specifica, in limita competentelor;
b) verifica aparatura inaintea utilizarii, iar orice incident sau accident legat de functionarea aparaturii trebuie semnalat imediat medicului ATI;
c) respecta programul de ture aprobat al sectiei;
d) consemneaza zilnic in foaia de observatie clinica, in limita competentelor, evolutia, medicatia administrata, manevrele diagnostice si terapeutice, parametrii de monitorizare, rezultatele diverselor analize de laborator, precum si materialele consumabile folosite;
e) inregistreaza si raporteaza, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, datele care reflecta activitatea desfasurata la nivelul sectiei;
f) participa la formele de educatie medicala continua specifica asistentilor (local, national, international);
g) participa la instruirile cu privire la efectuarea unor tehnici speciale: epurare extrarenala, urmarirea balonului de contrapulsatie, monitorizarea presiunii intracraniene, precum si altele asemenea.

8.SECTIA DE GERIATRIE şi GERONTOLOGIE

Art. 131. Sectia de geriatrie şi gerontologie asigură asistenţă medicală pentru bolnavii de vârsta a III-a, oferind servicii de diagnostic şi tratament pentru bolile specifice acestei vârste (osteoarticulare, cardiovasculare, digestive, pulmonare, etc.) în strânsă colaborare cu alte specialităţi medicale din cadrul spitalului.

9. Secţia CHIRURGIE GENERALĂ / Comp. Chirurgie şi Ort. Inf./ Comp. Urologie/ Comp. ORL/ Comp. Oftalmologie

Art. 132. Atribuţiile specifice Secţiei chirurgie generală / Comp. Chirurgie şi Ort. Inf./ Comp. Urologie Comp. ORL/ Comp. Oftalmologie sunt:
- asigură asistenţa curativo – profilactică de specialitate populaţiei arondate şi celei nearondate din judeţ;
- asigură tratamentul cazurilor urgente, chirurgicale şi traumatologice;
- în conlucrare cu celelalte secţii, face depistarea activă şi timpurie a bolilor chirurgicale incipiente şi ia toate măsurile organizatorice pentru preîntâmpinarea accidentelor de muncă;
- pentru cazurile limită între medicină şi chirurgie, prin consult complex cu terapeutul şi alţi specialişti, fixează terapia care trebuie urmată;
- organizează ridicarea neîntreruptă a nivelului tehnic de pregătire a cadrelor şi stabileşte bazele teoretice necesare unei neîntrerupte perfecţionări;
- urmăreşte bolnavul şi după terminarea tratamentului până la încadrarea lui în muncă şi propune schimbarea temporară a locului de muncă.
- investighează, tratează şi monitorizează cazurile cu afecţiuni în sfera O.R.L.;
- colaborează cu medicii de alte specialităţi sau cu centrele metodologice în cazurile ce impun acest lucru;
- efectuează, potrivit competenţei, intervenţii invazive diagnostice şi terapeutice în sfera O.R.L.;
- medicul de specialitate asigură gardă la domiciliu prin rotaţie, conform graficului de lucru, atunci când în spital linia de gardă nu e asigurată de un medic O.R.L., răspunzând prompt la toate solicitările urgente justificate.
- medicul de specialitate asigură gardă la domiciliu prin rotaţie, conform graficului de lucru, atunci când în spital linia de gardă nu e asigurată de un medic oftalmolog, răspunzând prompt la toate solicitările urgente justificate;
- efectuează intervenţii în scop diagnostic sau terapeutic în sfera oftalmologică în limita competenţelor;

Art. 133. Principalele relaţii ale secţiei sunt cele prevăzute la art. 103 din prezentul regulament.

Art. 134. Atribuţiile personalului secţiei sunt prevăzute în fişele posturilor.

10. Secţia ORTOPEDIE – TRAUMATOLOGIE

Art. 135. Atribuţiile specifice Secţiei de ortopedie, sunt următoarele:
- asigură asistenţa curativă profilactică de specialitate populaţiei arondate şi celei nearondate (în cazurile de urgenţă);
- asigură tratamentul cazurilor urgente – chirurgicale şi traumatologie;
- în conlucrare cu secţiile de chirurgie, laborator de radiologie etc. face depistarea activă a fracturilor survenite ca urmare a unor factori externi şi dispune măsurile ce se impun în vederea localizării cazurilor ortopedice;
- colaborează cu organele altor instituţii interesate în clarificarea unor cazuri traumatologice;
- dispune trimiterea cazurilor grave spre centrele metodologice;
- medicul de specialitate asigură gardă la domiciliu prin rotaţie, conform graficului de lucru atunci când în spital linia de gardă nu e asigurată de un ortoped, răspunzând prompt la toate solicitările urgente justificate;
- urmăreşte bolnavul şi după terminarea tratamentului până la completa vindecare, colaborând cu secţia R.M.F.B. pentru recuperarea corespunzătoare;
- colaborează cu medicul neurolog în cazurile ce presupun TCC şi traumatisme medulare;
- personalul medical al secţiei asigură profilaxia complicaţiilor la pacienţii imobilizaţi şi iniţiază recuperarea motorie specifică în timp util;

Art. 136. Principalele relaţii ale secţiei sunt cele prevăzute la art. 103 din prezentul regulament.

Art. 137. Atribuţiile personalului secţiei Ortopedie sunt cele prevăzute în fişele posturilor.

11. Compartiment RECUPERARE, MEDICINĂ FIZICĂ ŞI BALNEOLOGIE

Art. 138. Secţia recuperare medicală şi fizioterapie are ca obiectiv principal restabilirea cât mai deplină a capacităţii funcţionale pierdută de o persoană (congenital sau dobândită) în urma unei boli sau traumatism, precum şi dezvoltarea unor mecanisme compensatorii care să-i asigure posibilitatea de muncă sau autoservire, respectiv o viaţă activă cu independenţă economică şi/sau socială.
Pentru îndeplinirea acestui obiectiv, secţiei îi revin următoarele sarcini:
- urmărirea depistărilor bolnavilor, invalizilor şi deficienţilor care pot beneficia de măsurile de recuperare medicală şi colaborarea în acest sens cu medicii de familie şi secţiile de specialitate ale spitalului;
- selecţionarea legală şi etică a bolnavilor, invalizilor şi deficienţilor care pot beneficia de măsurile de recuperare medicală şi colaborare în acest sens cu toate unităţile sanitare;
- întocmirea planului de recuperare individualizată şi urmărirea executării etapelor acestui plan de către şefii secţiilor sau cabinetelor unde a fost trimis bolnavul.
Medicul şef organizează şi monitorizează desfăşurarea activităţii în sala de kinetoterapie şi laboratorul de medicină fizică arondat secţiei. Medicii prescriu şi urmăresc aplicarea tratamentelor medicamentoase şi fizicale la bolnavii spitalizaţi evaluând periodic evoluţia şi răspunsul la tratament al acestora. În caz de necesitate, efectuează manevre invazive specifice acestei specialităţi medicale (infiltraţii, puncţii articulare). Medicii au obligaţia să evalueze testarea la antibiotic şi să o consemneze în foaia de observaţie – când este cazul .

Art. 139. Principalele relaţii ale secţiei sunt cele prevăzute la art. 103 din prezentul regulament.

Art. 140. Asistenţii de la Fizioterapie, au următoarele atribuţii :
- răspund de folosirea integrală a timpului de lucru în folosul pacientului, de efectuarea corectă a prestaţiei, de bunurile încredinţate în folosinţă;
- ajută la acomodarea pacienţilor la programul de recuperare prescris de către medic;
- informează pacienţii asupra programului de funcţionare a altor servicii medicale efectuate în cadrul secţiei;
- reiau la fiecare şedinţă anamneza pacientului pentru a identifica în timp util eventualele condiţii de risc ale fizioterapiei;
- în caz de apariţie a unor efecte adverse la fizioterapie, opresc imediat procedura respectiva şi anunţă de urgenţă medicul curant al respectivului pacient;
- supraveghează în permanenţă pacienţii, preocupându-se de buna lor deservire şi informare corectă referitoare la serviciile medicale specifice prestate;
- răspund de asigurarea unui climat de destindere şi armonie semnalând imediat medicului şef de secţie eventualele conflicte apărute la locul de muncă şi colaborând la soluţionarea acestora;
- respectă normele de securitate a muncii şi PSI (specifice locului lor de muncă);
- utilizează şi păstrează în bune condiţii echipamentele din dotare, în caz de defecţiune a acestora anunţând medicul şef de secţie şi neîntreprinzând din proprie iniţiativă nici un fel de reparaţie a acestora;
- poartă echipamentul de protecţie prevăzut de ROI, care va fi schimbat ori de câte ori este nevoie, pentru păstrarea igienei şi aspectului estetic personal;
- respectă secretul profesional şi codul de etică profesională oferind informaţii familiilor pacienţilor numai cu acordul celor din urmă;
- la locul de muncă iau măsurile necesare de prevenire şi stingere a incendiilor precum şi de economisire a energiei electrice ţinând cont de faptul ca între îndatoririle lor de serviciu intră şi electroterapia.

12. Compartimentul REUMATOLOGIE
Art. 141. Atribuţiile specifice compartimnetului reumatologie sunt:
- restabilirea cât mai deplină a capacităţii funcţionale pierdută de o persoană (congenital sau dobândită) în urma unei boli sau traumatism, precum şi dezvoltarea unor mecanisme compensatorii care să-i asigure posibilitatea de muncă sau autoservire, respectiv o viaţă activă cu independenţă economică şi/sau socială.
- Acordă asistenţă de specialitate pacienţilor cu afecţiuni reumatologice

Art. 142. Principalele relaţii ale secţiei sunt cele prevăzute la art. 103 din prezentul regulament.

Art. 143. Atribuţiile personalului din secţie sunt prevăzute în fişele posturilor.

13. Compartimentul NEUROCHIRURGIE (cele 8 paturi sunt inchise temporar)
Art.144. Atribuţiile specifice compartimentului neurochirurgie vor fi stabilite după obţinerea de la MS a avizului privind funcţionarea compartimentului de neurochirurgie, in urma precizărilor unităţii asupra cazuisticii posibil de a fi abordată in acest profil.

14. Secţia BOLI INFECŢIOASE

Art. 145. Secţiei boli infecţioase îi revin ca sarcini principale, următoarele atribuţii:
- să rezolve interesele antiepidemice ale populaţiei prin izolarea bolnavilor pe tot timpul cât sunt contagioşi şi să împiedice infectarea prin respectarea măsurilor sanitare de izolare, carantină şi dezinfecţie;
- organizează şi monitorizează izolarea afecţiunilor de grup A;
- asigură depistarea, tratamentul şi monitorizarea bolnavilor HIV/SIDA;
- medicul infecţionist prescrie şi supraveghează efectuarea tratamentului antirabic (ser antirabic, vaccin antirabic);
- medicul infecţionist organizează şi monitorizează tratamentul bolnavilor cu gripă şi altor boli infecţioase în situaţii epidemice;
- întreg personalul sanitar al secţiei se preocupă de educaţia sanitară a pacienţilor şi familiilor acestora (în cazul pacienţilor HIV pozitivi educaţia sanitară a familiilor acestora făcându-se numai cu acordul pacientului);
- colaborează cu organele abilitate la realizarea anchetelor epidemiologice.

Art. 146. Principalele relaţii ale secţiei sunt cele prevăzute la art. 103 din prezentul regulament.

Art. 147. Atribuţiile personalului din secţie sunt prevăzute în fişele posturilor.

15. Secţia ONCOLOGIE MEDICALĂ

Art. 148. Atribuţiile specifice personale Secţiei oncologie medicală, sunt următoarele:
- prevenirea şi tratarea bolilor maligne, respectiv a bolnavilor cu tumori maligne din raza judeţului Călăraşi;
- pe baza biletului de trimitere eliberat de către medicul de familie sau de cabinetul de oncologie, internează şi tratează bolnavii cu tumori maligne din teritoriu;
- iniţiază, organizează şi coordonează acţiunea de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor maligne;
- organizează controlul posterapeutic al bolnavilor de cancer din teritoriu şi colaborează cu medicii de familie şi alţi medici specialişti în vederea aplicării tratamentului adecvat în ambulatoriu;
- analizează morbiditatea şi prin anchetele de deces a bolnavilor propune măsuri adecvate în vederea aplicării tratamentelor preventive;
- medicul oncolog va colabora cu medicii radiologi pentru efectuarea investigaţiilor imagistice necesare, cu laboratorul de analize medicale pentru efectuarea bilanţului biologic impus de fiecare afecţiune şi cu Serviciul anatomie patologică atunci când situaţia o impune;
- va colabora cu medicii de alte specialităţi (ex. ortopezi. chirurgi, neurologi, etc.) pentru rezolvarea cazurilor cu care se confruntă;
- se preocupă de educaţia sanitară a pacienţilor şi familiilor acestora, consiliindu-i, referitor la regimul igeno-dietetic şi al modului de viata.

Art. 149. Principalele relaţii ale secţiei sunt prevăzute la art. 103 din prezentul regulament.

Art. 150. Atribuţiile personalului secţiei sunt cele prevăzute în fişele posturilor.

Art. 151. Principalele relaţii ale secţiilor cu paturi cu celelalte servicii (compartimente) din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Calarasi, precum şi sarcinile speciale ale secţiilor cu paturi.
Principalele relaţii ale secţiilor cu celelalte compartimente (servicii) sunt:
- prezintă rapoarte de activitate, primeşte indicaţii metodologice;
- prezintă informări periodice privind activitatea desfăşurată, propuneri de organizare şi reorganizare, propuneri pentru diminuarea retribuţiei şi sancţionare disciplinară, precum şi propuneri de acordare a salariului de merit;
- acordă şi primeşte sprijin în cadrul consulturilor complexe pentru stabilirea diagnosticului şi a conduitei terapeutice corespunzătoare;
- transmite lunar buletinele statistice de bolnavi ieşiţi din spital şi datele statistice solicitate, primeşte indicatori de eficienţă sanitară, date privind morbiditatea şi mortalitatea, anual;
- transmite comunicări privind stadiile de infecţii intraspitaliceşti, boli contagioase, intoxicaţii, etc., potrivit instrucţiunilor în vigoare, primeşte indicaţii privind aplicarea măsurilor pentru prevenirea şi combaterea infecţiilor interioare.
- trimite probele sau după caz, bolnavii pentru efectuarea analizelor şi investigaţiilor necesare stabilirii D.G.S., primeşte rezultatul analizelor;
- transmite comunicări privind probleme de P.S.I., păstrarea documentelor secrete, necesarul de formulare şi rechizite, propuneri privind lucrări de întreţinere şi reparaţii, primeşte indicaţii privind paza contra incendiilor, manipularea şi păstrarea documentelor secrete;
- transmit date privind completarea nomenclatoarelor de produse tehnico-medicale din import şi indigene cu necesarul de aprovizionat, date privind necesarul de mobilier şi inventar moale, primeşte informaţii în legătură cu stocurile din magazie şi planul de aprovizionare aprobat;
- transmite comunicări privind mişcarea obiectelor de inventar şi mijloacelor fixe, primeşte indicatori de eficienţă economică, cost mediu de spitalizare/bolnav/pat fizic/pat efectiv ocupat - date privind creditele planificate şi volumul creditelor consumate;
- transmite fişele de pontaj şi date privind îndeplinirea sarcinilor de serviciu;
- transmite îndrumări metodologice, primeşte informări privind activitatea secţiilor de acelaşi profil.

IV. LABORATORUL DE ANALIZE MEDICALE

Art. 152. Laboratorul de analize medicale, are în principal următoarele atribuţii:
- să efectueze analize medicale de: hematologie, citologie, biochimie, serologie, microbiologie, virusologie, parazitologie, micrologie, necesare precizării diagnosticului stadiului de evoluţie a bolii şi examenelor profilactice în limita dotărilor tehnice şi a competentei;
- asigurarea referatelor în timp util pentru achiziţionarea recipienţilor necesari recoltării produselor patologice, a colectării deşeurilor biologice şi a reactivilor necesari;
- să îmbunătăţească continuu calitatea muncii prin punerea la punct a metodelor celor mai precise, mai rapide şi mai utile de laborator, în limita dotării tehnice pentru stabilirea cât mai corectă a diagnosticului;
- să colaboreze continuu în vederea atingerii scopului mai sus amintit cu secţiile pe care le deserveşte nerefuzând analizele (de urgenţă sau programate) justificate;
- să colaboreze la activitatea ştiinţifică a secţiilor spitalului;
- să urmărească confruntarea diagnosticului clinic cu cel de laborator, cu scopul de a exercita, alături de clinici, un control ştiinţific al muncii diagnostice şi curative;
- să ridice continuu nivelul profesional al cadrelor medicale, al biochimiştilor şi al laboranţilor;
- să colaboreze la acţiunile sanitare de masă la care este necesară şi contribuţia laboratorului de analize medicale.
Art. 153. Examenele de laborator vor fi cerute de medici pe un bon de cerere de examen, care va fi scris citeţ şi vor fi semnate descifrabil şi obligatoriu de medicul care cere examenul.
Orice examen de laborator va fi înscris într-o condică sau într-un caiet de lucru, odată cu identitatea bolnavului şi cu data examinării şi pe un buletin de examen care va cuprinde pe lângă rezultat şi identitatea bolnavului, secţia, numărul F.O.G., salonul, patul, dacă materialul provine din staţionar şi numele medicului care a cerut examenul şi serviciul de specialitate dacă materialul provine din policlinică sau medicul de familie.
Rezultatele vor fi înmânate prin asistenta de staţionar sau serviciul din ambulatoriu, celor care le-au cerut şi vor fi consemnate în F.O.C. pentru bolnavii din staţionar sau pe fişele individuale de consultaţii pentru cei din tratament ambulatoriu.
În cazul când medicii care au solicitat examen de laborator lucrează în unităţi îndepărtate, se va înmâna rezultatul direct bolnavului.
Rezultatele referitoare serologiei HIV se vor înmâna numai medicului care a prescris investigaţia asigurând astfel confidenţialitatea cazului.

Art. 154. Rezultatele vor fi date serviciilor respective sau medicului din ambulatoriu care le-a solicitat în cel mult 24 de ore de la primire cu excepţia acelora care cer un timp mai îndelungat pentru executare.
Rezultatele analizelor de urgenţă vor fi înmânate în cel mai scurt timp posibil, pentru a asigura respectarea ghidurilor de practică medicală adoptate la nivel naţional.

Art. 155. Pentru desfăşurarea corespunzătoare a activităţii, laboratorul va fixa: orarul recoltării produselor, orarul primirii probelor de la secţii sau servicii, zilele de recoltare sau de executare a unor anumite examene sau de ridicare a rezultatului, cerând în acest sens aprobarea conducerii unităţii.
Orarul şi numărul examenelor fixate vor fi anunţate serviciilor, medicilor consultanţi, biroului de informaţii şi vor fi afişate în sala de aşteptare a laboratorului.
Cazurile de urgenţă sunt exceptate de la orar .

Art. 156. Produsele care urmează să fie examinate: urina pentru examenele obişnuite, sângele pentru examene biochimice şi serologice, sputa, materiile fecale, sucul gastric, duodenul, bila, revărsatele seroase şi urina pentru uroculturi se recoltează de personalul din secţie şi se transportă la laborator, conform normelor în vigoare.
Sângele pentru hemoglobină se recoltează de personalul de laborator pentru bolnavii ce se pot deplasa la nivelul laboratorului, iar pentru bolnavii gravi şi nedeplasabili, la pat.
Hemocultura se recoltează de către personalul laboratorului la patul bolnavului.
Mielograma se recoltează de medicul abilitat la patul bolnavului.

Art. 157. Principalele relaţii ale laboratorului de analize medicale sunt:
- transmite rapoarte de activitate şi primeşte indicaţii metodologice;
- prezintă informări periodice privind activitatea desfăşurată de laborator, propuneri privind reorganizarea acestuia, programul de lucru, propuneri de sancţionare ori diminuarea salariului, primeşte avize, aprobări, indicaţii, instrucţiuni;
- primeşte indicaţii metodologice, sprijin în perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului, transmite observaţii, rezultate din activitatea laboratorului;
- transmite date şi informaţii în legătură cu metodologia folosită, observaţii privind utilitatea unor metode, primeşte indicaţii privind folosirea metodelor de laborator şi experimentarea metodelor noi;
- colaborează în acţiunile de prevenire şi combatere a infecţiilor intraspitaliceşti şi epidemiilor etc.;
Asistentul medical de laborator răspunde de folosirea integrală a timpului de lucru, de efectuarea corectă a prestaţiei, de bunurile încredinţate în folosinţă.

Asistentul medical-laborator, are în principal următoarele atribuţii:
- efectuează recoltări, prelevări de probe şi determinări pentru analize, la indicaţia medicului;
- pregăteşte materialele de laborator necesare pentru recoltarea probelor şi efectuarea analizelor sau determinărilor de laborator;
- prepară coloranţi şi reactivi uzuali de laborator;
- efectuează sterilizarea instrumentarului şi a materialelor sanitare;
- pregăteşte mediile de cultură şi prepară apa distilată;
- pregăteşte probele în vederea examenelor şi analizelor de laborator;
- execută fazele preliminare în efectuarea acestora, precum şi determinări uzuale, indicate de medic sau biolog;
- montează aparatele, le supraveghează în funcţiune şi răspunde de buna lor întreţinere conform indicaţiilor medicului sau biologului;
- curăţă şi întreţine sticlăria specială ce se foloseşte în laborator;
- ţine evidenţa lucrărilor zilnice;
- execută şi alte sarcini corespunzătoare pregătirii profesionale, trasate de şeful de laborator sau medic.

Art. 158. Atribuţiile personalului care îşi desfăşoară activitatea la laborator sunt prevăzute în fişele posturilor.

V. CENTRUL DE SĂNĂTATE MINTALĂ

Art. 159. Atribuţiile Centrului de sănătate mintală, sunt următoarele:
- asigură asistenţa medicală de specialitate bolnavilor din ambulatoriu;
- execută măsurile specifice de prevenire şi combatere a bolilor cronice şi degenerative;
- organizează efectuarea examenului de specialitate şi a investigaţiilor de laborator în cadrul examenului medical la angajare şi control medical periodic al unor categorii de salariaţi;
- stabilirea incapacităţii temporare de muncă pentru angajaţii din raza teritoriului arondat;
- organizează şi asigură recuperarea capacităţii de muncă pentru adulţi şi copii;
- organizarea depistării active, prevenirii şi combaterii tulburărilor şi bolilor psihice;
- efectuarea investigaţiilor necesare expertizării capacităţii de muncă, colaborarea cu secţiile de expertiză şi recuperare medicală a capacităţii de muncă, efectuarea investigaţiilor necesare pentru expertizele medico - legale;
- depistarea activă a factorilor de risc în apariţia tulburărilor şi îmbolnăvirilor psihice, colaborând cu alte sectoare interesate;
- asigurarea asistenţei medicale de specialitate bolnavilor şi defectivilor psihici ambulatorii prin echipă complexă (medici psihiatri, psihologi, defectologi, logopezi) etc.;
- orientarea bolnavilor psihici şi defectivilor pentru reîncadrarea şi reinserarea socio-profesională;
- organizarea activităţii de ergoterapie, potrivit legii;
- medicul psihiatru din cadrul CS.M. monitorizează şi evaluează activitatea personalului din subordine (psiholog, asistenţi medicali şi sociali);

Rol psiholog clinician:
Diagnostic psihologic şi evaluare clinică: se referă la identificarea factorilor psihologici implicaţi în sănătate şi boală;
Consiliere psihologică şi intervenţie psihoterapeutică: se referă la controlul factorilor psihologici în boala şi în optimizarea subiecţilor umani sănătoşi;
Cercetare: se referă la investigarea rolului factorilor psihologici în sănătate şi boală;
Educare: participă la acţiuni de orientare şi selecţie profesională;

Compartimentul Asistenţa socială , are în principal următoarele atribuţii:
- stabileşte programul de activitate şi defineşte priorităţile, întocmeşte proiecte de intervenţie pentru fiecare caz social;
- reprezintă serviciul de asistenţă socială în relaţiile cu autorităţile locale, alte instituţii şi organizaţii neguvernamentale;
- întreprinde acţiuni pentru reducerea numărului de abandonuri în rândul vârstnicilor;
- întreprinde acţiuni pentru reducerea abuzurilor asupra femeilor, vârstnicilor, etc.;
- depistează cazurile sociale şi ia măsuri pentru instituţionalizarea acestora în centre specializate;
- ajută familiile în obţinerea drepturilor ce le revin, obţinerea actelor de identitate;
- iniţiază şi participă activ la programele privind protecţia socială a bătrânilor;
- întocmeşte documentaţia necesară, anchete sociale, etc., pentru internarea vârstnicilor, a femeilor cu probleme sociale deosebite, etc., în instituţii de ocrotire, cămine spital, instituţii pentru vârstnici;
- sprijină indivizii sau familiile cu probleme sociale deosebite, pentru obţinerea unor ajutoare băneşti, materiale, sociale, pensii, etc.;
- efectuează investigaţiile necesare în cazuri de abandon, pentru identificarea aparţinătorilor persoanelor abandonate şi pregăteşte reintegrarea acestora în propria familie sau instituţii de ocrotire;
- participă la luarea deciziilor privind încadrarea pe grupe de probleme a persoanelor care necesită protecţie socială şi la stabilirea modului de soluţionare a problemelor identificate;
- informează pe cei în cauză sau aparţinătorii acestora, asupra drepturilor de care beneficiază, conform legislaţiei în vigoare, precum şi asupra unităţilor de ocrotire socială existente;
- organizează şi participă la evaluarea rezultatelor programelor de protecţie socială şi comunică autorităţilor si instituţiilor implicate, rezultatele obţinute;
- cunoaşte legislaţia în vigoare, privind problemele legate de abandon, protecţie, acordare a ajutoarelor sociale pentru vârstnici, persoane abandonate, familii nevoiaşe;
- respectă şi apără drepturile pacientului, respectă secretul profesional şi codul de etică;
- se preocupă în permanenţă de actualizarea cunoştinţelor profesionale şi cele privind legislaţia în vigoare în domeniul ocrotirii şi protecţiei sociale;
Art.160. Principalele relaţii cu celelalte secţii şi compartimente ale laboratorului de sănătate mintală sunt asemănătoare cu cele prevăzute la art. 103 din prezentul regulament.

Art. 161. Atribuţiile personalului sunt cele prevăzute în fişele posturilor.

VI. LABORATORUL DE RADIOLOGIE ŞI IMAGISTICĂ MEDICALĂ

Art. 162. Laboratorul de radiologie, are următoarele atribuţii:
- efectuarea examenelor radiologice în laborator şi la patul bolnavului, în prezenţa medicului curant;
- colaborarea promptă cu medicii clinicieni în scopul precizării diagnosticului ori de câte ori este necesar;
- organizarea şi utilizarea corespunzătoare a filmotecii;
- aplicarea măsurilor pentru prevenirea iradierii bolnavilor şi personalului din laborator;
- utilizarea corespunzătoare a aparaturii din dotare pentru evitarea degradării/defectării acesteia;
- reevaluarea anamnestică a pacientului pentru identificarea condiţiilor de risc (graviditate, alergie la substanţe de contrast, insuficienţă renală etc.), având obligativitatea (în cazul depistării acestora) de a suspenda pe moment investigaţia şi de a anunţa de urgenţă medicul clinician curant despre aceasta situaţie indezirabilă.

Art. 163. Principalele relaţii ale laboratorului de radiologie cu celelalte secţii sunt asemănătoare cu cele prevăzute la art. 103 din prezentul regulament.

Art. 164. Atribuţiile personalului laboratorului sunt cele prevăzute în fişele posturilor.

Art. 165. (1) În cadrul Laboratorului de Radiologie şi Imagistică Medicală funcţionează computerul tomograf.
(2) Computer tomografia este o metodă imagistică care se efectuează când s-au epuizat toate celelalte metode de investigaţie medicale sau în cazul urgenţelor medico - chirurgicale, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi a ghidurilor naţionale de practică medicală .

Asistent radiologie, are următoarele atribuţii:
- răspunde de folosirea integrală a timpului de lucru, de efectuarea corectă a prestaţiei, de bunurile încredinţate în folosinţă;
- pregăteşte bolnavul şi materialele necesare examenului radiologic;
- înregistrează bolnavii în registrul de consultaţii pentru radioscopii şi radiografii cu datele de identitate necesare;
- efectuează radiografiile la indicaţiile medicului;
- execută developarea filmelor radiografice şi conservă filmele în filmotecă, conform indicaţiilor medicului;
- păstrează filmele radiografice, prezentând medicului radiolog toate filmele radiografice pentru interpretare;
- înregistrează filmele în camera obscură şi după uscarea lor înscrie datele personale pe coperţile filmelor;
- păstrează evidenţa substanţelor şi materialelor consumabile;
- înscrie rezultatele interpretării filmelor în registrul de consultaţii radiologice;
- asigură evidenţa examenelor radioscopice şi radiografice;
- păstrează evidenţa la zi a filmelor consumate;
- participă împreună cu medicul radiolog la procesul de învăţământ şi la activitatea de cercetare ştiinţifică;
- asigură utilizarea în condiţii optime a aparaturii şi sesizează orice defecţiuni în vederea menţinerii ei în stare de funcţionare;
- ameliorează pregătirea profesională de specialitate prin perfecţionarea permanentă a cunoştinţelor teoretice şi practice;
- utilizează şi păstrează, în bune condiţii, echipamentele şi instrumentarul din dotare, supraveghează colectarea materialelor şi instrumentarului de unică folosinţă utilizat şi se asigură de depozitarea acestora în vederea distrugerii;
- respectă regulamentul de ordine interioară;
- respectă reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor nosocomiale, supraveghează ordinea şi curăţenia la locul de muncă.

VII. SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICĂ

Art. 166. Serviciul de anatomie patologică, are următoarele atribuţii:
- executarea de necropsii la toate cazurile decedate în spital, în vederea stabilirii diagnosticului şi precizării cauzei medicale a morţii; la cererea scrisă a aparţinătorilor decedatului, managerul spitalului sau directorul medical pot aproba scutirea de necropsie cu avizul medicului şef al secţiei şi al medicului anatomopatolog;
- efectuarea de îmbălsămări;
- cercetarea histopatologică a materialului provenit de la necropsie, a pieselor operatorii, a pieselor de biopsii şi biopunţi, citologie exfoliativă;
- colaborează cu celelalte laboratoare din cadrul spitalului, în vederea efectuării unor cercetări complementare speciale (bacteriologice, biochimice, experimentale);
- eliberează certificatul constatator de deces completat şi semnat de medicul curant şi de medicul anatomopatolog sau medicul care a efectuat necropsia;
- eliberarea cadavrelor în conformitate cu normele în vigoare;
- colaborarea cu laboratorul de medicină legală în cazurile prevăzute de lege.

Art. 167. Serviciul de anatomie patologică are aceleaşi relaţii cu secţiile şi compartimentele spitalului, prevăzute la art. 39 din prezentul regulament.

Art. 168. Atribuţiile personalului serviciului sunt prevăzute în fişele posturilor.

VIII. STATIA DE STERILIZARE

Art. 169. Serviciil de sterilizare care desfăşoară activitate in spital are următoarele atribuţii:
- efectuează sterilizarea instrumentarului şi inventarului moale, respectând normele tehnice de sterilizare şi instrucţiunile de folosinţă ale fiecărui aparat;
- asigură şi efectuează banderolarea truselor cu etichete, ţinând evidenţa activă pe aparate şi sarje;
- efectuează testele de control al sterilizării şi ţine evidenţa rezultatelor;
- asigură buna întrebuinţare a aparatelor de sterilizare.

Asistent coordonator sterilizare, are următoarele atribuţii :
- coordonează, controlează şi răspunde de calitatea activităţii personalului subordonat ;
- propune medicului coordonator necesarul de materiale de curăţenie şi dezinfecţie, ia măsurile necesare privind întreţinerea aparatelor de sterilizare ;
- răspunde de bunurile aflate în gestiunea sa, asigurând utilizarea şi păstrarea acestora în condiţii corespunzătoare;
- supraveghează efectuarea corectă a sterilizării;
- instruieşte şi coordonează personalul din subordine privind pregătirea materialelor de sterilizat şi păstrarea materialelor sterilizate în limitele termenelor de valabilitate;
- supraveghează pregătirea materialelor şi semnalează medicului şef de secţie deficienţele pe care le constată la materialele aduse la sterilizare şi lipsa testelor, banderolelor, casoletelor defecte;
- anunţă personalul de întreţinere asupra defecţiunilor aparatelor;
- răspunde de aplicarea măsurilor de igienă şi antiepidemice;
- organizează şi controlează folosirea integrală a timpului de muncă către personalul subordonat; întocmeşte graficul de lucru, întocmeşte pontajul în conformitate cu prevederile legale; răspunde de corectitudinea datelor înscrise în grafic şi pontaj;
- controlează predarea serviciului pe tură şi asigură folosirea judicioasa a personalului în perioadele de concediu;
- în lipsa lui deleagă un cadru corespunzător care să răspundă de sarcinile asistentului şef;
- controlează condica de prezenţa şi o contrasemnează;
- întocmeşte graficul concediilor de odihnă, răspunde de respectarea acestuia şi asigură înlocuirea personalului pe perioada concediului;
- stabileşte şi actualizează sarcinile de serviciu ale personalului din subordine ori de câte ori e necesar ;
- evaluează şi apreciază anual ori de câte ori este necesar activitatea subordonaţilor ;
- în cazuri deosebite propune spre aprobare medicului şef de secţie ore suplimentare conform reglementărilor legale;
- în cazul constatării unor acte de indiscipline a subordonaţilor informează medicul coordonator şi conducerea unităţii;
- controlează şi răspunde de ţinuta şi disciplina personalului subordonat;
- se preocupă de ridicarea continuă a nivelului profesional a subordonaţilor;
- sprijină buna desfăşurare a muncii de pregătire practică a elevilor şcolilor sanitare aflaţi în stagiu;
- efectuează instructajul periodic privind protecţia muncii şi P.S.I.;
- îndeplineşte alte sarcini trasate de medicul coordonator şi conducere.

Asistent medical sterilizare
- verifică modul de pregătire şi împachetare a materialelor trimise pentru sterilizare şi respinge trusele necorespunzătoare;
- efectuează sterilizarea respectând normele tehnice de sterilizare şi instrucţiunile de folosire a fiecărui aparat ;
- anunţă asistenta şefă de defecţiunea aparatelor şi personalul de întreţinere;
- răspunde de igiena încăperilor unde se face sterilizarea şi de fluxul materialelor înainte şi după sterilizare ;
- banderulează trusele cu etichetă și ţine evidenţa activităţii pe aparate;
- efectuează textele de control a sterilizării şi ţine evidenţa rezultată;
- aduce la cunoştinţa asistentului şef orice aspect privitor la modul de desfăşurare a activităţii din compartimentul sterilizare;
- răspunde de aplicarea măsurilor de igienă şi antiepidemice;
- îndeplineşte alte sarcini trasate de asistentul şef, medicul coordonator şi conducerea unităţii.

Art. 170. Statia de sterilizare are aceleaşi relaţii cu secţiile şi compartimentele spitalului, prevăzute la art. 103 din prezentul regulament.

Art. 171. Atribuţiile personalului sunt prevăzute în fişele posturilor.


IX. UNITATEA DE TRANSFUZIE SANGUINA

Art. 172. Unităţile de transfuzii sanguine, au următoarele atribuţii:
- stochează sângele şi componentele sanguine destinate livrării şi utilizării terapeutice exclusiv în serviciile spitalului;
- efectuează teste imunohematologice obligatorii pentru actul transfuzional;
- conservă sângele şi derivatele sale în condiţii corespunzătoare;
- determină grupa sanguina, factorul Rh şi efectuează proba de compatibilitate, directa majoră;
- verifică calitatea produselor care urmează a fi transfuzate, conform instrucţiunilor M.S.;
- pregăteşte materialul necesar efectuării transfuziilor;
- prevenirea şi tratarea reacţiilor postransfuzionale şi raportarea acestora;
- tratamentul de urgenţă al accidentelor postransfuzionale şi raportarea acestora;

Art. 173. Unitatea de transfuzii sanguine are aceleaşi relaţii cu secţiile şi compartimentele spitalului, prevăzute la art. 103 din prezentul regulament.

Asistentul de transfuzii, are următoarele atribuţii:
- îşi va exercita profesia în mod responsabil şi conform pregătirii profesionale;
- respectă regulile de tehnică aseptică, de igienă şi antiepidemice;
- desfăşoară activităţile specifice unităţii de transfuzie din spital, în limitele competentelor lor, sub directa îndrumare şi supraveghere a medicului coordonator;
- pregăteşte toate materialele în vederea determinării grupei de sânge şi a Rh-ului;
- efectuează determinarea grupului sanguine şi Rh-ului la bolnavi;
- efectuează testările pretransfuzionale;
- asigură aprovizionarea la timp a punctului de transfuzie cu cantităţile necesare de sânge şi derivate;
- preia şi verifică aspectul macroscopic al flaconului de sânge sau derivate, asigurându-se de termenul de valabilitate;
- răspunde de apariţia reacţiilor adverse severe şi a incidentelor adverse posttransfuzionale rovocate de stocarea, manipularea necorespunzătoare a sângelui total şi a componentelor sanguine sau de efectuarea greşită a testărilor pretransfuzionale;
- supraveghează funcţionarea şi întreţinerea echipamentelor din dotarea punctului de transfuzie sanguină, luând măsuri în condiţiile apariţiei unor defecţiuni în funcţionarea acestora, conform procedurilor standard;
- controlează zilnic temperatura frigiderului şi a termostatului şi le consemnează;
- întocmesc documentaţia pentru activităţile desfăşurate;
- anunţă Centrul de Transfuzii despre orice accident survenit în urma transfuziilor şi consemnează în foaia de observaţie a pacientului;
- efectuează lunar statistica necesara
- ia cunoştinţă de indicaţia de transfuzie sanguină făcută de medicul prescriptor;
- recoltează eşantioanele pretransfuzionale la bolnavii din secţia A.T.I.;
- efectuează controlul ultim pretransfuzional la patul bolnavului care consta în:
- verificarea identităţii pacientului;
- verificarea aspectului macroscopic şi a integrităţii unităţii de transfuzat;
- verificarea compatibilităţii dintre unitatea de sânge selectată şi pacient.
- înainte de administrare, soluţia de transfuzat va fi încălzită progresiv la temperatura corpului sau termostat la 370 C;
- efectuează transfuzia sanguină propriu-zisă şi supraveghează pacientul de pe secţia ATI pe toată durata administrării şi în următoarele ore;
- în cazul efectuării transfuziilor pe altă secţie decât ATI, după montarea transfuziei, predă asistentei de serviciu de pe secţie, bolnavul transfuzat;
- înregistrează în foaia de observaţie rezultatele controlului ultim pretransfuzional şi toate informaţiile relevante privind procedura efectuată;
- în caz de reacţii transfuzionale aplică procedurile operatorii standard de urgenţă şi solicită prezenţa medicului prescriptor sau de gardă;
- îndrumă aparţinătorii bolnavului la C.R.C.S. pentru donări de sânge;
- va participa la toate formele de învăţământ, ţinându-se la curent cu toate achiziţiile noi privind transfuziile de sânge şi derivate.

Art. 174. Atribuţiile personalului sunt prevăzute în fişele posturilor.

X. SERVICIUL JUDEŢEAN DE MEDICINĂ LEGALĂ

Art. 175. Sarcinile Serviciului judeţean de medicină legală, sunt următoarele:
- execută expertize şi constatări medico – legale la cererea organelor de poliţie şi parchet:
a. pe segmente de cadavre umane sau pe schelete umane;
b. pe cadavre umane în caz de moarte violentă (omor, leziuni şi vătămări cauzatoare de moarte, sinucidere sau accidente), moarte suspectă, moarte în timpul detenţiei, moarte subită şi moarte în legătură cu deficienţe în acordarea asistenţei medicale (culpă medicală).
Aceste expertize sau constatări medico – legale se execută sub formă de necropsie sau sub formă de necropsie după exhumare pentru constatarea leziunilor traumatice cu sau fără examen de specialitate, stabilirea capacităţii de muncă, stabilirea stării de sănătate sau de boală pentru amânarea, întreruperea sau suspendarea executării pedepsei, pentru stabilirea stării psihice în comisii psihiatro-legale, pentru identificarea unei persoane. Pe bază de documente medicale în cadrul serviciului de medicină legală se execută de asemenea lucrări complementare hispatologice, serologice şi toxicologice.
Serviciul judeţean de medicină legală poate executa noi expertize medico – legale cu excepţia expertizelor întocmite pentru omor, leziuni (lovituri cauzatoare de moarte), a deficienţelor în acordarea asistenţei medicale şi expertizelor psihiatrice.
- execută examinări medico - legale la cererea persoanelor interesate pentru:
a. constatarea leziunilor traumatice;
b. constatarea infirmităţii sau incapacităţii de muncă;
c. constatarea virginităţii, deflorării, sarcinii, viduităţii sarcinii sau avortului posttraumatic;
d. constatarea stării psihice numai în vederea unui act de dispoziţie şi de diverse alte constatări.
- colaborează cu organele de cercetare penală şi instanţele de judecată în vederea stabilirii lucrărilor pregătitoare şi a altor măsuri necesare pentru ca expertiza sau constatarea medico - legală să fie efectuată în condiţii optime şi la timp;
- pune la dispoziţia cadrelor de medicină legală din Institutele de Medicină şi Farmacie, materiale documentare, cadavre, ţesuturi şi alte produse biologice necesare procesului de învăţământ;
- de asemenea, pune la dispoziţia Institutului de Medicină Legală şi a laboratoarelor exterioare materialele necesare cercetărilor ştiinţifice;
- contribuie la ridicarea nivelului calitativ a asistenţei medicale din unităţile sanitare curativ – profilactice, comunicând organului ierarhic superior al acestei unităţi deficienţele constatate cu ocazia activităţii practice medico – legale;
- participă la cercetarea cauzelor de deces la cererea organelor de urmărire penală (poliţie, parchet) etc.;
- participă la cererea direcţiilor de sănătate la lucrările comisiilor de anchetă pentru stabilirea cauzelor ce au provocat decesul bolnavilor în primele 24 de ore după internarea în spital.

Art. 176. Principalele relaţii ale serviciului de medicină legală cu celelalte compartimente sunt cele prevăzute la art. 103 din prezentul regulament.

Art. 177. Atribuţiile personalului încadrat la Serviciul judeţean de medicină legală sunt cele prevăzute în fişele posturilor.

XI. COMPARTIMENTUL DE PREVENIRE ŞI CONTROL A INFECŢIILOR NOSOCOMIALE

Art. 178. (1) Are ca atribuţii supravegherea şi controlul infecţiilor nosocomiale, acestea fiind obligaţii profesionale şi de serviciu pentru toate categoriile de personal medico-sanitar şi auxiliar sanitar din spital.
(2) Activitatea de prevenire a infecţiilor nosocomiale se organizează de către medicul epidemiolog din cadrul compartimentului şi se desfăşoară pe baza unui plan propriu de supraveghere şi control a infecţiilor nosocomiale. Acest plan cuprinde distinct pentru fiecare secţie de profil, protocoale de proceduri şi manopere profesionale, standarde de îngrijire şi de tehnici aseptice şi alte normative specifice privind condiţiile de cazare, igienă şi alimentaţie, necesare pentru implementarea activităţilor programate.


XII. AMBULATORIUL INTEGRAT AL SPITALULUI

Art. 179. Cabinetele de specialitate din cadrul ambulatoriului, au următoarele atribuţii:
1. Cabinete în specialitatea medicină internă/ pneumologie
- iniţierea de măsuri terapeutice şi profilactice pentru înlăturarea factorilor de mediu care sunt sau pot deveni nocivi pentru sănătatea populaţiei;
- asigură examinarea bolnavilor, stabilind diagnosticul eu ajutorul mijloacelor din dotare şi efectuarea tratamentului sau după caz trimiterea acestora la medicii de familie cu indicaţii privind conduita terapeutică.
- efectuează examenele de medicină internă periodice pentru eliberarea de atestate de siguranţa circulaţiei;
- asigură, alături de alte specialităţi medicale, activitatea de expertiză a capacităţii de muncă şi a persoanelor cu grad de handicap.
Inregistrateaza pacientii prezentati la control

2. Cabinet în specialitatea cardiologie
- activităţi curente ale cabinetului de cardiologie din ambulatoriului integrat :
- consultaţii în vederea stabilirii diagnosticului, a internării sau a conduitei terapeutice;
- consultaţii interdisciplinare;
- controale periodice programate, fişe medicale;
- eliberează certificate medicale, reţete compensate sau gratuite, asigură alături de alte specialităţi medicale activitatea de expertiză a capacităţii de muncă si a persoanelor cu grad de handicap; asigură examinarea bolnavilor, stabilind diagnosticul cu ajutorul mijloacelor din dotare şi efectuarea tratamentului sau după caz trimiterea acestora la medicii de familie cu indicaţii privind conduita terapeutică;
- efectuează examenele de cardiologie periodice pentru eliberarea de atestate de siguranţa circulaţiei.

3. Cabinete în specialitatea chirurgie generală / chir. si ort. infantiala/ chirurgie plastica
- stabileşte diagnosticul precis şi timpuriu al bolii chirurgicale;
- dispune explorările de specialitate necesare în cazul intervenţiilor chirurgicale programate, pentru a se evita în acest mod spitalizările prelungite;
- efectuează operaţii de mică chirurgie monitorizând apoi periodic evoluţia acestor pacienţi;
- efectuează evaluarea periodică a pacienţilor externaţi din secţiile de chirurgie efectuând cu această ocazie şi actele medicale conexe impuse de situaţie (pansamente, toaleta plăgii post-operatorie, înlăturarea firelor, etc.);
- asigură examinarea bolnavilor internaţi în secţiile din locaţia centrală care necesita consult chirurgical.

4. Cabinet în specialitatea obstetrică - ginecologie
- asigurarea supravegherii gravidelor cu risc crescut, indiferent de vârsta sarcinii şi gravidelor începând cu luna a VII-a de sarcină, prin consultaţii periodice în cadrul cărora colaborează cu celelalte cabinete de specialitate;
- asigură depistarea şi tratarea patologiei de profil la pacientele ce nu necesita spitalizare, stabilind când este cazul indicaţia de spitalizare a acestora;
- iniţierea de măsuri pentru depistarea precoce a cancerului genital la femeile care se prezintă la consultaţii curente sau examene ginecologice periodice;
- asigurarea internării în maternitate a gravidelor din luna a IX-a de sarcină, iar pentru gravidele cu risc în oricare perioadă a sarcinii, în scopul realizării asistenţei medicale la naştere;
- efectuează evaluarea periodică a pacientelor externate din secţiile de obstretică şi ginecologie conform prescripţiei la externare efectuând cu această ocazie şi actele medicale conexe impuse de situaţie (pansamente, toaleta plăgii post-operatorie, înlăturarea firelor etc.);
- sprijină activitatea de asistenţă socială pentru pacientele aflate în dificultate;
- colaborează cu instituţiile abilitate în cazul anchetelor epidemiologice ale pacientelor depistate cu B.T.S. preocupându-se în acelaşi timp şi de consilierea de specialitate a acestora;
- se preocupă de educaţia sanitară a pacientelor, colaborând şi cu alte cabinete din ambulator când este cazul (ex. Cabinetul de Planning Familial, etc.);
- eliberează concedii medicale în conformitate cu legislaţia in vigoare.

5.Cabinet în specialitatea neurologie
- consultaţii de specialitate în afecţiunile neurologice, stabileşte şi indică tratamentul corespunzător;
- realizează dispensarizarea pacienţilor cu afecţiuni neurologice cronice (epilepsie, boala Parkinson, S.L.A., scleroza multiplă, boala Wilson, boala Charcot-Marie-Tooth, miastenia gravis, distrofie musculară progresivă, demenţe, etc.), întocmind la nevoie referate către C.J.A.S. Călăraşi cu privire la iniţierea şi continuarea tratamentului pentru aceste afecţiuni cronice;
- efectuează examenele neurologice periodice pentru eliberarea de atestate de siguranţa circulaţiei;
- asigură, alături de alte specialităţi medicale, activitatea de expertiză a capacităţii de muncă şi a persoanelor cu grad de handicap;
- realizează referate către C.J.A.S. Călăraşi pentru dispozitive medicale necesare pacientului neurologic (ex. fotoliu rulant, condoame urinare, catetere urinare, cadru de mers, proteze etc.).

6. Cabinete în specialitatea psihiatrie adulţi / copii
- asigură asistenţa medicală de specialitate bolnavilor ambulatori
- aplică tratamente psihoterapice
- participă la comisiile de expertiză medico-legală a bolnavilor psihici
- indeplineşte atribuţiile ce-i revin potrivit legii referitor la bolnavii psihici cu manifestări anti sociale
- stabileşte modalităţi de integrare in societate şi in muncă a bolnavilor psihici

7. Cabinetul în specialitatea drematovenerologie
- ezaminează bolnavii; stabileşte diagnosticul; intrumă bolnavii care nu necestiă tratament de specialitate la medicul de familie cu indicaţie conduitei terapeutice;
- recomandă intrenarea in secţia cu ptauri a bolnavilor care necesită aceasta;

8. Cabinete în specialitatea pediatrie
- asigură consultaţii de specialitate în afecţiunile pediatrice, stabileşte şi indică tratamentul corespunzător;
- se preocupă de educaţia sanitară a pacienţilor şi familiilor acestora;
- colaborează cu instituţiile abilitate în cazul bolilor infecto-contagioase, a cazurilor în care minorul este neglijat sau asupra sa se comit abuzuri de orice fel;
- se face prevenţia afecţiunilor specifice copilului (ex. rahitismul).

9. Cabinete în specialitatea ortopedie - traumatologie
- asigură profilaxia şi tratamentul deformaţiilor şi tulburărilor funcţionale ale aparatului locomotor;
- participă la stabilirea şi realizarea planului de recuperare medicală a bolnavilor cu astfel de afecţiuni;
- asigură asistenţa de specialitate în prevenirea şi tratamentul defectelor fizice congenitale la copii;
- efectuează examenele ortopedice periodice pentru eliberarea de atestate de siguranţa circulaţiei;
- asigură, alături de alte specialităţi medicale, activitatea de expertiză a capacităţii de muncă şi a persoanelor cu grad de handicap;

10. Cabinet în specialitatea medicina fizică, recuperare medicală şi balneologie
- identificarea bolnavilor, invalizilor şi a deficienţilor ce pot beneficia de măsurile de recuperare medicală şi dispensarizarea acestora;
- participarea la întocmirea planului de recuperare medicală a bolnavilor dispensarizaţi, executarea etapelor care revin din planul de tratament, precum şi efectuarea tratamentelor fizioterapeutice, potrivit competenţei;
- stabilirea legăturii cu direcţia pentru probleme de muncă şi ocrotiri sociale în vederea rezolvării problemelor sociale, profesionale ale bolnavilor dispensarizaţi.

11. Registratura
- asigură întocmirea fişelor medicale cu datele de identitate ale bolnavilor care se prezintă pentru prima dată la dispensarul policlinic sau dispensarele medicale din incinta acestuia;
- asigură programările la consultaţii şi tratamente la cererea bolnavilor şi înregistrează chemările la domiciliu;
- ţine evidenţa locurilor libere din spital şi le comunică medicilor specialişti;
- centralizează datele statistice privind morbiditatea din teritoriu şi activitatea ambulatoriului;
- informează pe cei interesaţi în legătură cu programul cabinetelor de consultaţii.

Art. 180. Principalele relaţii ale ambulatoriului, sunt următoarele:
- prezintă informări periodice privind activitatea desfăşurată, propuneri privind organizarea şi programul de consultaţii, propuneri de recompensare şi sancţionare, primeşte aprobări, avize, indicaţii şi instrucţiuni;
- primeşte şi acordă sprijin prin consultaţii de specialitate pentru stabilirea diagnosticului şi a indicaţiilor terapeutice;
- primeşte programul acţiunilor de educaţie pentru sănătate, materiale şi indicaţii privind organizarea şi desfăşurarea acestora, transmite date cu privire la acţiunile realizate;
- trimite probe sau după caz, bolnavii pentru efectuarea analizelor sau investigaţiilor necesare în vederea stabilirii diagnosticului, primind rezultatele analizelor solicitate;
- transmite indicaţii metodologice, asigură periodic efectuarea unor consulturi de specialitate, primeşte bolnavii cu bilet de trimitere pentru examinarea şi precizarea diagnosticului;
- transmite materiale şi indicaţii privind realizarea acestui program, asigură efectiv instruirea prin expuneri şi demonstraţii practice;
- transmite comunicări privind necesarul de formulare şi rechizite, probleme de P.S.I., păstrarea documentelor secrete, de protecţia muncii, făcând propuneri pentru lucrări de întreţinere şi reparaţie, păstrarea şi manipularea documentelor secrete şi graficul lucrărilor de întreţinere şi reparaţii;
- transmite date pentru completarea nomenclatoarelor de produse tehnico-medicale din import şi autohtone cu necesarul pentru anul următor, precum şi date privind necesarul de mobilier şi inventar moale, primeşte informaţii în legătură cu planul de aprovizionare cu diferite materiale;
- transmite comunicări privind mişcarea obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe, primeşte indicatori de eficienţă economică, credite planificate, volumul creditelor consumate;
- transmite fişele de pontaj şi date privind îndeplinirea sarcinilor, aprecierile anuale, materiale cu propuneri de promovare, recompensare, sancţionare, propuneri pentru programul de perfecţionare a pregătirii profesionale, date pentru elaborarea şi aplicarea studiilor de organizare, primeşte norme şi normative, lucrări privind controlul îndeplinirii sarcinilor de muncă, indicaţii şi informaţii privind sistemul de retribuire a muncii, aplicarea legilor, hotărârilor de guvern, a ordonanţelor şi a celorlalte acte normative.

In asistenţa medicală din ambulatoriul integrat, medicii au următoarele atribuţii:
- să acorde servicii de asistenţă medicală ambulatorie de specialitate asiguraţilor numai pe baza biletului de trimitere, cu excepţia urgenţelor şi afecţiunilor confirmate care permit prezenţa direct la medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate. Pentru cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene titulari ai Cardului european de asigurari de sanatate, furnizorii de servicii medicale in asistenta ambulatorie de specialitate nu solicita bilet de trimitere pentru acordarea de servicii medicale in ambulatoriu, cu exceptia serviciilor medicale de recuperare – reabilitare si a investigatiilor medicale paraclinice;
- sa solicite documentele care atesta calitatea de asigurat in conditiile prevazute de lege;
- sa acorde servicii de asitenta medicala ambulatorie de specialitate asiguratilor numai pe baza biletului de trimitere cu exceptia cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene titulari ai cardului europen, a urgentelor si afectiunilor confirmate care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu;
- să furnizeze tratament adecvat şi să respecte condiţiile de prescriere a medicamentelor prevăzute în Nomenclatorul de medicamente, conform regulementărilor în vigoare;
- să nu refuze acordarea asistenţei medicale în caz de urgenţă medicală, ori de câte ori se solicită servicii medicale în aceste situaţii;
- să respecte criteriile medicale de calitate privind serviciile medicale prestate şi întreaga activitate desfăşurată în cabinetele medicale;
- să ofere relaţii asiguraţilor despre drepturile pe care le au şi care decurg din calitatea de asigurat, despre serviciile oferite şi să-l consilieze în scopul prevenirii îmbolnăvirilor şi al păstrării sănătăţii;
- cabinetele de specialitate vor defini manevrele care implică soluţii de continuitate a materialelor utilizate şi a condiţiilor de sterilizare;
- obligativitatea păstrării confidenţialităţii faţă de terţi asupra datelor de identificare şi serviciile medicale acordate asiguraţilor
- obligativitatea acordării serviciilor medicale în mod nediscriminatoriu asiguraţilor;
- obligativitatea respectării dreptului la liberă alegere a furnizorului de servicii medicale în situaţiile de trimitere pentru consulturi interdisciplinare;
- neutralizarea materialului şi a instrumentelor a căror condiţii de sterilizare nu este sigură;
- obligativitatea completării prescripţiilor medicale conexe actului medical atunci cand este cazul pentru afecţiuni acute, subacute, cronice (iniţiale);
- obligativitatea actualizării listei asiguraţilor cronici vizată de coordonatorul judeţean pentru pentru afecţiunile cronice conform regulamentului în vigoare;
- existenţa unui plan de pregătire continuă a personalului medical;
- să respecte confidenţialitatea prestaţiei medicale;
- să respecte normele de raportare a bolilor, conform prevederilor legale în vigoare;
- să informeze medicul de familie asupra diagnosticului şi tratamentului recomandat prin scrisoare medicală;
- să îşi stabilească programul de activitate conform legii, să îl afişeze într-un loc vizibil la cabinetul medical şi să îl respecte. Programul stabilit nu se va suprapune cu nici o altă activitate medicală efectuată de titular, sub incidenţa sancţiunilor administrative;
- să înscrie în registrul de consultaţii, pe lângă data efectuării consultaţiei, examinării, serviciului prestat şi ora exactă a prezentării pacientului la cabinet şi ora de început a consultaţiei;
- să acorde servicii medicale de specialitate tuturor asiguraţilor, fără nici o discriminare, folosind formele cele mai eficiente şi economice de tratament;
- să nu încaseze de la asiguraţi contribuţie personală pentru serviciile medicale prestate care se suportă integral de la C.A.S. conform listelor şi condiţiilor prevăzute de Contractul-cadru;
- să raporteze corect şi complet activitatea depusă, conform cu cerinţele contractuale în vigoare;
- să desfăşoare şi activitate preventivă, prin crearea de conexiuni cu medicii de familie;
- să se preocupe permanent de acoperirea financiară în grad maxim prin servicii a cheltuielilor cabinetului;
- să nu promoveze şi să nu practice concurenţa neloială prin îndrumarea pacienţilor sau trimiterea de documente generatoare de finanţare în alte cabinete similare din afara structurii spitalului;
- să participe la acţiunile de instruire organizate de D.S.P. şi C.J.A.S. privind aplicarea unitară a actelor normative privind asistenţa medicală;
- In urgenţe: anunţă medicul, evaluează pacientul, determină, stabileşte şi aplică măsuri necesare imediate in limita competenţei conform protocolului, in funcţie de diagnostic şi stare generală, monitorizează şi susţine fucţiile vitale până la sosirea medicului.

Asistent medical din cabinetele de specialitate – atribuţii:
- Prezintă medicului pacientul pentru examinare şi dă informaţii asupra : stării şi simptomelor manifestate de acesta, rezultatul monitorizării, tratamentul şi ingrijirile acordate conform indicaţiilor din foaia de observaţie. Semnalează medicului stările patologice depistate.
- Pregăteşte pacientul prin tehnici specifice pentru investigaţii speciale şi intervenţii chirurgicale.
- Administrează medicaţia, efectuează: tratamente, imunizări, teste de sensibilitate, recoltează produse biologice pentru examenele de laborator conform protocolului medical.
- Pregăteşte materialele şi instrumentarul in vederea sterilizării.
- Pregăteşte echipamentul, instrumentarul şi materialul steril necesar intervenţiilor.
- Respectă normele de securitate privind folosirea şi descărcarea medicamentelor, stupefiantelor, precum şi a medicamentelor cu regim special.
- Utilizează şi păstrează in bune condiţii, echipamentele şi instrumentarul din dotare, se ingrijeşte de buna intreţinere şi folosire a mobilierului şi inventarului moale existent.
- Răspunde de bunurile aflate in gestiune. Se preocupă de aprovizionarea cu materiale şi medicamente necesare intervenţiilor medicale. Răspunde de folosirea raţională a materialelor sanitare, de efectuarea tuturor manevrelor de ingrijire conform protocoalelor/ prescripţiilor medicale, de respectarea tehnicilor medicale şi de asepsie.
- Răspunde de raportările statistice privind situaţia pacienţilor conform dispoziţiilor şi deciziilor interne.
- Supraveghează şi colectează materialele, instrumentarul de unică folosinţă utilizat şi asigură depozitarea, transportul, in condiţii de siguranţă conform codului de procedură, in vedrea distrugerii, conform Ordinelor M.S privind colectarea, depozitarea şi transporul deşeurilor biologice.
- Supraveghează curăţarea mecanică şi dezinfecţia ciclică a cabinetului, sălii de tratament, sălii de pansament şi tuturor anexelor din sectorul de activitate şi ţine evidenţa acestora.
- Respectă reglementările privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor nosocomiale, a condiţiilor igienico-sanitare, a circuitelor sanitare conform ordinelor in vigoare.
- Poartă echipamentul de protecţie prevăzut de Regulamentul Intern, care va fi schimbat ori de câte ori, este nevoie, pentru păstrarea igienei şi a aspectului estetic personal.
- Participă şi/sau iniţiază activităţi de cercetare in domeniul medical şi al ingrijirilor pentru sănătate.
- Respectă circuitele stabilite pe unitate privind: bolnavii, personalul, instrumentarul, lenjeria, alimentele, rezidurile.
- Respectă secretul profesional şi codul de etică şi deontologie profesională şi cunoaşte legea privind exercitarea profesiei de asistent medical şi a profesiei de moaşă.
- Anunţă cazurile de indisciplină a pacienţilor in conformitate cu legislaţia in vigoare, asistentei şefe, medicului.
- Efectuează controlul medical periodic conform normelor in vigoare. Respectă Normele Generale de Protecţia Muncii, PSI, Securitate şi Sănătate in Muncă, RI, ROF.
- Respectă graficul de lucru.
- Cunoaşte şi respectă normele de aplicare a legii pentru toate cazurile sociale adulte şi pentru copii aflaţi in dificultate.
- Are obligaţia de a aduce la cunoştinţă aistentei şefe orice neregulă, defecţiune, anomalie sau altă situaţie de natură a constitui un pericol şi orice incălcare a normelor de protecţia muncii şi de prevenire a incediilor, constatate in timpul activităţii.
- Părăsirea locului de muncă se poate face numai cu avizul medicului de cabinet, a asistentei şefe sau a medicului şef.
- Indeplineşte şi alte sarcini in legătură cu ingrijirea bolnavului primite de la medic specialist, asistent şef, medic şef ambulatoriul integrat.
- Anunţă asistenta şefă dacă există nemulţumiri din partea bolnavilor şi nu va face comentarii asupra observaţiilor acestora. Dovedeşte inţelegere, devotament şi răspundere faţă de bolnavi.
- asigură îndrumarea tehnică şi metodologică a activităţii de asistenţă medicală ambulatorie de specialitate;
- verifică în teren calitatea serviciilor oferite în cadrul asistenţei medicale ambulatorii de specialitate, precum şi respectarea prevederilor cuprinse în reglementările legale în vigoare privind acordarea asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate;
- participă la implementarea strategiilor de reformă în domeniul asistentei medicale ambulatorii, elaborate şi aprobate de Ministerul Sănătăţii;
- coordonează activitatea de raportare şi monitorizare a bolilor transmisibile şi cronice de către personalul de specialitate din ambulatoriu, care îşi desfăşoară activitatea atât în cabinete publice, cât şi în cabinete private;
- monitorizează modul în care personalul din cabinetele medicilor din ambulatoriul de specialitate respectă obligaţiile reglementate prin acte normative, referitoare la: etica profesională şi deontologia medicală; asistenţa de sănătate publică; activitatea desfăşurată în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate; relaţiile de muncă, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;
- asigură managementul evidenţei medicale primare şi al informaţiei medicale gestionate;
- asigură educaţia/formarea continuă şi dezvoltarea profesională a resurselor umane din asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu;
- analizează împreună cu casa de asigurări de sănătate, nevoile de servicii medicale de specialitate ale populaţiei;
- evaluează, coordonează şi monitorizează serviciile medicale de specialitate furnizate în ambulatoriu integrat;
- asigură informarea personalului medical în legatură cu normele de etică profesională şi deontologie medicală şi informarea pacienţilor cu privire la drepturile şi îndatoririle acestora;
- evaluează, coordonează şi monitorizează activitatea specifică din cabinetele ambulatoriului integrat.

Art. 181. Sarcinile personalului din ambulatoriu sunt prevăzute în fişele posturilor.

XII. FARMACIA SPITALULUI
Activitatea farmaceutică de spital se desfăşoară la nivelul Spitalului de Urgenţă Călărași

Farmacistul are în principal, următoarele atribuţii:
- păstrează, prepară şi difuzează medicamente de orice natură şi sub orice formă, potrivit prevederilor legale în vigoare, specialităţi farmaceutice autorizate şi alte produse farmaceutice, conform nomenclatorului aprobat de Ministerul Sănătăţii;
- depozitează produsele conform normelor în vigoare, ţinându-se seama de natura şi proprietăţile lor fizico-chimice;
- organizează şi efectuează controlul calităţii medicamentului şi ia măsuri ori de câte ori este necesar, pentru preîntâmpinarea accidentelor, informând imediat conducerea unităţii;
- asigură, în cadrul competenţei sale, primul ajutor bolnavilor; asigură controlul prin:
- controlul preventiv;
- verificarea organoleptică şi fizică;
- verificarea operaţiilor finale.
- analiza calitativă a medicamentelor la masa de analiză;
- asigură educaţia sanitară a populaţiei în domeniul medicamentului,combaterea automedicaţiei şi informarea personalului medico-sanitar cu privire la medicamente;
- prescrierea, prepararea şi eliberarea medicamentelor se face potrivit normelor stabilite de M.S.;
- constituie şi completează în permanenţă stocul de medicamente de rezervă şi livrează sortimentele necesare din acest stoc, în caz de necesitate.

Art.182. Principalele relaţii ale farmaciei cu celelalte compartimente sunt cele prevăzute in prezentul regulament.

Asistentul medical de farmacie, are următoarele sarcini de serviciu:
• manipularea şi depozitarea produselor farmaceutice şi materiale necesare şi administrarea circuitului condicilor de prescripţii medicale ;
• organizează spaţiul de muncă şi activităţile necesare distribuirii medicamentelor;
• asigură recepţia, depozitarea şi păstrarea medicamentelor şi produselor farmaceutice;
• verifică termenele de valabilitate a medicamentelor şi produselor farmaceutice şi previne degradarea lor;
• participă alături de farmacist la pregătirea unor preparate galenice;
• eliberarea medicamentelor din farmacie pe baza foilor din condicile de medicamente sub semnătură la rubrica AM ELIBERAT;
• taxarea medicamentelor ce se eliberează prin completarea celor trei exemplare ale foii din condica de prescripţii medicale cu: cantităţile eliberate, preţurile unitare şi valoarea totală a acestora (medicamentele se eliberează împreună cu exemplarul trei al foii de prescripţii care rămâne în condică);
• completarea separată a duplicatului sau a triplicatului foii de prescripţii medicale este interzisă;
• verificarea listingurilor obţinute la calculator prin compararea acestora cu elementele existente în foaia de prescripţii medicale care face obiectul prelucrării;
• dacă în urma verificării se constată că sunt greşeli de operare acestea vor fi corectate, iar listingurile vor fi refăcute;
• semnează şi răspunde de corectitudinea datelor verificate, controlează poziţiile necompletate din foaie, să fie barate;
• deoarece gestiunea în cadrul farmaciei este colectivă fiecare persoană răspunde sub semnătură de modul în care manipulează şi eliberează medicamentele din farmacie;
• întrucât gestiunea farmaciei este informatizată, fiecare persoană angajată este obligată să cunoască şi să aplice corect modul de operare pe calculator al intrărilor/ieşirilor de medicamente;
• actualizarea cunoştinţelor profesionale prin studio individual şi alte forme de E.M.C.;
• participă la procesul de formare al viitorilor asistenţi de farmacie;
• cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei farmaceutice în vigoare.

Art. 183. Atribuţiile personalului încadrat în farmacie sunt cele prevăzute în fişa posturilor.

Secţiunea VIII : ATRIBUŢIILE COMPARTIMENTELOR FUNCŢIONALE

Art. 184. Serviciul Resurse Umane este subordonat managerului:
a) are ca obiect de activitate aplicarea legislaţiei în domeniul managementului resurselor umane privind angajarea, evaluarea, perfecţionarea profesională a resurselor umane din cadrul unităţii, stabilirea drepturilor salariale;
b) asigură întocmirea documentaţiilor privind modificarea/actualizarea organigramei spitalului, a numărului de posturi, a regulamentului de organizare şi funcţionare, a statului de funcţiuni;
c) efectuează lucrări privind încheierea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de muncă precum şi acordarea tuturor drepturilor prevăzute de legislaţia muncii;
d) urmăreşte întocmirea şi actualizarea de către conducătorii de compartimente a fişelor de post şi asigură gestionarea lor conform prevederilor legale;
e) gestionează procesul de realizare a evaluării şi întocmirea fişelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale;
f) stabileşte şi actualizează conform reglementărilor legale, salariile de încadrare şi celelalte drepturi salariale pentru personalul din cadrul unităţii;
g) asigură introducerea în baza de date a informaţiilor referitoare la personal şi actualizează baza cu datele noilor angajaţi;
h) asigură gestiunea dosarelor personale şi a registrului de evidenţă a salariaţilor;
i) operează în registrul de evidenţă toate modificările privind funcţia, salariul şi alte sporuri salariale pe baza contractelor de muncă şi a actelor adiţionale;
j) întocmeşte documentaţia privind pensionarea pentru limită de vârstă, anticipată sau invaliditate pentru personalul din unitate;
k) întocmeşte şi actualizează registrul de evidenţă a salariaţilor;
l) asigură secretariatul comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor vacante şi întocmeşte lucrările privind încadrarea în muncă a candidaţilor declaraţi admişi pe baza proceselor verbale ale comisiilor, în conformitate cu prevederile legale;
m) calculează vechimea în specialitate şi vechimea în muncă la încadrare;
n) execută lucrările de normare a personalului aplicând criteriile de normare din normativele în vigoare;
o) fundamentează fondul de salarii necesar personalului din unitate în vederea întocmirii proiectului de buget de venituri şi cheltuieli;
p) întocmeşte documentaţia privind acordarea salariilor de merit pentru personalul din cadrul Serviciului;
q) întocmeşte documentaţia privind acordarea premiilor anuale (al 13-lea salariu), conform legii;
r) stabileşte salariile de bază ale personalului contractual ca urmare a evaluării anuale;
s) întocmeşte şi transmite situaţiile periodice solicitate de D.S.P., C.J.A.S., Direcţia Judeţeană de Finanţe, Direcţia Judeţeană de Statistică;
t) asigură planificarea concediilor de odihnă;
u) ţine evidenţa programărilor şi efectuării concediilor de odihnă ale angajaţilor;
v) întocmeşte formalităţile în vederea acordării de concedii cu/fără plată şi tine evidenţa acestora;
w) eliberează la cerere adeverinţe privind calitatea de salariat care atestă vechimea în muncă sau drepturile salariale;
x) întocmeşte orice alte lucrări prevăzute de Codul Muncii;
y) execută la termenul precizat, orice altă lucrare repartizată de către conducerea unităţii privind problemele specifice serviciului R.U.N.O.S.;

Art. 185. Serviciul resurse umane, are următoarele atribuţii:
a) ţine evidenţa planificării concediilor de odihnă;
b) întocmeşte statul de funcţii conform normativului de personal şi a numărului de posturi aprobat de conducere ;
c) participă la întocmirea R.O.I. şi R.O.F.;
d) ştate de plată, asigurări sociale, concedii de odihnă etc.;
e) foi colective de prezenţă şi grafice de lucru ale personalului din subordine;
f) adeverinţe privind încadrarea în muncă;
g) decizii privind executarea, modificarea sau încetarea contractului de muncă;
h) contracte de muncă şi acte adiţionale;
i) registrul de evidenţă a deciziilor;
j) registrul de delegări;
k) registrul de sancţionări disciplinare;
l) note lichidare;
m) dosare participare la concurs;
n) registru procese verbale ale comisiei de încadrare şi promovare;
o) dosare detaşare medici;
p) tabel centralizator cuprinzând totalul drepturilor de salarizare pe activităţi şi structuri de personal;
q) dări de seamă statistice.

Art. 186. Principale atribuţii ale Serviciului resurse umane, sunt următoarele:
a) întocmeşte şi depune la forul tutelar rapoarte de activitate, dări de seamă statistice, deficitul şi excedentul de personal medico-sanitar de specialităţi, propuneri de locuri de muncă, pentru acordarea de salarii majorate.
b) primeşte metodologii, norme şi instrucţiuni pe probleme de resurse umane, organizare, normare şi salarizare;
c) întocmeşte statele de funcţii pentru aprobare, propuneri pentru programul de perfecţionare a pregătirii profesionale a personalului încadrat;
d) transmite dări de seamă statistice şi alte date solicitate privind completarea documentelor statistice;
e) transmite comunicări privind salarizarea, programul de formare şi perfecţionare a pregătirii profesionale, sistemul de salarizare a muncii, lista locurilor de muncă pentru care se acordă sporuri, reducerea timpului de muncă, concedii suplimentare de odihnă, primeşte materiale cu propuneri de promovare, sancţionare ori diminuare a salariului, date privind fluctuaţia şi starea disciplinară, propuneri pentru programul de perfecţionare a pregătirii profesionale, date şi lucrări privind elaborarea şi aplicarea studiilor de organizare specifice, situaţia îndeplinirii obligaţiilor de serviciu, foilor de pontaj etc.;
f) transmite norme şi normative, privind aplicarea sistemului de salarizare a muncii, necesarul de rechizite, păstrarea şi manipularea documentelor secrete;
g) transmite date pentru analiza economico-financiară pe bază de bilanţ;
h) transmite ştatele de plată în vederea efectuări plăţilor şi reţinerilor legale, actele şi documentele necesare controlului financiar, lucrări privind deficienţele constatate la controlul financiar;
i) realizează aplicarea sistemului de salarizare a muncii şi programul de perfecţionare a pregătirii profesionale, date privind fluctuaţia şi starea disciplinară a personalului.

- Şef birou RUNOS- consilier
a) verifică şi semnează dări de seamă statistice, deficitul şi excedentul de personal medico-sanitar de specialităţi, propuneri de locuri de muncă, pentru acordarea de salarii majorate, primeşte metodologii, norme şi instrucţiuni pe probleme de resurse umane, organizare, normare şi salarizare;
b) întocmeşte statele de funcţii şi supune aprobării;
c) transmite dări de seamă statistice şi alte date solicitate privind completarea documentelor statistice;
d) transmite comunicări privind salarizarea, programul de formare şi perfecţionare a pregătirii profesionale, sistemul de salarizare a muncii, lista locurilor de muncă pentru care se acordă sporuri, reducerea timpului de muncă, concedii suplimentare de odihnă;
e) primeşte materiale cu propuneri de promovare, sancţionare ori diminuare a salariului, date privind fluctuaţia şi starea disciplinară, propuneri pentru programul de perfecţionare a pregătirii profesionale, date şi lucrări privind elaborarea şi aplicarea studiilor de organizare specifice, situaţia îndeplinirii obligaţiilor de serviciu, foilor de pontaj etc.;
f) transmite norme şi normative, privind aplicarea sistemului de salarizare a muncii, necesarul de rechizite, păstrarea şi manipularea documentelor secrete;
g) transmite ştatele de plată în vederea efectuări plăţilor şi reţinerilor legale, actele şi documentele necesare controlului financiar, lucrări privind deficienţele constatate la controlul financiar;
h) consultă zilnic programul legislativ/monitoare oficiale şi procedează la aplicarea acestora cu consultarea managerului instituţiei;
i) avizează legalitatea măsurilor şi a hotărârilor ce urmează să se stabilească de conducerea unităţii în domeniul gestionării resurselor umane, normare, organizare şi salarizare;
j) primeşte zilnic corespondenţa destinată serviciului, o repartizează şi urmăreşte rezolvarea acesteia la timp şi cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
k) păstrează şi asigură securitatea documentelor serviciului şi respectă principiul confidenţialităţii datelor care se păstrează sau se manipulează în cadrul serviciului;
l) asigură transmitea datelor în registrul general de evidenţă a salariaţilor la Inspectoratul Teritorial de muncă, conform H.G.R. nr. 500/2011;
m) comunică la A.J.O.F.M. Călăraşi posturile vacante scoase la concurs în termenul stabilit de legislaţia în vigoare;
n) pregăteşte documentele pentru arhivare şi asigură depunerea acestora în arhiva unităţii;
o) asigură evidenţa locurilor de muncă, activităţilor şi categoriilor profesionale cu condiţii deosebite care se încadrează în condiţii speciale sau condiţii deosebite de muncă;
p) întocmeşte pe calculator toate situaţiile pe care le are în sarcinile de serviciu.

Economist Resurse Umane, Normare şi Organizare
a) ţine evidenţa, în funcţie de vechime, a persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale de promovare şi prezintă lunar şefului serviciu aceasta situaţie;
b) ţine evidenta personalului medical cu studii superioare din afară unităţii ce efectuează gărzi la Spitalul Judeţean de Urgenţă Calarasi, solicită toate actele necesare conform legislaţiei în vigoare;
c) rezolvă corespondenţa repartizată zilnic de şeful de serviciu, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
d) ţine evidenţa şi actualizează situaţia certificatelor de membru şi a asigurărilor de malpraxis pentru întreg personalul medico sanitar;
e) păstrează şi asigură securitatea documentelor serviciului şi respectă principiul confidenţialităţii datelor care se păstrează sau se manipulează în cadrul serviciului;
f) nu furnizează date privind drepturi salariale, date referitoare la contractele de muncă pe perioada determinată sau nedeterminată şi a tuturor informaţiilor cu caracter confidenţial, date personale, de la serviciul R.U.O.N.S. către alte servicii, secţii, etc., din cadrul unităţii şi către alte instituţii fără acordul şefului de serviciu sau al managerului, după caz;
g) întocmeşte pe calculator toate situaţiile pe care le are în sarcinile de serviciu;
h) transmite la compartimentul state, pe baza documentului „comunicare”, toate datele necesare în timp util în vederea întocmirii statului de plată, respectiv: numele şi prenumele, funcţia, locul de muncă, salariul, data angajării, specialitatea, natura contractului şi alte date necesare;
i) întocmeşte dispoziţii privind stabilirea salariilor de bază, a promovărilor în funcţii, acordare sporuri (promovări, suspendări şi modificări ale contractului individual de muncă) – asigură acordarea acestora în timp util;
j) întocmeşte acte adiţionale la contractul individual de muncă;
k) întocmeşte şi transmite datele privind programul REVISAL solicitate, în termenul prevăzut de lege;
l) răspunde de existenţa şi actualizarea permanentă a fişei postului, la dosarul personal, pentru fiecare persoană angajată;
m) dă relaţii privind veniturile realizate numai personal, fiecărui salariat, fără a discuta cu persoane terţe, neacreditate, atât din unitate, cât şi din afară ei;
n) participă la întocmirea situaţiilor cerute de alte instituţii, răspunzând de corectitudinea datelor înscrise în aceste situaţii;
o) în baza delegării emisă de conducerea unităţi, reprezintă unitatea în relaţiile cu banca, Oficiul forţelor de muncă şi ocrotiri sociale, Oficiul de pensii, Ministerul Sănătăţii Publice, etc., în limita competenţei postului;
p) asigură acordarea corectă a drepturilor salariale ca: salarii de încadrare, spor de vechime, spor pentru condiţii deosebit de periculoase sau vătămătoare, drepturi pentru muncă suplimentară, gărzi, concedii de odihnă, concedii medicale, indemnizaţii de conducere, ;
q) întocmeşte pentru fiecare persoană care se angajează „dosar personal” care să cuprindă: contract de muncă, cerere de angajare aprobată de conducerea unităţii, dosar de participare la concurs, nota de lichidare (dacă este cazul), curriculum vitae, recomandare de la ultimul loc de muncă sau de la unitatea de învăţământ, declaraţie din care să rezulte ca nu a fost condamnat penal, fişa medicală, copie act de studii care să corespundă specialităţii postului şi care sa poarte viza „conform cu originalul”, fişa de evaluare pe baza criteriilor de selecţie la angajare, copie acte privind starea civilă, copie BI/ CI;
r) răspunde de existenţa tuturor actelor legale şi a dispoziţiilor la dosarele fiecărei persoane;
s) ţine evidenta pe bază de registru a salariaţilor noi angajaţi şi a celor care le încetează activitatea în conformitate cu prevederile legale;
t) ţine evidenta pe calculator a posturilor temporar vacante;
u) ţine evidenta vechimii în muncă a salariaţilor şi comunică la compartimentul state modificările survenite, răspunzând de corectitudinea lor;
v) întocmeşte şi redactează pe calculator adeverinţe solicitate de salariaţi, privind vechimea în muncă, grade sau trepte profesionale etc.;
w) întocmeşte dosarele de pensionare conform legislaţiei în vigoare, înaintând dosarul D.M.P.S. în vederea emiterii deciziei de pensionare, răspunzând de corectitudinea datele înscrise;
x) ţine evidenta persoanelor angajate după pensionare sau a celor care îşi desfăşoară activitatea conform Legii nr. 263/2010;
y) pregăteşte documentele pentru arhivare şi asigură depunerea acestora în arhiva unităţii;
z) îndeplineşte şi alte sarcini repartizate de seful de serviciu şi conducerea unităţii, în conformitate cu pregătirea profesională.

Economist - salarizare
a) participă la fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli ale instituţiei, furnizând datele de specialitate solicitate;
b) urmăreşte şi răspunde de respectarea modului de completare a graficelor de lucru în conformitate cu procedura scrisa aprobată privind circuitul graficelor de lucru;
c) verifică actele necesare în vederea acordării deducerii personale de impozit pentru angajaţii unităţii şi răspunde de respectarea legislaţiei în acest sens, comunicând în scris datele pentru a fii introduse în programul de salarizare;
d) în baza delegării emisă de conducerea unităţi, reprezintă unitatea în relaţiile cu banca, Oficiul forţelor de muncă şi ocrotiri sociale, Oficiul de pensii, Ministerul Sănătăţii Publice, etc., în limita competentei postului;
e) ţine evidenţa concediilor fără plată, învoirilor, sancţiunilor disciplinare;
f) ţine evidenţa fişelor fiscale anuale şi a documentaţiei în baza cărora se întocmesc acestea;
g) ţine evidenţa tuturor graficelor de lucru, urmărind respectarea termenului de depunere al acestora (25 ale lunii din luna în curs pentru luna următoare);
h) verifică, împreună cu persoanele cu atribuţii în primirea şi verificarea pontajului din cadrul serviciului, corelaţia între datele înscrise în pontaj şi datele înscrise în graficul de lucru din luna respectivă şi prezintă şefului de serviciu eventuale neconcordanţe;
i) participă la întocmirea situaţiilor cerute de alte instituţii, răspunzând de corectitudinea datelor înscrise în aceste situaţii;
j) participă la întocmirea şi transmiterea situaţiilor privind card-urile de salarii şi răspunde de corectitudinea datelor introduse;
k) introduce în calculator, pentru tot personalul angajat, datele solicitate de programul existent în acest sens;
l) efectuează modificări în calculator referitoare la concedii de odihnă, drepturi salariale, etc., numai pe bază de acte justificative (dispoziţii, cereri ce poartă viza pentru aprobare);
m) întocmeşte şi operează dosare pentru deducerea de la impozitul pe salarii şi dosare pentru dobândirea calităţii de coasigurat pentru personalul instituţiei;
n) întocmeşte lunar documentaţia necesară recuperării sumelor reprezentând diferenţa dintre indemnizaţia de asigurări sociale de sănătate (concedii medicale) suportate din F.N.U.A.S.S. şi contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii;
o) asigură operarea şi completarea certificatelor de concedii medicale;
p) asigură operarea programărilor şi gestionează modul de efectuare a concediilor de odihnă de către personalul instituţiei, în condiţiile prevăzute de Codul Muncii şi de Contractul colectiv de muncă;
q) participă la întocmirea şi respectarea termenelor de depunere a :
r) declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate – Formularul 112;
s) documentaţiei pentru recuperarea sumelor reprezentând diferenţa dintre indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, suportate din F.N.U.A.S.S. şi contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii către C.J.A.S. Călăraşi.
t) păstrează şi asigură securitatea documentelor serviciului şi respectă principiul confidenţialităţii datelor care se păstrează sau se manipulează în cadrul serviciului;
u) întocmeşte şi redactează pe calculator adeverinţele solicitate de salariaţi, privind vechimea în muncă, grade sau trepte profesionale, etc.;
v) ţine evidenta pe calculator a salariaţilor care au săvârşit abateri pentru care au fost sancţionaţi disciplinar;
w) pregăteşte documentele pentru arhivare şi asigură depunerea acestora în arhiva unităţii;
x) îndeplineşte şi alte sarcini repartizate de seful de serviciu şi conducerea unităţii.

Referentul, are următoarele atribuţii:
a) ţine evidenţa, în funcţie de vechime, a persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale de promovare şi prezintă lunar şefului serviciu aceasta situaţie;
b) ţine evidenţa certificatelor de membru şi a asigurărilor de malpraxis pentru întreg personalul medico-sanitar;
c) păstrează şi asigură securitatea documentelor serviciului şi respectă principiul confidenţialităţii datelor care se păstrează sau se manipulează în cadrul serviciului;
d) întocmeşte pe calculator toate situaţiile pe care le are în sarcinile de serviciu;
e) răspunde de existenţa şi actualizare permanentă a fişei postului, la dosarul personal, pentru fiecare persoană angajată;
f) participă la întocmirea situaţiilor cerute de alte instituţii, răspunzând de corectitudinea datelor înscrise în aceste situaţii;
g) întocmeşte pentru fiecare persoană care se angajează „dosar personal” care să cuprindă: contract de muncă, cerere de angajare vizată de conducerea unităţii, cererea de participare la concurs, nota de transfer (dacă este cazul), curriculum vitae, recomandare de la ultimul loc de muncă sau de la unitatea de învăţământ, declaraţie din care să rezulte ca nu a fost condamnat penal, fişa medicală, copie act de studii care să corespundă specialităţii postului şi care sa poarte viza „conform cu originalul”, fişa de evaluare pe baza criteriilor de selecţie la angajare, copie acte privind starea civilă, copie BI/ CI;
h) răspunde de existenţa tuturor actelor legale şi a dispoziţiilor la dosarele fiecărei persoane;
i) ţine evidenţa pe bază de registru a salariaţilor noi angajaţi şi a celor care le încetează activitatea în conformitate cu prevederile legale;
j) ţine evidenta pe calculator a posturilor temporar vacante;
k) ţine evidenta vechimii în muncă a salariaţilor şi comunică la compartimentul state modificările survenite, răspunzând de corectitudinea lor;
l) întocmeşte şi redactează pe calculator adeverinţe solicitate de salariaţi, privind vechimea în muncă, grade sau trepte profesionale etc.;
m) pregăteşte documentele pentru arhivare şi asigură depunerea acestora în arhiva unităţii;
n) îndeplineşte şi alte sarcini repartizate de şeful de serviciu şi conducerea unităţii.

Art. 187. Atribuţiunile de serviciu ale personalului din cadrul R.U.N.O.S., sunt trecute în fişa posturilor.

Art. 188. Serviciul financiar contabilitate asigură evidenţa contabilă a tuturor operaţiunilor contabile şi de patrimoniu din unitate.

Biroul contabilitate, are următoarele atribuţii:
a) organizarea contabilităţii conform prevederilor legale şi asigurarea efectuării corecte şi la timp a înregistrărilor;
b) organizarea analizei periodice a utilizării bunurilor materiale şi luarea măsurilor necesare,împreună cu celelalte birouri şi servicii din unitate, în ceea ce priveşte stocurile disponibile supranormative fără mişcare sau cu mişcare lentă, ori pentru prevenirea oricăror altor imobilizări de fonduri;
c) asigurarea întocmirii la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale a dărilor de seamă contabile;
d) exercitarea controlului financiar preventiv în conformitate cu dispoziţiile legale;
e) participarea la organizarea sistemului informaţional al unităţii, urmărind folosirea cât mai eficientă a datelor contabile;
f) asigurarea întocmirii circulaţiei şi păstrării documentelor justificative sau care stau la baza înregistrărilor contabile;
g) preocuparea pentru informatizarea lucrărilor contabile;
h) organizarea evidentei tehnico-operative şi de gestionare;
i) organizarea inventarierii regularizarea diferenţelor constatate;
j) asigurarea îndeplinirii periodice condiţiilor a mijloacelor materiale şi legale privind încadrarea sau numirea gestionarilor, constituirea garanţiilor materiale şi reţinerea ratelor;
k) asigurarea măsurilor de păstrare, manipulare şi folosire formularelor cu regim special;
l) exercitarea controlului operativ curent în conformitate dispoziţiile în vigoare;
m) organizează acţiuni pentru cadrele din serviciul respectiv;
n) întocmirea studiilor de perfecţionare a pregătirii profesionale privind îmbunătăţirea activităţii economice din unitate şi propunerea de măsuri corespunzătoare;
o) întocmirea studiilor privind costurile comparative pe diverşi indicatori cum ar fi: zile spitalizare, pat efectiv ocupat/1 bolnav etc., comparativ cu secţiile din unitate, analiza amănunţită a cauzelor care determină diferenţe şi propunerea eliminări celor subiective;
p) analizarea şi pregătirea din punct de vedere financiar a evaluării eficienţei utilizării mijloacelor materiale şi băneşti, puse la dispoziţia unităţii, precum şi luarea măsurilor necesare pentru neeconomicoase şi inoportune.

Art. 189. Principalele sarcini ale Serviciului financiar contabilitate, sunt:
a) transmite comunicări privind primirea şi înregistrarea mijloacelor fixe din dotare, primeşte documentaţii privind dotarea cu mijloace fixe;
b) transmite dările de seamă contabile, propuneri de casare mijloace fixe, informări cu privire la activitatea desfăşurată, situaţia pagubelor, primeşte indicaţii, metodologii, instrucţiuni, aprobări şi avize;
c) prezintă informări privind activitatea desfăşurată, propuneri de organizare, sancţionare, diminuarea retribuţiei;
d) transmite informaţii în legătură cu nivelul creditelor aprobate, volumul creditelor confirmate, rezultatele inventarierii periodice şi controalelor privind concordanţa dintre condicile de medicamente şi foile de observaţie clinice generale, primeşte comunicări privind mişcarea obiectelor de inventar şi mijloace fixe;
e) transmite indicaţii şi îndrumări metodologice privind activitatea de contabilitate, organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv, planul de perfecţionare a pregătirii profesionale;
f) transmite centralizatoarele privind creditarea furnizorilor şi celelalte conturi de persoane, documentaţii privind imputarea pagubelor, primeşte situaţia plăţilor şi cheltuielilor efectuate (contul de execuţie şi note contabile);
g) transmite informaţii privind volumul creditelor aprobate şi consumate, rezultatele inventarierii, primeşte date privind mişcarea obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe, situaţia consumului de combustibil, foile de alimentaţie, propuneri de casare, indicaţii privind probleme de P.S.I., protecţia muncii, păstrarea şi manipularea documentelor secrete;
h) transmite situaţia stocurilor supranormative şi a consumurilor, primeşte documente primare privind mişcarea valorilor materiale (bonuri de mişcare, note intrare-recepţie etc.), inventarele gestiunilor, documentaţii de casare, situaţia consumurilor la carburanţi şi lubrifianţi;
i) transmite informaţii privind analizele economico-financiare efectuate, situaţii contabile, propuneri pentru programul de perfecţionare, aprecieri anuale, materiale cu propuneri de sancţionare, promovarea de garanţii materiale, studii de organizare specifice, situaţia îndeplinirii indicatorilor în funcţie de care se diminuează retribuţia, primeşte norme şi normative privind aplicarea sistemului de retribuire a muncii precum şi date privind mişcarea obiectelor de inventar şi mijloacelor fixe;
j) urmărirea contractelor încheiate cu C.J.A.S. Călăraşi, în vederea decontării serviciilor medicale (spital, ambulatoriu, spitalizare de zii, paraclinice , etc.);
k) întocmirea lunară a facturilor pentru decontarea serviciilor medicale furnizate;
l) informează lunar conducerea unităţii asupra sumelor decontate de către C.J.A.S. Călăraşi pentru serviciile medicale furnizate;
m) întocmirea lunară a indicatorilor financiar şi economici pentru C.J.A.S. Călăraşi privind programele de sănătate finanţate din Fondul Naţional de Asigurări Sociale de Sănătate;
n) întocmirea lunară a cererii de finanţare către C.J.A.S. Călăraşi pentru decontarea facturilor la medicamente şi materiale sanitare decontate din programele de sănătate;
o) întocmirea lunară a indicatorilor financiari şi economici pentru C.J.A.S. Călăraşi privind programele de sănătate finanţate din fonduri de asigurări de sănătate;
p) determinarea indicatorului cost/zi de spitalizare şi repartizarea lor pe secţii, cât şi a indicatorului privind consumul de medicamente şi materiale sanitare pe secţii pe bolnav pe zi de spitalizare, cât şi a costului cu hrana pe bolnav.

Art. 190. Şef serviciu financiar contabilitate – economist, are următoarele atribuţii:
a) organizarea serviciului contabilitate conform prevederilor legale şi asigurarea efectuării corecte şi la timp a înregistrărilor;
b) participarea la organizarea sistemului informaţional al unităţii urmărind folosirea cât mai eficientă a datelor contabilităţii;
c) respectarea circulaţiei şi păstrării documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate;
d) exercitarea controlului operativ curent în conformitate cu dispoziţiile în vigoare (costuri, liste de tarife, etc.);
e) organizarea analizei periodice a utilizării bunurilor materiale şi luarea măsurilor necesare împreună cu celelalte birouri şi servicii din unitate, în ceea ce priveşte stocurile disponibile, supranormative, fără mişcare sau cu mişcare lentă, sau pentru prevenirea oricăror alte imobilizări de fonduri;
f) asigurarea întocmirii la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale a documentelor contabile necesare întocmirii dărilor de seama contabile trimestriale, semestriale si anuale;
g) asigurarea întocmirii si supravegherea circulaţiei şi păstrării documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate;
h) organizarea evidenţei tehnico-operative de gestiune, asigurară ţinerea evidentelor corecte şi la zi;
i) organizarea inventarierii periodice a mijloacelor materiale şi regularizarea diferenţelor constatate;
j) asigurarea măsurilor de păstrare, manipulare şi folosire a formularelor cu regim special;
k) verificarea documentelor justificative de cheltuieli sub aspectul formei conţinutului şi legalităţii operaţiunii;
l) luarea măsurilor necesare pentru asigurarea integrităţii avutului obştesc şi pentru recuperarea pagubelor produse;
m) exercită control financiar preventiv conform legislaţiei în vigoare;
n) înregistrează toate documentele supuse vizei C.F.P. în registrul special;
o) ţine evidenţa ordonanţărilor la plată, şi le înregistrează în registrul privind operaţiunile prezentate la viza de control financiar preventiv;
p) ţine evidenţa sumelor decontate de C.J.A.S. Călăraşi pentru servicii medicale spitaliceşti, servicii medicale clinice, paraclinice, servicii stomatologice, recuperare-reabilitare a sănătăţii, programe de sănătate derulate prin contractile cu C.J.A.S. Călăraşi.

Art. 191. Sarcinile de serviciu ale personalului din cadrul serviciului de contabilitate sunt cele prevăzute în fişa postului.

Art. 192. Biroul financiar, are următoarele atribuţii:
a) întocmeşte proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe surse de finanţare;
b) urmăreşte încadrarea în creditele aprobate;
c) verifică documentele justificative de cheltuieli sub aspectul formei, conţinutului şi legalităţii operaţiunilor;
d) întocmirea formelor de recuperarea sumelor care au fost, eventual, greşit plătite;
e) ţine evidenţa finanţării unităţii conform Legii nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi O.U.G. nr. 48/2003, a finanţării de la bugetul de stat, local, şi venituri proprii, fonduri extrabugetare, donaţii şi sponsorizări;
f) întocmeşte situaţia privind fişele medicale în spital şi ambulatoriu pentru asiguraţii care plătesc contribuţia de asigurări de sănătate la alte case de asigurări, de asemenea, urmăreşte emiterea facturilor şi înaintarea acestora pentru încasare;
g) întocmeşte situaţia chiriilor pentru spaţii, terenuri, taxe, incinerări, deşeuri rezultate în urma desfăşurării activităţii medicale, urmărind întocmirea facturilor pentru înaintarea acestora în vederea încasării contravalorii lor;
h) calculează contravaloarea serviciilor medicale prestate în temeiul foilor de observaţii clinice generale şi răspunde la adresele instanţelor de judecată pentru sumele cu titlu de cheltuieli de spitalizare în cazul accidentelor rutiere, de muncă sau vătămări aduse integrităţii corporale ori sănătăţii persoanei sau cazuri medico-legale;
i) întocmeşte situaţiile cerute de C.J.A.S. Călăraşi, având ca obiect execuţia bugetară în cursul unui an calendaristic, furnizori neachitaţi, etc.;
j) efectuează plata furnizorilor şi altor servicii prestate Spitalului Judeţean de Urgenţă CĂLĂRAȘI;
k) urmăreşte debitorii pentru încasarea sumelor datorate;
l) întocmeşte documentele pentru plăţi în numerar şi C.E.C.;
m) întocmirea lunară a indicatorilor financiar şi economici pentru C.J.A.S. Călăraşi privind programele de sănătate finanţate din bugetul de stat;
n) întocmirea lunară a cererii de finanţare de la bugetul de stat pentru decontarea facturilor la medicamente şi materiale sanitare decontate din programele de sănătate;
o) întocmirea lunară a indicatorilor financiari şi economici pentru C.J.A.S. Călăraşi privind programele de sănătate finanţate din fonduri de asigurări de sănătate.

Art. 193. Documentele care se întocmesc la nivelul Serviciului financiar contabilitate, sunt următoarele:
a) note contabile;
b) fişe valorice;
c) chitanţiere;
d) registru de casă;
e) proces verbal de plată;
f) ordine de plată;
g) balanţă de verificare;
h) procese verbale de control financiar.

Atribuţiile Şef serviciu - economist
a) organizarea serviciului financiar conform prevederilor legale şi asigurarea efectuării corecte şi la timp a înregistrărilor;
b) asigurarea întocmirii la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale a documentelor;
c) exercitarea controlului financiar intern în conformitate cu dispoziţiile legale si limitele de autoritate;
d) participarea la organizarea sistemului informaţional al unităţii urmărind folosirea cât mai eficientă a datelor contabilităţii;
e) respectarea circulaţiei şi păstrării documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în serviciul financiar;
f) elaborează proiectul anual al bugetului de venituri si cheltuieli;
g) asigurarea efectuării corecte şi în conformitate cu dispoziţiile legale a operaţiunilor de încasări şi plăţi numerar;
h) întocmirea instrumentelor de protocol şi a documentelor de acceptare sau refuz la plată;
i) verificarea documentelor justificative de cheltuieli sub aspectul formei conţinutului şi legalităţii operaţiunii;
j) face propuneri pentru repartizarea prevederilor bugetare de venituri si cheltuieli aprobate pe trimestre şi pentru retragerea sau modificarea acestora;
k) ţine evidenţa creditelor bugetare repartizate şi operează modificările ce intervin în cursul anului;
l) urmăreşte modul de executare a bugetului de venituri şi cheltuieli şi propune măsurile de luat pentru respectarea disciplinei financiare;
m) întocmeşte situaţiile financiare ale unităţii, trimestrial şi anual, întocmeşte contul de execuţie în vederea prezentării la termenele stabilite;
n) efectuează controlul periodic al casieriei, informând conducerea unităţii în cazuri de abateri de la disciplină financiară, luând măsuri de recuperare a pagubelor;
o) efectuează operaţiuni de încasări şi plăţi în numerar prin trezorerie;
p) programează la trezorerie sumele ce urmează a fi ridicate în numerar, precum şi plăţile ce urmează a fi efectuate;
q) verifică încadrarea pe subcapitole, titluri şi aliniate în prevederile bugetare aprobate şi vizează ordonanţările de plata pentru sumele înscrise la plată;
r) analizează disponibilul din extrasele de cont pentru încadrarea acestuia în limita creditelor bugetare;
s) asigurarea îndeplinirii condiţiilor legale privind angajarea gestionarilor, constituirea garanţiilor şi reţinerea ratelor;
t) asigurarea măsurilor de păstrare, manipulare şi folosire a formularelor cu regim special;
u) analizarea şi pregătirea din punct de vedere financiar a evaluării eficienţei utilizării mijloacelor materiale şi băneşti puse la dispoziţia unităţii;
v) luarea măsurilor necesare pentru eliminarea cheltuielilor neeconomicoase şi inoportune;
w) verificarea documentelor justificative de cheltuieli sub aspectul formei conţinutului şi legalităţii operaţiunii;
x) luarea măsurilor necesare pentru asigurarea integrităţii avutului obştesc şi pentru recuperarea pagubelor produse;
y) întocmirea formelor de recuperare a sumelor care eventual au fost greşit plătite.

Responsabilităţile personalului din structura Serviciului financiar şi contabilitate, sunt următoarele:
Economistul:
a) îşi însuşeşte legislaţia financiar-contabilă în vigoare;
b) utilizează mijloacele informatice în realizarea activităţii financiar;
c) urmăreşte legalitatea documentelor primite spre înregistrare răspunzând de corectitudinea datelor înscrise;
d) sesizează şeful ierarhic ori de câte ori documentele justificative primite spre înregistrare nu corespund din punct de vedere al legalităţii şi realităţii datelor înscrise, totodată atrăgând atenţia şi celui care a depus şi întocmit documentul respectiv;
e) urmăreşte corelaţiile între conturi, verificând în permanenţă soldul casei, a disponibilităţilor în bănci şi trezorerie, precum şi concordanţa între veniturile încasate şi rulajele debitoare ale conturilor de disponibilităţi ;
f) verifică registrul de casă pe coloanele aferente de încasări şi plăţi şi semnalează ori de câte ori sumele înregistrate, nu corespund realităţii;
g) întocmeşte lunar pentru fiecare sursă de finanţare nota contabilă cu evidenţierea salariilor;
h) ţine evidenţa tuturor popririlor, reţinerilor, întocmeşte mandate şi borderouri pentru expedierea sumelor reţinute;
i) ţine evidenţa conturilor de personal şi a celor asimilate;
j) urmăreşte şi răspunde de corelaţia dintre sumele prinse în notele contabile întocmite şi centralizatorul pe baza căruia se întocmeşte nota contabilă;
k) întocmeşte ordinele de plată şi efectuează plăţile pentru drepturile salariale ale angajaţilor unităţii ;
l) efectuează plăţile aferente concediilor de odihnă, conform dispoziţiilor legale;
m) întocmeşte contractele de garanţii materiale şi analizează lunar situaţia acestora, efectuează calcularea garanţiei materiale conform legislaţiei în vigoare;
n) organizează şi conduce evidenţa contabilă privind decontările cu furnizorii, creditorii şi debitorii, precum şi a altor operaţiuni;
o) întocmeşte situaţiile privind necesarul de credite bugetare lunare pentru cheltuielile de personal, materiale şi capital, în vederea înaintării solicitărilor la D.S.P. Călăraşi, Consiliului Judeţean Călăraşi;
p) ţine evidenţa acordării şi justificării avansurilor spre decontare în lei şi contabilitatea deplasărilor, verifică deconturile şi întocmeşte dispoziţii de plată/încasare către casierie;
q) efectuează operaţiuni de încasări şi plăţi în numerar prin trezorerie;
r) întocmeşte zilnic registrele de casă pentru fiecare sursă de venituri;
s) ridică zilnic de la bancă extrasele de cont şi documentele justificative, prezentându-le în aceeaşi zi persoanelor care operează înregistrarea acestora;
t) depune sumele încasate în numerar la bancă şi ridică numerar pentru efectuarea de plăţi pe bază de chitanţe sau alte documente în funcţie de sumă;
u) întocmeşte execuţia bugetară pe articole şi aliniate;
v) întocmeşte lunar, trimestrial şi anual situaţiile financiare în vederea prezentării la termenele stabilite;
w) răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu;
x) răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu; se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei;
y) răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate şi dispuse expres de conducerea instituţiei si de aprobarea asupra modului de realizare a acestora;
z) răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informaţiilor, măsurilor şi sancţiunilor stipulate în documentele întocmite;
aa) răspunde de exercitarea altor atribuţii stabilite prin fişa postului;

Contabilul:
a) utilizează mijloacele informatice în realizarea activităţii financiar-contabile;
b) îşi însuşeşte legislaţia financiar-contabilă în vigoare;
c) utilizează mijloacele informatice în realizarea activităţii financiar;
d) urmăreşte legalitatea documentelor primite spre înregistrare răspunzând de corectitudinea datelor înscrise;
e) sesizează şeful ierarhic ori de câte ori documentele justificative primite spre înregistrare nu corespund din punct de vedere al legalităţii si realităţii datelor înscrise, totodată atrăgând atenţia şi celui care a depus şi întocmit documentul respectiv;
f) urmăreşte corelaţiile între conturi, verificând în permanenţă soldul casei, a disponibilităţilor în bănci şi trezorerie, precum şi concordanţa între veniturile încasate şi rulajele debitoare ale conturilor de disponibilităţi ;
g) întocmeşte lunar pentru fiecare sursă de finanţare nota contabilă cu evidenţierea salariilor;
h) întocmeşte execuţia bugetară pe articole şi aliniate;
i) întocmeşte lunar, trimestrial şi anual situaţiile financiare în vederea prezentării la termenele stabilite;
j) întocmeşte situaţiile privind necesarul de credite bugetare lunare pentru cheltuielile de personal, materiale şi capital, în vederea înaintării solicitărilor la D.S.P. Călăraşi, Consiliului Judeţean Călăraşi;
k) ţine evidenţa conturilor de personal şi a celor asimilate;
l) urmăreşte şi răspunde de corelaţia dintre sumele prinse în notele contabile întocmite şi centralizatorul pe baza căruia se întocmeşte nota contabilă;

Autoritatea personalului din structura Serviciului Financiar si contabilitate
a) - reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducere;
b) propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea serviciului;
c) semnalează conducerii unităţii orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii.

Art. 194. Principalele relaţii ale Serviciului financiar sunt:
a) colaborează cu cabinetele medicale din ambulatoriu pentru situaţiile privind prestaţiile medicale făcute asiguraţilor ce aparţin altor case de asigurări de sănătate;
b) colaborează cu Serviciul resurse umane în vederea întocmirii statelor de plată;
c) colaborează cu Serviciul aprovizionare pentru întocmirea contravalorii facturilor, pentru taxe, incinerări deşeuri, chirii etc.;
d) colaborează cu C.J.A.S. Călăraşi şi A.S.P. Călăraşi pentru întocmirea bilanţului contabil, finanţarea serviciilor medicale;
e) colaborează cu Serviciul contabilitate pentru achitarea furnizorilor şi alte probleme financiar contabile.

Art. 195. Sarcinile de serviciu ale personalului din cadrul Serviciului financiar sunt cele prevăzute în fişa postului.

Art. 196. Serviciul Aprovizionare, transporte, achiziţii publice-contractare, tehnic, administrativ şi deservire în cadrul căruia funcţionează un Compartiment aprovizionare, transporte, un Compartiment contractări - achiziţii publice, un Birou administrativ şi un Birou tehnic, are următoarele atribuţii:
a) asigurarea măsurilor necesare pentru utilizarea inventarului administrativ-gospodăresc în condiţii de eficienţă maximă;
b) asigurarea efectuării inventarierii patrimoniului în condiţiile şi la termenele stabilite prin acte normative;
c) luarea măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea confortului şi alimentaţiei bolnavilor;
d) urmărirea verificării condiţiilor la timp şi în bune condiţii a aparaturii şi utilajelor din dotare;
e) asigurarea recepţionării, manipulării şi a depozitării corespunzătoare a bunurilor, asigurarea funcţionalităţii în bune condiţii a formaţiilor de întreţinere şi reparaţii, a spălătoriei, a lenjeriei, a blocului alimentar, garderobei bolnavilor şi centralei telefonice, asigurarea întreţinerii clădirilor, instalaţiilor şi inventarului unităţii;
f) asigurarea întreţinerii curăţeniei;
g) organizarea şi asigurarea primirii circuitului, păstrării şi evidenţei corespondenţei;
h) asigurarea păstrării arhivei unităţii conform normelor legale;
i) îndrumarea şi controlul cu privire la buna gospodărire şi conservare a bunurilor, funcţionalitatea blocului alimentar şi spălătoriei, condiţiile de cazare a bolnavilor, îndeplinirea măsurilor de protecţie a muncii, organizarea şi asigurarea pazei, ordinii, etc.

Şef serviciu Aprovizionare, transport, achiziţii publice-contractare, tehnic, administrative şi deservire, are în principal, următoarele atribuţii:
a) organizează, îndrumă şi răspunde de efectuarea lucrărilor de investiţii, reparaţii capitale, dotare construcţii, aprovizionare;
b) îndrumă şi controlează nemijlocit muncă administrativ-gospodărească din unitate şi propune măsurile necesare pentru modernizarea utilajelor şi inventarul gospodăresc al unităţii pe baza propunerilor din referatele întocmite de personalul din subordine;
c) ia măsurile necesare pentru asigurarea condiţiilor corespunzătoare de muncă, prevenirea accidentelor şi îmbolnăvirilor profesionale, pentru personalul din subordine;
d) ia măsurile necesare pentru buna funcţionare a activităţilor gospodăreşti, igienizarea locurilor de muncă, îmbunătăţirea continuă a condiţiilor de confort, asigură verificarea la timp şi în bune condiţii a aparatelor şi utilajelor conform dispoziţiilor în vigoare, luând măsurile necesare pentru buna întreţinere a imobilelor şi instalaţiilor aferente;
e) răspunde de coordonarea activităţii personalului din subordine;
f) asigură măsurile necesare pentru utilizarea inventarului administrativ gospodăresc în condiţii de eficienţă maximă;
g) ia măsurile necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de confort şi de alimentaţie a bolnavilor;
h) asigură funcţionarea în bune condiţii a atelierului de reparaţii, a lenjeriei, blocului alimentar, garderobei bolnavilor;
i) organizează şi asigură primirea, circuitul păstrării şi evidenţei corespondenţei;
j) asigură buna desfăşurare a activităţii arhivistice la nivelul unităţii (spaţiu adecvat);
k) asigură păstrarea arhivei spitalului conform normelor legale;
l) verifică şi asigură inventarierea dosarelor arhivate;
m) asigură şi răspunde de întreţinerea instalaţiilor de incinerare din incinta unităţii;
n) verifică şi răspunde de starea tehnică a clădirilor instituţiei cu toate instalaţiile, utilajele şi terenul aferent;
o) asigură evidenţa consumului de energie electrică, termică, apă caldă menajeră, apă rece, canal, gaze naturale;
p) răspunde de urmărirea lucrărilor de reparaţii capitale şi investiţii executate în cadrul spitalului, organizarea şi participarea la activitatea de recepţionare a tuturor lucrărilor executate;
q) răspunde de întocmirea necesarului de materiale pentru reparaţii;
r) răspunde de executarea verificărilor periodice pe linie de I.S.C.I.R. la utilajele, instalaţiile şi recipienţii sub presiune din dotarea instituţiei;
s) răspunde de verificarea şi controlează buna funcţionare a utilajelor şi instalaţiilor din atelierul de întreţinere şi reparaţii;
t) răspunde de exploatarea, întreţinerea şi repararea instalaţiilor electrice din dotarea spitalului;
u) răspunde de stabilirea graficului de întreţinere şi reparaţii a utilajelor şi aparaturii electrice din dotarea spitalului;
v) răspunde de verificarea periodică a stării tehnice a grupului electrogen;
w) răspunde de gestionarea materialelor electrice şi verificarea periodică a modului de întreţinere a instalaţiilor electrice de către personalul medical şi auxiliar;
x) răspunde de supravegherea tuturor tablourilor generale şi electrice, din toate locaţiile;
y) răspunderea promptă la toate solicitările adresate de personalul medical sau auxiliar acestui birou;
z) asigură măsurile necesare pentru utilizarea inventarului administrativ-gospodăresc în condiţii de eficienţă maximă;
aa) asigură condiţii tehnice în vederea efectuării inventarierii patrimoniului în condiţiile şi la termenele stabilite prin acte normative;
bb) asigură condiţiile necesare în vederea păstrării şi gestionării bunurilor aparţinând unităţii;
cc) asigură întreţinerea clădirilor, instalaţiilor şi inventarului spitalului în stare de funcţionare;
dd) asigurarea aplicării şi respectării normelor P.S.I., a regulamentului intern, a regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţii;
ee) asigurarea întreţinerii curăţeniei în curtea exterioară şi în birourile personalului TESA;
ff) asigură paza şi ordinea în unitate;
gg) atestarea pentru legalitate, oportunitate, realitate şi exactitate a operaţiilor şi documentelor întocmite de acest serviciu, care sunt prezentate pentru control financiar preventiv propriu.
hh) răspunde de buna desfăşurare a activităţii din următoarele locuri de muncă:
ii) bloc alimentar;
jj) centrală telefonică;
kk) tâmplărie;
ll) lifturi;
mm) birou tehnic;
nn) atelier de întreţinere şi reparaţii;
oo) întreţinere inventar moale;
pp) garderobă zidari, frizeri, personal;
qq) spaţii verzi.

Alte atribuţii :
a) asigură şi răspunde de aprovizionarea unităţii cu materiale necesare sistemului de gestionare a deşeurilor periculoase;
b) asigură şi răspunde de întreţinerea instalaţiilor de incinerare din incinta unităţii (dacă este cazul);
c) controlează respectarea condiţiilor tehnice stipulate în contractul încheiat cu agenţii economici care prestează activităţile de transport şi eliminarea finală a deşeurilor periculoase;
d) coordonează activitatea personalului din subordine;
e) coordonează şi răspunde de activitatea de achiziţii publice, aprovizionare şi transport;
f) răspunde de întocmirea corectă a comenzilor şi a contractelor ce se încheie cu furnizorii;
g) asigură aplicarea dispoziţiilor legale în vigoare privind achiziţiile publice şi fazele execuţiei bugetare s-au conturat liniile generale care trebuie urmate în fiecare caz în parte, toate având ca punct de plecare planul anual al achiziţiilor publice şi bugetul de venituri şi cheltuieli;
h) urmăreşte livrarea bunurilor la termenele stabilite şi întocmirea formelor necesare în cazul când termenele nu sunt respectate;
i) urmăreşte corelarea planului anual de achiziţii cu creditele bugetare acordate unităţii;
j) urmăreşte dotarea unităţii cu mijloace de transport corespunzătoare, exploatarea în condiţii optime a acestor mijloace şi casarea lor în condiţii legale;
k) răspunde de întocmirea planului de transport pe fiecare autovehicul şi lucrător în parte;
l) elaborează propuneri pentru planurile de cheltuieli pe autovehicule;
m) ia măsuri pentru înscrierea autovehiculelor repartizate la organele de poliţie;
n) asigură rodajul autovehiculelor;
o) asigură controlul zilnic, reviziile tehnice, reparaţiile curente şi capitale la autovehicule, conform prevederilor normativelor auto;
p) asigură evidenţa autovehiculelor şi a rulajului anvelopelor, a consumului normat şi efectiv de carburanţi şi lubrifianţi, a parcursului autovehiculelor în kilometri echivalenţi;
q) ia măsurile necesare pentru verificarea şi sigilarea aparatelor de înregistrat kilometri;
r) asigură executarea la timp şi în bune condiţii a transporturilor necesare unităţii;
s) verifică starea conducătorilor auto care urmează să plece în cursă;
t) ia măsuri de depanare, când este cazul;
u) ia măsurile necesare în cazul când autovehiculele prezintă urme de accidente;
v) controlează inventarul fiecărui autovehicul;
w) răspunde de depozitarea corespunzătoare a carburanţilor şi lubrifianţilor, precum şi de folosire a bonurilor cantităţi fixe de benzină;
x) este responsabil cu toate achiziţiile publice efectuate în cadrul spitalului;
y) menţine legătura cu medicii şefi de secţie şi cu asistentele şefe, astfel încât, chiar în condiţiile deficitului bugetar înregistrat în ultimi ani în sistemul sanitar, să fie asigurată continuitatea în aprovizionarea cu astfel de produse a unităţii;
z) asigură controlul intern al documentelor întocmite de angajaţii biroului;
aa) asigură informarea personalului din subordine referitor la orice modificare a legislaţiei referitoare la achiziţii publice.

Art. 197. Compartiment aprovizionare şi transport, are următoarele atribuţii:
a) întocmirea şi executarea planului de aprovizionare cu respectarea baremurilor în vigoare;
b) încheierea contractelor economice cu furnizorii, întocmirea şi urmărirea graficului de livrări pentru materialele necesare unităţii;
c) asigurarea aprovizionării unităţii cu alimente, materiale, instrumentar, aparatură etc. în cele mai bune condiţii;
d) recepţionarea calitativă şi cantitativă a materialelor, alimentelor primite de la furnizor şi asigurarea transportului acestora în condiţii igienico-sanitare, în conformitate cu normele în vigoare;
e) întocmirea, urmărirea şi executarea planului de transport a materialelor şi utilizarea mijloacelor de transport.

Art. 198. Documentele care se întocmesc la nivelul Compartimentului aprovizionare, transport sunt următoarele:
a) foaie de parcurs auto;
b) fişa activităţii zilnice;
c) situaţia centralizatoare privind consumul de carburanţi;
d) registru privind cantităţile intrate şi bonuri distribuite;
e) foaie de comandă;
f) fişă de evidenţă a anvelopelor;
g) notă de comandă;
h) facturi;
i) dispoziţii de livrare (avize expediţie);
j) fişă de evidenţă aprovizionare;
k) fişă pentru eliberarea şi justificarea bunurilor materiale;
l) raport de evenimente;
m) notă intrare-recepţie;
n) nomenclatoare aprovizionare;
o) dare de seamă aprovizionare;
p) fişa protecţia muncii.

Art. 199. Principalele sarcini ale Compartimentului aprovizionare-transport, sunt:
a) transmite necesarul fundamentat, de aprovizionare, propuneri, norme stoc, informări, dări de seamă, primeşte extrase de balanţă, repartiţii, aprobări, indicaţii şi instrucţiuni;
b) transmite informări în legătură cu activitatea de aprovizionare tehnico-sanitară şi de altă natură, propuneri de organizare, recompensare, sancţionare, primeşte dispoziţii, aprobări, avize, indicaţii şi instrucţiuni;
c) transmite comenzi, specificaţii, capacităţile de transport necesare pentru aprovizionare, primeşte contracte de livrare, acte adiţionale şi materiale contractate;
d) transmite nomenclatoarele de produse tehnico-sanitare pentru completare, informaţii privind planul de aprovizionare, date în legătură cu stocurile existente, graficele de livrare, eliberarea produselor şi materialelor solicitate conform normativelor, primeşte date privind necesarul de aprovizionat pe secţie, servicii, compartimente, comenzi pentru executarea unor transporturi;
e) transmite informaţii privind resursele şi stadiul de aprovizionare, propuneri pentru elaborarea de studii de organizare, pentru programul de perfecţionare a pregătirii profesionale, aprecierile anuale, indicaţii privind aplicarea sistemului de salarizare şi programul de perfecţionare, indicatori de plan aprobaţi;
f) transmite informaţii în legătură cu planul de aprovizionare aprobat, stocurile existente, necesarul de rechizite şi materiale de curăţenie pentru consum propriu, informaţii pentru problemele de P.S.I., protecţia muncii, păstrarea şi manipularea documentelor secrete, primeşte indicaţii privind paza generală a bunurilor materiale, P.S.I., normative de protecţie a muncii, instrucţiuni privind păstrarea şi manipularea documentelor secrete;
g) transmite elementele necesare elaborării planului financiar, documente spre documentare, date privind livrările necorespunzătoare sau cu întârziere, acte şi documente necesare controlului financiar, primeşte lucrări rezultate în urma controalelor;
h) transmite documentele de recepţie şi mişcare a materialelor, mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar, date şi informaţii necesare analizei de bază pentru bilanţ, documentele privind consumurile de carburanţi, lubrifianţi etc.

Art. 200. Atribuţiunile personalului din cadrul serviciului sunt prevăzute în fişele posturilor.

Art. 201. Compartimentul achiziţii publice, are în principal, următoarele atribuţii:
a) elaborarea programului anual al achiziţiilor publice pe baza necesităţilor şi priorităţilor comunicate de celelalte compartimente din cadrul spitalului;
b) elaborarea, sau, după caz, coordonarea activităţii de elaborare a documentaţiei de atribuire, sau în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs;
c) îndeplinirea obligaţiilor referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute în ordonanţa de urgenţă;
d) aplicarea si finalizarea procedurilor de atribuire;
e) constituirea şi păstrarea dosarului achiziţiei publice;
f) solicită compartimentelor spitalului sprijinul privind întocmirea documentaţiei de atribuire în funcţie de specificul achiziţiei prin punerea la dispoziţia acestuia a specialiştilor din cadrul fiecărui compartiment;
g) întocmirea de note justificative privind aplicarea procedurilor de atribuire a contractelor de furnizare, servicii, execuţie lucrări, conform legislaţiei în vigoare;
h) întocmirea contractelor de achiziţie publică după stabilirea ofertanţilor declaraţi câştigători în urma finalizării procedurilor de atribuire;
i) transmite sefului Serviciului aprovizionare, contractele de achiziţie publică în vederea elaborării comenzilor către furnizorii declaraţi câştigători;
j) colaborează cu Serviciul aprovizionare în vederea stabilirii necesităţilor urgente ale spitalului şi declanşării procedurilor legale de atribuire;
k) colaborează cu comisiile de evaluare constituite conform O.U.G. nr. 34/2006, în vederea întocmirii documentaţiilor de atribuire a contractelor de furnizare, servicii, proiectare şi execuţie lucrări;
l) coordonează activitatea personalului din subordine;
m) întocmirea planului anual de achiziţii;
n) asigură executarea tuturor fazelor procedurii de achiziţie, ca:
o) referat de necesitate al secţiei sau compartimentului pentru care se face achiziţia, cu denumirea produsului şi a specificaţiilor tehnice, aprobat de managerul unităţii;
p) verificarea existentei produsului sau serviciului respectiv în planul de achiziţie publică al unităţii;
q) organizarea licitaţiei publice;
r) anunţarea câştigătorilor licitaţiei;
s) întocmirea contractelor;
t) înregistrarea în registrul de angajare a cheltuielilor;
u) viza de control financiar preventiv de la persoana împuternicită;
v) viza consilierului juridic al unităţii;
w) verifică si asigură întocmirea contractului sau a actului adiţional de achiziţie publică, de către personalul din subordine, urmărind legalitatea datelor;
x) asigură semnarea contractelor sau actele adiţionale de către managerul unităţii, directorul financiar contabil, directorul administrativ, viza C.F.P. şi avizul juridic;
y) asigură controlul intern al documentelor întocmite de angajaţii biroului;
z) asigură informarea personalului din subordine referitor la orice modificare a legislaţiei referitoare la achiziţii publice.
aa) răspunde de aprobarea achiziţiei de produse şi servicii în această ordine:
bb) primeşte referatele de necesitate aprobate de ordonatorul de credite din partea şefilor de secţii sau de compartimente;
cc) verifică încadrarea achiziţiei în planul de achiziţii;
dd) verifică stocul şi consumul mediu;
ee) selectează procedura pentru atribuirea contractului, după aprobarea referatului de necesitate de către managerul unităţii şi existenta vizei de control financiar preventiv, în funcţie de valoarea estimată a acestuia, astfel:
ff) cumpărare directă;
gg) cerere de ofertă;
hh) licitaţie deschisă/restrânsă;
ii) negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare;
jj) negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare;
kk) dialog competitiv;
ll) sistemul de achiziţii dinamic;
mm) acordul cadru.
nn) răspunde de întocmirea documentelor pentru elaborarea şi prezentarea ofertei:
oo) în funcţie de procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică întocmeşte caietul de sarcini sau documentaţia descriptivă;
pp) orice alte sarcini primite de la seful ierarhic superior, in limita competentei profesionale.

Economist şi Inginer în cadrul Compartimentului de achiziţii, are în principal, următoarele atribuţii:
a) este responsabil cu achiziţia publică de produse, servicii şi lucrări conform atribuţiilor date prin fişa postului, având grija ca finalizarea procedurilor de achiziţii să se desfăşoare în condiţii avantajoase pentru instituţie;
b) întocmeşte documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei;
c) întocmeşte notele justificative aferente procedurilor desfăşurate;
d) asigură semnarea documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea ofertei de către şeful serviciului, directorul economic, directorul medical şi managerul unităţii;
e) scanează şi publică în S.E.A.P., documentaţiile pentru elaborarea şi prezentarea ofertelor şi notele justificative aferente procedurilor respective;
f) orice alte sarcini primite de la şeful ierarhic superior, în limita competenţei profesionale;
g) urmăreşte şi arhivează propunerile de angajare a unei cheltuieli, angajamentele bugetare individuale sau globale aferente contractelor.

Economist în cadrul Serviciului aprovizionare, are în principal, următoarele atribuţii:
a) este responsabil cu întocmirea comenzilor în urma încheierii contractelor de către Compartimentul de achiziţii şi pentru achiziţiile directe din S.E.A.P.;
b) este responsabil de transmiterea comenzilor încheiate şi de urmărirea livrării produselor comandate;
c) este responsabil de urmărirea contractelor încheiate de Biroul achiziţii şi de înştiinţarea şefului de serviciu în cazul în care cantităţile contractate sunt livrate în întregime;
d) ţine evidenţa livrărilor de materiale;
e) întocmeşte pontajul serviciului;
f) redactează planul anual al achiziţiilor cu completarea corectă şi legală a tuturor rubricilor;
g) urmăreşte şi arhivează propunerile de angajare a unei cheltuieli, angajamentele bugetare individuale sau globale aferente comenzilor directe;
h) orice alte sarcini primite de la şeful ierarhic superior, în limita competenţei profesionale.

Merceologul , are în principal, următoarele atribuţii:
a) ţine evidenţa bonurilor de benzină şi a consumabilelor pentru autovehiculele din parcul auto;
b) este responsabil de achiziţia directă de produse sau servicii, atunci când legislaţia privind achiziţiile publice permite (studiu de piaţă, nota justificativă de aplicare a achiziţiei, întocmirea contractului, dacă este cazul);
c) orice alte sarcini primite de la şeful ierarhic superior, în limita competenţei profesionale.

Art. 202. Biroul tehnic include formaţiile de lucru reparaţii şi întreţinere clădiri şi reparaţii şi întreţinere instalaţii sub presiune.

Şef Birou tehnic din cadrul Serviciului administrativ, are în principal, următoarele atribuţii:
a) respectă şi aplică prevederile regulamentului intern şi a regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţii;
b) organizează, îndrumă şi controlează nemijlocit activitatea personalului din subordine;
c) asigură asistenţa tehnică a lucrărilor de reparaţii şi investiţii;
d) urmăreşte desfăşurarea lucrărilor de investiţii, reparaţii pe stadii de efectuare şi verifică situaţiile de lucrări pe această linie din punct de vedere cantitativ şi calitativ;
e) informează periodic şeful ierarhic superior, iar în lipsa acestuia pe managerul unităţii, asupra stadiului efectuării lucrărilor de investiţii, având la bază eşalonările lucrărilor şi solicitarea fondurilor necesare pentru desfăşurarea ritmică a acestora;
f) asigură evidenţa şi răspunde de starea tehnică a tuturor clădirilor instituţiei;
g) răspunde de buna desfăşurare a activităţii de reparaţii curente şi întreţinere;
h) asigură întocmirea necesarului de materiale pentru reparaţii şi verifică utilizarea corectă a acestora;
i) face demersurile necesare pentru obţinerea documentaţiilor, autorizaţiilor pentru lucrările de reparaţii curente, capitale sau lucrări de investiţii la nivel de spital şi subunităţi (inclusiv dispensare), aprobate de conducerea unităţii;
j) întocmeşte fişele postului ale personalului din subordine;
k) întocmeşte fişele de apreciere ale personalului din subordine;
l) verifică întocmirea graficelor de lucru a personalului din subordine;
m) verifică întocmirea foilor colective de prezenţă a personalului din subordine;
n) avizează propunerile pentru perioadele de concediu de odihnă ale personalului din subordine;
o) avizează cererile de concedii odihnă,concedii fără plată, pentru personalul din subordine;
p) urmăreşte efectuarea concediului de odihnă, conform programărilor pentru personalul din subordine;
q) se va preocupă ca personalul să utilizeze echipament corespunzător de lucru şi de protecţie în toate sectoarele de activitate;
r) urmăreşte îmbunătăţirea condiţiilor de muncă pentru a se evita accidentele de muncă sau îmbolnăvirile profesionale;
s) propune măsuri de stimulare sau sancţionare a personalului subordonat;
t) are obligaţia de a cunoaşte şi respectă atât legislaţia de protecţie a muncii, cât şi măsurile de aplicare a acesteia;
u) efectuează instructajul de securitate a muncii şi P.S.I. pentru personalul în subordine;
v) întocmeşte şi reactualizează procedura de lucru pentru activităţile salariaţilor din subordine;
w) coordonează şi verifică activitatea personalului încadrat în biroul tehnic, precum şi a următorului personal: instalatori, electricieni, lăcătuşi, sudori;
x) coordonează şi răspunde de activitatea de gestionare a patrimoniului unităţii;
y) organizează recepţionarea bunurilor procurate şi întocmirea formelor necesare în cazul când bunurile primite nu corespund cantitativ sau calitativ;
z) asigură organizarea şi exercitarea măsurilor pentru prevenirea şi combaterea incendiilor, controlează şi răspunde de competenţa echipelor constituite în acest scop ;
aa) asigură, în colaborare cu şeful serviciului financiar - contabilitate inventarierea patrimoniului, în condiţiile şi la termenele stabilite prin actele normative;
bb) răspunde de conservarea şi manipularea corespunzătoare a bunurilor şi ţinerea evidenţelor la depozite şi la locurile de folosinţă;
cc) răspunde de curăţenia în unitate şi de igienizarea spaţiilor;
dd) organizează şi răspunde de serviciul de pază al unităţii;
ee) organizează şi controlează activităţile care asigură alimentaţia bolnavilor;
ff) asigură verificarea la timp şi în bune condiţii a aparatelor şi utilajelor conform dispoziţiilor în vigoare, luând măsurile necesare pentru buna întreţinere a imobilelor şi instalaţiilor aferente;
gg) ia măsuri pentru stabilirea şi realizarea planului de perfecţionare a pregătirii profesionale a cadrelor în subordine pe care le coordonează;
hh) execută la termenul precizat orice altă lucrare repartizată de către conducerea unităţii privind problemele specifice repartizate serviciului administrativ.

Inginer - Şef Birou tehnic, are în principal, următoarele atribuţii:
a) urmăreşte efectuarea lucrărilor de investiţii şi reparaţii capitale şi curente ale spitalului;
b) urmăreşte asigurarea documentaţiei tehnice pentru investiţii şi reparaţii capitale;
c) urmăreşte efectuarea reparaţiilor conform graficului, verificând cantitativ şi calitativ lucrările executate de constructor;
d) asigură buna întreţinere a clădirilor, instalaţiilor şi utilajelor;
e) stabilirea necesarului de materiale tehnice, de întreţinere, construcţii, etc. în vederea unei bune aprovizionări;
f) buna funcţionare a reţelelor de electricitate, a instalaţiilor de apă şi gaze, a instalaţiilor termice;
g) stabileşte cauzele degradării sau distrugerii construcţiilor, instalaţiilor sau utilajelor şi propune măsuri corespunzătoare;
h) asigură obţinerea în timp util a tuturor autorizaţiilor necesare bunei funcţionări a unităţii;
i) efectuarea permanentă a instructajelor periodice de protecţie şi sănătate în muncă.

Referent, are în principal, următoarele atribuţii:
a) recepţionează cantitativ şi calitativ produsele care intră în gestiunea unităţii;
b) asigură evidenţa tehnico-operativă de intrare-ieşire a bonurilor de consum şi de transfer şi a fişelor de evidenţă a mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar, pe gestiuni şi gestionari;
c) urmăreşte realizarea contractelor de furnizare servicii şi de executare lucrări;
d) primirea corespondenţei, înregistrarea, repartizarea pe servicii, expedierea corespondenţei, clasarea şi îndosarierea corespondenţei;
e) organizarea şi păstrarea arhivei;
f) execută la termenul precizat orice altă lucrare repartizată de către şeful ierarhic superior.

Şefii formaţiei de întreţinere şi reparaţii, au în principal, următoarele atribuţii:
a) respectă şi aplică prevederile Regulamentului intern şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţii;
b) organizează, îndrumă şi răspunde de efectuarea lucrărilor de reparaţii în instalaţiile electrice, sanitare termice şi mecanice ale spitalului;
c) îndrumă şi controlează nemijlocit activitatea personalului din subordine;
d) răspunde de buna desfăşurare a activităţilor personalului de la atelierul de întreţinere şi reparaţii;
e) propune şi ia măsuri pentru asigurarea condiţiilor corespunzătoare de muncă, prevenirea accidentelor şi îmbolnăvirilor profesionale pentru personalul din subordine;
f) ţine evidenţa consumurilor la utilităţi, propune şi i-a măsuri pentru utilizarea eficientă a acestora;
g) întocmeşte necesarul anual de piese şi materiale pentru desfăşurarea normală a activităţii personalului din subordine;
h) răspunde de funcţionarea în condiţii bune a instalaţiilor şi utilajelor din cadrul Atelierului de întreţinere şi reparaţii;
i) urmăreşte efectuarea verificărilor profilactice la Grupurile Electrogene;
j) asigură şi respectă aplicarea normelor P.S.I. la personalul din subordine;
k) are obligaţia efectuării controlului medical periodic;
l) verifică efectuarea instructajului de securitate a muncii şi P.S.I. de către şefii de echipă la personalul din subordine;
m) se preocupă de re-autorizarea internă a electricienilor din subordine;
n) are obligaţia de a-şi însuşi şi aplica normele de supraveghere şi prevenirea infecţiilor nosocomiale în vigoare;
o) întocmeşte fişele de post pentru personalul din subordine;
p) întocmeşte şi reactualizează proceduri de lucru pentru salariaţii din subordine;
q) întocmeşte fisele de evaluare la personalul din subordine ;
r) întocmeşte programările anuale de concedii odihnă la personalul din subordine;
s) urmăreşte efectuarea concediilor de odihnă conform programărilor la personalul din subordine;
s)avizează cererile de la personalul din subordine;
t) întocmeşte foile colective de prezenţă pentru personalul din subordine şi le predă la serviciul R.U.O.N.S. în timp util;
u) pune la dispoziţia serviciului R.U.O.N.S. datele necesare solicitate pentru normarea personalului unităţii;
v) asigură evidenţa şi răspunderea privind starea tehnică a tuturor instalaţiilor;
w) ţine evidenţa consumului de energie electrică, termică, apă caldă menajeră, apă rece, canal, gaze naturale;
x) urmărirea lucrărilor de reparaţii capitale executate în cadrul spitalului, organizarea şi participarea la activitatea de recepţionare a tuturor lucrărilor executate;
y) răspunde pentru întreaga activitate de reparaţii curente şi întreţinere;
z) întocmirea necesarului de materiale pentru reparaţii;
aa) verificarea şi controlarea bunei funcţionări a utilajelor şi instalaţiilor din atelierul de întreţinere şi reparaţii;
bb) exploatarea, întreţinerea şi repararea instalaţiilor electrice din dotarea spitalului;
cc) stabilirea graficului de întreţinere şi reparaţii a utilajelor şi aparaturii electrice din dotarea spitalului;
dd) verificarea periodică a stării tehnice a grupului electrogen;
ee) gestionarea materialelor electrice şi verificarea periodică a modului de întreţinere a instalaţiilor electrice de către personalul medical şi auxiliar;
ff) răspunderea promptă la toate solicitările adresate de personalul medical sau auxiliar acestui birou.

Inginer - Serviciul administrativ, are în principal, următoarele atribuţii:
a) realizează toate sarcinile din fişa postului în conformitate cu legislaţia în vigoare;
b) manifesta interes pentru a limita costurile financiare ale unităţii;
c) respectă timpul necesar efectuării sarcinilor prevăzute în fişa postului;
d) utilizează eficient materialele puse la dispoziţie;
e) are capacitatea necesară de a realiza sarcinile stabilite prin fişa postului;
f) organizează, îndrumă, efectuează şi răspunde de toate problemele stabilite în fişa postului în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Referent în cadrul Serviciului administrativ, are în principal următoarele atribuţii:
a) respectă şi aplică prevederile regulamentului intern şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii ;
b) respectă planificarea privind concediul de odihnă;
c) efectuează analiza datelor culese, informează şeful ierarhic superior de cuantumul cantităţii lunare de deşeuri menajere şi deşeuri medicale şi face propuneri privind măsurile ce pot fi luate în scopul minimizării cantităţii de deşeuri;
d) se preocupă în permanenţă de activitatea de ordine şi curăţenie în curtea spitalului;
e) asigură îngrijirea curţii pavilionului, asigură curăţenia în toate sectoarele de curăţenie avute în subordine, urmărind în permanenţă modul cum se efectuează curăţenia;
f) asigură cu personalul „îngrijitori curte” - încărcarea gunoiului în containere (cel depozitat alături);
g) anunţă la timp societatea de salubritate pentru a ridica containerele cu orice tip de deşeuri;
h) întocmeşte necesarul de materiale pentru personalul de curăţenie şi îl propune spre aprobare şefului ierarhic superior;
i) se preocupă de lucrări cum ar fi: plantat flori, prăşit, cosit, tuns gardul viu, greblat, dat pomii cu var etc.;
j) pe timp de iarnă se preocupă de asigurarea la timp a uneltelor necesare deszăpezirii;
k) verifică zilnic împrejmuirile privind starea acestora, informând în scris eventualele distrugeri ale gardului.

Responsabilul cu protecţia mediului, are în principal următoarele atribuţii:
a) elaborează şi supune spre aprobare conducerii planul de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţile medicale, pe baza regulamentelor interne şi a codurilor de procedură pentru colectarea, depozitarea, transportul şi eliminarea deşeurilor periculoase;
b) coordonează şi răspunde de sistemul de gestionare a deşeurilor în unitatea sanitară;
c) stabileşte codul de procedură a sistemului de gestionare a deşeurilor periculoase;
d) evaluează cantităţile de deşeuri periculoase şi nepericuloase produse în unitatea sanitară;
e) coordonează investigaţia - sondaj pentru determinarea cantităţilor produse pe tipuri de deşeuri, în vederea completării bazei naţionale de date şi a evidenţei gestiunii deşeurilor; în acest sens are toate atribuţiile coordonatorului echipei de investigare, conform ordinului M.S.F. nr. 219/2002;
f) supraveghează activitatea personalului implicat în gestionarea deşeurilor periculoase;
g) propune şi alege metodele de tratare şi soluţia de eliminare finală într-un mod cât mai eficient a deşeurilor periculoase în cadrul unităţii sanitare;
h) colaborează cu medicul - şef S.S.C.I.N. sau cu medicul delegat cu responsabilităţi în prevenirea şi combaterea infecţiilor nosocomiale în scopul derulării unui sistem de gestionare corect şi eficient a deşeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală.

Electricianul, are în principal următoarele sarcini:
a) execută lucrări de întreţinere, reparaţii şi revizii la toate tipurile de instalaţii electrice;
b) răspunde de ordinea şi curăţenia la locul de muncă;
c) respectă normele de T.S.M. privind instalaţiile electrice în funcţiune şi este obligat să poarte echipamentul de protecţia muncii la locul de muncă şi în timpul lucrului, specific lucrărilor ce le execută;
d) este obligat să respecte instrucţiunile privind exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor electrice, să participe la orice instructaj de tehnica securităţii muncii şi P.S.I.;
e) este obligat prin natura meseriei sale să-şi ia toate măsurile privind protecţia persoanei, înainte de începerea oricărei lucrări de natură electrică;
f) este obligat să predea instalaţiile în stare bună de funcţionare;
g) este obligat ca la orice lucrare de reparaţii şi revizii în instalaţiile electrice să participe însoţit, electricianul nu trebuie să participe niciodată singur;
h) în timpul programului poate primi şi alte sarcini de la şeful de echipă pe care trebuie să le îndeplinească;
i) are obligaţia de a cunoaşte şi respectă atât legislaţia de protecţia muncii, cât şi măsurile de aplicare a acesteia.

Lăcătuşii mecanici, au în principal următoarele sarcini:
a) supraveghează şi remediază mecanisme, dispozitive, instalaţii mecanice din cadrul unităţii: ex. saloane, etc.;
b) execută lucrări de tâmplărie metalică - gratii metalice, uşi metalice, rafturi, structuri metalice, remediază şi întreţin instalaţiile de ventilaţie din dotare;
c) montează şi demontează motoare electrice de pe instalaţii, înlocuiesc curelele de transmisie de pe maşini;
d) lăcătuşii mecanici trebuie să cunoască condiţiile de calitate a produselor executate:
i. norme de T.S.M. specifice locului de muncă;
e) instrucţiuni P.S.I.;
f) va îndeplini orice altă sarcină trasată de şeful locului de muncă.

Fochistul, are în principal următoarele sarcini:
a) răspunde de ordinea şi curăţenia din centrala termică şi de inventarul din dotarea acesteia;
b) respectă normele I.S.C.I.R. cu privire la exploatarea cazanelor sub presiune;
c) nu acceptă intrarea persoanelor străine în centrala termică pentru a nu-i distrage atenţia în timpul lucrului;
d) nu are voie să lase nesupravegheat cazanul în timpul funcţionării;
e) este obligat să respecte instrucţiunile privind exploatarea cazanelor şi să îndeplinească dispoziţiile ce-i sunt trasate în acest sens;
f) nu are voie să părăsească cazanul aflat sub presiune, chiar dacă acesta este scos din funcţiune;
g) în timpul funcţionării cazanului, nu are voie să execute şi altă sarcină care nu este direct legată de întreţinerea şi exploatarea cazanelor respective;
h) trebuie să predea schimbul şi să preia pe bază de proces-verbal, verificând buna funcţionare a cazanelor, a instalaţiilor, inclusiv armăturile cazanului;
i) participă la toate lucrările de revizie şi reparaţie din centrala termică, în timpul în care nu funcţionează cazanul;
j) întreţine toate utilajele din sala cazanelor în bună stare de funcţionare;
k) pe timpul cât cazanele nu funcţionează, poate să îndeplinească şi alte sarcini care îi vor fi încredinţate de şeful ierarhic superior;
l) este obligat să participe la toate instructajele pe teme de T.S.M. şi P.S.I. .

Tâmplarii, au în principal următoarele sarcini:
a) execută tâmplărie din lemn - uşi, cercevele, rafturi, scaune, mese, paravane, glazvanduri, etc.;
b) remediază tâmplăria din cadrul unităţii, montează yale, balamale, etc.;
c) taie şi montează geamuri;
d) execută reparaţii de acoperiş clădire, garduri de lemn, scări de lemn, etc., în general toate lucrările ce apar privind prelucrarea lemnului;
e) montează site pentru ţânţari la ferestre;
f) tâmplarii trebuie să cunoască condiţiile de calitate a produselor executate:
g) norme de T.S.M. specifice locului de muncă;
h) instrucţiuni P.S.I.;
i) va îndeplini orice altă sarcină trasată de şeful locului de muncă, raportat la necesităţile momentului respectiv.

Instalatorul, are în principal următoarele sarcini:
a) verifică zilnic instalaţiile sanitare, luând măsuri pentru remediere;
b) asigură în timpul serviciului respectarea normelor de protecţia muncii şi normelor P.C.I.;
c) asigură în timpul serviciului respectarea normelor de igienă;
d) participă împreună cu muncitorii de resort la orice alte acţiuni;
e) răspunde de calitatea lucrărilor efectuate la instalaţiile sanitare, încălzire, de apă caldă şi rece, de evacuare a apelor reziduale;
f) participă lunar la instructajele de protecţia muncii şi P.C.I.;
g) efectuează şi alte lucrări impuse de conducerea unităţii.

Tâmplarul are în principal următoarele sarcini:
a) să programeze timpul în aşa fel încât să rezolve zilnic toate cerinţele;
b) verifică zilnic starea tehnică a utilajelor cu care trebuie să prelucreze materialul;
c) remediază zilnic defecţiunile ivite în cadrul secţiilor şi sectoarelor din cadrul spitalului;
d) să execute lucrările de reparaţii la timp şi de bună calitate;
e) să predea la timp bonurile de lucru privind justificarea materialelor ridicate de la magazia spitalului judeţean, necesare lucrărilor de reparaţii şi întreţinere;
f) folosirea materialelor de lucru, economicos şi justificat;
g) anunţă şefii ierarhici la timp pentru procurarea materialelor necesare;
h) să nu se prezinte la program în stare de ebrietate şi să nu consume băuturi alcoolice în timpul serviciului.

Zugravi, vopsitori, au în principal următoarele atribuţii:
a) igienizări în unitate - execută reparaţii, tencuieli pe suprafeţe mici, zugrăveli, vopsitorii, completări goluri de zidărie;
b) transportă materialul la locul reparaţiilor;
c) participă la stins var şi manipularea acestuia la locul unde se depozitează;
d) execută şamotarea cazanelor de abur şi apă caldă;
e) trebuie să cunoască condiţiile de calitate a produselor executate;
f) normele de T.S.M. specifice locului de muncă;
g) instrucţiuni privind paza contra incendiilor;
h) va îndeplini orice altă sarcină trasată de şeful locului de muncă.

Muncitor necalificat, are în principal următoarele sarcini:
a) participă efectiv la realizarea sarcinilor de serviciu până la finalizarea acestora;
b) se va ocupa în permanenţă de îngrijirea spaţiilor verzi din curtea unităţii;
c) efectuează tăiatul gardului viu, plivitul buruienilor, săpatul florilor şi rondurilor, curăţirea şi văruirea bunurilor şi pomilor din unitate;
d) efectuează curăţenia la rampa de gunoi;
e) va asigura curăţenia la locul de muncă şi în sectorul unde a fost repartizat;
f) foloseşte echipamentul de lucru specific locului de muncă;
g) respectarea normelor de protecţia muncii;
h) respectă normele P.S.I. şi participă la instructajele de folosire a mijloacelor de stingere a incendiilor;
i) participă la toate lucrările la care este solicitat de şeful ierarhic.

Bucătarul, are în principal următoarele sarcini:
a) are sarcini cu caracter permanent în blocul alimentar;
b) răspunde, îndrumă şi coordonează efectiv activitatea ce se desfăşoară în blocul alimentar;
c) conduce lucrările de bucătărie şi pregăteşte meniurile;
d) elaborează meniul săptămânal împreună cu asistenta şefă;
e) ridica produsele de la magazie pe baza listei zilnice de alimente, verifică cantitatea şi calitatea lor şi răspunde efectiv de corecta lor pregătire şi păstrare;
f) are obligaţia de a şterge sau rectifica pe lista de alimente, alimentele care nu se găsesc în magazie, în prezenţa asistentei;
g) va aduce în magazie alimentele necesare pregătirii hranei, numai pentru o singură zi;
h) răspunde de pregătirea la timp a mesei şi de calitatea mâncărurilor;
i) aranjează pe porţii mâncarea şi răspunde efectiv de corecta împărţire a mesei;
j) asigură respectarea cerinţelor igienico-sanitare în bucătărie şi dependinţe;
k) poarta întreaga răspundere de tot ceea ce înseamnă bunul mers în blocul alimentar;
l) nu permite intrarea persoanelor străine în bucătărie;
m) va respecta programul zilnic de 8 ore;
n) respectă normele de protecţia muncii şi P.S.I.;
o) are obligaţia de a cunoaşte şi respecta, atât legislaţia de protecţia muncii, cât şi măsurile de aplicare a acesteia;
p) va anunţa şeful ierarhic superior şi/sau conducerea unităţii despre orice accident, poluare accidentală sau incendiu cunoscute în incinta spitalului;
q) toate situaţiile periculoase de muncă;
r) orice abatere care ar putea provoca incendii sau avarii;
s) verificarea obligatorie a locului de muncă la începerea programului de lucru, precum şi la terminarea acestuia, în vederea depistării şi înlăturării unor eventuale pericole de accidentare sau îmbolnăvire profesională şi cauze de incendiu;
t) are obligaţia de a purta echipamentul individual de protecţia muncii şi utilizarea corectă a acestuia;
u) obligaţia efectuării controlului medical periodic.

Muncitorul necalificat din cadrul blocului alimentar, are în principal următoarele atribuţii:
a) transportă alimentele din magazia de alimente la locurile de lucru din bucătărie: zarzavaturile, carnea, etc.;
b) curăţă şi pregăteşte zarzavaturile şi alte alimente pentru pregătirea meniurilor şi le preda bucătăresei;
c) întreţine curăţenia şi igiena locului de muncă, a utilajelor şi veselei cu care s-a lucrat;
d) ajută, când este cazul, la transportul alimentelor în timpul aprovizionării, asigurând şi condiţiile de igienă necesare;
e) se îngrijeşte să respecte întotdeauna condiţiile de igienă la locul de muncă, având datoria de a se prezenta întotdeauna în perfectă stare de sănătate;
f) poartă echipament de protecţie;
g) răspunde de respectarea normelor de igienă şi antiepidemice în scopul prevenirii infecţiilor nosocomiale;
h) răspunde de respectarea normelor de protecţia muncii şi P.S.I.;
i) efectuează zilnic curăţenia în condiţii şi răspunde de starea de igienă a întregului spaţiu al blocului alimentar, mobilierului, tâmplăriei din acest loc de muncă;
j) curăţă şi dezinfectează zilnic, grupurile sanitare cu materiale şi ustensile folosite numai în aceste locuri;
k) transportă gunoaiele şi reziduurile alimentare la tomberonul de gunoi, în condiţii corespunzătoare, răspunde de depunerea lor corectă în recipiente, curăţă şi dezinfectează vasele în care se păstrează sau transportă gunoiul;
l) răspunde de păstrarea în bune condiţii a materialelor de curăţenie ce le are în grija personală sau comună;
m) execută orice alte sarcini stabilite de cei în drept.

Liftierul
a) Sarcini principale ale liftierului înainte de începerea lucrului:
• să nu intre în camera maşinii sau în cabina ascensorului sub influenţa alcoolului, ori dacă este obosit sau bolnav, pentru a nu crea situaţii periculoase;
• să verifice existenţa şi funcţionarea corectă a dispozitivelor de închidere şi zăvorare a uşilor de acces la puţ;
• să verifice funcţionarea corectă a sistemelor de semnalizare optică şi acustică;
• în cazul în care constată o defecţiune nu va pune în funcţiune ascensorul şi-l va anunţa imediat pe responsabilul cu ascensoarele.
b) Sarcinile principale ale liftierului in timpul lucrului, sunt:
• să urmărească folosirea ascensorului numai în scopul pentru care a fost construit, pus în funcţiune şi autorizat;
• să interzică încărcarea cabinei ascensorului peste sarcina nominală prescrisă;
• să nu încarce cabina ascensorului cu obiecte voluminoase care depăşesc gabaritul cabinei şi pot crea situaţii periculoase;
• să însoţească permanent cabina ascensorului, fiind interzisă încredinţarea comenzilor unei persoane neautorizate;
• să încarce sarcina uniform pe toată suprafaţa cabinei ascensorului pentru a evita crearea de situaţii periculoase;
• să urmărească poziţionarea corespunzătoare a sarcinii în cabina ascensorului şi fixarea acesteia, astfel încât în timpul deplasării cabinei, sarcina să nu cadă şi să-l accidenteze;
• să nu permită transportul de persoane cu ascensorul pentru materiale;
• să nu permită transportul de persoane odată cu materialele;
• să dea alarma în cazul în care cabina s-a oprit între staţii şi să liniştească pasagerii;
• să interzică pasagerilor să intervină la deschiderea uşilor sau să părăsească cabina când acesta nu se află în staţie;
• să oprească ascensorul din funcţiune când aude zgomote anormale suspecte în timpul deplasării cabinei, când una dintre componentele de securitate nu funcţionează corespunzător sau când constată alte defecţiuni care pot periclita securitatea în funcţionarea ascensorului;
c) Răspunde de buna funcţionare a liftului, primind în cabină numai atâtea persoane cât sunt prevăzute în instrucţiunile şi regulamentul de funcţionare a liftului;
• este obligat să cunoască tehnica de conducere şi îngrijire a liftului;
• este obligat să cunoască repartizarea serviciilor şi secţiilor pe etaje şi spital;
• execută transportul bolnavilor cu liftul atât la urcare, cât şi la coborâre, folosind liftul la capacitate.
• va refuza folosirea liftului numai cu o singură persoană; de asemenea, va transporta hrana bolnavilor şi lenjeria din secţii către spălătorie şi invers, resturile alimentare şi menajere cu liftul destinat în acest scop;
• liftierul va respecta programul de lucru şi în timpul programului nu v-a părăsi liftul fără a lăsa însoţitor autorizat în loc;
• în tot timpul programului nu v-a părăsi liftul, va purta ţinută corespunzătoare şi bine îngrijită;
• menţine şi răspunde de curăţenia liftului;
• nu va transporta cu liftul aparţinătorii bolnavilor şi nici alte persoane străine;
• va îndruma aparţinătorii bolnavilor la triajul secţiilor pentru relaţii de specialitate;
• nu va permite executarea comenzilor de alte persoane şi nici anularea comenzilor;
• la terminarea programului v-a preda liftul curat şi în bună stare de funcţionare;
• asigură turele libere la personalul de la informaţii;
• va respectă graficul de funcţionare a liftului;
• va respecta şi alte sarcini primite de la şeful ierarhic superior;
• are obligaţia de a cunoaşte şi respecta atât legislaţia de protecţia muncii, cât şi măsurile de aplicare a acesteia.

Garderobier, are în principal următoarele sarcini:
a) primeşte şi eliberează inventarul personal al bolnavilor ce se internează din unitatea sanitară;
b) gestionează şi răspunde de buna păstrare a inventarului primit de la bolnavi;
c) verifică atât la primire cât şi la eliberare evidenţa scriptică, cât şi cea faptică a inventarului fiecărui bolnav;
d) conduce registrul de evidenţă pentru fiecare bolnav, pentru inventarul preluat pe timpul internării;
e) se preocupă permanent de îmbunătăţirea activităţii în domeniul respectiv, asigurând o deservire corespunzătoare;
f) se preocupă de recuperarea echipamentului în cazul în care un bolnav este transferat la o unitate sanitară sau a decedat, în colaborare cu personalul auxiliar din secţiile de spital;
g) respectă normele de protecţie a muncii şi P.S.I. şi normele sanitare impuse;
h) - îmbăiază bolnavii, dezinfectează şi deparazitează bolnavii şi efectele acestora;
i) -respectă prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţii.

Lenjereasa, are în principal următoarele sarcini:
a) dă dovadă de vigilenţă în efectuarea lucrărilor din cadrul atelierului de croitorie;
b) să nu permită staţionarea persoanelor străine în atelier;
c) să ştie să întrebuinţeze mijloacele din dotare;
d) să nu întârzie la program şi să nu lipsească nemotivat sau fără aprobarea conducerii;
e) să nu se prezinte la serviciu sub influenţa băuturilor alcoolice şi să nu consume în timpul programului;
f) să fie disciplinată în relaţiile de serviciu cu personalul unităţii;
g) răspunde de toate bunurile primite de la secţii pentru efectuarea lucrărilor necesare;
h) să execute la timp şi de bună calitate toate lucrările solicitate;
i) execută şi menţine curăţenia în atelier;
j) nu încredinţează maşina de cusut altor persoane;
k) nu execută alte lucrări decât cele necesare unităţii;
l) poartă întreaga răspundere de tot ceea ce înseamnă bunul mers al activităţii în atelierul de croitorie;
m) gestionează toate bunurile din atelierul de croitorie;
n) va respecta programul zilnic de 8 ore;
o) respectă normele de protecţia muncii şi P.S.I.;
p) are obligaţia de a cunoaşte şi respecta atât legislaţia de protecţia muncii cât şi măsurile de aplicare a acesteia.

Telefonista, are în principal următoarele sarcini:
a) să dea dovadă de vigilenţă în cadrul serviciului telefonic;
b) să nu permită staţionarea persoanelor străine în centrala telefonică;
c) să ştie să întrebuinţeze mijloacele de stingere a incendiilor;
d) să raporteze imediat celui care răspunde de centralele telefonice sau conducerii unităţii, orice eveniment petrecut în timpul serviciului;
e) să păstreze secretul de stat şi de serviciu;
f) să nu se prezinte la serviciu sub influenţa băuturilor alcoolice şi să nu consume în timpul serviciului;
g) să nu doarmă în timpul serviciului şi să supravegheze centrala telefonică;
h) să nu încredinţeze centrala telefonică altor persoane;
i) să fie disciplinată în relaţiile de serviciu atât cu personalul unităţii cât şi cu celelalte persoane;
j) să nu accepte nici un fel de convorbiri telefonice în afară acelora în interes de serviciu;
k) să anunţe urgent orice defecţiune apărută în centrala telefonică.

Îngrijitor curăţenie, are în principal următoarele sarcini:
a) efectuează zilnic curăţenia şi dezinfecţia în condiţii corespunzătoare în spaţiul repartizat, birouri, holuri, încăperi;
b) primeşte şi răspunde de păstrarea în bune condiţii a materialelor de curăţenie şi a ustensilelor folosite;
c) efectuează aerisirea periodică a încăperilor;
d) curăţă şi dezinfectează băile şi W.C.-urile;
e) transportă reziduurile la recipientele pentru gunoi în condiţii corespunzătoare, răspunde de punerea lor corecta în recipiente, curăţă şi dezinfectează obiectele în care acestea se depozitează cât şi respectarea circuitului stabilit;
f) poartă în permanenţă echipamentul corespunzător;
g) respectă Regulamentul intern de organizare şi funcţionare al unităţii;
h) respectă normele de protecţie a muncii şi apărare împotriva incendiilor;
i) răspunde la timp de executarea sarcinilor pe care le are şi le primeşte de la şeful ierarhic.

Muncitor în cadrul Staţiei oxigen, are în principal următoarele sarcini:
a) remediază şi supraveghează staţia de oxigen;
b) supraveghează coloana de oxigen şi remediază pierderile;
c) asigură secţiile cu tuburi de oxigen pline;
d) supraveghează instalaţia de oxigen până la ultimul robinet de la patul bolnavului;
e) participă la încărcat şi descărcat tuburi de oxigen;
f) verifică tuburile de oxigen dacă sunt expirate;
g) verifică tuburile de oxigen dacă sunt pline la primirea lor în staţie;
h) trebuie să cunoască regulile de exploatare tehnică a uneltelor din exploatare, norme de T.S.M. specifice locului de muncă, instrucţiuni privind P.S.I.;
i) va îndeplini orice sarcină trasată de şeful locului de muncă.

Arhivar, are în principal următoarele atribuţii:
a) primeşte, înregistrează, păstrează şi ţine evidenţa fondului arhivistic ;
b) întocmeşte, eliberează şi răspunde de adeverinţele privitoare la datele din arhivă pe bază de cerere aprobată de conducerea unităţii;
c) inventariază arhiva conform nomenclatorului cu termen de păstrare;
d) expediază arhiva care a expirat ca termen de păstrare şi prezintă inventarul spre aprobare la arhivele statului - Calarasi, pentru casare ;
e) gestionează fondul arhivistic şi bunurile din dotare ale arhivei;
f) asigură condiţiile de depozitare şi curăţenie permanentă în spaţiile destinate arhivei;
g) respectă normele de protecţia muncii şi P.S.I.;
h) are obligaţia de a cunoaşte şi respectă atât legislaţia de protecţie a muncii, cât şi măsurile de aplicare a acesteia.

Art. 203. Sarcinile de serviciu sunt cele stabilite în fişa postului.

Art. 204. Sarcinile şi atribuţiile Auditului intern sunt prevăzute în O.G. nr. 119/1999, privind auditul public intern şi controlul financiar preventiv, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 301/2002 şi Legea nr. 84/2003, O.M.F.P. nr. 38/2003 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern şi a normelor interne ale M.S. la nivelul unităţii sanitare. Auditul intern se subordonează în mod direct ordonatorului de credite.

Compartimentul Audit intern este organizat în conformitate cu Legea nr. 672/2002 cu modificările şi completările ulterioare, este subordonat managerului şi are următoarele atribuţii:
a) elaborează proiectul planului de audit public intern;
b) efectuează activităţi de audit pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control al unităţii sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regulamente, economicitate, eficienţă şi eficacitate;
c) informează structura de audit public intern din cadrul Consiliului Judeţean Călăraşi despre recomandările neînsuşite de conducătorul unităţii şi despre consecinţele acestora;
d) raportează periodic asupra constatărilor concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile sale de audit;
e) elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern;
f) desfăşoară activităţi de consiliere conform Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 1702/ 2005;
g) raportează imediat managerului şi structurii de control intern abilitate, în cazul identificării unor neregularităţi sau posibile prejudicii;
h) certificarea bilanţului contabil şi contului de execuţie bugetară a spitalului prin verificarea legalităţii, realităţii şi exactităţii evidenţelor contabile şi ale actelor financiare şi de gestiune;
i) întreţine relaţii de colaborare cu celelalte servicii şi compartimente ale spitalului.

Art. 205. Atribuţiile Compartimentului juridic sunt:
a) asigurarea întocmirii formelor pentru susţinerea în justiţie a drepturilor unităţii;
b) asigură asistenţă juridică în cadrul negocierilor cu terţii în vederea încheierii contractelor comerciale civile, contracte de muncă, contracte prestări servicii, etc.;
c) avizează pentru legalitate, actele care angajează răspunderea patrimonială a spitalului, precum şi orice acte care produc efecte juridice;
d) reprezintă şi apără interesele unităţii în faţa organelor administraţiei de stat, a instanţelor judecătoreşti şi a altor organe cu caracter jurisdicţional, precum şi în faţa oricărei alte structuri prevăzute de lege, în baza delegaţiei date de către conducerea spitalului;
e) asigură cadrul legal pentru desfăşurarea procedurilor de achiziţii;
f) întocmeşte proiecte de contracte sau alte acte cu caracter juridic privind activitatea unităţii, cu excepţia celor care intră în competenţa altui compartiment;
g) urmăreşte apariţia actelor normative şi informează conducerea unităţii asupra apariţiei lor;
h) reprezintă pe baza delegaţiei semnată de conducătorul unităţii, interesele instituţiei în faţa instanţelor de judecată;
i) verifică cereri, sesizări sau reclamaţii repartizate spre rezolvare de conducătorul unităţii;
j) urmăreşte apariţia dispoziţiilor cu caracter normativ şi semnalează conducerii unităţii sarcinile ce-i revin potrivit acestor dispoziţii;
k) urmăreşte primirea copiilor de pe hotărârile instanţelor de judecată, ţinând evidenţa termenelor de judecată şi de exercitare a căilor de atac;
l) asigură reprezentarea unităţii în faţa organelor de judecată, înaintează şi susţine căile de atac, înaintează titlurile executorii judecătoreşti, în vederea recuperării unor eventuale debite;
m) asigură consultanţă de specialitate şefilor de secţii, servicii şi compartimente;
n) colaborează cu Serviciul Aprovizionare, Transpoarte, Achiziţii publice - contractare, tehnic, administrative şi deservire, la întocmirea contractelor de prestări servicii cu terţe persoane fizice şi juridice la negocierea conţinutului clauzelor şi respectarea clauzelor contractuale;
o) se ocupă de investirea cu formula executorie şi punerea în executare a sentinţelor definitive în urma acţiunilor în justiţie;
p) se ocupă de recuperarea în instanţă a cheltuielilor de spitalizare rezultate din vătămări corporale, accidente rutiere, sesizări ale organelor de cercetare penală;
q) participă la elaborarea R.O.F. şi R.O.I.;
r) apără interesele instituţiei în faţa instanţelor de judecată;
s) verifică şi avizează din punct de vedere al legalităţii, dispoziţiile emise de unitate;
t) asigură consultanţă de specialitate conducerii unităţii şi şefilor de structuri privind modul de aplicare a actelor normative în vigoare.

Art. 206. Atribuţiile Compartimentului relaţii cu publicul, asigură următoarele informaţii de interes public:
a) actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Calarasi;
b) structura organizatorică, atribuţiile compartimentelor şi serviciilor, programul de funcţionare, programul de audienţe al spitalului;
c) coordonatele de contact ale spitalului respectiv, denumirea, sediul, numerele de telefon şi fax, adresa de e-mail, adresa paginii de internet;
d) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
e) programele şi strategiile proprii;
f) modalităţile de contestare a deciziilor spitalului în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate;
g) documentele elaborate de comisia de concurs, respectiv comisia de soluţionare a contestaţiilor, constituite potrivit H.G.R. nr. 497/2010 – privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului şi examenului pentru ocuparea posturilor vacante şi temporar vacante, precum şi stabilirea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale la promovare prin examen a personalului contractual din sistemul sanitar, care sunt informaţii de interes public;
h) Regulamentul intern şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Spitalului Judeţean de Urgenţă CĂLĂRAȘI;
i) va primi, înregistra şi va rezolva petiţiile, şi expediază răspunsurile către petiţionari în termenele prevăzute de O.G. nr. 27/2002 aprobată prin Legea nr. 233/2002;
j) petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează, potrivit O.G. nr. 27/2002.

Art. 207. Sarcinile de serviciu ale personalului care îşi desfăşoară activitatea la Compartimentul contencios sunt cele prevăzute în fişa postului.
a) avizează pentru legalitate, actele care angajează răspunderea patrimonială a spitalului, precum şi orice acte care produc efecte juridice;
b) reprezintă şi apără interesele unităţii în faţa organelor administraţiei de stat, a instanţelor judecătoreşti şi a altor organe cu caracter jurisdicţional, precum şi în faţa oricărei alte structuri prevăzute de lege, în baza delegaţiei date de către conducerea spitalului;
c) asigură cadrul legal pentru desfăşurarea procedurilor de achiziţii;
d) urmăreşte apariţia actelor normative şi informează conducerea unităţii asupra apariţiei lor;
e) întocmeşte formele pentru susţinerea în justiţie a drepturilor unităţii;
f) asigură reprezentarea unităţii în faţa organelor de judecată, înaintează şi susţine căile de atac, înaintează titlurile executorii la executorii judecătoreşti, în vederea recuperării unor eventuale debite;
g) asigură consultanţă de specialitate şefilor de secţii, servicii şi compartimente.

Art. 208. Prin Serviciul de informatică medicală :
a) se colectează datele la nivel de secţie lunar, trimestrial, anual şi se prelucrează în vederea trimiterii spre I.N.C.D.S.;
b) se calculează indicatorii specifici prin care se analizează activitatea spitalului;
c) se întocmeşte raportul de decontare a serviciilor spitaliceşti pe baza grupelor de diagnostice;
d) se analizează indicatorii/spital;
e) se întocmesc centralizatoare de diagnostice şi proceduri care se transmit la Direcţia de Sănătate Publică;
f) se întocmesc situaţii prin care se informează conducerea spitalului, cât şi şefii de secţie despre indicatorii obţinuţi, cazurile nevalidate, I.C.M., lunar, trimestrial, anual;
g) se organizează şi se urmăreşte funcţionarea întregului sistem informaţional al spitalului;
h) se analizează toate aplicaţiile ce se doresc a fi dezvoltate de către Serviciul de statistică şi informatică medicală;
i) se urmăreşte starea de funcţionare a tuturor echipamentelor aflate în dotare şi pe care rulează aplicaţii ale Serviciului statistică şi de informatică medicală;
j) periodic se instruieşte personalul spitalului care lucrează cu calculatorul, dar care nu este de specialitate, în vederea exploatării echipamentelor şi aplicaţiilor la performanţe maxime.

Analist programator – Şef serviciu
a) raportează în S.I.U.I. serviciile medicale efectuate în spital şi în ambulatoriul integrat al spitalului, în vederea decontării acestora de către C.J.A.S. Călăraşi;
b) raportează cazurile externate, care au fost spitalizate în regim de spitalizare continuă (F.O.C.G.);
c) raportează cazurile externate, care au fost spitalizate în regim de spitalizare de zi (F.S.Z.);
d) raportează în S.I.U.I. activitatea desfăşurată în cadrul programelor naţionale de sănătate şi consumul de medicamente şi materiale sanitare, la C.J.A.S. Călăraşi;
e) raportează în S.I.U.I. certificatele de concediu medical (CCM) eliberate în cabinetele medicale din cadrul ambulatoriului integrat al spitalului, la C.J.A.S. Călăraşi;
f) raportează în S.I.U.I. certificatele de concediu medical (CCM) eliberate în spital, la C.J.A.S. Călăraşi;
g) recepţionează rapoartele de activitate pentru serviciile spitaliceşti furnizate în regim de spitalizare continuă finanţate: pe baza grupelor de diagnostice, respectiv pe baza de tarif/zi de spitalizare;
h) întocmeşte lista cazurilor invalidate, pentru care se solicita revalidarea prin Comisia de analiză, conform Ordinului preşedintelui CNAS;
i) întocmeşte raportul privind cazurile revalidate prin Comisia de analiză;
j) corectează şi transmite cazurile invalidate pe regula de validare A;
k) corectează şi transmite cazurile invalidate pe regula de validare B;
l) întocmeşte centralizatorul activităţii spitalului;
m) întocmeşte situaţia cu privire la indicatorii de performanţă a activităţii managerului spitalului public (analiza comparativă între cei realizaţi şi cei asumaţi în contractul de management);
n) întocmeşte situaţia cu privire la accidentele de muncă şi bolile profesionale confirmate de către Casa Judeţean a de Pensii Călăraşi;
o) întocmeşte situaţia cu privire la accidentele de circulaţie şi vătămările corporale;
p) întocmeşte situaţia cu privire la serviciile medicale spitaliceşti contractate şi decontate (în conformitate cu machetele primite de la C.J.A.S. Călăraşi;
q) raportează consumul de medicamente din farmaciile spitalului;
r) întocmeşte centralizatoarele bolnavilor ieşiţi din spital (BIS);
s) introduce graficul de lucru al medicilor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul ambulatoriului integrat al spitalului, precum şi modificările apărute;
t) transmite balanţa contabilă din farmaciile spitalului;
u) transmite lista de medicamente de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contribuţie personală, pe baza prescripţiei medicale, în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, secţiilor/laboratoarelor/cabinetelor medicale din cadrul ambulatoriului integrat/farmaciilor din cadrul spitalului;
v) întocmeşte situaţia cu privire la numărul de consultaţii şi tratamente efectuate în cadrul ambulatoriului integrat al spitalului;
w) întocmeşte situaţia cu privire la numărul de consultaţii şi tratamente efectuate în cadrul U.P.U. şi camerele de gardă ale spitalului;
x) întocmeşte adrese către secţiile şi compartimentele spitalului, prin care se aduc la cunoştinţă o serie de acte normative, ce trebuie puse în aplicare de către acestea, precum şi, date cu caracter medical şi nemedical, informaţii utile pentru desfăşurarea în condiţii bune a activităţii, diverse rapoarte de activitate, etc.
y) tipăreşte diverse acte normative;
z) actualizează site-ul spitalului cu materialele puse la dispoziţie de colaboratorii din cadrul spitalului;
aa) asigură recepţia şi transmisia datelor;
bb) asigură buna funcţionare a internet-ului şi a echipamentelor de calcul din dotarea spitalului (comunicare probleme ivite firmelor cu care spitalul are contract de mentenanţă, respectiv operaţii de întreţinere şi reparaţie);
cc) asigură buna funcţionare a aplicaţiilor informatice (comunicare probleme ivite firmei cu care spitalul are contract de asistenta software);
dd) întocmeşte referate de necesitate prin care se solicită aprovizionarea cu materiale consumabile şi altele, necesare unei funcţionari normale a activităţii la locul de muncă.

Economist specialist:
a) raportează în S.I.U.I. activitatea desfăşurată în cadrul cabinetului de chirurgie orală şi maxilo facială din cadrul spitalului, în vederea decontării de către C.J.A.S. Călăraşi;
b) raportează în S.I.U.I. activitatea desfăşurată în cadrul cabinetului de recuperare, medicină fizică şi balneologie din cadrul spitalului, în vederea decontării de către C.J.A.S. Călăraşi;
c) verifică foile de observaţie clinică generală (F.O.C.G.) întocmite pacienţilor la internarea în spital;
d) verifică fişele pentru spitalizare de zi (F.S.Z.) întocmite pacienţilor la internarea în spital;
e) ţine evidenţa bolnavilor, conform foii zilnice de mişcare a bolnavilor internaţi;
f) introduce certificatele de concediu medical (C.C.M.) eliberate în spital;
g) asigură buna funcţionare a internet-ului şi a echipamentelor de calcul din dotarea spitalului (comunicare probleme ivite firmelor cu care spitalul are contract de mentenanţă, respectiv operaţii de întreţinere şi reparaţie);
h) asigură buna funcţionare a aplicaţiilor informatice (comunicare probleme ivite firmei cu care spitalul are contract de asistenta software).

Informatician:
a) monitorizează activitatea din cadrul Centrului de Diabet Zaharat Judeţean Călăraşi, care se subordonează Spitalului Judeţean de Urgenţă CĂLĂRAȘI;
b) întocmeşte situaţia privind stocurile de medicamente, materiale sanitare şi reactivi de laborator de la nivelul spitalului.
Serviciul de statistică
Colectează datele la nivel de secţie lunar, trimestrial, anual şi le prelucrează în vederea trimiterii spre I.N.C.D.S., atribuţiile sale fiind:
a) calculează indicatorii specifici prin care se analizează activitatea spitalului;
b) întocmeşte raportul de decontare a serviciilor spitaliceşti pe baza grupelor de diagnostice;
c) analizează indicatorii pe spital;
d) întocmeşte centralizatoare de diagnostice şi proceduri care se transmit la Direcţia de Sănătate Publică;
e) întocmeşte situaţii prin care se informează conducerea spitalului, cât şi şefii de secţie despre indicatorii obţinuţi, cazurile nevalidate, I.C.M., lunar, trimestrial, anual;
f) primeşte documentaţia medicală a bolnavilor ieşiţi din spital;
g) clasifică foile de observaţie ale bolnavilor ieşiţi din spital pe grupe de boli, pe secţii, pe ani;
h) ţine evidenţa datelor statistice pe formulare stabilite de M.S., întocmeşte rapoartele statistice ale spitalului, verificând exactitatea datelor statistice cuprinse în rapoartele secţiilor;
i) pune la dispoziţia secţiilor datele statistice şi documentaţia medicală necesară pentru activitatea curentă şi asigură prelucrarea datelor statistice;
j) primeşte din secţii numărul de paturi libere, completează şi ţine la zi evidenţele corespunzătoare;
k) urmăreşte corelarea diferiţilor indicatori de activitate, comparative între secţiile din spital şi informează medicul şef secţie şi managerul, în caz de abateri;
l) ţine evidenţa datelor statistice pe formularele stabilite de D.S.P şi C.J.A.S. şi întocmeşte rapoartele statistice ale spitalului verificând exactitatea datelor;
m) realizează în timp util întocmirea rapoartelor statistice;
n) participă la diverse forme de pregătire pentru însuşirea unor tehnici moderne şi eficiente privind înregistrarea, prelucrarea şi transmiterea datelor statistice;
o) respectă secretul profesional şi codul de etică al sistemului sanitar;
p) respectă normele igienico-sanitare şi de protecţia muncii;
q) răspunde de corectitudinea datelor înregistrate;
r) va păstra secretul de stat şi cel de serviciu, dacă prin natura atribuţiilor are acces la asemenea date şi informaţii;
s) ţine şi întocmeşte la zi evidenţa statistică şi rapoartele statistice lunare, trimestriale/semestriale;
t) realizează în timp util întocmirea rapoartelor statistice.

Art. 209. Îndeplineşte şi alte sarcini trasate de superiori.

Art. 210. Prin Compartimentul prevenire şi protecţie S.S.M. se asigură:
a) urmărirea modului în care se aplică şi se respectă reglementările legale privind securitatea şi sănătatea în muncă;
b) analiza factoriilor de risc, de accidentare şi îmbolnăvire profesională, existenţi la locurile de muncă;
c) analiza propunerilor salariaţilor privind prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale, precum şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă;
d) efectuarea cercetării proprii asupra accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale;
e) efectuarea inspecţiilor proprii privind aplicarea şi respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă;
f) informarea inspectoratelor de protecţie a muncii despre starea protecţiei muncii în propria unitate;
Atribuţiile Comitetului de securitate şi sănătate în muncă, sunt:
a) aprobă programul anual de securitate şi sănătate în muncă;
b) urmăreşte aplicarea acestui program, inclusiv alocarea mijloacelor necesare prevederilor lui şi eficienţa acestora din punct de vedere al îmbunătăţirii condiţiilor de muncă;
c) urmăreşte modul în care se aplică şi se respectă reglementările legale privind securitatea şi sănătatea în muncă;
d) analizează factorii de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională, existenţi la locurile de muncă;
e) analizează propunerile salariaţilor privind prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale, precum şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă;
f) efectuează cercetări proprii asupra accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor profesionale;
g) efectuează inspecţii proprii privind aplicarea şi respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă;
h) informează inspectoratele de protecţie a muncii despre starea protecţiei muncii în propria unitate;
i) realizează cadrul de participare a salariaţilor la luarea unor hotărâri care vizează schimbări ale procesului de producţie (organizatorice, tehnologice, privind materiile prime utilizate, etc.), cu implicaţii în domeniul protecţiei muncii;
j) dezbate raportul scris, prezentat Comitetului de securitate şi sănătate în muncă de către conducătorul unităţii cel puţin o dată pe an, cu privire la situaţia securităţii şi sănătăţii în muncă, acţiunile care au fost întreprinse şi eficienţa acestora în anul încheiat precum şi programul de protecţie a muncii pentru anul următor; un exemplar din acest raport trebuie prezentat inspectoratului teritorial de protecţie a muncii;
k) verifică aplicarea normativului - cadru de acordare şi utilizare a echipamentului individual de protecţie, ţinând seama de factorii de risc identificaţi;
l) verifică reintegrarea sau menţinerea în muncă a salariaţilor care au suferit accidente de muncă ce au avut ca efect diminuarea capacitaţii de muncă;
m) la nivelul fiecărui angajator se constituie un comitet de securitate şi sănătate în muncă, cu scopul de a asigura implicarea salariaţilor la elaborarea şi aplicarea deciziilor în domeniul protecţiei muncii;
n) Comitetul de securitate şi sănătate în muncă coordonează măsurile de securitate şi sănătate în muncă şi în cazul activităţilor care se desfăşoară temporar, cu o durata mai mare de 3 luni;

Compartimentul sănătate şi securitate în muncă şi situaţii de urgenţă
Obligaţii generale ale angajatorilor:
a) angajatorul are obligaţia de a asigura securitatea şi sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă;
b) în cazul în care un angajator apelează la servicii externe, acesta nu este exonerat de responsabilităţile sale în acest domeniu;
c) obligaţiile lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă nu aduc atingere principiului responsabilităţii angajatorului;
d) în cadrul responsabilităţilor sale, angajatorul are obligaţia sa ia măsurile necesare pentru:
e) asigurarea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor;
f) prevenirea riscurilor profesionale;
g) informarea şi instruirea lucrătorilor;
h) asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor necesare securităţii şi sănătăţii în muncă.
i) angajatorul are obligaţia să urmărească adaptarea măsurilor prevăzute la alin. (1), ţinând seama de modificarea condiţiilor, şi pentru îmbunătăţirea situaţiilor existente;
j) angajatorul are obligaţia să implementeze măsurile prevăzute la alin. (1) şi (2) pe baza următoarelor principii generale de prevenire:
k) evitarea riscurilor;
l) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;
m) combaterea riscurilor la sursă;
n) adaptarea muncii la om, în special în ceea ce priveşte proiectarea posturilor de muncă, alegerea echipamentelor de muncă, a metodelor de muncă şi de producţie, în vederea reducerii monotoniei muncii, a muncii cu ritm predeterminat şi a diminuării efectelor acestora asupra sănătăţii;
o) adaptarea la progresul tehnic;
p) înlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos, sau cu ceea ce este mai puţin periculos;
q) dezvoltarea unei politici de prevenire coerente care să cuprindă tehnologiile, organizarea muncii, condiţiile de muncă, relaţiile sociale şi influenta factorilor din mediul de muncă;
r) adoptarea, în mod prioritar, a măsurilor de protecţie colectivă fata de măsurile de protecţie individuală;
s) furnizarea de instrucţiuni corespunzătoare lucrătorilor.
t) fără a aduce atingere altor prevederi ale prezentei legi, ţinând seama de natura activităţilor din întreprindere şi/sau unitate, angajatorul are obligaţia:
u) să evalueze riscurile pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, inclusiv la alegerea echipamentelor de muncă, a substanţelor sau preparatelor chimice utilizate şi la amenajarea locurilor de muncă ca, ulterior evaluării prevăzute la lit. a) şi dacă este necesar, măsurile de prevenire, precum şi metodele de lucru şi de producţie aplicate de către angajator să asigure îmbunătăţirea nivelului securităţii şi al protecţiei sănătăţii lucrătorilor şi să fie integrate în ansamblul activităţilor întreprinderii şi/sau unităţii respective şi la toate nivelurile ierarhice;
v) să ia în considerare capacităţile lucrătorului în ceea ce priveşte securitatea şi sănătatea în muncă, atunci când îi încredinţează sarcini;
w) să asigure ca planificarea şi introducerea de noi tehnologii să facă obiectul consultărilor cu lucrătorii şi/sau reprezentanţii acestora în ceea ce priveşte consecinţele asupra securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, determinate de alegerea echipamentelor, de condiţiile şi mediul de muncă;
x) să ia măsurile corespunzătoare pentru ca, în zonele cu risc ridicat şi specific, accesul să fie permis numai lucrătorilor care au primit şi, şi-au însuşit instrucţiunile adecvate.
y) fără a aduce atingere altor prevederi ale prezentei legi, atunci când în acelaşi loc de muncă îşi desfăşoară activitatea lucrători din mai multe întreprinderi şi/sau unităţi, angajatorii acestora au următoarele obligaţii:
z) să coopereze în vederea implementării prevederilor privind securitatea, sănătatea şi igiena în muncă, luând în considerare natura activităţilor;
aa) să îşi coordoneze acţiunile în vederea protecţiei lucrătorilor şi prevenirii riscurilor profesionale, luând în considerare natura activităţilor;
bb) să se informeze reciproc despre riscurile profesionale;
cc) să informeze lucrătorii şi/sau reprezentanţii acestora despre riscurile profesionale.
dd) măsurile privind securitatea, sănătatea şi igiena în muncă nu trebuie să comporte în nici o situaţie obligaţii financiare pentru lucrători.

Obligaţiile lucrătorilor:
• fiecare lucrător trebuie să îşi desfăşoare activitatea, în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă.
(1) În mod deosebit, în scopul realizării obiectivelor prevăzute la art. 22, lucrătorii au următoarele obligaţii:
• să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase, echipamentele de transport şi alte mijloace de producţie;
• să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să îl înapoieze sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare;
• să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor, instalaţiilor tehnice şi clădirilor, şi să utilizeze corect aceste dispozitive;
• să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie;
• să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană;
• să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar, pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor;
• să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a permite angajatorului să se asigure ca mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în domeniul sau de activitate;
• să îşi însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora;
• să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari.
(2) Obligaţiile prevăzute la alin. (1) se aplică, după caz, şi celorlalţi participanţi la procesul de muncă, potrivit activităţilor pe care aceştia le desfăşoară.

Art. 211. (1) Numărul de reprezentanţi ai lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, care se aleg, va fi stabilit prin contractul colectiv de muncă, regulamentul intern sau regulamentul de organizare şi funcţionare, în funcţie de numărul total al lucrătorilor din întreprindere şi/sau unitate.
(2) Numărul minim prevăzut la alin. (1) va fi stabilit după cum urmează:
a) un reprezentant, în cazul întreprinderilor şi/sau unităţilor care au între 10 şi 49 de lucrători inclusiv;
b) 2 reprezentanţi, în cazul întreprinderilor şi/sau unităţilor care au sub 50 şi 100 de lucrători inclusiv;
c) conform cerinţelor prevăzute la art. 60 alin. (3), în cazul întreprinderilor şi/sau unităţilor care au peste 101 lucrători inclusiv.

Art.212. (1) Modalitatea de desemnare a reprezentanţilor lucrătorilor în comitetele de securitate şi sănătate în muncă va fi stabilită prin contractul colectiv de muncă, regulamentul intern sau regulamentul de organizare şi funcţionare.
(2) Reprezentanţii lucrătorilor în comitetele de securitate şi sănătate în muncă vor fi desemnaţi de către lucrători dintre reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor.
(3) Numărul minim al reprezentanţilor lucrătorilor în comitetele de securitate şi sănătate în muncă se stabileşte în funcţie de numărul total al lucrătorilor din unitate, după cum urmează:
a) de la 10 la 100 de lucrători - 2 reprezentanţi;
b) de la 101 la 500 de lucrători - 3 reprezentanţi;
c) de la 501 la 1.000 de lucrători - 4 reprezentanţi;
d) de la 1.001 la 2.000 de lucrători - 5 reprezentanţi;
e) de la 2.001 la 3.000 de lucrători - 6 reprezentanţi;
f) de la 3.001 la 4.000 de lucrători - 7 reprezentanţi;
g) peste 4.000 de lucrători - 8 reprezentanţi.

Atribuţii, sarcini, responsabilităţi – lucrător desemnat S.S.M. nivel superior
a) identifică pericolele în vederea evaluării riscurilor pentru fiecare loc de muncă;
b) elaborează şi actualizează planul de prevenire şi protecţie;
c) controlează, pe baza programului de activitate, toate locurile de muncă, în scopul prevenirii accidentelor de muncă şi îmbolnăvirii profesionale;
d) asigură instruirea şi informarea personalului în probleme de securitate şi sănătate în muncă;
e) participă la evaluarea cunoştinţelor dobândite în procesul de instruire, prin teste, examinări, etc.
f) colaborează cu serviciul medical pentru cunoaşterea la zi a îmbolnăvirilor profesionale;
g) urmăreşte purtarea, manipularea, depozitarea şi întreţinerea echipamentului de lucru a lucrătorilor;
h) colaborează cu lucrătorii sau reprezentanţi ai acestora în vederea coordonării măsurilor de prevenire şi protecţie;
i) organizează împreună cu lucrătorii desemnaţi propaganda de securitate şi sănătate în muncă;
j) participă la evenimentele produse şi la cercetarea lor conform competenţelor stabilite de Legea nr. 319/2006;
k) elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă;
l) propune atribuţii şi responsabilităţi ce revin lucrătorilor în domeniul S.S.M., care se consemnează în fişa postului, cu aprobarea angajatorului;
m) elaborează tematici pentru toate fazele de instruire, stabileşte periodicitatea adecvată pentru fiecare loc de muncă;
n) elaborează programul de instruire-testare la nivelul unităţii;
o) ţine evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific
p) stabileşte zonele care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă, stabilirea tipului de semnalizare necesar şi amplasarea acestuia;
q) ţine evidenţa meseriilor şi a profesiilor, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor;
r) ţine evidenţa posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare;
s) stabileşte posturile de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesită examene medicale suplimentare sau testarea aptitudinilor;
t) monitorizează funcţionarea sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparaturii, precum şi a altor instalaţii;
u) identifică echipamentele individuale de protecţie necesare pentru toate locurile de muncă;
v) întocmeşte necesarul de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecţie conform prevederilor legale;
w) întocmeşte evidenţele conform competenţelor ;
x) elaborează rapoarte privind accidentele de muncă suferite de lucrători;
y) urmăreşte realizarea măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor;
z) colaborează cu serviciile externe ale altor angajatori, în situaţia în care mai mulţi angajatori îşi desfăşoară activitatea în unitate;
aa) propune clauze privind securitatea şi sănătatea în muncă la încheierea contractelor de prestări de servicii cu alţi angajatori ;
bb) îndeplineşte şi alte sarcini trasate de către angajator sau reprezentanţii acestuia, conform pregătirii profesionale şi a competenţelor.

Compartimentul sănătate şi securitate în muncă şi situaţii de urgenţă
Situaţii de Urgenţă:
Prevenirea şi stingerea incendiilor
Obligaţiile spitalului privind realizarea măsurilor ce se impun în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor.
Reguli privind prevenirea şi stingerea incendiilor.
În scopul aplicării şi respectării regulilor privind prevenirea şi stingerea incendiilor, Spitalul Judeţean de Urgenţă CĂLĂRAȘI, are următoarele obligaţii şi răspunderi:
1. stabileşte prin dispoziţie scrisă responsabilităţile şi modul de organizare privind apărarea împotriva incendiilor in cadrul unităţii;
2. reactualizează dispoziţiile date, ori de câte ori apar modificări de natură să înrăutăţească siguranţa la foc;
3. aduce la cunoştinţa salariaţilor, utilizatorilor şi a oricărei persoane implicate, dispoziţiile reactualizate;
4. numeşte prin dispoziţie scrisă, una sau mai multe persoane cu atribuţii privind punerea în aplicare, controlul şi supravegherea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, corelate cu natura, complexitatea, volumul şi riscul de incendiu prezentate de activităţile desfăşurate şi asigură persoanelor respective timpul necesar pentru executarea atribuţiilor stabilite;
5. asigură înscrierea în fişele posturilor a atribuţiilor şi responsabilităţilor persoanelor desemnate prin dispoziţie scrisă să îndeplinească sarcini de prevenire şi stingere a incendiilor, precum şi luarea la cunoştinţa de către aceştia a obligaţiilor ce le revin;
6. să asigure identificarea şi evaluarea riscurilor de incendiu din unitate şi să asigure corelarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor cu natura şi nivelul riscurilor;
7. asigură întocmirea documentaţiilor tehnice necesare pentru solicitarea şi obţinerea avizelor şi autorizaţiilor de prevenire şi stingere a incendiilor, prevăzute de lege;
8. să permită în condiţiile legii, executarea controalelor şi a inspecţiilor de prevenire împotriva incendiilor, să prezinte documentele şi informaţiile solicitate şi să nu îngreuneze sau să obstrucţioneze în nici un fel efectuarea acestora;
9. să permită alimentarea cu apă a autospecialelor de intervenţie în situaţii de urgenţă;
10. să întocmească, să actualizeze permanent şi să transmită inspectoratului lista cu substanţele periculoase, clasificate potrivit legii, utilizate în activitatea sa sub orice formă, cu menţiuni privind: proprietăţile fizico-chimice, codurile de identificare, riscurile pe care le prezintă pentru sănătate si mediu, mijloacele de protecţie recomandate, metodele de intervenţie şi prim ajutor, substanţele pentru stingere, neutralizare sau decontaminare;
11. să asigure constituirea, conform art. 12, alin. (2) din Legea nr. 307/2006, cu avizul inspectoratului, a serviciului de urgenţă privat, precum şi funcţionarea acestuia, conform reglementărilor în vigoare, ori să încheie contract cu un alt serviciu de urgenţă voluntar sau privat, capabil să intervină operativ şi eficace pentru stingerea incendiilor;
12. asigură elaborarea planului de apărare împotriva incendiilor;
13. să permită, la solicitare, accesul forţelor inspectoratului în unitatea sa în scop de recunoaştere, instruire sau de antrenament şi să participe la exerciţiile şi aplicaţiile tactice de intervenţie organizate de acesta;
14. să asigure utilizarea, verificarea, întreţinerea şi repararea mijloacelor de apărare împotriva incendiilor cu personal atestat, conform instrucţiunilor furnizate de proiectant;
15. să asigure şi să pună în mod gratuit la dispoziţie forţelor chemate în ajutor mijloacele tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor şi echipamentele de protecţie specifice riscurilor care decurg din existenta si funcţionarea unităţii , precum si antidotul si medicamentele pentru acordarea primului ajutor;
16. să utilizeze în unitate numai mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor certificate conform legii;
17. să nu efectueze modificări neautorizate şi fără acordul scris al proprietarului, al proiectantului iniţial al construcţiei, instalaţiei, echipamentului, dispozitivului sau mijlocului de transport utilizat, ori al unui expert tehnic atestat potrivit legislaţiei în vigoare;
18. asigură instruirea salariaţilor proprii, verificând prin persoanele desemnate, modul de cunoaştere şi respectare a regulilor şi măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor specifice atribuţiilor, conform O.M.A.I. nr. 712/23.06.2005;
19. stabileşte prin decizii personale care vor executa instrucţiuni introductive la angajare, precum şi instruire periodică pe locul de muncă;
20. analizează semestrial modul de organizare şi desfăşurare a activităţii de apărare împotriva incendiilor;
21. asigură alocarea distinctă în planul anual de venituri şi cheltuieli a mijloacelor financiare necesare achiziţionării, reparării, întreţinerii şi funcţionării mijloacelor tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor;
22. să îndeplinească orice alte atribuţii prevăzute de lege privind apărarea împotriva incendiilor.

Obligaţiile principale ale salariatului la locul de muncă
Pentru asigurarea respectării regulilor şi măsurilor de P.S.I. fiecare salariat, indiferent de motivul angajării are, în procesul muncii, următoarele obligaţii principale:
a) să cunoască şi să respecte normele generale P.S.I. din unitatea în care îşi desfăşoară activitatea şi sarcinile de prevenire şi stingere specifice locului de muncă;
b) să respecte regulile de apărare împotriva incendiilor aduse la cunoştinţă sub orice formă de către angajator sau de persoanele desemnate de acesta;
c) să îndeplinească la termen toate măsurile stabilite pentru prevenirea si stingerea incendiilor;
d) să utilizeze, potrivit instrucţiunilor date de angajator sau de persoanele desemnate de acesta, substanţele periculoase, instalaţiile, utilajele, maşinile, aparatura şi echipamentele de lucru;
e) să nu efectueze manevre şi modificări nepermise ale mijloacelor tehnice de protecţie sau de intervenţie pentru stingerea incendiilor;
f) la terminarea programului să verifice şi să ia toate măsurile pentru înlăturarea cauzelor ce pot provoca incendii;
g) să nu efectueze sub nici o formă funcţionalitatea căilor de acces şi de evacuare din clădiri;
h) să comunice imediat şefilor ierarhici ai personalului cu atribuţii de prevenire şi stingere a incendiilor orice situaţie pe care este îndreptăţit să o considere un pericol de incendiu, precum şi orice defecţiune sesizată la sistemele de protecţie sau de intervenţie pentru stingerea incendiilor;
i) să coopereze cu membrii serviciului P.S.I. şi cu ceilalţi salariaţi desemnaţi de angajator, atât cât le permit cunoştinţele şi sarcinile sale, în vederea realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor;
j) să acorde ajutor, atât cât este raţional posibil, oricărui salariat aflat într-o situaţie de pericol;
k) să participe efectiv la stingerea incendiilor şi la înlăturarea consecinţelor acestora, precum şi la evacuarea persoanelor şi a bunurilor materiale;
l) în vederea îmbunătăţirii activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor fiecare salariat este obligat ca, pe lângă îndatoririle amintite să îndeplinească întocmai sarcinile trasate în acest scop de şeful ierarhic superior.
Formarea, evaluarea şi certificarea competenţei profesionale a cadrelor tehnice/personalului cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, se realizează în centre de formare şi evaluare abilitate prin lege, pe baza standardelor ocupaţionale recunoscute la nivel naţional.
Conform Ordinului nr. 158/22.02.2007 pentru aprobarea criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor private pentru situaţii de urgenţă, la nivelul Spitalului Judeţean de Urgenţă CĂLĂRAȘI este constituit - serviciu de categoria I - numai compartiment/specialişti pentru prevenire.
Protecţie civilă
(1) Atribuţiile spitalului privind realizarea măsurilor ce se impun în domeniul protecţiei civile:
(2) Conform Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă, Spitalul Judeţean de Urgenţă CĂLĂRAȘI, ca instituţie publică, indiferent de forma de proprietate, răspunde de aplicarea măsurilor de protecţie civilă stabilite prin prezenta lege şi prin planurile proprii, potrivit domeniului de competenţă.
(3) Personalul de specialitate asigură permanent coordonarea planificării şi a realizării activităţilor şi măsurilor de protecţie civilă, participă la pregătirea serviciilor de urgenţă, a salariaţilor şi asigură coordonarea secretariatelor tehnice ale celulei de urgenţă.
(4) Personalul de specialitate poate fi încadrat în muncă sau în serviciu, după caz, numai după obţinerea unui certificat de competenţe profesionale în condiţiile stabilite prin metodologia emisă de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.
(5) În scopul aplicării şi respectării regulilor privind, protecţia civilă, Spitalul Judeţean de Urgenţă CĂLĂRAȘI, are următoarele obligaţii şi răspunderi:
Conducătorii instituţiilor publice, indiferent de forma de proprietate, au următoarele obligaţii principale:
a) asigură identificarea, monitorizarea şi evaluarea factorilor de risc specifici, generatori de evenimente periculoase;
b) stabilesc şi urmăresc îndeplinirea măsurilor şi a acţiunilor de prevenire şi de pregătire a intervenţiei, în funcţie de încadrarea în clasificarea de protecţie civilă;
c) organizează şi dotează, pe baza criteriilor de performanţă elaborate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, servicii sau formaţiuni proprii de urgenţă şi stabilesc regulamentul de organizare şi funcţionare a acestora;
d) participă la exerciţii şi aplicaţii de protecţie civilă şi conduc nemijlocit acţiunile de alarmare, evacuare, intervenţie, limitare şi înlăturare a urmărilor situaţiilor de urgenţă desfăşurate de unităţile proprii;
e) asigură gratuit forţelor de intervenţie chemate în sprijin în situaţii de urgenţă echipamentele, substanţele, mijloacele şi antidoturile adecvate riscurilor specifice;
f) organizează instruirea şi pregătirea personalului încadrat în muncă privind protecţia civilă;
g) asigură alarmarea populaţiei din zona de risc creată ca urmare a activităţilor proprii desfăşurate;
h) prevăd, anual, în bugetul propriu, fonduri pentru cheltuieli necesare desfăşurării activităţilor de protecţie civilă;
i) înştiinţează persoanele şi organismele competente asupra factorilor de risc şi le semnalează, de îndată, cu privire la iminenţa producerii sau producerea unei situaţii de urgenţă civilă la nivelul instituţiei sau agentului economic;
j) stabilesc şi transmit către transportatorii, distribuitorii şi utilizatorii produselor regulile şi măsurile de protecţie specifice, corelate cu riscurile previzibile la utilizare, manipulare, transport şi depozitare;
k) încheie contracte, convenţii sau protocoale de cooperare cu alte servicii de urgenţă profesioniste sau voluntare;
l) menţin în stare de funcţionare mijloacele de transmisiuni - alarmare, spaţiile de adăpostire şi mijloacele tehnice proprii, destinate adăpostirii sau intervenţiei, ţin evidenţa acestora şi le verifică periodic;
m) îndeplinesc alte obligaţii şi măsuri stabilite, potrivit legii, de către organismele şi organele abilitate.
n) Conducătorii instituţiilor publice şi ai agenţilor economici, indiferent de forma de proprietate, sunt obligaţi să permită instalarea, fără plată, a mijloacelor de alarmare pe clădirile proprii.
o) Agenţii economici a căror activitate prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicâte substanţe periculoase se supun şi prevederilor legislaţiei specifice.
p) Persoanele fizice sau juridice care deţin imobile în indiviziune sau le utilizează în comun sunt obligate să coopereze pentru îndeplinirea măsurilor de protecţie civilă pentru întregul imobil sau ansamblu de imobile.

Salariaţii Spitalului Judeţean de Urgenţă Călărași, au următoarele drepturi şi obligaţii:
a) să beneficieze, în mod gratuit, de echipament de protecţie individuală, de tratament medical şi antidoturi, dacă sunt încadraţi la agenţi economici sau instituţii cu surse de risc nuclear, chimic sau biologic;
b) să beneficieze de măsurile de protecţie socială prevăzute prin lege pentru perioadele de întrerupere a activităţii, impuse de situaţiile de protecţie civilă;
c) să respecte normele, regulile şi măsurile de protecţie civilă stabilite;
d) să participe la instruiri, exerciţii, aplicaţii şi la alte forme de pregătire specifică.
Instruirea salariaţilor privind protecţia civilă se asigură sistematic, de regulă împreună cu instructajele de prevenire şi stingere a incendiilor, în condiţiile stabilite prin dispoziţiile generale elaborate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi aprobăte de ministrul administraţiei şi internelor.
Participarea salariaţilor la instruire constituie sarcină de serviciu.
Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile publice şi agenţii economici au obligaţia să planifice şi să realizeze asigurarea materială şi financiară a protecţiei civile, potrivit legii. Finanţarea cheltuielilor cu protecţia civilă se asigură, potrivit legii, din bugetul de stat, din bugetele locale, din bugetele instituţiilor publice autonome, ale instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi din bugetele proprii ale agenţilor economici, după caz.

Atribuţii: Subinginer - Situaţii de urgenţă - Cadrul tehnic P.S.I.:
Cadrele tehnice/personalul de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, din cadrul instituţiilor şi operatorilor economici au/are următoarele obligaţii principale:
a) participă la elaborarea şi aplicarea concepţiei de apărare împotriva incendiilor la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, instituţiei sau operatorului economic;
b) controlează aplicarea normelor de apărare împotriva incendiilor în domeniul specific;
c) propun/propune includerea în bugetele proprii a fondurilor necesare organizării activităţii de apărare împotriva incendiilor, dotării cu mijloace tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor şi echipamente de protecţie specifice
d) îndrumă şi controlează activitatea de apărare împotriva incendiilor şi analizează respectarea încadrării în criteriile de constituire a serviciilor de urgenţă voluntare sau private, după caz, în unităţile şi instituţiile din care fac/face parte
e) prezintă conducerii, semestrial sau ori de câte ori situaţia impune, raportul de evaluare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor
f) răspund/răspunde de pregătirea serviciului de urgenţă voluntar sau privat, după caz, precum şi de participarea acestuia la concursurile profesionale;
g) acordă sprijin şi asistenţă tehnică de specialitate centrelor operative pentru situaţii de urgenţă în îndeplinirea atribuţiilor.
Formarea, evaluarea şi certificarea competenţei profesionale a cadrelor tehnice/personalului cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, se realizează în centre de formare şi evaluare abilitate prin lege, pe baza standardelor ocupaţionale recunoscute la nivel naţional.

Inspectorul de protecţie civilă
Persoana atestată care ocupă o funcţie cu atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă, exercită în principal următoarele activităţi:
a) coordonarea planificării activităţilor şi măsurilor de protecţie civilă;
b) elaborarea documentelor specifice;
c) consilierea conducerii instituţiei pe probleme de protecţie civilă;
d) organizarea realizării măsurilor de protecţie civilă;
e) monitorizarea realizării măsurilor de protecţie civilă;
f) gestionarea bunurilor din patrimoniu.

Responsabilul cu verificarea tehnică a ascensoarelor (R.V.T.A.) pentru R2/2010
Obligaţiile şi responsabilităţile responsabilului cu verificarea tehnică a ascensoarelor R.V.T.A., din cadrul persoanelor juridice autorizate pentru efectuarea lucrărilor de reparare, revizie şi întreţinere ascensoare:
a) să cunoască legislaţia în domeniu, prescripţiile tehnice, standardele şi normativele aplicabile;
b) să participe la cercetarea avariilor şi accidentelor;
c) să participe la repunerea în funcţiune după reparare;
d) să efectueze verificările tehnice periodice numai în baza împuternicirii scrise primite din partea ISCIR;
e) în urma verificărilor tehnice efectuate, să întocmească procese-verbale de verificare tehnică în care să consemneze rezultatele acestora şi dispoziţiile obligatorii date;
f) să ţină evidenţa verificărilor tehnice efectuate;
g) să urmărească efectuarea la termen a verificărilor tehnice periodice, în baza planificărilor depuse la I.S.C.I.R.;
h) să urmărească realizarea la termen a dispoziţiilor date prin procesele-verbale de verificare tehnică cu ocazia V.T.P., din care întreţinătorul a primit un exemplar;
i) să întocmească procese-verbale de oprire din funcţiune a ascensoarelor care nu mai prezintă siguranţă în funcţionare sau care au depăşit termenul stabilit pentru verificarea tehnică periodică, anunţând aceste opriri la I.S.C.I.R.;
j) să participe la instructajele profesionale şi examinările organizate de I.S.C.I.R.;
k) să semneze şi să aplice ştampila personală pe toate procesele-verbale de verificare tehnică întocmite.

Responsabil cu evidenţa militară şi mobilizare la locul de muncă (M.L.M.), are următoarele atribuţii:
- desfăşoară activităţi specifice pe linia evidenţei militare a personalului şi mobilizarea la locul de muncă;
- cooperează cu Centrul Militar Judeţean şi cu Serviciul de Mobilizarea Economiei şi Pregătirea Teritoriului pentru Apărare;
- întocmeşte, păstrează şi actualizează fişele de evidenţă pentru recrut şi rezervişti;
- întocmeşte lucrările de M.L.M.;
- ţine evidenţa angajaţilor cu obligaţii militare;
- ţine evidenţa bunurilor rechiziţionabile şi a persoanelor fizice pentru prestări servicii în interes public la mobilizare şi în situaţii de urgenţă.

Art. 213. Este obligatorie îndeplinirea sarcinilor de serviciu specifice secţiei/serviciului/compartimentului/biroului, care implică utilizarea calculatorului.

CAPITOLUL V

DEFINIREA MANEVRELOR CARE IMPLICA SOLUTII DE CONTINUITATE
A MATERIALELOR UTILIZATE SI A CONDITIILOR DE STERILIZARE

A. IN SECTIILE SPITALULUI

-sectia chirurgie/ compartimentul chirurgie şi ortopedie infantilă
- manevrele invazive care implica solutii de continuitate sunt:
- punctia venoasa
- sonde urinare
- punctia - abdominala
- toracica
- pleurala
- rahidiana
- extragerea corpurilor straine din cavitati naturale
- incizia colectiilor purulente
- interventiile chirurgicale
- cateterele venoase centrale
Materialele utilizate sunt de unica folosinta si materialele sanitare care se sterilizeaza. Strerilizarea materialelor se realizeaza la statia centrala de sterilizare si la bloc operator-pupinel.

- sectia ortopedie-traumatologie,
- manevrele efectuate care presupun solutii de continuitate sunt:
- tratament injectabil
- perfuzii
- punctii articulare
- infiltratii intraarticulare
- anestazii locale in vederea reducerii cu xilina 1% a fracturilor
- extensia continua
- interventii chirurgicale in sfera osteoarticulara
- plastii cu piele libera despicata
- incizii de degajare
- artroplastii
- excizia ca mijloc de tratament chirurgical al arsurilor si al electrocutiilor
- sondaj vezical
- pansamente aseptice, septice si arsuri
Toate materialele folosite sunt sterile si de unica folosinta. Instrumentarul de la sala de operatie este sterilizat in incinta salii de operatie. Materialul moale si instrumentarul din sectie este sterilizat la statia centrala de sterilizare a spitalului.

- compartimentul chirurgie plastica
- manevrele efectuate care presupun solutii de continuitate sunt:
- toaleta plăgii
- pansamentul plăgii
- toaleta arsurii
- ATPA
- indepărtarea firelor de sutură
- imobilizare cu atelă gipsată
- confecţionarea atelei gipsate
- confecţionarea accesoriilor pentru pansamente
- monitorizare diureză
- injectare de anticoagulant
- cateterism vezical
- test xilină
- pansamentul arsurii
- băi terapeutice ale arsurii
- administrare HHC
Materialele folosite sunt sterile, de unica folosinta sau sterilizate in statia centrala de sterilizare a spitalului.

- sectia obstetrica
- manevrele efectuate care presupun solutii de continuitate sunt:
- tratamentele injectabile: i.m., i.v., s.c., i.d.
- interventii chirurgicale
- ingrijirea plagilor operatorii care presupun suprimarea firelor
- anestezie locala perineala
- sondaj vezical.
Se folosesc materiale de unica folosinta( seringi ace, sonde, perfuzoare, material sutura, manusi chirurgicale clampe cordon ombilical etc.). Instrumentarul chirurgical si obstetrical, materialele sanitare( comprese, tifon, vata) si echipamentele( halate sala operatii, nasteri, aleze, campuri) se sterilizeaza la statia centrala de sterilizare.

- sectia obstetrica-ginecologie
- recoltare probe biologice: sange, urina, secretii vaginale, fragmente tisulare prin biopsie.

- sectia ATI
- manevrele care implica solutii de continuitate sunt:
- tratamentul injectabil: - i.m.,i.v. s.c. i.d.
- punctii -lombare-in scop de diagnostic
- venoase
- arteriale
- abdominale
- toracice
- anestezii locale
- denudare
- sondaje urinare
- IOT
- pansamente septice si aseptice
- determinari de grup si Rh.
Materialele folosite sunt sterile, de unica folosinta( seringi, ace,perfuzoare,catetere,sonde,manusi chirurgicale, lame) sau sterilizate la stetia centrala de sterilizare( comprese, truse denudare, instrumentar).

- in Punctul de transfuzii
- manevrele care implica solutii de continuitate sunt:
- aprovizionare cu reactivi necesari pentru determinare grup şi RH
- aprovizionare şi intreţinerea flacoanelor de sânge şi derivaţi
- determinare grup şi RH
- testarea flacoanelor de sânge şi derivaţi şi pregătirea lor in vederea transfuziei

- in UPU
- manevrele care implica solutii de continuitate sunt:
- injectii i.m.,i.v.,s.c.
- punctii venoase, punctii lombare
- montare cateter venos periferic si perfuzii
- incizii, toalete chirurgicale a plagilor, suturi
- sonda nazo-gastrica, sonda vezicala, tuseu rectal
- IOT, pipa Guedel
Se folosesc materiale de unica folosinta( manusi, sonde,s seringi) precum si materiale si instrumente sterilizate la statia centrala ( comprese, instrumentar)

- in hemodializa
- manevrele care implica solutii de continuitate sunt:
- tratament injectabil: i.m.,i.v.,s.c.
- punctii arterio-venoase
- punctii venoase
- ingrijirea cateterelor

- in dializa peritoneala
- manevrele care implica solutii de continuitate sunt:
- ingrijirea cateterului peritoneal si a locului de iesire
- tratament intraperitoneal
- tratament injectabil
- punctii.
Atat in hemodializa cat si in dializa peritoneala sunt folosite materiale sterile, de unica folosinta sau sterilizate la statia centrala de sterilizare a spitalului.

- in compartimentul oftalmologie
- manevrele care implica solutii de continuitate sunt:
- interventii chirurgicale mari:- cataracta
- glaucom
- sutura plagilor corneo-sclerale
- excizia pterigionului
- excizia chalazionului
- incizii si suturi palpebrale si conjunctivale
- excizia glandei lacrimale
- evisceratia; enucleatia
-corectia ectropionului si entropionului
- blefarorafia
- sutura plagilor tegumentare si ale tesuturilor subcutanate ale fetei
- extragerea corpilor straini oculari
- injectii i.m.,i.v.
- perfuzii.
Materialele utilizate sunt de unica folosinta( seringi, ace, fire de sutura, perfuzoare, catetere, manusi)iar materialul moale este sterilizat in statia centrala de sterilizare a spitalului sau in sectie in etuva.

- in compartimentul ORL
- manevrele care implica solutii de continuitate sunt:
- punctii
- paracenteza
- drenaj
- tratament chirurgical sfera ORL
- biopsii
- excizii tumori
- extirpare polip
- chiuretaj etmoid
- extractie corpi straini
- interventii chirurgicale in sfera ORL
- traheostomie
Materialele folosite sunt sterile, de unica folosinta si sterilizate in statia centrala de sterilizare.

- in compartimentul BFT
- manevrele care implica solutii de continuitate sunt:
- puncţii şi infiltraţii intraarticulare
- infiltraţii in ţesut moale
- injecţii im, iv
- recoltări
- montare branulă
- perfuzii

- in sectia medicala
- manevrele care implica solutii de continuitate sunt:
- tratament injectabil
- perfuzii
- transfuzii
- punctii cuticulare
- infiltratii intraarticulare
- sondaj vezical
- torocenteza
- paracenteza
- punctii lombare
- glicoteste
Materialele folosite sunt sterile, de unica folosinta sau sterilizate in statia centrala de sterilizare a spitalului.

- in sectia neurologie
- manevrele care implica solutii de continuitate sunt:
- recoltari analize
- tratamente injectabile
- punctii lombare
- glicoteste
Materialele folosite sunt de unica folosinta, sterile sau sterilizate in statia centrala de sterilizare a spitalului.

- in sectia oncologie
- manevrele care implica solutii de continuitate sunt:
- administrarea intravenoasa si intramusculara de tratament citostatic
- sondaj vezical in scop evacuator si pentru instilatie intravezicala de tratament citostatic
- paracenteza si toracenteza in scop evacuator si terapeutic
- administrarea intrarahidiana de tratament citostatic.
Toate materialele sanitare folosite pentru aceste manevre sunt de unica folosinta.

- in sectia pediatrie
- manevrele care implica solutii de continuitate sunt:
- montare canule( catetere periferice)
- recoltare sange pentru analize
- injectii intravenoase
- instalare perfuzii
- punctii lombare.
Materialele folosite sunt sterile, de unica folosinta sau sterilizate in statia de sterilizare a spitalului.

- in sectia psihiatrie
- manevrele care implica solutii de continuitate sunt:
- injecţii IM
- injecţii IV
- montare cateter venos
- recoltare probe biologice

- in sectia neonatologie
- manevrele care implica solutii de continuitate sunt:
- vaccinari
- recoltari probe biologice
- tratamente injectabile: i.m.,i.v.
Materialele folosite sunt sterile, de unica folosinta.

- in sectia SBC
- manevrele care implica solutii de continuitate sunt:
- punctia lombara
- punctia venoasa
- injectii intramusculare
Materialele folosite sunt sterile, de unica folosinta.

- in sectia dermato-venerice
- manevrele care implica solutii de continuitate sunt:
- punctia venoasa
- incizia colectiilor purulente
- extirparea tumorilor cutanate benigne
- biopsierea tumorilor cutanate cu potential malign
- tratament medicamentos injectabil.
Materialele utilizate sunt de unica folosinta.Materialele sanitare se sterilizeaza la statia centrala de sterilizare.

- in sectia cardiologie
- manevrele care implica solutii de continuitate sunt:
- toracocenteza
- paracenteza
- injectii: i.m., i.v., s.c
- perfuzii
- recoltari probe biologice
Materialele folosite sunt sterile, de unica folosinta.
- in sectia geriatrie
- manevrele care implica solutii de continuitate sunt:
- punctii – toracocenteza
- paracenteza
- injectii: i.m., i.v.
- infiltratii.
Materialele folosite sunt sterile, de unica folosinta.

- in compartimentul nefrologie
- manevrele care implica solutii de continuitate sunt:
- toracocanteza
- paracenteza
- injectii:i.m., i.v., i.d.,.s.c.
Materialele utilizate sunt sterile, de unica folosinta.

B. IN AMBULATORIUL INTEGRAT

- in cabinetul oncologic
- manevrele care implica solutii de continuitate sunt:
- punctia;
- biopsia;
- evacuarea de reversate
- injectii i.m.,i.v.
Materialele utilizate sunt sterile, de unica folosinta.

- in cabinetul de ortopedie-traumatologie
- manevrele care implica solutii de continuitate sunt:
- pansamente plagi
- toalete
- incizii
- suturi
- infiltratii
Materialele sanitare folosite se sterilizeaza la statia centrala de sterilizare a spitalului.

- in cabinetul de chirurgie
- manevrele care implica solutii de continuitate sunt:
- punctii: venoasa, vezicala, abdominala, pleurala, rahidiana
- incizii
- sondaje urinare
- extragere de corpi straini din cavitati naturale.
Materialele sanitare folosite sunt sterile, de unica folosinta, o parte, iar celelalte se sterilizeaza la statia centrala a spitalului.

- in cabinetul de chirurgie şi ortopedie infantila
- manevrele care implica solutii de continuitate sunt:
- injectii: s.c., i.m., i.v.
- incizii
- excizii
- suturi
Materialele utilizate( ace, lame, bisturiu seringi) sunt sterile, de unica folosinta, iar instrumentarul si materialul moale sunt sterilizate la statia de sterilizare a spitalului.

- in cabinetul de chirurgie plastica
- manevrele care implica solutii de continuitate sunt:
- pansamentul plagii
- incizii
- toalete
- suturi
- injectii
Materialele sanitare folosite se sterilizeaza in statia centrala a spitalului.

- in laborator BFT
- manevrele care implica solutii de continuitate sunt:
- masaj
- kinetoterapie
- fizioterapie:
- galvanizări
- ionizări
- curenţi diadinamici
- curenţi interferenţiari
- curenţi exponenţiali
- ultrasunete
- unde scurte
- solux
- magnetoterapie


- in cabinetul psihiatrie
- injecţii IM
Materialele folosite sunt sterile, de unica folosinta.

- in cabinetul de oftalmologie
- manevrele care implica solutii de continuitate sunt:
- extractie corp strain cornean, conjunctival
- spalaturi oculare
- injectii subconjunctivale
- injectii para bulbare
- plagi conjunctivale
- indepartare cili palpebrali
- scos fire
- abrazie corneana
- colorare corneana
- arsuri corneo-conjunctivale
- eroziuni corneene
Materialele sanitare utilizate sunt sterile, de unica folosinta sau sterilizate in statia centrala de sterilizare a spitalului.

- in cabinetul de O.G.
- manevrele care implica solutii de continuitate sunt:
- montare Diu
- incizii Bartolinita
- electrocauterizare
Materialele sanitare se sterilizeaza in statia centrala a spitalului.

- in cabinetul dermato-venerice
- manevrele care implica solutii de continuitate sunt:
- injectii i.m., i.v.
- onicoliza chimica
- pansamente ulcere si rani
Materialele sanitare se sterilizeaza in statia de sterilizare a spitalului iar materialele folosite sunt sterile, de unica folosinta.

- in cabinetul antirabic
- manevrele care implica solutii de continuitate sunt:
- injectii intramusculare
- recoltare sange
Materialele utilizate sunt sterile, de unica folosinta.

- in cabinetul de planing-familial
- manevrele care implica solutii de continuitate sunt:
- injectii intramusculare
Materialele utilizate sunt de unica folosinta.

- in cabinetul de urgente stomatologice
- manevrele care implica solutii de continuitate sunt:
- incizii ale abceselor dentare
- extractii
- injectii
- drenaj endodocetic in pansamente acute
Materialele folosite sunt de unica folosinta sau sterilizate la statia de sterilizare a spitalului.

CAPITOLUL VI
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DE EDUCAŢIE MEDICALĂ CONTINUĂ ŞI A ACTIVITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN CADRUL SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CĂLĂRAȘI

Secţiunea I - Activitate de educaţie medicală continuă în spital

Art. 214 Educaţia medicală continuă este reprezentată de totalitatea activităţilor educaţionale, planificate cu scopul de a menţine şi de a actualiza cunoştinţele şi abilităţile necesare pentru asigurarea unor servicii de calitate în condiţii de securitate şi siguranţă pentru pacient.

Art. 215 Medicii şi asistenţii medicali angajaţi în spital sunt obligaţi ca, în mod continuu şi pe parcursul întregii perioade de activitate profesională, să urmeze forme de educaţie medicală continuă şi să cumuleze numărul minim de credite stabilit de organizaţiile profesionale (Colegiul Medicilor, Ordinul Asistenţilor Medicali).
Art. 216 Formele de educaţie medicală continuă la care pot participa sunt:
a) cursuri de învăţământ postuniversitar;
b) cursuri de învăţământ postuniversitar organizate de universităţi sau în colaborare cu alţi furnizori de educaţie continuă acreditaţi;
c) cursurile de învăţământ post-bază;
d) cursurile de învăţământ post-bază organizate de universităţi sau în colaborare cu alţi furnizori de educaţie continuă acreditaţi - masteratul şi doctoratul (forme de învăţământ aprofundat şi academic);
e) dobândirea de atestate şi specializări (forme de învăţământ complementare, tehnice sau de aprofundare în subdomenii aferente specializării de bază, menite să asigure cerinţe de performanţă ale postului şi neacoperite de pregătirea specializării;programe (cursuri) de educaţie permanentă;
f) ateliere de formare (forme educaţionale utilizând metode complexe de educaţie a adultului, bazate preponderent pe dinamică de grup);
g) stagii practice;
h) manifestări ştiinţifice:
i) congrese (reuniuni naţionale sau internaţionale în care membrii unei societăţi profesionale, delegaţi şi/sau invitaţi deliberează asupra unor interese comune, studii sau probleme majore de ordin ştiinţific sau profesional; conferinţe naţionale sau internaţionale convocate de obicei pentru încheierea unui consens);
j) conferinţe (reuniuni periodice ale membrilor unei asociaţii, societăţi profesionale unde se prezintă şi se dezbat lucrări din domeniu sau unde se iau hotărâri asupra unor probleme curente sau de perspectivă; prezentări orale (expuneri, prelegeri) făcute în faţa unui public, în scop ştiinţific, informaţional sau educaţional);
k) simpozioane (discuţii organizate, pe baza unei scurte expuneri asupra unei teme ştiinţifice de actualitate, făcută de unul sau câţiva vorbitori, în faţa şi cu participarea publicului);
l) mese rotunde (dezbateri libere pe o temă dată, conduse de un moderator, la care sunt chemaţi să-şi spună cuvântul specialişti din domeniu sau reprezentanţi ai publicului larg);
m) ateliere de lucru (work-shop-uri, reuniuni ştiinţifice, profesionale sau de cercetare, cu caracter programatic, de regulă cu invitaţi, specialişti sau tehnicieni selectaţi dintr-un anumit domeniu sau anumite domenii de specialitate care, utilizând tehnici de dinamică de grup, sub conducerea unor moderatori şi facilitatori, identifică cerinţe sau probleme, analizează sau aprofundează anumite studi
n) i, dezbat sau caută soluţii de rezolvare pentru probleme legate de un interes comun, ştiinţific sau profesional).
Art. 217 Este considerată activitate de educaţie medicală continuă şi elaborarea şi publicarea de materiale ştiinţifice medicale: articole în reviste medicale, capitole de carte sau cărţi, monografii, tratate, manuale medicale, editare de carte medicală, ca şi elaborarea lucrărilor prezentate în cadrul manifestărilor ştiinţifice.

Art. 218 Formele de educaţie medicală continuă mai sus menţionate trebuie să fie recunoscute de organizaţiile profesionale.

Art. 219 Conducerea unităţii are obligaţia de a asigura participarea medicilor şi asistenţilor la formele de educaţie medicale continuă în vederea realizării numărului minim de credite.
In masura posibilitatilor financiare ale spitalului personalului medical participant cu lucrari acceptate la diversele congrese nationale si internationale i se va asigura plata partiala sau totala a chetuielilor pentru aceste participari

Art. 220 În acest sens medicii şi asistenţii medicali vor solicita în scris conducerii unităţii participarea la formele de educaţie medicală continuă, această perioadă fiind asimilată unei perioade de muncă efectivă în ceea ce priveşte drepturile salariale cuvenite angajatului.

Secţiunea II - ACTIVITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN SPITAL

Art. 221. (1) În spital se pot desfăşura şi activităţi de învăţământ medico-farmaceutic, postliceal, universitar în conformitate cu prevederile Ordinului M.S.P. nr. 1515/2007, pentru aprobarea Metodologiei în baza căreia se realizează colaborarea dintre spitale şi instituţiile de învăţământ superior medical, respectiv unităţile de învăţământ medical..
(2) Conţinutul învăţământului postliceal medical este asigurat de Curriculumul naţional.
(3) Colaborarea dintre spitale şi instituţiile de învăţământ superior medical, acreditate în condiţiile legii, respectiv unităţile de învăţământ medical, se desfăşoară pe bază de contract.

Învăţământul postliceal medical

Art. 222. Spitalul este obligat să asigure toate condiţiile necesare în vederea atingerii competenţelor profesionale cuprinse în standardele de pregătire profesională pentru calificările profesionale şcolarizate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 223. Pregătirea clinică va avea ca obiect toate aspectele rolului de asistent medical şi trebuie să includă: medicină generală, specialităţi medicale, chirurgie generală şi specialităţi chirurgicale, îngrijirea copilului şi pediatrie, igiena şi îngrijirea mamei şi a noului-născut, sănătate mintală, îngrijirea persoanelor în vârstă şi geriatrie.

Art. 224. Pregătirea practică se asigură prin module de specialitate, având conţinutul şi numărul de ore adecvate, şi este cuprinsă în norma didactică a profesorului de specialitate.

Art. 225. La începutul fiecărui an şcolar, pentru fiecare an de studiu, unităţile de învăţământ medical încheie contracte de colaborare cu spitalele, potrivit dispoziţiilor prezentului ordin.

Art. 226. Contractul de colaborare anual încheiat între părţi va conţine, în mod obligatoriu, următoarele anexe:
a) graficul anual al stagiilor practice în respectiva unitate sanitară, pe specialităţi, pe secţii, grupe şi ani de studii, respectând curriculumul şcolar în vigoare (număr de ore şi conţinuturi), avizat de autoritatea de sănătate publică Călăraşi;
b) tabelele nominale cu elevii care efectuează instruirea practică, avizate de direcţia de sănătate publică Călăraşi;
c) tabelul nominal cuprinzând numele şi prenumele maiştrilor instructori responsabili cu instruirea practică din unitatea de învăţământ postliceal sanitar de stat sau particular;
d) tabelul nominal cuprinzând numele şi prenumele responsabililor de practică din unitatea sanitară ;
e) programul de instruire clinică;
f) angajamentul unităţii de învăţământ privind respectarea de către elevi şi cadre didactice a prevederilor regulamentului de ordine interioară al unităţii sanitare .

Activitatea de învăţământ superior (stagii practice studenţi şi medici rezidenţi, cu timp parţial )
Art. 227. (1) La nivelul spitalului se efectuează stagii practice pentru studenţii unităţilor de învăţământ superior de stat sau particulare.
(2) Activitatea desfăşurată în cadrul stagiilor practice trebuie să asigure dobândirea unor cunoştinţe şi competenţe generale şi de specialitate, precum şi a abilităţilor cognitive specifice profesiei.

Art. 228. Participarea studenţilor la stagii practice în spital se realizează pe baza adresei de repartiţie a studenţilor de către unităţile de învăţământ de stat sau particulare, cu aprobarea conducerii unităţii sau în baza unor contracte de colaborare încheiate între spital şi unităţile de învăţământ de stat sau particulare.

Art. 229. Contractul de colaborare încheiat între părţi va conţine, în mod obligatoriu, următoarele anexe:
a) graficul anual al stagiilor practice în respectiva unitate sanitară, pe specialităţi, pe secţii, grupe şi ani de studii, respectând curriculumul şcolar în vigoare (număr de ore şi conţinuturi), avizat de direcţia de sănătate publică Călăraşi;
b) tabelele nominale cu studenţii care efectuează instruirea practică, avizate de direcţia de sănătate publică Călăraşi;
c) tabelul nominal cuprinzând numele şi prenumele maiştrilor instructori responsabili cu instruirea practică din unitatea de învăţământ postliceal sanitar de stat sau particular ;
d) tabelul nominal cuprinzând numele şi prenumele responsabililor de practică din unitatea sanitară ;
e) programul de instruire clinică;
f) angajamentul unităţii de învăţământ privind respectarea de către studenţii şi cadre didactice a prevederilor regulamentului de ordine interioară al unităţii sanitare.

Art. 230. (1) La nivelul Spitalului Judeţean de Urgenţă Călărași, medicii confirmaţi ca rezidenţi de medicină de familie cu timp parţial, efectuează stagii de practică pe perioade şi secţii cu paturi stabilite de Ministerul Sănătăţii prin Direcţia de Resurse Umane şi Certificare.
(1) La nivelul spitalului se desfăşoară studii clinice cu beneficiu terapeutic în cadrul diverselor secţii.

Art. 231. Activităţile de învăţământ vor fi astfel organizate încât să consolideze calitatea actului medical, cu respectarea drepturilor pacienţilor, a eticii şi a deontologiei medicale.

Art. 232. Spitalul răspunde, în condiţiile legii, pentru calitatea actului medical, pentru respectarea condiţiilor de cazare, igienă, alimentaţie şi de prevenire a infecţiilor nosocomiale, precum şi pentru acoperirea prejudiciilor cauzate pacienţilor.

Art. 233. Toate persoanele implicate în activităţile de învăţământ postliceal, universitar sunt obligate să respecte regulamentele interne ale instituţiilor de învăţământ superior respectiv sau ale unităţilor de învăţământ medical, după caz, şi pe cele ale unităţilor sanitare în cauză.

Art. 234. Instituţiile şi unităţile de învăţământ particular acreditate fac parte din sistemul naţional de învăţământ şi educaţie şi se supun dispoziţiilor prezentului Regulament de organizare şi funcţionare.

CAPITOLUL VII
POLITICA PRIVIND OBLIGATIILE şi DREPTURILE PARTILOR

Art.235. OBLIGATIILE SALARIATILOR

a) obligaţia de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fişei postului, precum şi sarcinile stabilite de către seful ierarhic;
b) respectarea programului de muncă, folosind integral şi cu maximă eficienţă timpul de muncă pentru realizarea sarcinilor de serviciu;
c) obligaţia de a respecta disciplina muncii; respectarea cu stricteţe a ordinei şi disciplinei la locul de muncă; cunoaşterea şi aplicarea cu fermitate a instrucţiunilor şi normelor referitoare la desfăşurarea procesului muncii.
d) obligaţia de a respecta prevederile cuprinse în RI, în contractul colectiv de munca aplicabil, precum şi în contractul individual de munca;
e) obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu; îndeplinirea cu simţ de răspundere a sarcinilor de serviciu, înştiinţarea superiorilor despre orice abatere de la regulile stabilite;
f) însuşirea şi respectarea normelor de muncă, a sarcinilor stabilite pentru compartimentul şi locul de muncă în care îşi desfăşoară activitatea;
g) folosirea maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor, aparaturii , instrumentarului etc. încredinţate, la parametrii de funcţionare prevăzuţi în documentaţia tehnică şi în condiţii de deplină siguranţă;
h) utilizarea eficientă şi numai pe bază de prescriere a medicamentelor şi produselor biologice; prevenirea şi combaterea abuzului de medicamente, semnalarea oricăror reacţii neprevăzute apărute după administrarea acestora pacienţilor;
i) obligaţia de a respecta consumurile normate de materiale, combustibili şi energie, convorbiri telefonice; luarea măsurilor necesare pentru evitarea risipei de orice fel, înlăturarea oricărei neglijenţe în administrarea şi păstrarea bunurilor;
j) obligaţia de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate; folosirea echipamentului individual de protecţie şi de lucru;
k) respectarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor , a normelor de igienă a mediului sau a oricăror alte situaţii care ar pune în pericol clădirile sau instalaţiile unităţii, viaţa, integritatea corporală sau sănătatea unor persoane; obligaţia de a nu fuma în unitate;
l) obligaţia de a înştiinţa de îndată şeful ierarhic superior despre existenţa oricăror nereguli, abateri, greutăţi sau lipsuri în aprovizionarea locului de muncă, întreţinerea şi exploatarea maşinilor, utilajelor, aparaturii etc., şi propunerea de măsuri pentru prevenirea unor asemenea situaţii; se interzice a se lăsa fără supraveghere maşinile şi instalaţiile, aparatura în funcţiune;
m) obligaţia de a nu părăsi locul de muncă, la schimbul de tură, până la sosirea salariatului care preia tura în compartimentele unde activitatea este organizată în ture, precum şi obligaţia de a anunţa şeful ierarhic de neprezentarea colegului la serviciu pentru a lua măsurile ce se impun;
n) în caz de dezastre, calamităţi, accidente colective, dărâmări de case sau alte cazuri de forţă majoră toţi salariaţii spitalului vor participa la acordarea asistenţei medicale de urgenţă , executarea de lucrări, luarea tuturor măsurilor necesare chiar şi în afara programului de lucru;
o) obligaţia de a păstra , dezvolta şi apăra patrimoniul încredinţat; gospodărirea judicioasă a acestuia; se interzice sustragerea de medicamente sau oricare alte bunuri din avutul unităţii, indiferent de valoarea acestora;
p) obligaţia de a respecta secretul de serviciu; respectarea dispoziţiilor legale privind păstrarea secretului de stat şi profesional şi a celor referitoare la documentele, datele sau informaţiile care nu sunt destinate publicităţii;
q) obligaţia de a respecta regulile de acces la locurile de muncă unde intrarea este permisă numai în anumite condiţii; obligaţia de a purta uniforma de serviciu şi a ecusonului în timpul serviciului;
r) obligaţia de a avea o comportare corectă în cadrul relaţiilor de serviciu, promovarea de raporturi de întrajutorare cu toţi membrii echipei de lucru şi asigurarea unui climat de disciplină şi combatere a oricăror manifestări necorespunzătoare faţă de pacienţi, aparţinători, etc.;
s) obligaţia de a menţine ordinea şi curăţenia la locul de muncă;
t) obligaţia de a participa la acţiunile organizate sau recomandate de unitate pentru formare profesională(fără scoatere din activitate, cu scoatere din activitate, stagii de adaptare profesională la cerinţele postului sau ale locului de muncă, etc.);
u) obligaţia de a participa activ la analiza şi dezbaterea problemelor generale ale activităţii unităţii în vederea îmbunătăţirii acesteia;
v) obligaţia de a respecta deontologia profesională, promovând o atitudine corespunzătoare faţă de pacienţi, aparţinători, colegii de muncă şi unitate în general;
w) obligaţia de a efectua controlul medical periodic şi de a pune în aplicare măsurile antiepidemice iniţiate de unitate; salariatul este obligat ca la reluarea muncii, în termen de 7 zile, după o întrerupere a activităţii de minimum 90 zile pentru motive medicale sau de 6 luni pentru orice alte motive, să se prezinte la medicul de medicina muncii al unităţii pentru a efectua examenul medical la reluarea muncii;
x) obligaţia de a se prezenta la serviciu în deplină capacitate de muncă pentru a putea executa integral şi în bune condiţii sarcinile ce îi revin; se interzice prezentarea la serviciu sub influenţa alcoolului; salariatul este obligat să nu introducă sau să consume băuturi alcoolice în unitate şi să nu faciliteze săvârşirea unor asemenea fapte;
Art. 236. Fiecare salariat are datoria să semnaleze imediat situatiile de criza şi dezastre privind: incendii, inundatii sau orice situatii în care se pot produce deteriorari sau distrugeri, inclusiv prezenta unor colete sau obiecte uitate sau suspecte, precum şi neregulile potential generatoare de astfel de cauze. Salariatii trebuie să actioneze, după caz, pentru rezolvarea acestora şi pentru diminuarea efectelor negative.
Salariatii care pot actiona în astfel de situatii au obligatia de a o face în timpul cel mai scurt posibil.
Salariatii vor fi instruiti şi vor respecta Planul de actiune în situatii de criza (incendiu, foc, cutremur) pentru a limita pagubele şi pentru evacuarea pacientilor şi personalului în siguranta. Toti salariatii au obligatia de a participa la simularea actiunilor de protectie civila şi interventie în caz de dezastru.

Art.237. In situatii deosebite, determinate de necesitatea bunei functionari a Unitatii, fiecare salariat are obligatia de a participa, indiferent de functia sau postul pe care il ocupa, la executarea oricaror lucrari şi la luarea tuturor masurilor cerute de situatia de urgenta la dispozitia conducerii Unitatii, în limita competentelor stabilite.

Atributiile specifice ale personalului
Art 238. Personalul încadrat în Spitalul Judeţean de Urgenţă Calarasi precum şi cel care este încadrat în alte unităţi sanitare, dar participă la asigurarea continuităţii activităţii medicale prin efectuarea de gărzi, are obligaţia să îşi desfăşoare activitatea în mod responsabil, conform reglementărilor profesionale, codului de deontologie medicală şi cerinţele postului.
Art.239. Principalele îndatoriri ale angajaţilor sunt următoarele:
a) asigură monitorizarea specifică a bolnavilor conform prescripţiei medicale;
b) respectă normele de securitate, manipulare şi descărcare a stupefiantelor, precum şi a medicamentelor cu regim special;
c) organizează şi desfăşoară programul de educaţie pentru sănătate, activităţi de consiliere, atât pentru pacienţi, cat şi pentru aparţinători şi diferite categorii profesionale aflate în formare;
d) utilizează şi păstrează în bune condiţii, echipamentele şi instrumentarul din dotare, supraveghează colectarea, depozitarea, transportul şi eliminarea finala a materialelor şi instrumentarului de unica folosinţă utilizat şi se asigura de depozitarea acestora în vederea distrugerii;
e) respecta reglementările în vigoare privind prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor nozocomiale;
f) poartă echipamentul de lucru corespunzător funcţiei pe care o deţine, în vederea păstrării igienei şi a aspectului estetic personal;
g) respectă comportamentul etic fata de pacienţi, aparţinători şi celelalte persoane cu care colaborează;
h) respectă secretul profesional;
i) respectă programul de lucru şi regulamentul intern;
j) în întreaga activitate desfăşurată în cadrul spitalului, întregul personal medico-sanitar are obligaţia de a folosi un limbaj politicos atât faţă de pacienţi cat şi faţă de vizitatori şi de însoţitorii pacienţilor;
k) execută orice alte sarcini de serviciu în vederea asigurării unei bune funcţionări a activităţii spitalului.
DREPTURILE SALARIATILOR
Art.240. Salariatii Unitatii au, în principal, urmatoarele drepturi:
a. dreptul la salarizare pentru munca depusa;
b. dreptul a repaus zilnic şi saptamanal;
c. dreptul la concediu de odihna anual şi alte concedii;
d. dreptul la egalitate de sanse şi de tratament;
e. dreptul la demnitate în munca;
f. dreptul la securitate şi sanatate în munca şi echipament de protectie corespunzator;
g. acces la formare profesionala;
h. dreptul la informare şi consultare;
i. dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea conditiilor de munca şi a mediului de munca şi de a beneficia de ingrijire specifica în cazul unor accidente de munca (cu risc infectios);
j. dreptul la protectie sociala în caz de concediere;
k. dreptul la negociere colectiva şi individuala;
l. dreptul de a participa la actiuni colective;
m. dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat.
Art.241. Drepturile salariatilor vor fi acordate şi exercitate cu respectarea dispozitiilor legale în vigoare şi evidentiate în Constractul colectiv de munca aplicabil .

DREPTURILE ANGAJATORULUI
Art.242. Spitalului Judeţean de Urgenta Calarasi, în calitate de angajator, are următoarele drepturi:
a) să stabilească organizarea şi funcţionarea unităţii în scopul folosirii cu eficienţă maximă a fondurilor băneşti şi bunurilor materiale încredinţate colectivului de salariaţi pentru realizarea serviciilor medicale corespunzător standardelor stabilite la nivelul ramurii sanitare;
b) să stabilească atribuţiile corespunzătoare pentru fiecare salariat, în condiţiile legii;
c) să emită dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor;
d) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;
e) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil şi RI;
Art.243. Spitalului Judeţean de Urgenta Calarasi, în calitate de angajator, îi revin următoarele obligaţii:
a) să informeze salariaţii asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc desfăşurarea relaţiilor de muncă;
b) sa ia măsuri pentru gospodărirea eficientă a patrimoniului unităţii, a bunurilor încredinţate colectivului de salariaţi, să asigure îndeplinirea ritmică şi integrală a sarcinilor stabilite, precum şi orice alta măsura în scopul creşterii calităţii actului medical;
c) să asigure permanent condiţiile corespunzătoare de muncă; să pună la dispoziţia salariaţilor, potrivit specificului muncii lor, instalaţiile, utilajele, aparatele, uneltele, instrumentarul, documentaţia, echipamentul individual de protecţie, echipamentul individual de lucru; va lua măsuri pentru ca acestea să funcţioneze în condiţii de securitate, folosind complet şi cu maximă eficienţă timpul de lucru;
d) să aprovizioneze la timp şi în bune condiţii , cu cele necesare, toate sectoarele de activitate şi va lua măsuri pentru respectarea consumurilor normate;
e) sa stabilească posturile pentru încadrarea cu personal în conformitate cu normativele şi normele sanitare; sa repartizeze şi utilizeze judicios personalul, promovând programe de perfecţionare profesională în concordanţă cu legislaţia în vigoare;
f) să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncă aplicabil şi din contractele individuale de muncă;
g) să comunice periodic salariaţilor situaţia economică şi financiară a unităţii; va analiza propunerile şi sugestiile făcute de salariaţi şi sindicate, luând în considerare pe cele care prezintă importanţă pentru îmbunătăţirea activităţii spitalului;
h) să se consulte cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor în privinţa deciziilor susceptibile să afecteze substanţial drepturile şi interesele acestora;
i) să plătească toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa, precum şi sa reţină şi să vireze contribuţiile şi impozitele datorate de salariaţi, în condiţiile legii;
j) să înfiinţeze “Registrul general de evidenţă a salariaţilor” şi să opereze înregistrările prevăzute de lege; să elibereze legitimaţii de serviciu tuturor salariaţilor, cu indicarea locului de muncă;
k) să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului;
l) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor;

CAPITOLUL VIII
POLITICA PRIVIND RELAŢIILE DE MUNCĂ
Art. 244. Politica Spitalul Judetean de Urgenta Calarasi este aceea de a angaja oameni deosebiţi, bine pregătiţi pentru funcţiile pe care urmează să le ocupe, deoarece considerăm că aceştia reprezintă cel mai important capital al nostru.
Credem, de asemenea, în importanţa unui mediu de lucru pozitiv şi în acest sens am adoptat anumite standarde de conduită şi ne aşteptăm ca toţi angajaţii să se respecte reciproc şi să contribuie la realizarea unui mediu de lucru confortabil.
A. Angajarea
1. Condiţiile de angajare se stabilesc numai în scris, în baza contractului individual de muncă semnat de ambele părţi – salariat şi angajator – şi înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă.
2. Raporturile de muncă pot înceta fie la iniţiativa salariaţilor, care sunt liberi oricând să renunţe la poziţia pe care o ocupă, în cadrul unitatii, fie la iniţiativa angajatorului, care în virtutea prerogativei sale organizatorice are dreptul să revizuiască organigrama ori de câte ori este nevoie şi să întrerupă relaţiile de muncă cu respectarea dispoziţiilor legale, care reglementează raporturile de munca din România.
3. În funcţie de tipul contractului de muncă, angajaţii pot fi: angajaţi cu normă întreagă sau cu jumătate de normă, cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată (permanent) sau contract de muncă pe perioadă determinată (temporar).
4. Tipul contractului individual de muncă determină şi numărul de ore de lucru, prezenţă, concediu şi alte drepturi sunt stabilite legal sau convenţional.
5. Angajaţi cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată sunt angajaţii cu statut de ‘permanent’ şi care au contract de muncă pentru o perioadă nedeterminata şi nespecificată. Raporturile de muncă cu aceştia pot înceta în orice moment al derulării lor, în condiţiile legii, fie la iniţiativa angajatului, fie la iniţiativa unitatii.
6. Angajaţi cu contract de muncă pe perioadă determinată sunt angajaţii cu statut ‘temporar’ şi care sunt angajaţi pentru activităţi specifice pe termen scurt, pentru o perioadă determinata şi specificată, în condiţiile legii.
7. Angajaţi cu normă întreagă sunt acei angajaţi care lucrează în mod normal 40 de ore pe săptămână.
8. Angajaţi cu o fracţiune de normă sunt angajaţii care lucrează între 10 şi 40 de ore pe săptămână, după cum e specificat în contract, în condiţiile legii.
B. Politica de nediscriminare şi HARTUIRE

Reguli privind respectarea principiului nediscriminarii şi al inlaturarii oricarei forme de incalcare a demnitatii umane
Orice salariat care presteaza o munca în Unitate, beneficiaza de conditii de munca adecvate activitatii desfasurate, de protectie sociala, de securitate şi sanatate în munca, precum şi de respectarea demnitatii şi a constiintei sale, fara nici o discriminare.
Relatiile interumane din cadrul Unitatii se bazeaza pe principiul consensualitatii şi al bunei credinte.
1. La baza relaţiilor de muncă funcţionează principiul egalităţii de tratament faţă de toţi salariaţii, orice discriminare directă sau indirectă faţă de un salariat, bazată pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă sau activitate sindicală, fiind expres interzisă.
2. Orice comportament activ sau pasiv care prin efectele pe care le generează, favorizează sau defavorizează nejustificat ori supune unui tratament injust sau degradant un salariat faţă de un alt salariat, constituie o formă de discriminare şi atrage concedierea disciplinară a celui vinovat.
3. Politica promovată de Spitalul Judetean de Urgenta Calarasi este aceea de a angaja, plăti, instrui, promova şi trata toţi angajaţii şi candidaţii pe baza meritelor, calificativelor şi a competenţelor acestora.
4. Se interzice orice faptă sau atitudine ce poate fi considerată discriminare şi care intervine în cazul:
a. angajării sau promovării în muncă;
b. executării, modificării, suspendării sau încetării contractului individual de muncă;
c. acordării drepturilor salariale;
d. asigurării condiţiilor de muncă, inclusiv în ceea ce priveşte normele de sănătate şi securitate în muncă;
e. stabilirii atribuţiilor de serviciu;
f. evaluării performanţelor profesionale individuale;
g. aplicării măsurilor disciplinare;
h. accesului la programe de iniţiere, calificare, perfecţionare, specializare şi recalificare profesională;
i. aderării la grupările sindicale sau a reprezentanţilor salariaţilor, precum şi accesul la facilităţile acordate de aceştia;
j. acordării unor beneficii, altele decât cele de natură salarială şi accesul la măsurile de protecţie socială;
k. oricăror alte aspecte legate de prestarea muncii.

5. Orice încălcare a interdicţiilor prevăzute la pct. 4. reprezintă abatere disciplinară gravă şi conduce la concedierea disciplinară a celui vinovat.
C. Politica unitatii referitoare la Hartuirea sexuala

 Politica unitatii interzice oricărui angajat să hărţuiască un alt angajat sau alte persoane cu care vine în contact în timpul programului de lucru sau la locul de muncă.

1. Hartuirea sexuala a unei persoane de catre o alta persoana la locul de munca este considerata discriminare după criteriul de sex şi este interzisa.
2. Hartuirea sexuala reprezinta orice forma de comportament nedorit, constand în contact fizic, cuvinte, gesturi sau alte mijloace indecente, materiale vizuale ofensatoare, invitatii compromitatoare, cereri sau favoruri sexuale sau orice alta conduita avand conotatii sexuale, care afecteaza demnitatea, integritatea fizica sau psihica a persoanelor la locul de munca.
3. Constituie discriminare după criteriul de sex orice comportament definit drept hartuire sexuala, avand scopul:
a. de a crea la locul de munca o atmosfera de intimidare, de ostilitate sau de descurajare pentru persoana afectata;
b. de a influenta negativ situatia persoanei angajate în ceea ce priveste promovarea profesionala, renumeratia sau veniturile de orice natura, ori accesul la formarea şi perfectionarea profesionala, în cazul refuzului acesteia de a accepta un comportament nedorit, ce tine de viata sexuala.
4. Toti salariatii trebuie să respecte regulile de conduita şi raspund în conditiile legii pentru incalcarea acestora.
5. Spitalul Judetean de Urgenta Calarasi nu permite şi nu va tolera hartuirea sexuala la locul de munca şi face public faptul ca incurajeaza raportarea tuturor cazurilor de hartuire sexuala, indiferent cine este ofensatorul, şi ca angajaţii care incalca demnitatea personala a altor angajaţi vor fi sanctionati disciplinar.
6. Persoana care se considera hartuita sexual va raporta incidentul printr-o plangere adresata managerului care o va analiza şi o va distribui spre solutionare comisiei competente. Angajatorul prin Comisiile competente va conduce investigatia în mod strict confidential şi în cazul confirmarii actului de hartuire sexuala, va aplica masuri disciplinare, conform prevederilor legale.
7. Rezultatul investigatiei se va comunica partilor implicate.
8. Orice fel de represalii în urma unei plangeri de hartuire sexuala, atat impotriva reclamantului, cat şi impotriva oricarei persoane care ajuta la investigarea cazului, vor fi considerate acte discriminatorii şi vor fi sanctionate conform dispozitiilor legale în vigoare.
9. Hartuirea sexuala constituie infractiune potrivit dispozitiilor din Codul Penal. Hartuirea Sexuala a unei persoane prin amenintare sau constrangere, în scopul de a obtine satisfactii de natura sexuala, de catre o persoana care abuzeaza de autoritatea sau influenta pe care o confera functia indeplinita la locul de munca se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amenda.
10. Angajaţii Unitatii au obligatia să respecte prevederile Contractului colectiv de munca negociat la nivel de unitate, alte prevederi legale cu caracter specific şi să promoveze asigurarea unui climat adecvat de munca, astfel incat să fie respectata demnitatea fiecarui salariat (in concordanta cu prevederile Conventiei Europene a Drepturilor Omului).
11. Orice faptă de hărţuire, inclusiv hărţuirea sexuală, reprezintă abatere disciplinară gravă şi se sancţionează cu concedierea disciplinară.
12. Managerii trebuie să respecte în întregime această politică a unitatii şi să adopte măsurile corespunzătoare pentru a acorda tuturor şanse egale şi un tratament nepărtinitor.

D. MODALITATI DE APARARE şi SOLUTIONARE
1. În cazul în care un salariat se consideră discriminat în condiţiile pct. 3.2.1. alin. 4. sau hărţuit în condiţiile pct. 3.2.2. alin. 2 şi 3, acesta este în drept să sesizeze de îndată conducerea unităţii despre acest aspect, angajatorul urmând să analizeze reclamaţia astfel formulată şi să răspundă salariatului, în scris, în termen de 15 zile de la primirea sesizării.
2. În măsura în care sesizarea se consideră a fi întemeiată, angajatorul va lua toate măsurile pentru înlăturarea efectelor negative suferite de cel discriminat sau hărţuit şi va adopta măsurile corespunzătoare pentru tragerea la răspundere a salariaţilor vinovaţi de astfel de fapte.
3. Pe cât este posibil, plângerile vor fi soluţionate într-un mod confidenţial. Angajaţii pot fi siguri că nu se vor lua nici un fel de măsuri represive împotriva lor pe motiv că au supus atenţiei Companiei, cu bună credinţă, astfel de incidente.

Referinţe cu privire la angajaţi
1. Conducerea Unitatii va prezenta informaţii referitoare la un angajat unor terţe părţi numai la cererea scrisă a angajatului, cu acordul acestuia, sau conform legii.
2. Adeverinţele şi recomandările standard utilizate de către Unitate pot cuprinde date privind tipul contractului individual de muncă, vechimea în companie, funcţia sau salariul. Adeverintele sunt eliberate doar în urma solicitarii/cererii scrise a angajatului.
3. Conducerea Unitatii este obligată să asigure confidenţialitatea cu privire la informaţiile referitoare la angajat şi solicită, la rândul său, respectarea de către angajaţi a confidenţialităţii informaţiilor deţinute în legătură cu firma.
4. Se interzice managerilor furnizarea de informaţii despre angajaţi, aceştia având obligaţia de a dirija orice cerere de acest fel către Departamentul de Resurse Umane, care va acţiona cu luarea în considerare a menţiunilor de la pct. 3.3.2. din prezentul capitol.
5. Orice încălcare a dispoziţiilor prezentului capitol cu privire la furnizarea de informaţii referitoare la angajaţii Companiei, reprezintă abatere disciplinară gravă.

Politica relaţiilor de familie la locul de muncă
Politica relaţiilor de familie la locul de muncă, explica pozitia Conducerii Unitatii cu privire la aceste relaţii şi la modul în care acestea pot influenţa corectitudinea deciziilor luate la locul de muncă.
1. În contextul acestei politici, termenul “rude” cuprinde, dar nu se limitează la : mama, tată, frate, sora, fiu, fiica, soţ, soţia, partenerul de viaţă, bunicul, bunica, nepotul, soacra, socrul, cumnatul, cumnata, mătuşa, unchiul, nepoţii de unchi sau rudele de gradul întâi ale partenerului de viaţă ale salariatului.
2. Rudele unui angajat nu pot ocupa funcţii în cadrul companiei daca aceasta implică o relaţie de subordonare la unul sau două nivele ierarhice cu respectivul angajat.
3. Un angajat nu poate evalua munca altui angajat cu care este rudă, nu poate lua decizii în ceea ce priveşte remunerarea acestuia sau superviza echipa în care acesta lucrează.
4. În cazul angajaţilor care se căsătoresc şi care creează astfel o relaţie de muncă ce contravine prezentei politici, se vor lua măsuri pentru a fi mutaţi în departamente diferite sau se vor lua măsuri pentru schimbarea funcţiilor deţinute, cu respectarea reglementărilor legale.
5. Departamentul Resurse Umane va oferi consiliere în acest proces, în care se va ţine cont atât de voinţa angajatului cît şi de necesitatile firmei.
6. În situaţia în care de exemplu, formarea educaţională de specialitate şi experienţa, în care angajarea a doi membri din aceeaşi familie în acelaşi loc de muncă este de dorit deşi se va crea o relaţie de supervizare, se va face apel la Managerul departamentului de Resurse Umane.
Angajaţii sunt obligaţi să-şi anunţe managerii direcţi sau Departamentul Resurse Umane dacă în urma unui transfer se ajunge la o relaţie de familie la locul de muncă, în sensul celor stabilite în prezentul capitol.
Nerespectarea politicii privind relatiile de familie la locul de munca reprezinta abatere disciplinară şi poate atrage măsuri disciplinare.
OBLIGATIILE ANGAJATORULUI
Art. 245. Angajatorul are următoarele obligaţii:
1.1. Să asigure condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă, scop în care conducerea societăţii este obligată să ia măsuri pentru:
a) gospodărirea eficientă a mijloacelor fixe şi a celor circulante din patrimoniul societăţii;
b) coordonarea procesului de producţie în scopul îndeplinirii la parametrii calitativi şi cantitativi a indicatorilor economici propuşi;
c) asigurarea eficienţei tehnice şi modernizarea tehnologiilor de lucru, în scopul realizării serviciilor, produselor de bună calitate şi la costuri eficiente;
d) asigurarea aprovizionării cu materiale necesare procesului muncii;
e) depunerea de diligenţe maxime în scopul încheierii de contracte cu beneficiarii, în vederea realizării corespunzătoare a obiectului de activitate al societăţii;
f) încasarea contravalorii serviciilor prestate/produselor realizate, de la beneficiari, la termenele prevăzute;
1.2. Să ia măsurile corespunzătoare pentru organizarea activităţii astfel încât aceasta să se desfăşoare în condiţii de disciplină şi siguranţă prin:
a) crearea unei structuri organizatorice raţionale;
b) repartizarea tuturor salariaţilor pe locuri de muncă cu precizarea atribuţiilor şi răspunderilor lor, prin adoptarea unei structuri de personal corespunzătoare;
c) exercitarea controlului asupra modului de îndeplinire a obligaţiilor de serviciu de către salariaţi;
d) stabilirea de instrucţiuni pentru funcţionarea şi exploatarea instalaţiilor şi utilajelor folosite în unitate;
1.3. Să informeze salariaţii asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc desfăşurarea relaţiilor de muncă;
1.4. Să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din prezentul Regulament intern, din lege, din contractele colective de muncă aplicabile şi din contractele individuale de muncă;
1.5. Să se consulte cu sindicatul, sau după caz, cu reprezentanţii salariaţilor în privinţa deciziilor susceptibile să afecteze substanţial drepturile şi interesele acestora;
1.6. Să plătească toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa, precum şi să reţină şi să vireze contribuţiile şi impozitele datorate de salariaţi, în condiţiile legii;
1.7. Să înfiinţeze atât registrul general de evidenţă a salariaţilor şi să opereze înregistrările prevăzute de lege, cu respectarea strictă a modului de completare a acestuia, cât şi registrul general de intrare ieşire a documentelor;
1.8. Să întocmească dosarul personal al fiecărui salariat cu respectarea componenţei minime prevăzută în lege şi să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului;
1.9. Să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor.
1.10. Să asigure permanent condiţii corespunzătoare de muncă, fiind obligat să ia toate măsurile necesare pentru protejarea vieţii şi sănătăţii salariaţilor şi pentru respectarea normelor legale în domeniul securităţii muncii.
1.11. Să respecte timpul de muncă convenit şi modalităţile concrete de organizare a acestuia, stabilite prin prezentul regulament intern precum şi timpul de odihnă corespunzător.
1.12. Să asigure salariaţilor acces periodic la formarea profesională.
1.13. Să despăgubească salariatul, în situaţia în care acesta a suferit un prejudiciu material din culpa angajatorului, în timpul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu sau în legătură cu serviciul, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale, în cuantumul şi modalităţile stabilite de către instanţa de judecată competentă.
1.14. Să respecte prevederile legale imperative şi incompatibilităţile stabilite de prevederile legislaţiei în vigoare în ceea ce priveşte încheierea, modificarea, executarea şi încetarea contractului individual de muncă.

Art. 246. Persoanele care asigură conducerea unitatii, în afara obligaţiilor ce le incumbă în virtutea acestei calităţi, sunt obligate să respecte toate celelalte îndatoriri ale persoanelor salariate.
A. Dosarul angajatului
1. Departamentul de resurse umane al Unitatii constituie şi pastreaza cate un dosar confidenţial pentru fiecare angajat, care conţine documente privind toate aspectele legate de angajarea unei persoane, precum şi derularea raporturilor de muncă, cum ar fi: contractul de muncă şi actele adiţionale la acesta, CV-ul (în cazul promovării în firmă, se va păstra cel mai recent CV), scrisorile de recomandare, înregistrări privind evaluarea performanţei, acte de identitate, informaţii privind salariul şi o evidenţă a consilierii de care a beneficiat, copii ale deciziilor de sancţionare disciplinară, în situaţia în care există astfel de decizii şi altele asemenea.
2. Accesul la dosarele personale ale salariaţilor va fi limitat la managerul/superiorul direct al angajatului şi angajaţii Departamentului de Resurse Umane.
3. Salariaţii au acces la dosarul personal numai în prezenţa unui salariat al Departamentului Resurse Umane şi pot beneficia de materialele aflate în acest dosar numai în copie xerox şi numai pe baza unei cereri aprobate în acest sens.
4. Angajaţii sunt obligaţi ca în termen de maximum 15 zile de la momentul intervenirii unei schimbări, să trimită Departamentului Resurse Umane copii ale actelor care certifică modificări cu privire la :
• Nume
• Starea civilă
• Adresa (domiciliu)
• documentele de identitate
• număr telefon la domiciliu
• Cursurile efectuate
• Reinoirea documentelor profesionale (Alp, malpraxis)
• Numărul, gradul de rudenie şi numele persoanelor aflate în întreţinere
5. Toate documentele şi evidenţele referitoare la salariaţii Unitatii, păstrate prin grija Departamentului Resurse Umane constituie proprietatea Unitatii.
B. Fişa postului, obiective şi responsabilităţi
1. Fiecare angajat primeste o fişă a postului, corespunzătoare funcţiei pe care este angajat, semnată de managerul/superiorul direct, în care sunt menţionate atribuţiile şi responsabilităţile generale ale postului. Fişa postului este anexă la contractul individual de muncă al salariatului şi va fi comunicată acestuia la încheierea şi/sau modificarea contractului de muncă. Refuzul salariatului de a primi sub semnătură, fişa postului nu-l absolvă pe acesta de obligaţia îndeplinirii responsabilităţilor şi atribuţiilor specifice postului pe care acesta este încadrat, astfel cum acestea sunt menţionate în fişa postului.
2. Pentru fiecare angajat se vor stabili la începutul fiecărui an obiective personale, stabilite riguros şi agreate împreună cu superiorul direct. Obiectivele personale anuale se revizuiesc formal de două ori pe an în cadrul unor sesiuni de evaluare organizate intre angajat şi manager. În anumite situaţii, atunci când rezultatele activităţii o impun, pot fi stabilite întâlniri de evaluare suplimentare.
3. Activitatea depusă de un angajat poate evolua şi se poate modifica în funcţie de necesităţile Unitatii. Responsabilităţile corespunzătoare postului şi implicit fişa postului, se pot modifica, astfel că unui angajat i se poate cere să îndeplinească, cu acordul său, şi alte activităţi conforme cu competenţele, gradul său de pricepere şi calificările sale.
4. Deşi Unitatea susţine teoria acordării unor funcţii care să se potrivească cât mai bine ariei de interes şi competentei angajatului, este posibil ca în anumite situaţii, atunci când interesul unitatii sanitare coroborat cu cel al salariatului o cere, să fie necesară reorientarea unui angajat spre un alt departament, manager, echipă de lucru sau responsabilităţi.

C. Încetarea relaţiilor de muncă PRIN DEMISIA SALARIATULUI
1. Orice angajat care intenţionează să demisioneze, pentru motive care ţin de modul de desfăşurare a activităţii în cadrul unităţii, este încurajat să se adreseze întâi managerului direct sau departamentului de Resurse Umane, care împreună vor analiza situaţia şi în acest fel, atât angajatul, cât şi unitatea/Unitateul se vor asigura că decizia va fi una benefică pentru cariera angajatului.
2. În situaţia în care analiza completă a situaţiei care l-a determinat pe salariat să demisioneze, în condiţiile pct. 1., are ca rezultat menţinerea deciziei acestuia de a demisiona,angajatul va trebui să acorde unitatii un preaviz scris, a cărui durată este stabilită prin contractul individual de muncă şi care, nu poate fi mai mică de 20 zile lucratoare pentru salariaţii cu funcţie de execuţie, respectiv de 45 de zile lucratoare pentru salariaţii cu funcţie de conducere.
3. Cu ocazia încetării relaţiilor de muncă, un reprezentant al Departamentului de Resurse Umane va organiza, cu acordul angajatului, un interviu de separare (exit interviu). Acest interviu are ca obiectiv cunoaşterea de către Conducerea Unitatii a percepţiilor angajatului asupra mediului de lucru, superiorilor, aspectelor financiare, cât şi a motivului real pentru care acesta părăseşte unitatea.
4. În cursul ultimei zile de lucru, angajatul va proceda la restituirea, pe bază de proces - verbal de predare primire a tuturor bunurile ce aparţin Unitatii şi pe care le-a utilizat în îndeplinirea sarcinilor sale de serviciu, cum ar fi: autovehicule, calculatoare portabile, calculatoare şi fax-uri folosite la domiciliu, telefoane mobile, avansuri spre decontare, cărţi de credit, card-uri de acces, chei, materiale împrumutate de la bibliotecă, rapoarte şi documente, programe, parole, etc.
5. Departamentul de Resurse Umane va asista angajatul în completarea Notei de Lichidare, iar managerul direct al salariatului răspunde ca întregul proces de predare-primire să se efecueze corespunzător.

CAPITOLUL IX
STANDARDE ALE CONDUITEI ÎN ACTIVITATE
Art. 247. Codul de conduită
1. Este vital pentru succesul şi imaginea Spitalul Judetean de Urgenta Calarasi să ne desfăşurăm activitatea cu onestitate, integritate şi în concordanţă cu cerinţele legale.
Acest cod de conduită stabileşte principiile şi standardele fundamentale după care angajaţii trebuie să îşi desfaşoare activităţile de zi cu zi în calitate de reprezentanţi ai Spitalul Judetean de Urgenta Calarasi .
2. Principiile de conduita care guvernează activitatea în cadrul unitatii sunt următoarele:
- Angajamentul profesional – mobilizarea tuturor cunostintelor şi abilitatilor personale precum şi pregatirea continua, atât la nivel personal, cât şi la nivel de unitate, pentru a fi la curent cu ultimile informatii în domeniul de activitate al unităţii; angajament personal şi vigilenta în indeplinirea sarcinilor desemnate şi achizitionarea cunostintelor necesare, contributie personala şi efectiva la protectia mediului, a sanatatii şi securitatii muncii
- Respect pentru celelalte persoane – este o conditie necesara pentru dezvoltarea personala şi profesionala a fiecaruia şi implica acceptarea plurarismului, a diferentelor culturale şi a oamenilor de alte origini, exprimandu-se prin disponibilitatea de a asculta, a informa, a explica şi a-i angaja şi pe ceilalti în dialog.
- Integritate – presupune probitatea activitatilor profesionale, fara compromisuri ale intereselor unitatii în favoarea intereselor personale fie ca este vorba de activitati în interiorul Unitatii, fie în numele lui
- Loialitate – presupune onestitate şi corectitudine în relatiile cu superiorii, colegii, subordonatii şi tertii. în particular, aceasta este incompatibila cu urmarirea interesului propriu atunci cand acesta este în conflict cu obiectivele unitatii sanitare. Implica aderenta la regulile interne ale Unitatii.
- Solidaritate – se bazeaza pe responsabilitatea individuala a muncii care prevaleaza asupra gandirii individualiste şi incurajeaza munca în echipa prin valorificarea calitatilor fiecarei persoane. Inseamna respingerea metodelor manageriale sau operationale care conduc mai degraba spre obtinerea unei satisfactii proprii decat indeplinirea obiectivelor Unitatii.
3.Conducerea Unitatii trebuie să fie un model în ceea ce priveşte respectarea acestor standarde, demonstrând în mod vizibil suport şi încurajând managerii/sefii de departamente/sefii de clinici si laboratoare să aplice acest cod de conduită.
4. Cadrele de conducere trebuie să se asigure că toţi salariatii primesc îndrumări şi sunt informaţi cu privire la comportamentul etic şi cerinţele legale legate de răspunderile lor în cadrul Unitatii.
5. Încălcarea regulilor şi principiilor Codului de conduită, astfel cum acestea sunt stabilite în prezentul capitol, de către oricare dintre angajaţi, indiferent de funcţia şi poziţia pe care aceştia o ocupă si/sau a oricareia dintre politicile şi procedurile specifice Unitatii, sau ignorarea şi/sau nerespectarea acestora de catre alti angajaţi, neluand nicio masura în vederea corectarii abaterilor, reprezintă abatere disciplinară, care va fi sancţionată, în funcţie de gravitatea faptei, inclusiv cu concedierea disciplinară.
Art. 248. RESPECTAREA STRUCTURILOR IERARHICE

1. Respectarea structurilor ierarhice ale Spitalul Judetean de Urgenta Calarasi este o obligatie a fiecarui salariat.
2. Legaturile ierarhice în cadrul Unitatii sunt stabilite prin structura organizatorica (organigrama) a acesteia.
3. Salariatul este obligat să execute intocmai şi la timp, dispozitiile primite de la seful sau ierarhic. Daca salariatul care primeste dispozitia, considerã ca aceasta este ilegala sau ca executarea ei ar pune în pericol siguranta persoanelor, echipamentelor, instalatiilor sau altor bunuri, trebuie sa-l informeze de indata, pe cel care a dat dispozitia, asupra acestor imprejurari. Daca acesta isi mentine dispozitia, salariatul respectiv poate cere ca dispozitia sa-i fie data în scris, sub semnatura.
4. Orice salariat care primeste dispozitii sau sarcini de serviciu de la alta persoana decât managerul sau direct, este obligat sa-l informeze pe acesta din urma de indata ce va fi posibil, facându-i cunoscute persoana de la care a primit dispozitii sau sarcini şi natura acestora.
5. Conducatorii ierarhici sunt obligati să dea dispozitii în limita competentei lor, să petinda executarea intocmai a dispozitiilor date şi instructiunilor de serviciu şi să controleze executarea acestora.
Art. 249. RELATII DE SERVICIU şi INTERUMANE

1. Intre angajaţii Unitatiise stabilesc nu numai relatii de serviciu ce tin de ierarhia administrativa sau functionala, de imperativele cooperarii sau reprezentarii în afara structurilor ierarhice oficiale, dar şi alte relatii interumane, care tin de climatul psihologic, de particularitatile lucrului în comun, de identitatea sau diversitatea unor obiective şi aspiratii socio-profesionale, de nevoia de comunicare sau de competitie, de existenta unor traditii, obiceiuri, simtaminte, niveluri de cultura, educatie şi inteligenta asemanatoare sau diferite.
2. Indiferent de natura relatiilor dintre salariati, acestea trebuie să se manifeste cu respectarea unor cerinte de onestitate colegiala, incredere şi stima reciproca, menite să asigure un climat corespunzator de umanism, civilizatie şi armonie sociala.
3. Managerii de departament/compartiment vor lua masuri pentru promovarea unor relatii principiale şi echitabile intre subordonati, pentru intarirea spiritului de echipa, pentru lichidarea atitudinilor de individualism, egoism, aroganta, dispret sau desconsiderare reciproca; sub nici o forma nu vor fi incurajate bârfa, calomnia, delatiunea, invinuirile rauvoitoare şi orice alte manifestari ce pot aduce prejudicii morale sau de alta natura angajaţilor companiei.
4. Angajaţii sunt obligati să manifeste respect fata de Unitate şi fata de colectivele în mijlocul carora isi desfasoara activitatea, printr-o comportare demna şi civilizata, intr-un limbaj politicos şi condescendent, printr-o tinuta vestimentara decenta şi corespunzatoare locului de munca, printr-o atitudine calma, retinuta care să nu stânjeneasca sau să impiedice activitatea celorlalti colegi.
5. In relatiile cu persoanele din afara unitatii, angajaţii trebuie să dea dovada de amabilitate, rabdare, solicitudine, disponibilitate şi simt de cooperare.
6. Principalele abateri de la etica relatiilor interumane care pot fi sanctionate disciplinar sunt mentionate atat în prezentul regulament cat şi în Anexa nr. 1.
Art. 250 Conduita etica /Conduita inacceptabilă
1. Urmând principiile generale exprimate în Codul de Conduită prezentat mai sus, se aşteaptă de la angajaţii Unitatii să–şi asume anumite responsabilităţi etice, să adere la principiile conduitei adecvate în sfera activitatii pe care o presteaza- în ceea ce priveşte comportamentul individual şi să demonstreze permanent un înalt grad de integritate personală. Aceasta nu implică numai respectul sincer faţă de drepturile şi sentimentele celorlalţi, ci totodata presupune ca activitatea profesională a angajatului să fie departe de orice comportament care ar putea sa-i dăuneze lui însuşi, colegilor, colaboratorilor, pacientilor şi vizitatorilor Spitalul Judetean de Urgenta Calarasi .
2. În exercitarea atribuţiilor la locul de muncă, angajaţii se obligă să contribuie la dezvoltarea, eficienţa şi bunul renume al Spitalul Judetean de Urgenta Calarasi şi să respecte întocmai prezentul Regulament intern.
3. În cazul în care angajatul are cunoştinţă de existenţa unor nereguli, abateri sau constată greutăţi în buna desfăşurare a activităţii, el are obligaţia de a înştiinţa de îndată, în scris, şeful ierarhic şi de a face propuneri cu privire la prevenirea sau remedierea unor asemenea situaţii.
4. Fiecare salariat răspunde de îndeplinirea atribuţiilor ce-i revin, precum şi de: respectarea strictă a ordinii şi disciplinei în muncă, de folosirea integrală a timpului de lucru, ridicarea continuă a nivelului de pregătire profesională precum şi a nivelului calitativ al serviciilor furnizate, introducerea progresului tehnic, creşterea productivităţii muncii, sporirea eficienţei economice, conform dispoziţiilor legale, a prezentului regulament intern, a contractului colectiv de muncă la nivel de unitate precum şi a procedurilor şi politicilor proprii ale unitatii sanitare şi a instrucţiunilor emise de şefii ierarhici.
5. Relaţiile interpersonale la locul de muncă se vor baza pe încredere reciprocă şi loialitate faţă de Spitalul Judetean de Urgenta Calarasi şi faţă de ceilalţi colegi.
6. În timpul orelor de serviciu, indiferent că se află în unitate sau în afara societăţii, în calitate de reprezentanţi ai acesteia, salariaţilor le este interzis să aibă un comportament agresiv, refractar, violent sau obscen.
Art. 251. Angajaţii Spitalul Judetean de Urgenta Calarasi
a. îşi asumă obligaţia de a îndeplini cu loialitate toate sarcinile de serviciu, în conformitate cu obiectivele societăţii şi în scopul promovării imaginii şi profitabilităţii acestuia.
b. vor depune toate diligenţele pentru a evita orice acţiune din partea oricărei persoane care ar putea cauza vreun prejudiciu Unitatii.
c. se obligă să anunţe de îndată conducerea Unitatii cu privire la orice aspect care ar putea să fie contrar intereselor unitatii sanitare şi/sau a funcţiei lor în cadrul acesteia.

Art. 252. Prezentul Regulament Intern nu poate oferi angajaţilor o listă completă a comportamentelor (faptelor) inaceptabile care, pot îmbrăca forma abaterii disciplinare şi, ca atare pot genera aplicarea de sancţiuni disciplinare, inclusiv concedierea disciplinară.
Art. 253. Pentru a oferi angajaţilor o imagine a ceea ce înseamnă fapte inacceptabile, a căror săvârşire, în funcţie de gravitate, poate atrage pentru aceştia aplicarea unei sancţiuni disciplinare, inclusiv concedierea disciplinară, în cele ce urmează sunt enumerate astfel de fapte, cu menţiunea că lista nu este limitativă ea putând fi completată cu orice faptă şi/sau comportament necorespunzător şi/sau orice atitudine care, este lipsita de profesionalism sau posibil jenantă şi afectează în mod negativ sau este în detrimentul intereselor Spitalul Judetean de Urgenta Calarasi sau intereselor angajaţilor, clienţilor, pacientilor sau publicului larg, poate duce la măsuri disciplinare, inclusiv încetarea relaţiilor de muncă:
a. distrugerea sau deteriorarea cu rea credinţă sau intenţionată a bunurilor proprietatea Unitatii sau a bunurilor proprietatea altui angajat, client, pacient sau vizitator;
b. orice act neonest, incluzând furtul sau însuşirea nepermisă de bani, produse, informaţii sau echipament proprietatea Unitatii şi/sau a salariaţilor acesteia, a clienţilor,pacientilor sau vizitatorilor;
c. orice act care pune sub semnul întrebării integritatea unui angajat, cum ar fi falsificarea aplicaţiilor de angajare sau a altor înregistrări sau documente (inclusiv rapoarte periodice),
d. deţinerea, folosirea, comercializarea sau distribuirea de substanţe interzise sau alcool pe în incinta Unitatii, sau în afara acestuia- dar folosindu-se de titulatura de reprezentant al Unitatii
e. prezentarea la lucru sub influenţa alcoolului şi/sau a drogurilor;
f. obţinerea angajării sau a unor beneficii prin furnizarea unor informaţii false;
g. orice act de hărţuire;
h. nesubordonarea, incluzând comportamentul inadecvat fată de un superior sau refuzul de a îndeplini sarcinile primite de la un superiorul direct;
i. violenţa în incinta unitatii sanitare sau orice altă acţiune care este periculoasă pentru colegi, pentru proprietatea Unitatii sau care ar avea drept consecinţă întreruperea activitatăţii;
j. nerespectarea regulilor de securitate, de protecţie a muncii şi de prevenire a incendiilor, necooperarea în cadrul inspecţiilor de protecţia muncii sau neraportarea către persoanele competente a unor situaţii de nesiguranţă întâlnite în timpul activităţii;
k. nerespectarea programului de lucru şi a termenului de revenire la lucru, după expirarea unei perioade de absenţă motivată (concediu de odihnă, concediu medical, concediu fără plată, învoire);
l. nerespectarea termenilor şi condiţiilor tuturor acordurilor şi licenţelor pentru diverse programe la care Unitateul poate fi parte;
m. însuşirea neautorizată a fondurilor şi a bunurilor Unitatii;
n. folosirea neautorizată a aparatelor de filmat şi de fotografiat pe proprietatea Unitatii;
o. încercarea de a omite, dezactiva sau distruge sistemele de securitate ale Unitatii;
p. folosirea, deţinerea sau distribuirea fără autorizaţie a produselor Unitatii;
q. discriminarea voită la angajare, destituire, promovare, transferare, schimbarea condiţiilor de angajare pe motive de rasă, culoare, religie, sex, orientare sexuală, vârstă, naţionalitate, handicap sau statut de invalid sau veteran;
r. neanunţarea angajării, prin cumul, la o altă unitate, care contravine responsabilităţilor postului sau intereselor Unitatii;
s. dezvăluirea sau folosirea neautorizată a informaţiilor confidenţiale;
t. administrarea ineficiantă a resurselor ce sunt alocate în vederea desfăşurării activităţii curente şi de producţie de către unitate; precum şi exploatarea ineficientă şi cu încălcarea regulilor de siguranţă a materialelor şi echipamentelor puse la (echipamente, autovehicole, instrumente de lucru, materiale consumabile, etc.);
u. nerespectarea ordinei şi disciplinei la locul de muncă, prezentarea la locul de muncă în stare necorespunzătoare îndeplinirii în bune condiţii a obligaţiilor de serviciu;
v. utilizarea şi păstrarea necorespunzătoare a echipamentului de protecţie şi de lucru, precum şi a dispozitivelor de siguranţă;
w. neasigurarea curăţeniei şi ordinei la locul de muncă, precum şi în sectorul de activitate repartizat;
x. nerespectarea programului de pregătire profesională stabilit de către unitate;
y. executarea de servicii şi lucrări care nu se încadrează în prescripţiile tehnice şi în normele specifice de calitate, agreate la nivel de unitate;
z. nerespectarea cerinţelor de ordin calitativ şi a termenelor stabilite pentru realizarea sarcinilor şi atribuţiilor proprii, conform prevederilor fişei postului, a instrucţiunilor de lucru şi a sarcinilor de lucru zilnice;
aa. nerealizarea normei de muncă şi a celorlalte sarcini ce decurg din funcţia sau postul ce-l deţin;
bb. părăsirea locului de muncă, fără încunoştinţarea şefului ierarhic şi neanunţarea şefului ierarhic în caz de neprezentare la locul de muncă, prezentând şi eventuala motivaţie pentru o asemenea situaţie;
cc. fumatul în alte locuri decât cele special amenajate;
dd. neprezentarea, atunci când sunt convocaţi, la controalele medicale organizate de unitate, în acord cu prevederile legale în vigoare;
ee. primirea sau pretinderea de la alţi salariaţi, sau terţe persoane, avantaje pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu;
ff. folosirea calităţii de salariat pentru obţinerea de avantaje în scop personal şi/sau introducerea în unitate a unor mărfuri în scopul comercializării acestora.
gg. incălcarea regulilor, politicilor şi procedurilor Unitatii (incluzînd Codul de Conduită, Politica Conflictului de Interese), a Contractului colectiv de muncă încheiat la nivel de unitate.

Art. 254. PROCEDURA DE SESISARE/RAPORTARE A INCALCARII CODULUI DE CONDUITA
1. Spitalul Judetean de Urgenta Calarasi duce o politică de detectare şi stopare a oricărui fel de comportament necorespunzător şi de manifestare a acţiunilor calificate ca inacceptabile (descrise mai sus), asigura condiţiile necesare ca orice sesizare, care se dovedeste a fi reala, cu privire la existenta unui astfel de comportament, faptă ce poate îmbrăca forma abaterii disciplinare să fie luata în considerare, investigata din timp şi în mod confidential, fiind urmată de aplicarea masurilor necesare, cu respectarea dispoziţiilor legale.
2. Conducerea Unitatii va informa angajatul care a facut o sesizare în legătură cu existenţa unor comportamente inacceptabile, sau a unor abateri disciplinare, în legătură cu rezultatele investigatiei, în masura în care acest lucru este posibil fara a incalca cerintele legii şi regulile de confidentialitate.
3. Toti angajaţii sunt obligaţi să sesizeze prompt orice fel de comportament gresit. Aceste sesizari pot fi facute prin intermediul sistemului de raportare interna, descris mai jos.
4. Sesizarea comportamentelor greşite se realizează prin sistemul de „raportare internă”, care presupune:
a. Orice problemă trebuie comunicată în primul rând superiorului direct. Managerul care primeşte un astfel de raport trebuie să aplice măsurile necesare, corespunzător situatiei semnalate.
b. În situaţia în care problema respectivă nu poate fi raportată managerului direct sau dacă persistă în ciuda sesizarii, aceasta trebuie raportată, după caz, urmatoarelor persoane/departamente:
 Sef serviciu Resurse Umane
 Sef birou Protecţia Muncii şi Sănătăţii
 Departamentului Calitate
 Directorului Financiar Contabil
5. Conducerea Unitatii asigură protecţia salariatului care a supus atenţiei o problemă, de orice represalii şi pastreaza confidenţialitatea asupra tuturor problemelor ridicate.
6. Sunt interzise din partea managerilor şi a angajaţilor Unitatii acţiunile de represalii, recompensare sau hărţuire a unui angajat care a raportat sau intenţionează să raporteze o anumită situaţie, care ar reprezenta un comportament inacceptabil sau o abatere disciplinară.
7. Încălcarea regulii stabilite la alineatul precedent de către salariaţii Unitatii reprezintă abatere disciplinară gravă şi se sancţionează cu concedierea disciplinară a salariatului vinovat, iar pentru contractori, poate duce la rezilierea contractului în baza căruia serviciile sunt furnizate Unitatii.
8. Raportarea unei probleme nu va oferi imunitate angajatului, dar anunţarea la timp poate constitui o circumstanţă atenuantă.

Art. 255. Conflictul de Interese
1.Angajaţii Unitatii sunt obligaţi să evite situaţiile care ar avea drept consecinţă crearea unui conflict de interese, în care acţiunile sau loialitatea lor să se împartă între interesele propriei persoane şi cele ale Unitatii sau între interesele Unitatii şi cele ale unei terte parti.
2. Fiecare salariat este obligat să declare orice activitate, acord, investiţie sau interes care ar putea intra în conflict cu interesele Unitatii sau care, ar putea interfera cu obligaţia sau abilitatea angajatului de a deservi cât mai bine cu putinţă unitatea sanitara. În situaţia în care un angajat nu este sigur cu privire la posibila existenţa a unui conflict de interese, este responsabilitatea să să îşi consulte imediat superiorul direct, în legătură cu situaţia ivită.
3. Următoarele activităţi sunt considerate că pot duce la conflicte de interese, dar enumerarea lor nu se limitează la:
• deţinerea unei afaceri care concurează direct sau indirect cu interesele Unitatii;
• colaborarea sau angajarea la o firmă care concurează direct sau indirect cu Unitateul;
• menţinerea unei relaţii financiare directe sau indirecte cu un competitor, client sau furnizor al Unitatii;
• primirea de cadouri în bani, daruri sau favoruri cu valoare semnificativă de către un angajat în timpul îndeplinirii sarcinilor de serviciu, din partea unor clienţi, pacienti sau a unor eventuali cleinţi/pacienti ai Unitatii;
• angajarea în altă activitate contrară intereselor firmei în timpul orelor de lucru sau folosirea produselor şi/sau echipamentelor Unitatii altfel decât în interesul acestuia;
• utilizarea numelui, logo-ului, rechizitelor, produselor, materialelor, echipamentelor, corespondenţei, maşinilor şi aparaturii de birou sau a altor bunuri aparţinând Unitatii în scopuri personale, fără un acordul scris obţinut în prealabil din partea unui membru al Comitetului Executiv. Această politică include, fără a se limita la folosirea mai mult decât accidentală sau ocazională a computerelor, telefoanelor (inclusiv a telefoanelor mobile) sau faxurilor Unitatii;
• solicitarea unei activităţi sau intrarea într-o afacere sau tranzacţie financiară cu un angajat al Unitatii care este subordonat, direct sau indirect, dacă nu a fost obţinut în prealabil acordul scris al unui membru al Comitetului Executiv. Această restricţie se aplică tuturor tranzacţiilor, indiferent cât de mici (ca valoare sau dificultate) incluzând, dar nelimitându-se la:
 angajarea unui subordonat pentru a efectua servicii personale;
 solicitarea unui angajat să participe la o investiţie de orice fel.
4. Încălcarea regulilor privind conflictul de interese, stabilite în prezentul capitol, reprezintă abatere disciplinară gravă, care poate fi sancţionată cu concedierea disciplinară a salariatului vinovat, indiferent de funcţia şi poziţia ierarhică ocupate în cadrul Unitatii.
Art. 256. Confidenţialitatea
1. Pe toată perioada desfăşurării activităţii, salariaţii Spitalul Judetean de Urgenta Calarasi se obligă să păstreze confidenţialitatea asupra tuturor informaţiilor tehnice, comerciale, contractuale, de afaceri, etc. ale unitatii, să transfere şi să utilizeze informaţiile respective numai în folosul acesteia.
2.Este interzisă dezvăluirea neautorizată, utilizarea în interes personal, reproducerea, păstrarea sau manipularea necorespunzătoare a oricăror suporturi materiale sau magnetice ce conţin informaţii de acest gen, de către angajaţii Unitatii.
3. Această obligaţie de confidenţialitate - aşa cum este reglementată în prezentul regulament - se menţine chiar şi după încetarea contractului individual de muncă al persoanelor respective, în funcţie de conţinutul informaţiilor cunoscute.
4. Termenii angajării reprezintă o informaţie personală şi secretă, stabilită în mod direct între salariat şi unitatea sanitara. Angajaţii se obligă să nu divulge nimănui (inclusiv celorlalţi angajaţi ai Unitatii) nici o parte a acestei informaţii.
5.Nerespectarea obligaţiei de confidenţialitate astfel cum aceasta este reglementată în prezentul regulament, reprezintă o abatere gravă şi poate fi sancţionată de către conducerea Unitatii cu concedierea din motive disciplinare.
6. Obligaţia de confidenţialitate, astfel cum aceasta este precizată la pct. 1. revine şi oricărei alte persoane care, în virtutea contractelor încheiate între Spitalul Judetean de Urgenta Calarasi şi aceştia sau între Spitalul Judetean de Urgenta Calarasi şi angajatorii sau comitenţii acestor persoane, care prestează muncă în incinta unităţii sau în interesul unităţii.
7. În cazul nerespectării de către persoanele prevăzute la alin. (6) a obligaţiei de confidenţialitate, Spitalul Judetean de Urgenta Calarasi îşi rezervă dreptul de a le interzice în continuare accesul în unitate şi, după caz, de a anunţa de îndată angajatorii sau comitenţii acestora în vederea adoptării măsurilor sancţionatorii care se impun. Totodată, pentru orice prejudicii astfel produse, Spitalul Judetean de Urgenta Calarasi îşi rezervă dreptul să acţioneze în faţa instanţelor competente pentru recuperarea pagubelor.
8. Pe lângă informaţiile calificate la punctul 1, ca fiind confidenţiale, termenul de “Informaţii confidenţiale” include, dar nu se limitează la informaţii referitoare la preţuri/costuri, salarii, know-how, procese, şi informaţii legate de cercetare-dezvoltare, invenţii, strategii şi planuri de marketing, informaţii contractuale (inclusiv afaceri în curs), liste de clienţi, pacienţi şi furnizori, preţuri şi costuri, produse şi realizări nefăcute publice.

CAPITOLUL X
ORGANIZAREA LA LOCUL DE MUNCĂ, SECURITATEA şi SIGURANŢA

Art. 257 LOCUL DE MUNCA
1. Curăţenia şi ordinea la locul de muncă reprezintă o cerinţă menită să vină în sprijinul eficienţei, reprezentând în acelaşi timp şi o măsură de siguranţă pentru salariaţi.
2. Salariaţii care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Unitatii, sunt obligaţi să contribuie la procesul zilnic de curatenie la locul lor de munca.
3. Salariaţii sunt obligaţi ca la sfârşitul fiecărei zile de lucru, să nu lase pe birou /masa de lucru hârtii şi documente, acestea urmând a fi depuse în dulapuri, iar documentele confidenţiale urmând a fi depozitate şi asigurate în dulapuri încuiate.
4. Pentru desfăşurarea corespunzătoare a activităţii, pe lângă celelalte sarcini menţionate în prezentul subcapitol, angajaţii Unitatii sunt obligaţi:
a. să păstreze curăţenia în sala de mese, bucătărie şi spaţiile comune;
b. să asigure deconectarea PC-ului peste noapte şi să depoziteze într-un loc sigur computerul portabil;
c. să se asigure că duplicate ale cheilor de la birouri se află în posesia colegilor, sefului direct şi că sunt păstrate în condiţii sigure;
d. să asigure stingerea luminii atunci când părăsesc ultimii locul de muncă.
5. Sefii de compartimente/sectii sunt responsabili pentru respectarea regulilor stabilite în prezentul subcapitol.
6. Orice fapta care reprezintă o încălcare a dispoziţiilor privind locul de muncă reprezintă abatere disciplinară, care în funcţie de gravitatea să poate fi sancţionată inclusiv cu concedierea disciplinară.
Art. 258. PROTECTIA şi SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ
 Reguli privind protectia, igiena şi securitatea în munca în cadrul Unitatii

Art. 259 (1). Spitalul Judetean de Urgenta Calarasi, în calitate de angajator, are obligatia să ia masurile necesare pentru protejarea vietii şi sanatatii salariatilor în conformitate cu prevederile Legii securitatii şi sanatatii în munca nr. 319/2006 cu modificarile şi completarile ulterioare.
(2) Spitalul Judetean de Urgenta Calarasi are obligatia să asigure securitatea şi sanatatea salariatilor în toate aspectele legate de munca.
(3) In cadrul responsabilitatilor sale Spitalul Judetean de Urgenta Calarasi are obligatia să ia masurile necesare pentru asigurarea securitatii şi protectiei sanatatii salariatilor, inclusiv pentru activitatile de prevenire a riscurilor profesionale, de protejare a maternitatii la locurile de munca (prevazuta de O.U.G. nr. 96/2003 cu modificarile şi completarile ulterioare), de informare şi instruire şi pentru asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor necesare cu respectarea urmatoarelor principii generale de prevenire:
a) evitarea riscurilor profesionale
b) evaluarea riscurilor profesionale care nu pot fi evitate
c) adaptarea muncii la om, în special în ceea ce priveste proiectarea locurilor de munca şi alegerea echipamentelor şi a metodelor de munca, în vederea reducerii monotoniei muncii şi a diminuarii efectelor acestora asupra sanatatii.
d) luarea în considerare a evolutiei tehnicii şi introducerea noilor tehnologii medicale moderne.
e) inlocuirea proceselor şi substantelor periculoase cu procese, tehnici, substante inofensive, sau mai putin periculoase
f) adoptarea masurilor de protectie colectiva cu prioritate fata de masurile de protectie individuala
g) aducerea la cunostinta salariatilor a instructiunilor corespunzatoare privind masurile de protectie a muncii, cunoasterea şi aplicarea Precautiunilor universale.
h) dezvoltarea unei politici de prevenire coerente privind organizarea activitatii, conditiile de munca, relatiile sociale şi influienta factorilor interni.

Art. 260 (1) Funcţia de sănătate şi securitate în muncă a spitalului se realizează de persoanele împuternicite de Manager, respectiv de salariatul angajat pe postul specific.
(2) Pentru a asigura participarea salariaţilor la elaborarea şi aplicarea deciziei în domeniul protecţiei muncii la nivelul Spitalului Judeţean de Urgenta Calarasi s-a constituit “Comitetul de securitate şi sănătate în muncă”, din componenţa căruia face parte, de drept, medicul de medicina muncii al unităţii .

Art. 261 . La nivelul Spitalului Judeţean de Urgenţă Calarasi organizarea activităţii de protecţie a muncii se bazează pe respectarea următoarelor principii :
1 obligaţia de a asigura securitatea şi sănătatea angajaţilor;
2 obligaţiile angajaţilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă nu vor afecta principiul responsabilităţii angajatorului,
3 în contextul responsabilităţii sale, angajatorul va lua măsurile necesare pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii angajaţilor: 1). prevenirea riscurilor de accidentare; 2). informarea şi instruirea; 3). realizarea cadrului organizatoric.
Art. 262.
(1) Angajatorul va organiza instruirea periodica a angajaţilor sai în domeniul securitatii şi sanatatii în munca.
Modalitatile de instruire se stabilesc de comun acord cu reprezentantii salariatilor şi organismele abilitate conform legislatiei specifice.
(2)Instruirea în domeniul securitatii şi sanatatii în munca este obligatorie în urmatoarele situatii:
a) în cazul noilor angajaţi;
b) în cazul salariatilor care isi schimba locul de munca sau felul muncii;
c) în cazul salariatilor care isi reiau activitatea după o intrerupere mai mare de 6 luni;
d) în situatia în care intervin modificari ale legislatiei în domeniu.
(3) Locurile de munca trebuie să fie organizate astfel incat să garanteze securitatea şi sanatatea salariatilor.
(4) Masurile privind securitatea, sanatatea şi igiena în munca nu trebuie să comporte în nicio situatie obligatii financiare pentru angajaţi.
Art. 263. Comunicarea, cercetarea, inregistrarea şi raportarea evenimentelor ca urmare a unor accidente la locul de munca în care sunt implicate persoane angajate, se vor efectua conform prevederilor Legii nr. 346/2002 cu modificarile şi completarile ulterioare, privind asigurarea pentru accidente de munca şi boli profesionale şi Legii nr. 319/2006-Republicata privind securitatea şi sanatatea în munca, cu modificarile ulterioare.

Art.264. In scopul asigurarii implicarii salariatilor la elaborarea şi aplicarea dispozitiilor în domeniul securitatii şi sanatatii în munca s-a constituit Comitetul de Securitate şi Sanatate în Munca, prin decizie, care are atributii specifice potrivit dispozitiilor legale în vigoare.

Art. 265. Regulile şi masurile privind securitatea şi sanatatea în munca vor fi elaborate prin consultarea reprezentantilor sindicatelor din unitate, precum şi cu Comitetul de securitate în munca.

Art.266. Supravegherea sanatatii salariatilor este asigurata prin medicul de specialitate de medicina a muncii.

Art.267. Angajatul are obligatia să participe la seminariile de protectia muncii organizate de angajator prin persoane specializate. Neparticiparea la seminariile de protectia muncii reprezinta abatere disciplinara grava şi se sanctioneaza cu desfacerea disciplinara a contractului de munca.

Art.268. Angajatul este obligat să isi insuseasca şi să respecte normele de protectie a
muncii.
Art. 269. La nivelul Spitalului Judeţean de Urgenţă Calarasi se stabilesc următoarele reguli principale privind securitatea şi sănătatea în muncă:
a) la fiecare loc de muncă se vor repartiza numai persoane care cunosc echipamentele tehnice, instalaţiile şi procedeele de lucru, au calificarea şi autorizarea necesară, au fost instruite din punct de vedere al securităţii muncii şi au corespuns controlului medical obligatoriu;
b) în cadrul procesului de instruire în domeniul securităţii muncii vor fi transmise toate informaţiile necesare, referitoare la: riscurile la care sunt expuşi, părţile periculoase ale echipamentelor tehnice utilizate, în funcţie de specificul activităţii, dispozitivele de protecţie existente, mijloacele de protecţie şi autoprotecţie, modul de intervenţie în caz de avarii sau accidente, sistemele de avertizare/ semnalizare/ alarmare, semnificaţia marcajelor şi inscripţiilor diverselor ambalaje ( recipiente de sticlă, cutii, flacoane, etc.) pentru păstrarea diferitelor substanţe, materii şi materiale utilizate în procesele de muncă, conform standardelor;
c) acordarea sortimentelor de echipament individual de protecţie se va face astfel încât acestea să asigure protecţia concomitentă a lucrătorilor contra tuturor riscurilor existente în procesele concrete de muncă;
d) toate căile de acces vor fi menţinute în stare de curăţenie, libere de orice obstacol şi vor fi marcate vizibil; pentru curăţarea şi dezinfecţia pavimentelor şi a celorlalte suprafeţe nu vor fi utilizate materiale inflamabile, toxice sau care favorizează alunecarea;
e) spălătoriile pentru rufe şi staţiile de sterilizare vor fi compartimentate după principiul separării activităţilor “murdare “ de cele “curate”, respectându-se sensul unic al circuitului, conform reglementărilor legale in vigoare;
f) în cazul producerii defecţiunilor, lifturile vor fi oprite, indicându-se aceasta pe uşile lifturilor; reparaţiile sau intervenţiile necesare vor fi efectuate numai de personal autorizat în acest scop şi cu respectarea prescripţiilor tehnice ISCIR R2 - 88;
g) personalul va fi instruit în vederea cunoaşterii şi aplicării regulilor de asepsie, conform prevederilor legale in vigoare, astfel:
• dezinfecţia obiectelor de inventar din încăperile destinate activităţii medicale, precum şi a pavimentelor şi pereţilor;
• regulile de igienă individuală şi colectivă;
• respectarea întocmai a procedeelor de lucru privind examinarea, investigarea şi aplicarea tratamentelor;

Art. 270. CONTROLUL MEDICAL PERIODIC
(1) Controalele medicale periodice sunt obligatorii pentru salariaţi, în condiţiile legii.
(2) Salariaţii urmează să efectueze aceste controale la datele şi în condiţiile stabilite de către conducerea Unitatii
(3) Costul controlului medical este suportat de către Unitate in limita prevederilor bugetare
(4) Salariaţii au obligaţia de a respecta toate indicaţiile date de medicul de medicină a muncii.
(5) Neprezentarea culpabilă la controalele medicale periodice, precum şi nerespectarea prevederilor alin. (4), constituie abatere disciplinară gravă şi se sancţionează cu concedierea disciplinară a salariatului respectiv.

Art. 271. PROTECŢIA MATERNITĂŢII LA LOCUL DE MUNCĂ
Alin.1 Prevederile cuprinse în prezentul capitol se aplică salariatelor gravide şi mame, lăuze, sau care alăptează. Prezentul capitol se completează cu dispoziţiile legale în vigoare, referitoare la protecţia maternităţii (Ordonanţa de urgenţă nr. 96/2003, privind protecţia maternităţii la locurile de muncă, astfel cum a fost aprobată prin legea nr. 25/2004).
Alin. 2- (1) Salariatele aflate într-una dintre situaţiile prevăzute la pct. precedent beneficiază legal de măsuri de protecţie socială, după cum urmează:
) dispensă pentru consultaţii prenatale, care constă în acordarea de către angajator a unui număr de ore libere plătite salariatei, pentru efectuarea de controale şi examene medicale prenatale, care se pot efectua numai în timpul programului de lucru, fără diminuarea drepturilor salariale;
a) trecerea într-un loc de muncă de zi, în cazul în care salariatele îşi desfăşoară munca în program de noapte, la solicitarea scrisă a acestora şi în situaţia în care sănătatea salariatelor este afectată de munca de noapte, cu menţinerea salariului de bază brut lunar;
b) modificarea condiţiilor de muncă şi/sau a timpului de muncă, sau, dacă acest lucru nu este posibil, de repartizarea într-un alt loc de muncă, conform recomandării medicului de medicină a muncii, sau a medicului de familie, cu menţinerea veniturilor salariale, în cazul în care salariata îşi desfăşoară activitatea într-un loc de muncă care prezintă riscuri pentru sănătatea sau securitatea sa, ori are repercusiuni asupra sarcinii şi alăptării;
c) concediu de risc maternal, de maximum 120 de zile; concediul de risc maternal se acordă în cazul în care sănătatea şi securitatea salariatei gravide, care a născut de curând sau, a celei care alăptează, sau a fătului ori a copilului ei ar fi în pericol datorită condiţiilor de muncă în care îşi desfăşoară activitatea şi în situaţia în care angajatorul, din motive obiective, nu poate schimba condiţiile de muncă şi/sau orarul de muncă, ori să o repartizeze pe salariată într-un loc de muncă fără riscuri pentru sănătatea sau securitatea sa, ori a fătului, sau a copilului său;
d) modificarea locului de muncă în situaţia în care salariatele îşi desfăşoară activitatea numai în poziţie ortostatică sau în poziţia aşezat, astfel încât să li se asigure, la intervale regulate de timp, pauze şi amenajări pentru repaus în poziţie şezândă sau, respectiv pentru mişcare, ori dacă acest lucru nu se poate realiza, trecerea pe un alt loc de muncă corespunzător stării de sănătate a salariatei;
e) două pauze pentru alăptare în cursul programului de lucru, de câte o oră fiecare, în aceste pauze incluzându-se şi timpul necesar deplasării dus întors de la locul de muncă în care se găseşte copilul; la cererea mamei, pauzele pentru alăptare vor fi înlocuite cu reducerea duratei normale a timpului său de muncă cu două ore zilnic, cu menţinerea drepturilor salariale;
(2) Salariatele vor beneficia de măsurile de protecţie specială, menţionate la alineatul (1), numai dacă anterior, l-au informat, în scris, pe angajator, cu privire la starea lor şi au prezentat, de la medicul de familie, un document medical, care să ateste această stare.
(3) În cazul neîndeplinirii de către salariată a obligaţiilor prevăzute la alin.(2), angajatorul este exonerat de obligaţiile sale, aşa cum acestea sunt prevăzute în prezentul Regulament intern.

Alin. 3 Salariatele beneficiază de concediu postnatal obligatoriu de 42 de zile, acordat în cadrul celor 126 de zile al concediului pentru sarcină şi lăuzie, astfel cum acesta este reglementat de dispoziţiile legale în vigoare.
Alin. 4
(1) Angajatorul este obligat să evalueze anual, precum şi la orice modificare a condiţiilor de muncă, natura, gradul şi durata expunerii salariatelor gravide, care au născut recent, sau care alăptează, în scopul determinării oricărui risc care ar putea afecta securitatea sau sănătatea lor, a oricărei repercusiuni asupra sarcinii, ori alăptării.
(2) În situaţia în care condiţiile de muncă nu sunt corespunzătoare, angajatorul este obligat să modifice în mod corespunzător condiţiile şi/sau orarul de muncă, ori dacă nu este posibil acest lucru, să le repartizeze pe salariatele în cauză în alte locuri de muncă fără riscuri pentru sănătatea sau securitatea acestora, conform recomandării medicului de medicina muncii, sau a medicului de familie, cu menţinerea, însă, a veniturilor salariale.
(3) Angajatorul este obligat să informeze, în scris, salariatele asupra rezultatelor evaluării privind riscurile la care pot fi supuse la locurile lor de muncă, precum şi asupra drepturilor care decurg din aplicarea prevederilor legale în vigoare referitoare la protecţia maternităţii.
Alin. 5 (1) Angajatorul este obligat să păstreze confidenţialitatea asupra stării de graviditate a salariatei şi nu va anunţa alţi angajaţi decât cu acordul scris al salariatei în cauză şi doar în interesul bunei desfăşurări a procesului de muncă, când starea de graviditate nu este vizibilă.
(2) În situaţia în care a fost anunţat, în scris, de o salariată a să că se află într-o situaţie reglementată de prezentul capitol (este gravidă, a născut de curând, sau alăptează), angajatorul este obligat să înştiinţeze în termen de 10 zile lucrătoare medicul de medicina muncii, precum şi Inspectoratul teritorial de muncă, pe raza căruia îşi desfăşoară activitatea, în vederea efectuării verificărilor privind condiţiile de muncă ale salariatei, la termenele şi în condiţiile stabilite legal.
Alin. 6- (1) Salariatele gravide sau care au născut de curând, sau care alăptează nu vor putea fi obligate să desfăşoare muncă de noapte sau în condiţii insalubre sau penibile.
(2) Dacă însă salariatele doresc să-şi continue activitatea, angajatorul va fi obligat să le treacă pe un alt loc de muncă, cu menţinerea însă, a salariului brut lunar, ori să le acorde concediu de risc maternal.

Art. 272. PREVENIREA şi STINGEREA INCENDIILOR
1. Angajaţii sunt obligaţi să cunoască şi să aplice regulamentele unitatii sanitare cu privire la prevenirea şi stingerea incendiilor.
2. Spitalul Judetean de Urgenta Calarasi organizează periodic, pe cheltuiala sa, instructaje şi exerciţii cu privire la prevenirea şi stingerea incendiilor, activităţi la care salariaţii sunt obligaţi să participle.
3. Responsabilii cu activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor sunt obligaţi ca pe durata programului de lucru să se asigure că ieşirile de incendiu sunt descuiate.
4. Încălcarea procedurilor şi regulilor Unitatii privind prevenirea şi stingerea incendiilor, precum şi neprezentarea culpabilă la instructajele şi exerciţiile de prevenire şi stingere a incendiilor, reprezintă abatere disciplinară gravă, care poate fi sancţionată cu concedierea disciplinară a salariatului vinovat.

Art. 273. FUMATUL LA LOCUL DE MUNCA
1. În cadrul Spitalul Judetean de Urgenta Calarasi, se aplică prevederile Legii nr.349 din 06/06/2002, cu modificarile şi completarile ulterioare, privind fumatul în locurile destinate şi interzicerea acestuia în locurile unde fumatul afectează sănătatea altor persoane sau creează riscuri de incendiu. În incinta societăţii, fumatul este permis numai în locurile stabilite în acest scop.
2. Conducătorul unităţii şi conducătorii subunităţilor dispun măsurile de interzicere a fumatului în spaţiile prevăzute de lege, stabilesc - cu respectarea prevederilor legale - locurile pentru fumat şi dispun amenajarea acestora.
3. Încălcarea dispoziţiilor privind fumatul la locul de muncă reprezintă abatere disciplinară gravă, care va fi sancţionată conform dispoziţiilor legale şi regulilor stabilite în prezentul regulament intern.

Art. 274. ALCOOLUL şi DROGURILE
1. Spitalul Judetean de Urgenta Calarasi promoveaza siguranta la locul de munca prin promovarea de programe care să mentina sanatatea şi securitatea angajaţilor sai precum şi increderea pacientilor. Obiectivul nostru este să cream şi să mentinem un mediu de lucru sigur, sanatos şi eficient, incompatibil cu efectele consumului de droguri sau alcool
2. Este interzisă prezentarea la locul de muncă sub influenţa băuturilor acoolice şi a drogurilor, ceea ce implică un risc serios pentru sănătatea şi siguranţa angajaţilor.
3. Este interzis angajaţilor să introduca şi să consume bauturi alcoolice şi droguri în incinta Unitatii, în timpul programului de lucru, sau atunci când angajatul desfăşoară activităţi în numele Unitatii.
4. Angajaţilor li se poate cere să faca analize medicale în vederea depistarii drogurilor sau alcolemiei în cazul în care sunt implicati în accidente de munca sau sunt subiectul unei suspiciuni legata de incalcarea prezentei prevederi
5. Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament privind deţinerea şi consumul de băuturi alcoolice şi droguri reprezintă abatere disciplinară gravă şi se sancţionează cu concedierea disciplinară a salariatului vinovat.
Art. 275. PREVENIREA VIOLENTEI
1. În vederea asigurării unui climat favorabil pentru desfăşurarea actvităţii la locul de muncă, pentru a preveni şi descuraja manifestările de violenţă, conducerea Unitatii solicită respectarea următoarelor reguli:
• trataţi-va întotdeauna colegii cu politeţe şi respect. Abţineţi-vă de la manifestări violente sau orice alt comportament care poate fi periculos atât pentru propria persoană cât şi pentru ceilalţi.
• nu vă angajaţi într-o acţiune de ameninţare, intimidare sau constrângere a unei alte persoane, angajat al Unitatii sau nu, inclusiv în afara programului de lucru.
• nu aduceţi în spaţiile Unitatii dispozitive periculoase sau cu un anumit grad de risc şi periculozitate.
• raportaţi superiorului direct sau oricărui manager, cât mai repede posibil, orice ameninţare cu violenţă.
• colaboraţi cu cei care oferă suport legal, medical sau securitate şi care au fost apelaţi pentru oferirea ajutorului în caz de urgenţă.
2. În situaţia în care un angajat este responsabil pentru ameninţarea cu violenţa sau pentru orice alt comportament care încalcă aceste reguli, se vor lua prompt măsuri disciplinare împotriva acestuia, care pot include, în situaţii deosebit de grave, concedierea disciplinară a celui vinovat.
Art. 276. ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR
1. Pentru a veni în întâmpinarea situaţiilor care necesită intervenţia medicală promtă şi imediată, conducerea Unitatii a dotat locurile de muncă cu un truse medicale complete in UPU, care sunt păstrate în locuri uşor accesibile.
2. În situaţii de urgenţă în vederea utilizării trusei de prim ajutor, salariatul interesat va contacta imediat responsabilul cu protecţia muncii numit pentru acel loc de muncă.

Art. 277. UTILIZAREA BUNURILOR UNITATII
1. Angajaţii trebuie să mentina în buna stare şi să protejeze toate bunurile aflate în proprietatea Unitatii precum şi toate bunurile aflate pe teritoriul acestuia.
2. In nici un caz nu se permite ca angajatul să ia, să imprumute, să vanda sau să instraineze aceste bunuri catre o terta parte.
3. In caz de deteriorare/ instrainari aduse unor bunuri ale Unitatii sau aflate pe teritoriul acestuia din vina angajatului, conducerea Unitatii va imputa acestuia valoarea pagubei produse şi va impune sanctiuni disciplinare ce pot merge pana la desfacerea contractului de munca. în situatii grave, prejudiciile materiale aduse companiei pot atrage şi raspunderea civila sau penala a angajatului, conform legilor în vigoare.
Art. 278. INTEGRITATEA
1. Conducerea Unitatii are incredere în angajaţii sai şi le acorda credit total. Orice tip de furt sau frauda este insa inacceptabil . Intr-un astfel de caz se va sanctiona angajatul prin desfacerea pe motive disciplinare, cu efect imediat, a contractului de munca.
2. De asemenea este inclusa, pe langa raspunderea disciplinara, şi raspunderea materiala pentru recuperarea pagubelor produse de catre respectivul angajat.

Art. 279. MIJLOACE DE COMUNICARE, REGIMUL CORESPONDENTEI şi AL CONVORBIRILOR TELEFONICE
Mijloacele oficiale de comunicare în cadrul Unitatii sunt urmatoarele :
1. Mijloace scrise :
 Comunicare verticala :
- de sus în jos, prin decizii (hotarâri), note de serviciu, comunicari (anunturi), delegari, imputerniciri;
- de jos în sus, prin rapoarte, referate, memorii, cereri (petitii), informari, procese verbale.
 Comunicare orizontala (interdepartamentala) - prin note interne, informari etc.
2. Mijloace verbale :
 Prin contact direct :
- adunari generale;
- sedinte de lucru (operative);
- consilii;
- intrevederi şi consultari intre sefii compartimentelor de munca şi subordonati.
 Prin sisteme de comunicare la distanta :
- telefon;
3. Mijloace electronice:
- e-mail;
a. Comunicarile cu partenerii sau organizatiile din afara unitatii se fac prin :
a) scrisori (adrese);
b) fax;
c) e-mail
d) convorbiri şi note telefonice.
b) Scrisorile destinate altor unitati, institutii, organizatii, persoane fizice sau juridice din tara şi strainatate, se vor emite de regula pe hârtie cu antet care va contine urmatoarele date ce tin de identitatea companiei:
- denumirea unitatii;
- forma juridica a unitatii;
- sediul unitatii;
- nr. de telefon, fax;
Scrisorile vor purta semnatura directorului general, loctiitorilor acestuia. Ele vor avea de asemenea inscris numarul de inregistrare şi data expedierii.
c) Transmiterea mesajelor prin fax se va face numai cu aprobarea şi în numele managerului sau loctiitorului acestuia.
Art. 280. FOLOSIREA TELEFONULUI, COPIATOARELOR şi FAX-URILOR
a) Telefoanele de birou
Liniile telefonice dedicate relatiilor cu pacientii/colaboratorii nu vor fi folosite în scopul primirii sau efectuarii de convorbiri în interes personal. De asemenea convorbirile personale interurbane sau internationale nu vor fi efectuate folosind telefoane ale companiei.
b)Telefoanele mobile
Telefoanele mobile puse la dispozitia salariatilor de catre Unitate, vor fi folosite de catre acestia în timpul orelor de program şi numai pentru rezolvarea problemelor de serviciu. Costul convorbirilor telefonice efectuate în interes de serviciu vor fi decontate în limita unei sume stabilite de directorul general. Este de dorit ca angajaţii aflati în aceasta situatie să fie rezonabili în ce priveste durata şi frecventa convorbirilor telefonice şi de asemenea să utilizeze cele mai convenabile modalitati de comunicare în concordanta cu interesele Unitatii.
c)Utilizarea faxului, imprimantelor şi copiatoarelor
Faxurile, imprimantele, copiatoarele sunt puse la dispozitia angajaţilor în vederea indeplinirii sarcinilor de serviciu. Folosirea acestora în interes personal este strict interzisa.

Art. 281. ALTE PREVEDERI
Se interzice desfăşurarea activităţilor particulare, comerciale în cadrul orelor de program.
Orice activitate desfăşurată de angajaţi la o altă unitate, în regim de cumul de funcţii sau colaborare, care ar putea concura împotriva instituţiei, necesită aprobarea superiorului ierarhic sau a Mangerului.

CAPITOLUL XI
PROGRAMUL DE LUCRU ŞI PREZENŢA
Art. 282 STANDARDE DE PREZENTA
1. Spitalul Judetean de Urgenta Calarasi are obiective foarte clar definite şi în acest sens se aşteaptă ca fiecare angajat să îşi desfăşoare activitatea astfel încât să îşi aducă contribuţia la realizarea acestora.
2. Toţi angajaţii sunt obligaţi să fie prezenţi zilnic la programul de lucru, asumându-şi în acest sens responsabilitatea unei bune prezenţe şi punctualităţi.
3. Angajaţii sunt obligaţi să reducă la minim perioadele de întrerupere (motivată) a activităţii.
4. Orice încălcare a regulilor de prezenţă la programul de lucru reprezintă abatere disciplinară şi va fi sancţionată în funcţie de gravitatea faptei.
5. Evidenţa timpului de muncă efectuat de salariaţi se ţine pe baza condicii de prezenţă, salariaţii fiind obligaţi să semneze condica de prezenţă la venire şi la plecare, menţionându-se ora şi minutele.
6. Condica de prezenţă se depune pentru semnare în fiecare punct de lucru:
a. la începerea programului de lucru cu 15 minute înainte;
b. la terminarea programului de lucru, cu 15 minute înainte;
7. Condica de prezenţă se ridică:
a. după 15 min. de la începerea programului de lucru;
b. la 15 min. după terminarea programului de lucru;
8. Condica de prezenţă se păstrează la seful direct, urmând ca verificarea exactităţii consemnărilor acesteia să se poată face oricând de către conducerea societăţii.

Art. 283. ORGANIZAREA TIMPULUI DE MUNCA
Art.1 (1) Timpul de munca reprezinta timpul pe care salariatul il foloseste pentru indeplinirea atributiilor de serviciu, în conformitate cu Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificarile şi completarile ulterioare, şi alte reglementari specifice.
(2). Pentru salariatii angajaţi cu norma intreaga, durata normala este de 8 ore/zi şi de respectiv 40 de ore pe saptamana pentru conditii normale de munca şi de 7 sau 6 ore pe zi, respectiv 35 sau 30 de ore pe saptamana pentru conditii deosebite de munca. Durata normala se diferentiaza şi pe categorii de personal.
(3). în cazul tinerilor în varsta de pana la 18 ani durata timpului de munca este de 6 ore pe zi şi de 30 de ore pe saptamana.
(4). Repartizarea timpului de munca în cadrul saptamanii este, de regula de 8 ore/zi pe timp de 5 zile, cu doua zile de repaus, de regula sambata şi duminica.
(5). Durata maxima legala a timpului de munca nu poate depasi 48 pe saptamana, inclusiv orele suplimentare.
(7) în concretizarea acestui articol, programul categoriilor de personal, timpul de munca, organizarea şi efectuarea garzilor în unitatile publice din sectorul sanitar este conform Ordinului MS nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de munca, organizarea şi efectuarea garzilor în unitatile publice din sectorul sanitar cu modificarile şi completarile ulterioare, reprezentand anexa la prezentul regulament.
(8). Munca prestata în afara duratei normala a timpului de munca saptamanal, prevazuta la Art.109 din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii este considerata munca suplimentara.
(9). Salariatii care desfasoara munca de noapte şi au probleme de sanatate recunoscute ca avand legatura cu aceasta, vor fi trecuti la o munca de zi pentru care sunt apti. Femeile gravide, lauzele şi cele care alapteaza nu pot fi obligate să presteze munca de noapte.
(10). Evidenta prezentei personalului se realizeaza pe condica de prezenta conform graficului de lucru.
Art.2 (1). Angajatorul poate stabili programe individualizate de munca, conform Art.115 din Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, cu acordul sau la solicitatrea salariatilor în cauza.
(2). Programul individualizat de munca poate functiona numai cu respectarea dispozitiilor Art.109,111 şi 115 din legea nr.53/2003 – Codul Muncii cu modificarile şi completarile ulterioare.

Art. 284. (1). Angajatorul va tine evidenta orelor de munca prestate de fiecare salariat şi va supune controlului inspectiei muncii aceasta evidenta ori de cate ori este solicitat.
(2). Salariatii au obligatia de a semna condica de prezenta la inceperea şi la sfarsitul programului de lucru.
(3) Intarzierile sau plecarile de la program din motive personale, se pot face numai cu instiintarea şi acordul sefului direct. în condica de prezenta vor fi mentionate distinct, situatiile privind programul, prezenta, concediul de odihna, concediul fara plata, concediu de boala, formare profesionala precum şi alte situatii prevazute de legislatia muncii şi specifice în vigoare.

ORGANIZAREA INTERNA A TIMPULUI DE MUNCĂ
Art. 285. (1) Timpul de muncă reprezintă timpul pe care salariatul îl foloseşte pentru îndeplinirea sarcinilor de muncă.
(2) Salariaţii Spitalului Judeţean de Urgenţă Calarasi angajaţi cu normă întreagă lucrează după un program de 5 zile lucrătoare pe săptămână, cu o durată normală zilnică de 8 ore şi 40 ore în medie pe săptămână, cu repaus săptămânal de două zile, conform graficelor de lucru, a graficelor de gărzi şi contravizită.
(3) Organizarea timpului de lucru pentru angajaţii Spitalului Judeţean de Urgenta Calarasi se face conform Ordinului Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 870/1.07.2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de munca, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar. Enumerăm mai jos categoriile de personal, activităţile şi locurile de muncă unde durata zilnică a timpului de muncă este mai mică de 8 ore:
a) Personalul care lucrează în prosecturi, săli de disecţie, morgi şi anatomie patologică: 6 ore / zi:
• Serviciul de medicină legală: medicii, asistenţii medicali şi autopsierii care lucrează în morgă, prosectură.
• Serviciul de anatomie patologica: tot personalul.
b) Personalul care lucrează în activităţile: radiologie şi roentgenterapie, medicină nucleară, igiena radiaţiilor nucleare, terapie cu energii înalte precum şi personalul care asigura întreţinerea şi repararea aparaturii din aceste activităţi: 6 ore / zi.
• Laboratorul de radiologie ( spital şi ambulatoriul de specialitate ): medici, personal sanitar mediu, personalul auxiliar sanitar.
• Computer tomograf: medici, personal sanitar mediu şi auxiliar.
• Dispensar TBC: personalul care lucrează la MRF.
• Laboratorul de medicină nucleară: medici, chimist, fizician, personal sanitar mediu şi auxiliar.
c) Medicii din unităţile sanitare: 7 ore / zi.
• Toţi medicii din secţiile şi compartimentele Spitalului Judeţean de Urgenta care nu au fost nominalizate la punctul a) şi b).
d) Personalul sanitar cu pregătire superioară din unităţile sanitare, precum şi personalul sanitar mediu din laboratoare sau compartimente de analize medicale:
• Farmacişti, chimişti, biologi, profesori CFM, psihologi etc. din toate secţiile şi compartimentele din structura spitalului care nu au fost nominalizate la punctul a)şi b).
• Tot personalul sanitar mediu din laboratoarele de analize medicale.
e) Personalul sanitar care lucrează în activitatea de hidrotermoterapie: 7 ore / zi.
• Personalul sanitar mediu şi auxiliar din baza de tratament a Secţiei de recuperare, medicină fizică şi balneologie care lucrează în hidrotermoterapie.
(4). Personalul Comitetului Director ,şefii de secţie , laborator/ serviciu medical angajat cu norma întreaga si are program de 8 ore /zi in cursul dimineţii ,conform contractului de administrare încheiat cu managerul spitalului (potrivit Ordinului MSP nr.203/2008).
Art. 286. În secţiile şi compartimentele cu paturi ale Spitalului Judeţean de Urgenta Calarasi unde activitatea se desfăşoară fără întrerupere ( 24 de ore din 24 ), pentru asigurarea continuităţii activităţii medicale organizarea timpului de muncă se realizează prin program de activitate curenta, gărzi şi contravizită pentru medici şi ture pentru personalul sanitar mediu şi auxiliar, precum şi pentru muncitorii de la posturile fixe, astfel:
(1) MEDICI: 1. activitate curentă zilnic de luni până vineri, 5 ore zilnic, orele 8,00-13.00.
2. contravizită care se organizează după- amiaza în zilele lucrătoare şi dimineaţa în zilele de repaus săptămânal, sărbători legale şi în celelalte zile în care, potrivit dispoziţiilor legale, nu se lucrează. Orele de contravizita se efectuează în funcţie de numărul de zile lucrătoare din luna astfel:
• in lunile cu 20 zile lucrătoare, numărul de ore de contravizita trebuie sa fie de 20;
• in lunile cu 21 zile lucrătoare, numărul de ore de contravizita trebuie sa fie de 22;
• in lunile cu 22 zile lucrătoare, numărul de ore de contravizita trebuie sa fie de 24;
• in lunile cu 23 zile lucrătoare, numărul de ore de contravizita trebuie sa fie de 26;
3. gărzi - se efectuează zilnic, inclusiv în zilele de sâmbătă şi duminică, de medicii din secţii ,laboratoare, servicii medicale sau alte unităţi sanitare ( în specialităţile unde numărul medicilor din unitate este insuficient pentru asigurarea graficului de gărzi ). Obligaţia de garda a fiecărui medic încadrat în secţiile cu paturi este de 20 ore/luna pentru completarea programului normal de lucru de 7ore în medie pe zi.
Linia de garda se poate organiza daca în secţia cu paturi sau compartimentele cu paturi, precum şi în ambulatoriul integrat spitalului sunt încadraţi cel puţin 4 medici în specialitatea respectiva.
În secţiile unde nu se organizează garda şi nici contravizita programul medicilor este de 7 ore/zi, în cursul dimineţii, 8,00-15,00.
Gărzile şi contravizita se programează lunar prin grafice întocmite de medicii şefi de secţie, care se aprobă de Manager, până la data de 26 ale fiecărei luni pentru luna următoare, grafice care se întocmesc cu respectarea prevederilor din Regulamentul aprobat prin Ordinul MSP nr.870/1.07.2004, transmis secţiilor şi compartimentelor cu adresa nr.8591/05.08.2004.
Medicii sunt scutiţi de a fi incluşi în graficul de gărzi daca se afla în una din situaţiile de mai jos, pe perioada cat durează aceste situaţii:
• Pensionarii de invaliditate gradul III;
• Femeile gravide începând cu luna a 6-a, precum şi cele care alăptează;
• Medicii care au program redus cu o pătrime din durata normala a timpului de lucru, pe baza de certificat medical;
Medicii încadraţi în Unitatea de primire a urgentelor desfăşoară activitate în doua ture si garda pe baza de grafic de lucru si grafic lunar, conform Ordinului MSP nr. 1706/2007.

Art.287. Laboratorul de analize medicale şi Laboratorul de radiologie şi imagistica medicala activitatea se desfăşoară permanent, în sistem de ture şi gărzi
Art.288. În serviciul de anatomie patologica programul normal de lucru este de 6 ore/zi şi activitatea se desfăşoară numai tura I-8,00-14,00.
Art.289. In blocurile operatorii si statia de sterilizare activitatea personalului se desfăşoară în ture 12/24 ore.
Art.290. Personalul din Unitatea de Primire a Urgenţelor (UPU) are program normal de lucru de 8 ore /zi cu excepţia medicilor care au program de 7 ore /zi. Activitatea se desfăşoară în 2 şi 3 ture astfel:
Art.291. Personalul din FARMACIA spitalului desfăşoară activitatea în corelaţie cu activitatea secţiilor de spital
Art.292. Personalul medical din ambulatoriul integrat al spitalului, în funcţie de compartimentul de lucru, are următorul program de lucru:07-15.
Art.293. Personalul din aparatul funcţional are program de luni până joi -7,30-16 00 vineri 7.30-13 30.
Art.294. Personalul din serviciul de supraveghere şi control al infecţiilor nozocomiale desfăşoară activitatea după următorul program:
Medic: luni – vineri: 8,00-15,00
În situaţia izbucnirii unor infecţii intraspitaliceşti sau alte acţiuni epidemiologice care ar necesita eforturi suplimentare, programul personalului se modifica corespunzător rezolvării situaţiei respective conform dispoziţiilor directorului medical.
Art. 295. Muncitorii care nu lucrează în ture şi agentul DDD au program zilnic de 8 ore/zi, de luni până vineri, în intervalul 7,00-15,00.
Art.296. Repausul săptămânal se acordă de regulă sâmbăta şi duminica. În locurile de muncă unde se lucrează în ture, salariaţii vor beneficia de alte zile de repaus săptămânal, potrivit graficului de lucru. Graficele de lucru şi de gărzi se întocmesc cu respectarea reglementărilor Ministerului Sănătăţii prevăzute în OMS nr. 870/2004 pentru aprobarea regulamentului privind timpul de munca, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar, care a fost transmis sectiilor şi compartimentelor cu adresa nr.8591/5.08.2004.
(2) Zilele de sărbătoare legală şi celelalte zile în care nu se lucrează se stabilesc prin lege şi contractul colectiv de muncă aplicabil la nivelul ramurii sanitare..
Art. 297. Pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale şi asistenţei medicale de urgenţă în Spitalul Judeţean de Urgenţă se organizează serviciul de gardă în conformitate cu Regulamentul privind timpul de munca, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar aprobat prin Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.870/2004.
(2) Serviciul de gardă se desfăşoară între ora de terminare a activităţii curente şi până la ora de începere a activităţii curente a doua zi( 8.00 ).
(3) În zilele de sâmbătă, duminică şi zilele declarate libere prin lege garda are o durată de 24 ore ( ora 8.00 până la ora 8.00 a doua zi ).
(4) Numărul liniilor de gardă şi specialităţile în care se organizează garda sunt aprobate de Ministerul Sănătăţii.
(5) Lista medicilor care compun echipa de gardă este aprobată de Comitetul Director.
(6) În cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Calarasi, serviciul de gardă fiind efectuat de o echipă de medici, managerul a desemnat ca medic coord al echipei de garda pe medicul din linia de garda chirurgie generala. Medicul coordonator al echipei de gardă îndeplineşte sarcinile de coordonare a întregii activităţi şi îl reprezintă pe directorul unităţii în orele când acesta nu este prezent în unitate, în timpul efectuării serviciului de garda.
Art.298. Prezenţa personalului la programul de lucru se evidenţiază în condici de prezenţă în care personalul este obligat sa semneze zilnic. Nesemnarea zilnica şi la timp a condicilor de prezenta constituie o încălcare a normelor de disciplina a muncii şi se sancţionează conform legislaţiei muncii. Şefii de compartimente, desemnaţi de conducerea unităţii, răspund disciplinar şi material pentru modul de completare a condicii de prezenţă, confirmând zilnic, sub semnătură, prezenţa personalului din subordine conform programului.
(2) Lunar, şefii de secţii şi de compartimente întocmesc şi înaintează la serviciul RU “foile colective de prezenţă”( pontajele), pentru a căror corectitudine şi realitate răspund disciplinar, material sau penal, după caz.
(3) Evidenţa orelor efectuate peste program se tine separat pe locuri de munca şi se depune la serviciul resurse umane, organizare, normare, salarizare.
Art.299. Se consideră muncă prestată în timpul nopţii, munca prestată în intervalul 22,00-6,00 cu posibilitatea abaterii cu o oră în plus sau în minus, faţă de aceste limite, în cazuri excepţionale.
(2) Este considerat program în 3 ture, sistemul 8/16, 12/24 ore, salariatul având obligaţia efectuării serviciului de dimineaţa, după-amiaza şi noapte, în decursul unei luni în conformitate cu art.13 din Regulamentul privind timpul de munca, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar, aprobat prin OMS nr.870/01.07.2004.
(3) Se consideră activitate permanentă în 3 ture pentru acordarea sporului de 15% situaţia in care angajatul ,în fiecare lună, prestează activitate în cel puţin 3 zile tura a II-a si
3 zile tura a III-a.
Art.300. Programarea concediilor de odihna se face de conducerea secţiilor, laboratoarelor şi compartimentelor, în luna decembrie a fiecărui an pentru anul următor, astfel încât să se asigure atât bunul mers al activităţii, cât şi interesele salariaţilor şi cu aprobarea managerului. Concediul de odihnă este de minim 20 zile lucrătoare / an şi se stabileşte conform contractului colectiv de munca în ramură sanitară.
(2) Concediul anual de odihnă se poate fracţiona, la cererea salariatului, una din tranşe neputând fi mai mică de 15 zile lucrătoare.
(3) Concediul fără plată se acordă salariaţilor la cererea acestora în funcţie de interesele unităţii şi în conformitate cu prevederile legale (Codul Muncii)
(4) Plecarea în concediul de odihna, concedii pentru studii sau concedii fără plată, înainte de a fi aprobată de şeful ierarhic, este interzisă şi constituie o abatere pentru care se pot aplica sancţiuni disciplinare. La fel şi întârzierile la expirarea concediilor.
(5) Este interzisă întreruperea concediului de odihnă şi prezentarea la serviciu din iniţiativa salariatului; salariatul poate fi chemat din concediu numai din dispoziţia scrisă a managerului, pentru nevoi de serviciu neprevăzute şi urgente.
Art.301. Accesul în Spitalul Judeţean de Urgenţă Calarasi se realizează astfel:
- pe baza legitimaţiei de serviciu, eliberată de serviciul RU pentru personalul propriu. Salariaţii sunt obligaţi ca la începutul fiecărui an să se prezinte la serviciul RU pentru vizarea legitimaţie sau eliberarea altei legitimaţii în cazul expirării;
- pentru personalul din afara unităţii venit în interes de serviciu pe baza buletinului de identitate/cărţii de identitate sau a legitimaţiei de serviciu;
- pentru studenţi şi elevi pe baza legitimaţiei de student /elev;
- pentru vizitatorii bolnavilor, în cadrul programului de vizită stabilit; în afara programului de vizită, vizitatorii bolnavilor vor avea acces în spital pe baza biletului de voie eliberat de şeful de secţie..
- accesul în unitate a reprezentanţilor mass-media în vederea fotografierii sau filmării se face numai cu aprobarea managerului, respectând dreptul la intimitate al pacienţilor, iar în situaţia în care managerului nu este în unitate accesul este permis numai cu aprobarea medicului coordonator al echipei de gardă. Este interzis accesul reprezentanţilor mass-media în secţiile: ATI, psihiatrie, dermatovenerologie, precum şi în blocul operator şi morga Spitalului Judeţean de Urgenţă Calarasi. Pentru aceasta, anterior ,reprezentanţii mass-media vor face demersuri scrise sau verbale în vederea obţinerii acordului de principiu. In vederea desfăşurării fluente a acestei activităţi, managerul spitalului a nominalizat un reprezentant ca purtător de cuvânt al Spitalului Judeţean de Urgenţă Calarasi. Persoana nominalizata in acest sens, îndeplineşte următoarele atribuţii, după înştiinţarea prealabilă a managerului unităţii :
- să furnizeze ziariştilor prompt şi complet orice informaţie de interes public, care priveşte activitatea instituţiei ;
- să acorde fără discriminare , în termen de cel mult 2 zile de la înregistrare, acreditarea ziariştilor, a reprezentanţilor mijloacelor mass-media;
- să informeze in timp util, si sa asigure accesul ziariştilor, la activităţile si acţiunile de interes public, organizate de unitate;
- să asigure periodic sau de fiecare dată când activitatea instituţiei prezintă un interes public imediat, difuzarea de comunicate, informări de presa, organizarea de conferinţe de presa, interviuri, briefinguri;
- să difuzeze dosare de presă legate de evenimente sau activităţi ale unităţii;
- să nu refuze sau să nu retragă acreditarea unui ziarist decât numai pentru fapte care împiedică desfăşurarea normală a activităţii spitalului, şi care nu privesc opiniile exprimate în presă de respectivul ziarist;
- în cazul retragerii acreditării unui ziarist, să anunţe organul de presă pentru obţinerea acreditării pentru un alt ziarist.
Art.302. Salariaţii nu vor părăsi locul de muncă decât în interes de serviciu. Predarea serviciului la schimbul de ture se face pe bază de proces-verbal, în care se precizează evenimentele deosebite şi care necesită preluarea în observaţie atentă în tura următoare.
Art.303. Salariaţii vor putea efectua ore peste durata normală a timpului de muncă numai cu aprobarea scrisă a Managerului, respectiv înlocuitorului acestuia, şi cu consultarea sindicatelor. Efectuarea muncii suplimentare este dispusă numai pentru rezolvarea unor situaţii de urgenţă, a unor lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlăturării consecinţelor unui accident.
(2) Timpul de muncă prestat suplimentar se consemnează în condici speciale, precizând numele şi prenumele salariatului, lucrarea pentru care se prestează munca, durata de prestare a muncii, şi dacă este cazul, data când se acordă timp liber în compensare.
(3) Munca suplimentară se compensează prin ore libere plătite în următoarele 30 zile după efectuarea acesteia. În aceste condiţii, salariatul beneficiază de salariul corespunzător pentru orele prestate peste programul normal de lucru.
(4) În cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în termenul de 30 zile, munca suplimentară va fi plătită salariatului. Totalul orelor suplimentare, ce se pot efectua şi plăti, nu poate depăşi limita maximă stabilită prin acte normative.(8 ore pe săptămână si 32 ore pe lună).
Art.304. (1) În vederea asigurării unor servicii medicale de calitate pe tot parcursul anului, efectuarea concediilor de odihnă de către toate categoriile de personal se face pe baza programării anuale, întocmită de şefii de compartimente, cu consultarea sindicatelor, programări care sunt aprobate de manager.
(2) Evidenţa programării concediilor de odihnă şi urmărirea efectuării lor, potrivit planificării aprobate, se face de către şefii de compartimente, care au obligaţia să ia toate măsurile necesare pentru asigurarea efectuării în fiecare an a concediului de odihnă de către toţi salariaţii din subordine.
(3) Evidenţa operativă a concediilor de boală, maternitate, creşterea şi îngrijirea copilului până la 2 ani (3 ani în cazul copilului cu handicap ), concediilor fără plată, concedii pentru perfecţionarea pregătirii profesionale etc., se ţine de serviciul RU, operând în carnetul de munca şi dosarul personal al fiecărui angajat orice modificare şi suspendare a contractului individual de muncă.
Art. 305. NOTIFICAREA ABSENTELOR /INVOIRILOR
1. Salariaţii sunt obligaţi ca pentru anumite situaţii, cu excepţia celor imposibil de prevăzut, dacă întârzie sau lipsesc de la serviciu, să anunţe şeful direct cu cel putin o ora înainte de inceperea programului de lucru.
2. Absenţa nemotivată de locul de muncă timp de 3 zile consecutive se consideră o încălcare repetată a disciplinei muncii şi, ca urmare, poate duce la încetarea disciplinară a contractului dvs. de muncă.
3. Pentru rezolvarea anumitor probleme personale angajaţii pot beneficia de învoiri.
4. În cazul învoirilor din timpul programului, ieşirea şi intrarea în incinta unităţii se face pe baza biletului de voie, aprobat de superiorul direct, sau, în lipsa acestuia de cel desemnat expres pentru a-l înlocui. Atât plecarea cât şi revenirea la locul de muncă va fi semnalizată şi se va indica perioada în care a lipsit salariatul învoit din incinta unităţii şi motivarea acestei absenţe.
5. Absenţa nemotivată de la locul de muncă reprezintă abatere disciplinară gravă care este sancţionată cu concedierea disciplinară a salariatului vinovat.
Art. 306. Orele suplimentare
1. Munca prestata în afara duratei normale a timpului de munca saptamanal, este considerata munca suplimentara.
2. Munca suplimentara se efectuează la solicitarea angajatorului, prin organele sale de conducere şi nu poate fi efectuata fara acordul salariatului, cu exceptia cazului de forta majora sau pentru alte lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau inlaturarii consecintelor unui accident.
3. La solicitarea angajatorului salariatii pot efectua munca suplimentara, neputandu-se depasi o durata saptamanala a timpului de lucru de 48 de ore, inclusiv orele suplimentare.
4. Munca suplimentara se compenseaza prin ore libere platite în urmatoarele 30 de zile după efectuarea acesteia.
CAPITOLUL XII
CONCEDIUL DE ODIHNA şi ALTE CONCEDII ALE SALARIATILOR
Art. 307.
Spitalul Judetean de Urgenta Calarasi asigură angajaţilor concediu plătit pentru odihnă şi sărbători legale, conform legii.
Prezentul capitol reglementează condiţiile în care se acordă concediile de odină, concedii fără plată, concedii pentru studii, concedii medicale, precum şi zilele libere plătite, acordate în anumite situaţii.
Durata, conţinutul şi natura timpului de odihnă şi a concediilor, precum şi condiţiile în care acestea se acordă, sunt stabilite prin lege şi prin Contractul Colectiv de Muncă, aplicabil în unitate in situatia in care el exsiata.
Departamentul Resurse Umane va ţine o strictă evidenţă a concediilor de odihnă, a concediilor medicale, a concediilor fără plată şi a celor de studii.

Art. 308. Concediul DE ODIHNĂ
(1). Salariatii au dreptul la concediu de odihna anual platit.
(2). Durata minima a concediului de odihna anual este de 20 de zile lucratoare, conform prevederilor Legii nr.53/2003 – Codul Muncii. Durata efectiva a concediului de odihna este prevazuta în Contractul individual de munca, cu respectarea legii şi a contractelor colective aplicabile şi se acorda proportional cu activitatea prestata intr-un an calendaristic.
(3). Concediile de odihna stabilite se suplimenteaza cu cate 1 zi pentru fiecare 5 ani de vechime neintrerupta în Unitate.
(4). Durata efectiva a concediului de odihna anual se acorda proportional cu activitatea prestata intr-un an calendaristic. Sarbatorile legale în care nu se lucreaza, precum şi zilele platite nu sunt incluse în concediul de odihna anual.
(5). Angajatorul este obligat să acorde concediu, pana la sfarsitul anului urmator, tuturor salariatilor care intr-un an calendaristic nu au efectuat integral concediul de odihna la care au dreptul. Compensarea în bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai în cazul incetarii contractului individual de munca.
Art. 309.
(1). Concediul de odihna se efectueaza în fiecare an.
(2). Prin exceptie de la prevederile alin.(1), efectuarea concediului în anul urmator este permisa numai în cazurile expres prevazute de lege sau în cazurile prevazute în contractul colectiv de munca aplicabil.
(3). Efectuarea concediului de odihna se realizeaza în baza unei programari colective sau individuale, intocmite pana la sfarsitul anului calendaristic, pentru anul urmator, stabilite de angajator cu consultarea sindicatului, sau după caz, a reprezentantilor salariatilor, pentru programarile colective, ori cu consultarea salariatului, pentru programarile individuale.
(4). In cazul în care programarea concediilor se face fractionat, angajatorul este obligat să stabileasca programarea astfel incat fiecare salariat să efectueze intr-un an calendaristic, cel putin 15 zile lucratoare de concediu neintrerupt. Compensarea în bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai în cazul incetarii contractului individual de munca.

Art.310. Pentru perioada concediului de odihna, salariatul beneficiaza de o indemnizatie de concediu care nu poate fi mai mica decat valoarea totala a drepturilor salariale cuvenite pentru perioada respectiva şi care reprezinta media zilnica a veniturilor din luna/lunile în care este efectuat concediul, multiplicata cu numarul de zile de concediu. Indemnizatia de concediu de odihna se plateste la (cerere) cu cel putin 15 zile lucratoare inainte de plecarea în concediu.

Art.311. Angajatorul poate rechema salariatul din concediul de odihna în caz de forta majora sau pentru interese urgente care impun prezenta salariatului la locul de munca, cu obligatia de a suporta toate cheltuielile salariatului şi ale familiei sale, necesare în vederea revenirii la locul de munca, precum şi eventualele prejudicii suferite ca urmare a intreruperii concediului de odihna.

Art. 312. Unitatea solicita angajatilor sai respectarea PROCEDURII Interne privind acordarea concediilor de odihna (anexa 3)
Art. 313. Sărbători legale
1. Zilele de sarbatoare legala în care nu se lucreaza sunt:
• 1 şi 2 ianuarie;
• prima şi a doua zi de Pasti;
• 1 Mai;
• Prima şi a doua zi de Rusalii,
• 15 August – Adormirea Maicii Domnului,
• 1 Decembrie;
• prima şi a doua zi de Craciun
• alte 2 zile pentru fiecare dintre cele doua sarbatori religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase, altele decat cele crestine, pentru persoanele apartinand acestora;
• alte sarbatori legale conform legii.
2. Acordarea zilelor libere se face de catre angajator în conditiile asigurarii continuitatii asistentei medicale.
Art. 314. Concediu plătit pentru evenimente familiale deosebite
1. În conformitate cu reglementările în vigoare,salariaţii au dreptul, pe bază de cerere însoţită de documente doveditoare, de concediu plătit pentru evenimente familiale deosebite după cum urmează:
• pentru căsătoria salariatului - 5 zile;
• pentru căsătoria unui copil - 2 zile;
• pentru decesul soţului / soţiei, copilului, părinţilor socrilor – 3 zile;
• decesul bunicilor, fraţilor, surorilor – 1 zi;
• concediu de 5 zile plătite, acordate la cererea salariatului pentru relocare (adica schimbarea locului de munca în cadrul aceleaiasi companii, cu mutarea docmiciliului în alta localitate);
• donatori de sange – conform legii.
2. Zilele libere platite pentru evenimente familiale deosebite nu se includ în durata concediului de odihna
Art. 315. Concedii medicale
1. În cazul în care salariatul se îmbolnăveşte sau se accidentează şi se află în incapacitate temporară de muncă, are obligaţia de a-l informa în termen de maximum 5 ore pe şeful său ierarhic despre această situaţie, înainte de începerea programului normal de lucru, pentru a nu se crea perturbări în buna desfăşurare a activităţii la locul de muncă şi pentru a exista posibilitatea unei înlocuiri rapide a salariatului bolnav. La rândul său, şeful compartimentului de lucru va anunţa de îndată departamentul resurse umane despre situaţia creată.
2. Constatarea efectivă a incapacităţii temporare de muncă de către angajator şi acordarea drepturilor de asigurări sociale corespunzătoare, se face în baza certificatului medical eliberat de medicul competent, conform dispoziţiilor legale, purtând viza medicului de familie, precum şi al medicului de medicina muncii şi managerul direct.
3. Adeverinţa medicală şi/sau certificatul medical care nu poartă vizele şi semnăturile impuse de lege şi de prezentul regulament, nu constituie document de plată pentru concediul medical, ele reprezentând, eventual, doar justificări pentru absenţele de la locul de muncă.
4. În caz de boală sau accident de muncă incapacitatea temporară de munca se dovedeste prin certificat medical eliberat de organele medicale abilitate, conform legii. Neprezentarea certificatului medical de către salariat echivaleaza cu absenta nemotivata.
5. Concediile medicale se platesc conform legislatiei în vigoare. Numai certificatul medical în original constituie pentru angajator document justificativ pentru plata indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă.
6. Salariatul aflat în incapacitate temporară de muncă este obligat să prezinte angajatorului certificatul medical vizat cel mai târziu până la data de 5 a lunii următoare celei pentru care a fost acordat concediul.
7. Conducerea Unitatii îşi rezervă dreptul de a investiga, în funcţie de situaţia concretă, situaţia în care un angajat prezintă prea multe concedii medicale, iar acest lucru afectează modul în care salariatul îşi îndeplineşte sarcinile specifice postului.

Art. 316. Concedii de maternitate şi de paternitate
1. Salariatele beneficiază, în condiţiile legii, de concediu pentru sarcină şi lăuzie a cărui durată este de 126 de zile acordat înainte de naştere şi după naştere în funcţie de sfatul medicului.
2. Salariaţii, fie mama, fie tatăl, beneficiază la cerere, de concediu pentru îngrijire copilului până la vârsta de 2 ani.
3. Concediul pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani poate fi luat într-o perioadă continuă de timp, sau poate fi luat cu întreruperi, dar numai pe parcursul celor 2 ani de la naşterea copilului.
4. Pe durata concediului pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani, salariatul beneficiază de o indemnizaţie plătită întegral de stat, din bugetul asigurarilor sociale.
Art. 317. Concediul fără plată
(1) Fiecare salariat are dreptul să beneficieze, la cerere, de concediu fără plată:
a) pe perioada formării profesionale pe care o urmează la iniţiativa sa, în conformitate cu dispoziţiile art. 155 din Codul muncii;
b) Efectuarea concediului fara plata pentru formare profesionala se poate realiza şi fractionat în cursul unui an calendaristic, pentru sustinerea examenelor de absolvire a unor forme de invatamant sau pentru sustinerea examenelor de promovare în anul urmator în cadrul institutiilor de invatamant superior cu respectarea conditiilor stabilite la alin.3 şi cu respectarea dispozitiilor legale în vigoare.
(2) Durata concediului pentru formare profesionala nu poate fi dedusa din durata concediului de odihna anual şi este asimilata unei perioade de munca efectiva în ceea ce priveste drepturile cuvenite salariatului, altele decat salariul.
(3) Salariaţii pot beneficia de concedii fără plată în condiţiile alin. (1), cu condiţia să înainteze şefului ierarhic superior cererea de concediu fără plată cu cel puţin o lună înainte de efectuarea acestuia, precizând în cuprinsul cererii data de începere a stagiului de formare profesională, domeniul şi durata acestuia, precum şi denumirea instituţiei de formare profesională.
(4) Managerul de Departament poate respinge solicitarea salariatului cu privire la acordarea de concedii fără plată, numai dacă absenţa salariatului ar prejudicia grav desfăşurarea activităţii.

Art. 318.
(1) În afara cazurilor prezentate la pct. precedent, salariaţii mai pot beneficia de concedii fără plată, dacă există acordul angajatorului şi în condiţiile stabilite prin convenţia părţilor.
(2) Într-o astfel de situaţie, cererile de concediu fără plată, motivate de către salariat, vor fi avizate de către superiorul direct şi vor fi supuse spre aprobare directorului general, cu cel puţin 10 zile înainte de începerea perioadei de concediu solicitată.
(3) Cererile de concediu fără plată aprobate de managerul de department vor fi transmise Departamentului Resurse Umane pentru luarea în evidenţă a situaţiei de suspendare a contractului de muncă şi a tuturor aspectelor ce rezultă din aceasta.
CAPITOLUL XIII
SALARIZARE ŞI PERFORMANŢĂ

Art. 319. Politica de salarizare
Gestiunea sistemului de salarizare se asigura de catre ordonatorul de credite cu incadrarea în resursele financiare alocate anual potrivit legii.
(1). Pentru munca prestata în baza contractului individual de munca, fiecare salariat are dreptul la un salariu exprimat în bani, care se stabileste cu respectarea dispozitiilor legale în vigoare. Pe langa salariul de baza, salariatul mai beneficiaza şi de indemnizatii, sporuri, precum şi alte drepturi salariale.
(2). Munca prestata peste durata normala a timpului de lucru de catre personalul incadrat în functii de executie sau de conducere este considerata munca suplimentara. în cazul în care compensarea muncii suplimentare cu timp liber corespunzator nu a fost posibila, orele suplimentare se vor plati conform legii.
(3). Angajatul nu poate negocia şi stabili salarii de baza prin contract individual de munca sub salariul de baza minim de brut orar pe tara.
(4). La stabilirea şi acordarea salariului este interzisa orice discriminare pe criterii de sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, varsta, handicap, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta ori activitate sindicala.
(5). Salariul este confidential şi se plateste lunar conform legii.
(6). în caz de deces al salariatului, drepturile salariale datorate pana la data decesului sunt platite, în ordine, sotului supravietuitor, copiilor majori ai defunctului sau parintilor acestuia, altor mostenitori, în conditiile dreptului comun.
(7). Persoanele nevazatoare, cu handicap grav, care sunt incadrate în munca, beneficiaza de un spor de pana la 15% din salariul de baza.
(8). Personalul salarizat intre limitele corespunzatoare functiei poate beneficia de o crestere salariala prin evaluarea performantelor profesionale individuale realizate în ultimii trei ani cu conditia incadrarii în nivelul alocatiilor cu destinatia cheltuieli salariale.

Art320.(1). Nici o retinere din salariu nu poate fi operata, în afara cazurilor şi conditiilor prevazute de lege.
(2). Retinerile cu titlu de daune cauzate angajatorului nu pot fi efectuate decat daca datoria salariatului este scadenta, lichida şi exigibila şi a fost constata ca atare printr-o hotarare judecatoreasca definitiva şi irevocabila.
(3). în cazul pluralitatii de creditori ai salariatului va fi respectata urmatoarea ordine:
a) obligatiile de intretinere;
b) contributiile şi impozitele datorate catre stat;
c) daunele cauzate proprietatii publice prin fapte ilicite;
d) acoperirea altor datorii.
(4). Retinerile din salariu cumulate nu pot depasi în fiecare luna jumatate din salariul net.
Art. 321. Procesul de evaluare a performanţei
1. Evaluarea performanţei este un proces continu şi în acelaşi timp constituie o procedură importantă prin care angajaţii şi managerii discuta despre performanţele trecute în raport cu obiectivele propuse. Procedura de evaluare a performanţei presupune o analiză a performanţei în ansamblu, precum şi a ariilor şi modalităţilor de îmbunătăţire a activităţii.
2. Procesul de evaluare a performaţei are loc:
a) o data la sfarsitul anului printr-o revizuire finala a rezultatelor obţinute în raport cu obiectivele anuale;
b) oricând în cursul anului calendaristic, când se aşteaptă ca managerii să ofere în mod continuu feedback angajaţilor;
c) oricând la iniţiativa angajaţilor, în strânsă legătură cu discutarea oricăror probleme privind asteptările legate de performanţă sau privind dezvoltarea carierei.
Art. 322. Promovarea
1. Politică de promovare are drept obiectiv recompensarea angajaţilor pentru modificările semnificative ale domeniului şi complexitatii responsabilităţilor lor.
2. Promovarea nu este condiţionată de durata menţinerii într-o anumită functie, ci de evaluarea responsabilităţilor postului situat la un nivel superior, evaluare facuta de catre conducere, pentru a avea siguranţa că cerintele şi standardele urmatorului nivel sunt susţinute în totalitate.
3. Promovările pot fi însoţite de o creştere a salariului.

CAPITOLUL XIV
PROCEDURA DISCIPLINARĂ, ABATERI DISCIPLINARE
Art. 323. Reguli concrete privind disciplina muncii
a)OBIECTIV
Prin această procedură se urmăreşte ca toate aspectele referitoare la disciplina în muncă să fie tratate cu corectitudine şi rapiditate. Ea constituie cadrul necesar asigurarii unui mediu potrivit de lucru şi încurajarii angajaţilor să cunoască şi să respecte standardele de conduită adoptate în cadrul Unitatii.
Procedura disciplinară a unitatii sanitare este aplicabilă tuturor angajaţilor.
Înainte de semnarea unui contract de muncă, Conducerea Unitatii îşi asumă responsabilitatea de a informa angajaţii cu privire la termenii şi condiţiile angajării. Angajaţii, pe de altă parte, se angajează să respecte politicile şi procedurile pe care Unitateul le stabileşte, cu respectarea prevederilor legislaţiei muncii.
b)PROCEDURA DISCIPLINARĂ
1. Prerogativa disciplinară în cadrul unitatii sanitare aparţine exclusiv angajatorului. În baza acestei prerogative, angajatorul este în drept să constate săvârşirea unei abateri disciplinare şi să dispună sancţiunea aplicabilă, cu respectarea dispoziţiilor impuse de lege.
2. Orice tip de abatere cat şi afirmatiile legate de acestea vor fi cercetate cu promptitudine şi tratate confidential, în masura în care interesele Unitatii şi dispozitiile legale o permit.
3. Abaterea disciplinara este o fapta în legatura cu munca şi care consta intr-o actiune sau inactiune savarsita cu vinovatie de catre salariat, prin care acesta a incalcat normele legale, regulametul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil, ordinele şi dispozitiile legale ale conducatorilor ierarhici.
4. Încălcarea de către cel încadrat în muncă – indiferent de funcţia sau postul pe care îl ocupă – a obligaţiilor sale de serviciu, a normelor de comportare în unitate, a contractului individual sau colectiv de muncă, a prezentului regulament, precum şi a oricăror alte regulamentele, politici şi proceduri adoptate de angajator în condiţiile legii, indiferent de denumirea concretă pe care acestea o poartă, constituie abatere disciplinară, şi se poate sancţiona, după caz, cu:
a) avertismentul scris;
b) retrogradarea din functie, cu acordarea salariului corespunzator functiei în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile;
c) reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni cu 5-10 %;
d) reducerea salariului de baza si/sau, după caz, a indemnizatiei de conducere pe o perioada de 1-3 luni cu 5-10 %;
e) desfacerea disciplinara a contractului individual de munca.
f) Cu exceptia sanctiunii avertismentului, pentru aplicarea sanctiunilor, este necesara procedura cercetarii disciplinare, conform dispozitiilor prevazute în Codul Muncii.
5. In cazul în care, prin statute profesionale aprobate prin lege speciala, se stabileste un alt regim sanctionator, va fi aplicat acesta.
6. Amenzile disciplinare sunt interzise
7. Pentru aceeasi abatere disciplinara se poate aplica numai o sanctiune.
8. Sanctiunea disciplinara se radiaza de drept în termen de 12 luni de la aplicare, daca Angajatului nu i se aplica o nouă sanctiune disciplinara în acest termen. Radierea sanctiunilor disciplinare se constata prin decizie a Angajatorului emisa în forma scrisa.

c) Reguli referitoare la procedura disciplinara
La nivelul Unitatii functioneaza Comisia de disciplina.
1. Ca urmare a sesizarii conducerii Unitatii cu privire la savarsirea unei abateri disciplinare sau a constatarii incalcarii de catre un salariat a obligatiilor sale de serviciu, a contractului individual de munca, a prezentului Regulament, a Contractului colectiv de munca aplicabil, a oricaror alte politici şi proceduri adoptate de unitatea sanitara în conditiile legii a dispozitiilor legale ale conducatorilor ierarhici, Managerul Unitatii sau persoana imputernicita de acesta va dispune efectuarea cercetarii disciplinare prealabile, prin intermediul Comisiei de disciplina.
2. Sub sactiunea nulitatii absolute, nici o masura disciplinara, cu exceptia avertismentului scris, nu poate fi dispusa inainte de efectuarea unei cercetari disciplinare prealabile.
Art.324. În cazul în care un salariat săvârşeşte o abatere disciplinară, sancţionarea să poate interveni numai după desfăşurarea unei proceduri disciplinare prealabile, care presupune:
a) desemnarea prin intermediul unei decizii a unei comisii împuternicite expres de către conducătorul unităţii pentru efectuarea cercetării disciplinare prealabile;
b) convocarea salariatului care se presupune că ar fi săvârşit abaterea disciplinară în faţa comisiei care realizează cercetarea disciplinară prealabilă. Convocarea se face în scris, şi trebuie să cuprindă, sub sancţiunea nulităţii, data, ora şi locul la care urmează a se realiza întrevederea, precum şi obiectul întrevederii.
c) luarea unei note explicative de la salariatul supus cercetării disciplinare prealabile, sau, după caz, menţionarea în scris, în cuprinsul unui proces verbal, a punctelor de vedere exprimate în cursul întrevederii de către salariat, în apărarea sa. Procesul-verbal se semnează de către toţi participanţii la întrevedere;
d) discuţii, sau după caz, note explicative solicitate altor salariaţi sau persoane care au legătură cu situaţia de fapt ce ar putea fi considerată abatere disciplinară;
e) analiza oricăror alte probe ce ar putea avea relevanţă în cauză.
Art. 325. În cursul cercetării disciplinare prealabile, salariatul este în drept să solicite asistarea să de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este.

Art. 326. În cazul refuzului salariatului de a da nota explicativă în scris sau de a semna procesul verbal încheiat în urma discuţiilor purtate cu comisia de disciplină împuternicită, se va încheia un act prin care se va constata această situaţie, considerându-se astfel că procedura a fost îndeplinită în ceea ce priveşte respectarea dreptului la apărare a salariatului în cursul cercetării prealabile.
Art. 327. (1) După desfăşurarea etapelor precizate la art. 1 şi în condiţiile acolo stipulate, comisia împuternicită pentru cercetarea disciplinară prealabilă, va analiza toate elementele, actele şi susţinerile intervenite în cauză şi va redacta un punct de vedere motivat cu privire la situaţia de fapt, propunând, după caz, aplicarea unei anumite sancţiuni, sau, înlăturarea răspunderii disciplinare a salariatului supus cercetării.
(2) La stabilirea sancţiunii aplicabile se vor avea în vedere:
a) împrejurările în care fapta a fost săvârşită;
b) gradul de vinovăţie a salariatului;
c) consecinţele abaterii disciplinare;
d) comportarea generală în serviciu a salariatului;
e) eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta.
(3) În baza referatului astfel întocmit de către comisia împuternicită, conducătorul unităţii va dispune sancţiunea aplicabilă, prin intermediul unei decizii emise în condiţiile legii.
Art. 328. Sub sanctiunea nulitatii absolute decizia de sanctionare disciplinara trebuie să cuprinda în mod obligatoriu:
a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinara;
b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil, care au fost incalcate de salariat;
c) motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de salariat în timpul cercetarii disciplinare prealabile sau motivele pentru care nu a fost efectuata cercetarea în conditiile prevazute la art.251 alin(3) din Legea. nr. 53/2003, nu a fost efectuata cercetarea
d) temeiul de drept în baza caruia sanctiunea disciplinara se aplica
e) termenul în care sanctiunea poate fi contestata
f) instanta competenta la care sanctiunea poate fi contestata.

Art.329. Angajatorul dispune aplicarea sanctiunii disciplinare printr-o decizie emisa în forma scrisa, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta despre savarsirea abaterii disciplinare, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data savarsirii faptei.

Art.330. Decizia de sancţionare se comunică, în scris, persoanei sancţionate, pe bază de semnătură de primire, ori în caz de refuz a acesteia, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, la domiciliul sau reşedinţa acesteia, în cel mult 5 zile de la data emiterii deciziei.

Art. 331. Împotriva deciziei de sancţionare, salariatul sancţionat poate face contestaţie în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, la instanţa judecătorească competentă.

Art.332. Angajatorul este obligat, în temeiul normelor şi princiipiilor raspunderii civile contractuale, să il despagubeasca pe salariat în situatia în care a suferit un prejiudiuciu material sau moral din culpa angajatorului în timpul indeplinirii obligatiilor de serviciu sau în legatura cu serviciul.

Art. 333. În afara faptelor expres precizate anterior în prezentul regulament ce determina intervenţia răspunderii disciplinare a salariatului culpabil, se consideră abateri grave, care pot conduce la desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă şi următoarele fapte:
a) nerespectarea culpabilă a sarcinilor şi atribuţiilor de serviciu;
b) nerespectarea normelor privind asigurarea sănătăţii, protecţiei şi siguranţei la locul de muncă;
c) neprezentarea culpabilă la controalele medicale periodice;
d) neinformarea imediată a persoanelor competente în cazul unui accident la locul de muncă;
e) absentarea nemotivată de la serviciu;
f) desfăşurarea de activităţi în interes personal în timpul lucrului;
g) părăsirea nejustificată a locului de muncă;
h) consumarea oricărei forme de alcool sau substanţe toxice şi halucinogene în timpul serviciului;
i) introducerea oricăror tipuri de băuturi alcoolice sau substanţe toxice şi halucinogene în incinta unităţii;
j) însuşirea sau intenţia de însuşire a bunurilor societăţii, ale unor terţi sau unei persoane fizice, precum şi înstrăinarea bunurilor de orice fel pe care le are în folosinţă salariatul şi care nu îi aparţin;
k) distrugerea sau deteriorarea culpabilă a utilajelor, instalaţiilor sau oricăror bunuri ce aparţin societăţii;
l) utilizarea de documente false la angajare sau declaraţii mincinoase la interviurile de selecţie;
m) folosirea mijloacelor auto din dotare în alte scopuri decât cele stabilite de conducerea societăţii;
n) distrugerea oricărui document ce nu-i aparţine salariatului, dacă astfel se aduce vreo atingere interesului unităţii;
o) încălcarea obligaţiei de confidenţialitate faţă de unitate;
p) încălcarea regulii privind confidenţialitatea salariilor;
q) încălcarea obligaţiei de fidelitate, astfel cum aceasta este reglementată în Contractul Colectiv de Muncă daca exista, în prezentul Regulament şi în Contractul individual de muncă;
r) depăşirea competenţelor în ce priveşte autorizarea, avizarea sau semnarea unor documente;
s) facilitarea accesului persoanelor străine în incinta unităţii cu nerespectarea regulilor cuprinse în prezentul regulament;
t) răspândirea unor afirmaţii mincinoase asupra activităţii şi rezultatelor societăţii, precum şi referitoare la produsele şi serviciile furnizate de unitate, afirmaţii ce pot dăuna bunului mers al societăţii;
u) orice altă formă de denigrare a societăţii comerciale;
v) instigarea celorlalţi salariaţi împotriva regulamentelor şi procedurilor societăţii, încălcarea ordinii şi disciplinei în unitate, precum şi organizarea oricăror forme de protest în afara legii;
w) săvârşirea în mod repetat a unor abateri de importanţă mai redusă;
x) folosirea în relaţiile cu terţii a unei titulaturi diferite de cea a postului pe care este încadrat;
y) orice altă faptă săvârşită de salariat, prin care se încalcă obligaţiile de serviciu, normele de comportare în unitate, dispoziţiile prezentului regulament, precum şi dispoziţiile cuprinse în orice alte acte emise de angajator în baza prerogativelor pe care le deţine conform legii şi care au caracter obligatoriu pentru salariat, indiferent de denumirea pe care aceste acte o poartă, în măsura în care afectează grav relaţia de muncă.
Art. 334. Raspunderea patrimoniala
1. Angajatorul este obligat, în temeiul normelor şi principiilor raspunderii civile, contractuale, să il despagubeasca pe angajat în situatia în care acesta a suferit un prejudiciu material din culpa Angajatorului în timpul indeplinirii obligatiilor de serviciu sau în legatura cu serviciul.
2. Angajaţii raspund patrimonial, în temeiul normelor şi principiilor raspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina şi în legatura cu munca sa.
3. Angajaţii nu raspund de pagubele provocate de forta majora, de alte cauze neprevazute şi care nu puteau fi inlaturate şi nici de pagubele care se incadreaza în riscul normal al serviciului.
4. Angajatul care a incasat o suma nedatorata este obligat să restituie acea suma.
5. Suma stabilita pentru acoperirea daunelor se retine în rate lunare din drepturile salariale care se cuvin persoanei în cauza din partea angajatorului la care este incadrata în munca.
6. Ratele nu pot fi mai mari de o treime din salariul lunar net, fara a putea depasi, impreuna cu celelalte retineri pe care le-ar avea cel în cauza, jumatate din salariul respectiv.

Art. 335. CONSILIEREA
1. Abaterile disciplinare minore şi discuţiile pe marginea lor nu fac obiectul procedurii disciplinare astfel cum aceasta este stabilită la pct.9.1.3. de mai sus.
2. Anterior concedierii disciplinare, pentru abaterile disciplinare minore, se vor parcurge următoarele etape sancţionatorii:

Etapa 1 - Avertisment Verbal
În cazul în care comportamentul unui angajat este în afara standardelor agreate de catre unitate, angajatul va primi un avertisment verbal din partea managerului direct în prezenţa unui reprezentant al Departamentului de Resurse Umane. Minuta (procesul verbal) intâlnirii în care angajatul a primit avertisment va rămâne la dosarul angajatului.
Etapa 2 – Avertismentul Scris
Dacă o abatere minora se repetă şi avertismentul verbal s-a dovedit a fi ineficient, angajatul va primi un avertisment scris. Acesta va fi dat de managerul direct, după ce s-a consultat cu Departamentul de Resurse Umane şi va indica faptul că alte incalcari ale disciplinei pot duce la concedierea persoanelor respective. O copie a avertismentului va fi păstrată la dosarul angajatului.
Etapa 3 – Ultimul avertisment scris
Dacă angajatul nu îşi îmbunătăţeşte conduita, un ultim avertisment scris va fi emis de managerul direct, după consultarea Departamentului de Resurse Umane. Angajatul în cauză va fi informat cu privire la faptul că orice altă încălcare a disciplinei poate duce la concediere. O copie a avertismentului va fi păstrată la dosarul angajatului.

CAPITOLUL XV
PROCEDURA DE SOLUTIONARE A CERERILOR SAU RECLAMATIILOR INDIVIDUALE ALE SALARIATILOR

Art. 336. OBIECTIV
În cadrul oricărei organizaţii pot apărea nemulţumiri privind unele aspecte ale activitatii desfasurate. Această procedură este destinată rezolvării rapide şi corecte a acestor nemulţumiri.
Procedura de adresare a plângerilor este aplicabilă tuturor angajaţilor unitatii sanitare, indiferent de funcţia şi de poziţia ocupate în cadrul acesteia.
Art. 337. PRINCIPII
Toţi angajaţii au dreptul să ceară rezolvarea nemulţumirilor legate de activitatea lor.
Pe durata tuturor etapelor procedurii de adresare a plângerilor, angajatul are dreptul de a fi însoţit de un coleg.
Nemulţumirile şi alte probleme apărute în legătură cu munca vor fi rezolvate rapid şi corect.

Art. 338. PROCEDURĂ
(1) Salariaţii care consideră că sunt lezaţi, în vreo formă, în drepturile şi interesele lor legitime, au dreptul de a sesiza angajatorul cu privire la această situaţie pentru soluţionarea situaţiei intervenite, prin intermediul unei reclamaţii (plângeri).
(2) Orice cerere sau reclamatie va fi inainta în scris conducerii Unitatii. Reclamatia individuala primita de la angajat va fi tratata confidential şi i se va comunica solutionarea în termenul stabilit de lege
(3) Salariatii şi angajatorul au obligatia să solutioneze conflictele de munca şi nu numai, mai intai pe cale amiabila şi în cazul în care nu se rezolva vor fi aplicate procedurile stabilite de dispozitiile legale în vigoare
(4) în situatiile în care apar divergente în legatura cu executarea prevederilor contractelor colective, Unitateul şi sindicatele vor incerca solutionarea acestora mai intai în comisiile paritare la nivel de unitate, iar pentru rezolvarea problemelor ramase în divergenta se vor putea adresa comisiei paritare la nivel de ramura.
(2) Reclamaţiile se formulează de către salariaţi în scris, şi se depun la secretariatul unităţii, în termen de 5 zile de la momentul intervenţiei situaţiei reclamate.
(3) Nerespectarea condiţiilor şi termenului de depunere a reclamaţiei, poate conduce la neluarea în considerare a sesizării respective.
Art. 241 (1) Hotărârea cu privire la soluţionarea reclamaţiilor formulate de salariaţi aparţine directorului general al unităţii, care trebuie să decidă în termen de 15 zile de la momentul în care a fost sesizat conform art.2. alin. (1).
(2) În vederea soluţionării reclamaţiei, directorul general va numi prin decizie o comisie, constituită în mod expres pentru rezolvarea reclamaţiei, din comisie urmând a face parte, în mod obligatoriu, şeful ierarhic al salariatului care a sesizat conducerea unităţii.

Art. 242 (1) Pentru buna desfăşurare a activităţii pentru care a fost numită, comisia va audia, în mod obligatoriu, salariatul care a făcut reclamaţia, precum şi orice alte persoane implicate în cauză, luând note scrise de la aceştia, sau întocmind procese verbale, în condiţiile precizate în cadrul – Procedura disciplinară din prezentul regulament.
(2) Participarea la audieri a persoanei care a făcut reclamaţia, precum şi a celorlalte persoane implicate în cauză, se va face în baza unei convocări din partea comisiei, convocare în cuprinsul căreia se va preciza data, locul şi ora audierii, precum şi obiectul pentru care se solicită audierea.
(3) Refuzul salariatului care a făcut reclamaţia de a se prezenta la audiere, ca şi refuzul acestuia de a răspunde în scris la întrebările comisiei sau, după caz, de a semna procesul verbal întocmit cu această ocazie, conduce la respingerea reclamaţiei făcute, considerându-se că acea reclamaţia a fost neîntemeiată.
(4) Refuzul nejustificat al celorlalţi salariaţi din unitate, implicaţi în cauză, de a se prezenta la convocarea în vederea audierii, ca şi refuzul acestora de a răspunde în scris la întrebările comisiei sau, după caz, de a semna procesul verbal întocmit cu ocazia audierilor, reprezintă abatere disciplinară şi duce la sancţionarea celor vinovaţi.
(5) Salariatul care a făcut reclamaţia, poate participa la toate lucrările comisiei, în baza unei solicitări exprese şi motivate în acest sens, dar numai atunci când comisia consideră necesară şi oportună o astfel de participare.
(6) Atât în cursul audierilor desfăşurate în condiţiile alin. (1), cât şi, după caz, atunci când salariatul care a făcut reclamaţia participă la toate lucrările comisiei, în condiţiile alin. (5), el poate fi asistat, la cerere, de către un apărător ales în acest sens, fie un avocat, fie un reprezentant al sindicatului al cărui membru este.

Art. 339. (1) Întreaga activitate desfăşurată de către comisia expres împuternicită conform art 3. alin. (2), din prezentul capitol, se va consemna în cuprinsul unui proces-verbal şi se va finaliza cu un referat ce va conţine propunerea motivată de soluţionare a reclamaţiei.
(2) Procesul verbal, referatul, precum şi toate celelalte acte întocmite cu ocazia soluţionării reclamaţiei, vor fi înaintate directorului general al unitatii sanitare.

Art .340. (1) În baza lucrărilor şi actelor întocmite de comisie pentru soluţionarea reclamaţiei, directorul general va decide, fie în sensul admiterii reclamaţiei, caz în care va adopta, de îndată, toate măsurile ce se impun pentru rezolvarea situaţiei, fie va respinge reclamaţia, constatând că aceasta este neîntemeiată.
(2) În toate situaţiile, directorul general va comunica în scris salariatului, în termenul prevăzut la art. 3.alin. (1), soluţia finală, inclusiv măsurile pe care le va adopta pentru rezolvarea situaţiei, atunci când reclamaţia a fost admisă, respectiv motivele pentru care reclamaţia a fost considerată neîntemeiată, atunci când aceasta a fost respinsă.
Art. 341. În măsura în care salariatul contestator este nemulţumit de hotărârea adoptată de angajator în soluţionarea reclamaţiei sale, el are dreptul de a se adresa instanţei judecătoreşti competente, în condiţiile legii.

Art. 342. Reclamaţiile sau plângerile minore trebuie discutate în prealabil cu managerul direct şi,
pe cat posibil, să fie soluţionate la acest nivel. Plângerile şi reclamaţiile nesoluţionate în acest stadiu, vor urma procedura de soluţionare astfel cum aceasta este stabilită la pct. 1 din prezentul capitol.

CAPITOLUL XVI
PROCEDURA DE GESTIONARE A PERFORMANŢELOR SLABE

Art. 343. OBIECTIV
Prin această procedură se urmăreşte ca toate aspectele referitoare la performanţele slabe să fie tratate cu corectitudine şi rapiditate.
Conducerea Unitatii va comunica standardele de performanţă aşteptate, atingerea acestor standarde va fi urmărită prin evaluare performanţei, iar angajaţii vor primi feedback, pregătire şi suport în atingerea acestor standarde.
Procedura de gestionare a performanţelor slabe este aplicabilă tuturor angajaţilor.
Art. 344. CONSILIERE
Abaterile minore de la standardele de performanţă şi discuţiile pe marginea lor nu fac obiectul procedurii care urmează.
Art. 345. PRINCIPII
Conducerea Unitatii va încerca să stabilească motivele performanţelor slabe şi să agreeze acţiunile necesare pentru îmbunătăţirea performanţei pe care trebuie să le întreprindă angajatul şi/sau managerul acestuia.
În orice etapă a procedurii de gestionare a performanţelor slabe, angajatul va fi informat cu privire la obiectul discuţiei şi i se va da oportunitatea de a-şi susţine punctul de vedere inainte de a se lua o decizie în ceea ce îl priveşte.
În orice etapă a procedurii de gestionare a performanţelor slabe, angajatul are dreptul de a fi însoţit de un coleg.
Art. 346. PROCEDURĂ
Managerii trebuie să consulte Departamentul de Resurse Umane atunci când consideră că un angajat care le este subordonat nu atinge standardele de performanţă agreate.
Un reprezentant al Departamentului de Resurse Umane trebuie să fie prezent la toate întâlnirile de pe parcursul procedurii de gestionare a performanţelor slabe.
Scopul întâlnirilor este să:
- explice în mod clar diferenţa între performanţele angajatului şi standardele cerute;
- stabilească cauzele performanţelor nesatisfăcătoare şi măsurile care se pot lua (cursuri, sprijin, etc…);
- obţină de la angajat angajamentul că va obţine rezultatele dorite;
- stabileasca o perioada rezonabila de atingere a rezultatelor şi stabilire a modalităţii - de monitorizare a progresului făcut în această perioadă;
- informeze angajatul cu privire la măsurile care se vor lua dacă aceste standarde nu sunt atinse.
Rezultatul întâlnirii va fi înregistrat în scris, iar o copie va fi dată angajatului.
Angajaţii au dreptul să cunoască problemele despre care se discută şi planul de acţiune conform căruia va fi evaluată performanţa lor.
Planul de acţiune se poate întinde de la 2 săptămâni la 3 luni, dar etapele pot fi parcurse şi mai repede de la caz la caz. Un plan de acţiune rămâne activ pe perioada de un an, în sensul că se poate face apel timp de un an la măsurile şi evaluările agreate pe parcursul lui.
De asemenea, angajaţii au dreptul să cunoască etapa în care a ajuns procedura şi consecinţele abaterilor viitoare.

Etapa 1 - Avertisment Verbal
În cazul în care performanţele unui angajat nu corespund standardelor agreate de Companie, angajatul va primi un avertisment verbal din partea managerului direct în prezenţa unui reprezentant al Departamentului de Resurse Umane. În timpul întâlnirii se stabileşte şi planul de acţiune pentru perioada viitoare. Pentru întâlnirea în care angajatul a primit avertisment verbal se va face un proces verbal care va rămâne la dosarul angajatului.
Etapa 2 – Avertismentul Scris
Dacă performanţele nu se îmbunătăţesc, angajatul va primi un avertisment scris.
Acesta va fi dat de managerul direct, după ce s-a consultat cu Departamentul de Resurse Umane şi va indica faptul că dacă nu se ajunge la performanţa agreată, poate urma concedierea persoanei respective. O copie a avertismentului va fi păstrată la dosarul angajatului.
Etapa 3 – Ultimul avertisment scris
În cazul în care angajatul are performanţe slabe în continuare, un ultim avertisment scris va fi emis de managerul direct, după ce a consultat Departamentul de Resurse Umane. Angajatul în cauză va fi informat cu privire la faptul că este ultimul termen acordat pentru îmbunătăţirea performanţelor, după care poate urma încetarea relaţiilor de muncă. O copie a avertismentului va fi păstrată la dosarul angajatului.
Etapa 4 – Concedierea
1. Dacă un angajat are performanţe slabe în continuare, după ce s-a parcurs procedura de gestionare a performanţelor slabe, astfel cum aceasta este reglementată în prezentul capitol, se poate trece la încetarea relaţiilor de muncă pentru necorespundere profesională.
2. Nici o concediere pentru necorespundere profesională nu poate avea loc fără respectarea procedurii cercetării prealabile a salariatului.
3. Cercetarea salariatului pentru necorespundere profesională cuprinde în mod obligatoriu următoarele etape:
a) Numirea, prin decizie de către conducătorul unităţii a unei comisii de cercetare din care face parte şi un reprezentant al sindicatului al cărui membru este salariatul cercetat;
b) Convocarea salariatului cercetat la o întâlnire cu comisia numită în acest sens. Comisia va convoca salariatul, în scris, cu cel puţin 15 zile înainte de data la care are loc întâlnirea, ocazie cu care va avea loc o examinare a salariatului.
Convocarea cuprinde în mod obligatoriu: data, ora exactă şi locul întrunirii comisiei, modalitatea în care se va desfăşura examinarea:
c) Examinarea care va avea ca obiect numai activităţile prevăzute în fişa postului salariatului examinat, iar în cazul introducerii de noi tehnologii, salariatul va fi examinat sub acest aspect, numai dacă a făcut obiectul formării profesionale în materia respectivă.
Comisia va susţine necorespunderea profesională a salariatului prin dovezi de îndeplinire necorespunzătoare a sarcinilor profesionale, prin examinarea teoretică, practică şi alte probe pe care le consideră necesare şi în măsura în care acestea pot fi procurate.
d) Hotărârea (raportul scris), prin care comisia de cercetare, în urma examinării salariatuuli se pronunţă dacă acesta este sau nu corespunzător profesional postului pe care este încadrat. Hotărârea comisiei, care îl consideră necorespunzător profesional pe salariat poate fi contestată de către salariat în termen de 10 zile de la comunicare.
Dacă salariatul nu a formulat contestaţie în termenul de 10 zile de la comunicarea hotărârii comisiei, sau dacă după formularea contestaţiei şi reexaminarea hotărârii comisiei, acesta este menţinută, angajatorul poate emite decizia de desfacere a contractului individual de muncă;
e) Emiterea deciziei de concediere a salariatului pentru necorespundere profesională
f) Comunicarea deciziei de concediere către salariat.
Dosarul de cercetare prealabilă, privind necorespunderea profesională, va cuprinde următoarele înscrisuri:
- referatul şefului ierarhic superior sau al altei persoane din unitate prin care se sesizează necorespunderea profesională;
- decizia de împuternicire a unei comisii în vederea efectuării cercetării;
- convocarea în scris a salariatului la cercetarea prealabilă, redactată în scris de către comisia împuternicită în acest sens
- procesul - verbal întocmit cu ocazia examinării teoretice şi practice a salariatului;
- orice alte probe puse la dispoziţia comisiei, care demonstrează îndeplinirea necorespunzătoare a sarcinilor profesionale;
- hotărârea comisiei, care după examinare constată necorespunderea profesională şi propunerea oferirii unui post vacant corespunzător pregătirii profesionale, sau desfacerea contractului individual de muncă.

CAPITOLUL XVII

POLITICA DE SIGURANTA ŞI MASURI DE SECURITATE
ACCESUL în PERIMETRUL UNITATII /LABORATORULUI
Art. 347. (1). Accesul salariatilor în perimetrul Unitatii se face în conformitate cu prevederile Ord. nr. 1365/2008 privind organizarea serviciului de paza şi a regimului de acces în unitatile sanitare publice cu paturi din reteaua M.S.P.

Art.348. Accesul salariatilor Unitatii este permis numai pe la punctele de control-acces, care respecta circuitele functionale ale Unitatii, pe baza legitimatiei de serviciu, a ecusonului sau a cardului de acces.
Art. 349. - (1) Accesul în Unitate al vizitatorilor este permis în intervalul orar stabilit prin OMS şi numai cu respectarea urmatoarelor conditii:
a) accesul se face în baza documentului de identitate şi inscrierii în registrul special al vizitatorilor;
b) accesul se permite numai persoanelor cu tinuta decenta;
c) accesul se permite numai prin intrarea şi în locurile şi spatiile special afectate vizitatorilor de managerul Unitatii;
d) accesul se permite numai în grup de maximum 3 persoane pentru un pacient, iar restul apartinatorilor vor astepta intr-o zona bine delimitata, daca spatiul Unitatii o permite;
e) pe toata perioada prezentei în incinta Unitatii, vizitatorii trebuie să poarte la vedere ecusonul care ii atesta aceasta calitate.

Art. 350. Este interzis CU DESAVARSIRE accesul persoanelor straine / neautorizate în incinta spitalului si a spatii medicale care sunt prevazute in OMS

Art. 351. - Incaperile în care nu au acces persoanele straine au la intrare anunturi de avertizare în acest sens.

Art. 352. - (1) Pe durata vizitelor, personalul medico-sanitar ia toate masurile necesare pentru respectarea cu strictete a interdictiilor de acces în zonele precizate anterior a regulilor de acces şi circulatie în Unitate, precum şi a normelor de conduita civilizata.
(2) In cazul aparitiei oricaror nereguli, personalul medico-sanitar sesizeaza de urgenta serviciul de paza.

Art. 353. - Daca managerul Unitatii stabileste o perioada de carantina, conform dispozitiilor autoritatii de sanatate publica judetene, în aceasta perioada se limiteaza sau se interzice, după caz, accesul vizitatorilor în Unitate.

Art. 354. – Accesul persoanelor, aflate in interesul serviciului în Unitate, este permis numai pe baza de tabel nominal, document de identitate si/sau legitimatie de serviciu.
Art. 356. - (1) Accesul reprezentantilor mass-mediei se face numai pe baza legitimatiei de acreditare în specialitate şi a documentului de identitate, precum şi cu acordul managerului Unitatii.
(2) Reprezentantii mass-mediei pot filma în Unitate numai în spatiile pentru care managerul si-a exprimat acordul în mod explicit, iar intervievarea pacientilor sau filmarea acestora se poate face numai în conditiile legii.
(3) Managerul de Unitate desemneaza un purtator de cuvant al institutiei, care ii insoteste pe reprezentantii mass-mediei, pe durata prezentei acestora în incinta Unitatii.

Art. 357. - Accesul în Unitate al altor categorii de persoane, precum echipe de control din cadrul Ministerului Sanatatii Publice sau din cadrul institutiilor aflate în subordinea sa, medici în schimb de experienta, medici rezidenti, studenti etc., se face pe baza legitimatiei de serviciu.

Art. 358. - Accesul persoanelor care au asupra lor aparate de filmat, de fotografiat sau de inregistrat se face numai cu aprobarea managerului Unitatii.

Art. 359. - (1) Este interzis accesul în Unitate al persoanelor care au asupra lor armament, munitii, substante toxice, stupefiante, explozive ori alte instrumente care pot pune în pericol viata, integritatea corporala sau sanatatea personalului propriu şi a pacientilor ori patrimoniul unitatii.
(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) persoanele care se afla în timpul executarii misiunilor de interventie, de protectie a demnitarilor romani sau straini ori a personalitatilor sau care asigura paza persoanelor internate, private de libertate.

Art. 360. - Managerul Unitatii cu paza proprie raspunde pentru selectia, angajarea, pregatirea, dotarea şi echiparea personalului de paza, conform legii.

Art. 361. Managerul Unitatii asigura dotarea personalului propriu de paza cu uniforma, insemne distinctive si, după caz, echipament de protectie, pe care acesta le poarta numai în timpul executarii serviciului.
Art. 362. SECURITATEA SISTEMELOR INFORMATICE
Nerespectarea prevederilor stipulate în acest capitol este considerata abatere abatere disciplinară gravă, care va fi sancţionată conform dispoziţiilor legale şi regulilor stabilite în prezentul regulament intern.

1.Folosirea parolelor
Parolele reprezinta un aspect important în securitatea unui sistem informatic. Ele sunt primele mijloace de protectie ale unui cont de utilizator. O parola inadecvat folosita poate aduce grave prejudicii sistemului informatic al companiei. De aceea, toti angajaţii au responsabilitatea sa-si ia toate masurile, pentru a-si alege şi securiza parolele.
2.Securitatea echipamentelor
a) Conducerea Unitatii va furniza fiecarui angajat echipamentul necesar pentru a-si efectua munca. Aceste echipamente se afla în proprietatea Unitatii. Fiecare angajat este responsabil pentru deteriorarea sau furtul echipamentului sau consumabilelor datorat neglijentei proprii.
b) Echipamentele furnizate de Unitate nu pot fi modificate decat daca acest lucru este în mod expres autorizat de conducerea companiei. Un angajat nu poate adauga sau sterge programe din computere sau să modifice parametrii retelei de calculatoare sau programele instalate. Orice incercare neautorizata de accesare a retelei Unitatii, în afara drepturilor alocate, are drept consecinta actiuni disciplinare care pot include incheierea CIM.
3.Politica de licenta a software-ului
Toti angajaţii trebuie să respecte urmatoarele reguli:
1. Angajaţii nu pot aduce software propriu şi să il instaleze pe computerele puse la dispozitie de unitate.
2. Angajaţii nu pot să copieze software şi să il distribuie în interiorul sau exteriorul Unitatii.
3. Distributia de software pentru uzul Unitatii trebuie să fie aprobata de Directorul General.
4. Este responsabilitatea sefului de departament să asigure aplicarea acestor reguli de catre angajaţii aflati în subordinea sa.
5. Este interzisa descarcarea de pe internet de informatii sub orice forma, altele decat cele utilizate în interesul unitatii.

CAPITOLUL XVIII

DISPOZIŢII FINALE

Art. 363. Prevederile prezentului Regulament de organizare si functionare se aplica tuturor angajatilor Spitalului Judeţean de Urgenta Călăraşi , indiferent de felul si durata contractului de munca.

Art. 364. Cei care lucreaza in Spitalului Judeţean de Urgenta Călăraşi in calitate de delegati, detasati, rezidenti, stagiari, inclusiv personal integrat-cadre didactice, dupa caz, ori efectueaza stagii de perfectionare profesionala, ca si angajatii din cadrul programelor de sanatate sunt obligati sa respecte prezentul regulament, in caz contrar urmand a raspunde conform normelor legale in vigoare si a celor stipulate in contractul incheiat cu unitatea trimitatoare.

Art. 365. Prevederile prezentului Regulament sunt obligatorii de la data aprobării acestuia şi trebuie respectate de întreg personalul care îşi desfăşoară activitatea la Spitalul Judeţean de Urgenţă Călărași .

Art. 366. Regulamentul de organizare si functionare va fi pus la dispoziţie în fiecare structură funcţională a Spitalului Judetean de Urgenta Calarasi şi prelucrat de şeful structurii cu toţi angajaţii, pe secţii şi compartimente, încheindu-se proces verbal sub semnătură de luare la cunoştinţă

Art. 367. Şefii de secţii, servicii şi laboratoare, răspund de organizarea specifică a compartimentului pe care îl conduc şi de îndeplinirea sarcinilor de serviciu, de către personalul din subordine.

Art. 368. Şefii de secţie, servicii, compartimente şi celelalte persoane cu atribuţii de conducere, sunt obligaţi să analizeze periodic activitatea desfăşurată la locurile de muncă pe care le conduc sau coordonează şi să propună, după caz, modificarea fişei postului în vederea asigurării unei distribuiri cât mai echilibrate cu sarcini de serviciu a întregului personal, ţinând cont şi de normele generale de organizare şi funcţionare a unităţilor sanitare.

Art, 369. Sefii de sectie,compartimente,laborator, serviciu,birou are dreptul sa solicite mediere, consultanta sau alte masuri de protectie din partea Comitetului Director, in activitatea sa curenta si in solutionarea situatiilor conflictuale cu caracter socialsindical.

Art. 370. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a sarcinilor de serviciu de către angajaţii Spitalului Judeţean Călărași, conducerea unităţii va putea dispune aplicarea de sancţiuni disciplinare împotriva persoanelor vinovate, potrivit prevederilor Codului Muncii.

Art. 371 Pentru personalul încadrat după intrarea în vigoare a Regulamentului de organizare si functionare prelucrarea se face de către şeful secţiei (compartimentului) în care acesta se angajează care
va pune la dispoziţia acestuia, pentru studiu, Regulamentul de organizare şi funcţionare şi fişa postului, pe care o va semna pentru luare la cunoştinţă.

Art. 372. Enumerarea atributiilor din prezentul Regulament este limitativa, el putandu-se completa cu indatorirea de a indeplini orice alte sarcini de serviciu conform pregatirii si/sau dispozitiilor cuprinse in actele normative in vigoare si in fisa individuala a postului.

Art. 373. Acest Regulament de organizare si functionare este redactat în conformitate cu reglementările legale în vigoare. Atât angajatorul, cât şi angajatul sunt obligaţi să respecte, enumerate dar nu limitative, atributiile ce-i revin inclusiv Hotararile aprobate de Manager a consiliilor si comitetelor organizate la nivelul Spitalului Judeţean de Urgenta Călăraşi a caror componenta si atributii se regasec in prezentul R.O.F.
Art. 374. Pe baza prezentului Regulament este elaborata fisa postului pentru fiecare functie, aceasta urmand a fi reactualizata periodic conform sarcinilor si obiectivelor Spitalului Judeţean de Urgenta Călăraşi.

Art. 375. Modificarea si completarea prezentului Regulament - impusa de necesitatile legale de organizarea si disciplina muncii – se va putea face potrivit procedurii prevazute de lege pentru intocmirea lui , ori de câte ori necesităţile legale de organizare, funcţionare şi disciplina muncii în unitate le cer.

Art. 376. Prezentul Regulament intra in vigoare cu data de inregistrare si aprobare de la forul ierarhic superior.

MANAGER

DR. ŞERBAN ROMULUS DAN